Sunday, July 23, 2017

2017-07-24 מנדלבליט תתפטר! לא מאמינים לך יותר!


אסתי קרן כבר חתמה: מנדלבליט תתפטר! לא מאמינים לך יותר!
מתי את/אתה?
===============
מנדלבליט תתפטר! לא מאמינים לך יותר!
 אנו החתומים מטה, דורשים את התפטרותו המידית של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט:
תאריך חתימה: 15/07/17, בשעה: 15:02:00 שם: אסתי קרן
________
 חתימה - באתר העצומה: