Tuesday, June 11, 2019

2019-06-11 נרטיב אישי - במסגרת קורס לעמותות צעירות

חנל'ה ושמלת השבת
■ ■ ■
אני משתתף בקורס אינטנסיבי לעמותות צעירות ב בית העמותות - תל אביב עם @אוראל שיינין. קבוצה קטנה של משתתפים שדי מייצגת את החברה בישראל, הרבה אינטראקציות. אני חשבתי שהקורס גרם לי לטרנספורמציה אישית, המשך השיקום לאיש החברה הנורמטיבית, ואני יוצא משם חנל'ה ושמלת השבת.
בין השאר ביקשו שנכין מיצג "נרטיב אישי", שמספק רקע לפעילות שלי כפרט בעמותה. המיצג המצורף הוא תוצר העבודה בקורס. אולם ככשלחתי אותו לאנשים, התברר שהוא מעוררת תגובות קשות.
מה דעתך? אשמח לקרוא בתגובות או בפרטי...