Sunday, March 13, 2016

2016-03-13 Zadorov affair: Second complaint filed against the District Attorney // פרשת זדורוב - תלונה שנייה נגד משרד פרקליטות מחוז צפון

Zadorov affair: Second complaint filed against the North District Attorney's office //
פרשת זדורוב: תלונה שנייה נגד משרד פרקליטות מחוז צפון הוגשה לנציבות
The Commissioner of Prosecutorial Oversight is asked to determine whether the February 21, 2016 letter by District Attorney Mirit Stern, suspected as hoax, is an authentic, valid and effectual government record.  The issuance of simulated legal records – ones that are not deemed authentic, valid and effectual by their issuer, but are intended to deceive the recipient as authentic, valid and effectual – is a common practice in the justice and law enforcement system in Israel today. Moreover, such practice is a main instrument in perverting and corrupting the system. Needless to say, the mailing of fraudulent records, especially in legal matters, is considered typical of organized crime (Mail Fraud).
 נציבת הביקורת על הפרליטות התבקשה לבדוק האם מכתב של פרקליטת המחוז מירית שטרן מיום 21 לפברואר, 2016, החשוד כמכתב מפוברק-ישראבלופי - הוא מסמך ממשלתי אמתי (אותנטי), תקין ותקף. הנפקת כתבים משפטיים למראית עין – כאלה שאינם נחשבים אמתיים (אותנטיים),  תקיניםותקפים על ידי מי שהנפיק אותםאך נועדו להטעות את מקבלם להאמין שהם אמתיים  (אותנטיים), תקיניםותקפים היא נוהג נפוץ במערכת המשפט ואכיפת החוק בישראל היוםיתרה מזאתנוהג זה הוא מכשיר מרכזי בשיבוש והשחתת המערכתלמותר לציין שמשלוח מכתבים הונאתייםבפרט בענייני חוק ומשפטנחשב להתנהלות טיפוסית של פשע מאורגן (MAIL FRAUD).

 
Figure: Support sing for Roman Zadorov at the OccupyTLV camp.

 
Figures: In response to request to inspect "lawfully made judgment records" (which it turned out did not exist), Judge Esther Hellman issued an invalid, fabricated decision record,  lacking any foundation in the law, asking for the prosecution's position on the matter...
תמונות: בתגובה על בקשה לעיין ב"פסקי דין עשויים כדין" (שכפי שהתברר אינם קיימים), השופטת אסתר הלמן הנפיקה כתב החלטה חסר תוקף, ישראבלופי, המנוגד לחוק, המבקש את עמדת הפרקליטות בעניין. 
  

Figures:  Following the fraudulent, fabricated decision record by Judge Hellman, North District Attorney Mirit Stern filed a response on request to inspect "lawfully made judgment records". However, the District Attorney refuses to provide a copy of her response to the Requester, in obvious violation of the fundamentals of Due Process...  and the Court filed the District Attorney's response in a manner that made it unlikely to be discovered by the Requester in the first place...  In response to request for a copy of her response, District Attorney Mirit Stern issued a letter, suspected as a hoax - invalid, fabricated government record -  stating that the requester asked for "investigation materials"...The Commissioner of Prosecutorial Oversight is asked to determine whether the letter is an authentic, valid and effectual legal government record.
תמונות: לאחר הנפקת כתב ההחלטה ההונאתית, הישראבלופית של השופטת הלמן, פרקליטת מחוז צפון מירית שטרן הגישה תגובה על בקשה לעיון ב"פסקי דין עשויים כדין". אולם הפרקליטה שטרן מסרבת לספק העתק של תגובתה למבקש תוך הפרת יסודות ההליך הראוי...  ובית המשפט רשם את התגובה באופן שלא הייתה אמורה להתגלות על ידי המבקש כלל...  בתשובה על בקשה להעתק התגובה שהוגשה בבית המשפט, הנפיקה פרקליטת מחוז צפון מירית שטרן מכתב, החשוד כהונאה  - מסמך ממשלתי מפוברק, ישראבלופי, וחסר תוקף - האומר שהמבקש ביקש "חומרי חקירה"...  נציבת ביקורת הפרקליטות התבקשה לבדוק האם המכתב הוא מסמך ממשלתי חוקי, אמתי (אותנטי), תקין ותקף.


[עברית להלן]
COMPLAINT FILED WITH THE COMMISSIONER OF PROSECUTORIAL OVERSIGHT
March 13, 2016

Judge (ret) Hila Gerstel, Commissioner
State Commission for Prosecutorial Oversight
PO Box 29216, Tel-Aviv – by certified mail
Fax: 02-6467928
Email: 

Dear Commissioner Gerstel:
RE: State of Israel v Roman Zadorov (502/07) in the Nazareth District Court – complaint regarding suspected perversion/fraud in legal correspondence from the North District Attorney office.
I kindly request written confirmation of receipt with complaint no. within 14 days.
I herein file a complaint with the State Commission for Prosecutorial Oversight regarding suspected perversion/fraud in legal correspondence from the North District Attorney's office. Instant complaint is related but separate from the complaint, which was filed with your office yesterday, March 12, 2016, against North District Attorney Mirit Stern. I kindly request that your office issue a separate complaint number and issue a separate decision on instant complaint.
The background for instant complaint was outlined in the complaint filed yesterday, March 12, 2016. [1]
Instant complaint pertains only to a request for examination and decision by the Commissioner relative to the authenticity, validity and effect of the attached February 21, 2016 letter:
a. Is the signature on the letter an authentic signature of North District Attorney Mirit Stern?
b. Is the letter as a whole an authentic, valid, and effectual record, which was duly and lawfully registered among the formal correspondence of the North District Attorney's office?
The letter was received by me by mail at my address (a photocopy of the mailing envelope is enclosed), and there is no doubt that it was intended to be accepted by me as an authentic, valid and effectual record of the North District Attorney's office. However, as outlined in my complaint yesterday, its content is patently fraudulent.
Moreover, on its face, the letter raises concerns that it is not an authentic, valid and effectual record of the North District Attorney's office:
1. The Coat of Arms of the State of Israel, or a Ministry logo fails to appear at its head.
2. The letter fails to include a reference number, of the kind which is required in official government correspondence.
My experience shows that that the issuance of simulated legal records – ones that are not deemed authentic, valid and effectual by their issuer, but are intended to deceive the recipient as authentic, valid and effectual – is a common practice in the justice and law enforcement system in Israel today. Moreover, such practice is a main instrument in perverting and corrupting the system. Needless to say, the mailing of fraudulent records, especially in legal matters, is considered typical of organized crime (Mail Fraud).
Therefore, the significance of examination and decision by the Commissioner regarding the authenticity, validity and effect of the attached February 21, 2016 letter by far exceeds the personal matter of Roman Zadorov, or my request to obtain a copy of the North District Attorney's office response on my request to inspect the judgments in the court file, referenced above.
Truly,

Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
Occupy Tel-Aviv

Enclosed:
a. February 21, 2016 letter by North District State Attorney Mirit Stern, as received by me by mail.

CC:
Prof Uzi Ornan, Computer Science, Technion
Attorney Dan Yakir, Legal Counsel, Association for Civil Rights in Israel
Prof Asa Kasher, Philosophy Dept, Tel-Aviv University, School of Public Policy and Administration, Hebrew University
Attorney Avigdor Feldman, Tel-Aviv

LINK: Below
תלונה שהוגשה לנציבת ביקורת הפרליטות

13 למרץ, 2016

השופטת (בדימוסהילה גרסטלנציבת הביקורת על מערך התביעה
נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות (נבת"ם)
ת.ד. 29216, תל-אביב 6129102 - בדואר רשום
בפקס02-6467928
בדוא"ל:

לכבוד הנציבה גרסטל,
הנידוןמדינת ישראל נ רומן זדורוב (פ"ח 502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת – תלונה בעניין חשד לשיבוש/הונאה בתכתובת בעניין משפטי מפרקליטת מחוז צפון
אבקש אישור קבלה בכתב עם מספר תיק התלונה בתוך 14 יום.
הריני מגיש בזאת תלונה לנבת"ם בעניין חשד לשיבוש/הונאה בתכתובת בעניין משפטי מפרקליטות מחוז צפוןתלונה זאת קשורה אך נפרדת מן התלונה שהוגשה אתמול, 12 למרץ, 2016, נגד פרקליטת מחוז צפון מירית שטרןאודה אם משרדכם ינפיק מספר תלונה נפרד ויוציא החלטה נפרדת על תלונה זאת.
הרקע לתלונה זאת הוסבר בתלונה מיום אתמול - 12 למרץ, 2016. [1]
התלונה הנוכחית נוגעת אך ורק לבקשה לבדיקה והחלטה של הנציבות לגבי אמיתות (אותנטיות), תקינות ותקפות המכתב המצורף מיום 21 לפברואר, 2016:
אהאם החתימה על המכתבהיא חתימה אמתית (אותנטיתשל פרקליטת מחוז צפון מירית שטרן?
בהאם המכתב בכללו הוא מסמך אמתי (אותנטי), תקיןותקףשנרשם כראוי וכדין בין הכתבים הרשמיים של פרקליטות מחוז צפון?
המכתב התקבל בדואר לכתובתי (צילום המעטפה מצורף), ואין ספק שכוונתו הייתה שאקבל אותו כמסמך אמתי (אותנטי), תקיןותקף של פרקליטות מחוז צפוןאולםכמבואר בתלונה מאתמולתוכנו של המכתב שקרי בבירור.
יתרה מזאתעל פניומכתב זה מעורר חשש שאינו מסמך אמתי (אותנטי), תקיןותקף של פרקליטות מחוז צפון:
1. אין סמל המדינה או סמל המשרד השולח מופיע בראש המכתב.
2. אין למכתב זה מספר אסמכתהכנדרש בתכתובת משרדי הממשלה.
ניסיוני מראה שהנפקת כתבים משפטיים למראית עין – כאלה שאינם נחשבים אמתיים (אותנטיים), תקיניםותקפים על ידי מי שהנפיק אותםאך נועדו להטעות את מקבלם להאמין שהם אמתיים (אותנטיים), תקיניםותקפים הוא נוהג נפוץ במערכת המשפט ואכיפת החוק בישראל היוםיתרה מזאתנוהג זה הוא מכשיר מרכזי בשיבוש והשחתת המערכתלמותר לציין שמשלוח מכתבים הונאתייםבפרט בענייני חוק ומשפטנחשב להתנהלות טיפוסית של פשע מאורגן (MAIL FRAUD).
לכן יש לבדיקה והחלטה של הנציבות בעניין אמיתות (אותנטיות), תקינותותקפות המכתב המצורף מיום 21 לפברואר, 2016, חשיבות מרובהמעל ומעבר לעניינו הפרטי של רומן זדורובאו בקשתי לקבלת העתק של תגובת הפרקליטות על הבקשה לעיון בתיק שבנידון.
בברכה,

דריוסף צרניק
ת"ז 
מאהל המחאה ת"א
Human Rights Alert – NGO
(מספר הפקס לעילאין ברשותי טלפון כלשהו).

מצורפים
:
אמכתב מיום 21 לפברואר, 2016 מאת פרקליטת מחוז צפון מירית שטרןכפי שהתקבל בדואר על ידי.

העתקים:
פרופ עוזי אורנןמדעי המחשבהטכניון
עו"ד דן יקירהיועץ המשפטיהאגודה לזכויות האזרח
פרופ אסא כשרהמחלקה לפילוסופיהאוניברסיטת ת"א וביה"ס למדיניות ציבורית וממשלהאוניברסיטה העברית
עו"ד אביגדור פלדמןת"א

קישור
[1] 2016-03-12 Complaint against North District State Attorney Mirit Stern, filed with Commissioner of Prosecutorial Oversight, in re: State of Israel v Zadorov (502/07) in the Nazareth District Court //
תלונה נגד פרקליטת מחוז צפון מירית שטרן, שהוגשה לנציבת ביקורת הפרקליטות בעניין מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת