Wednesday, March 4, 2015

2015-03-04 Large scale fraud in IT sysrtems of the Israeli courts - unannounced regime change. // הונאת ענק במחשוב בתי המשפט - שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז

English abastract:
The Freedom of Information request asked for records, pertaining to fundamental procedures in Net HaMishpat IT system of the Israeli courts.  The questions can be seen in the English record below.  The response claims that there are no records at all, responsive on the questions...
____
פורים שפיל! הנהלת בתי המשפט אומרת שאין כל כתובים לגבי נהלים בסיסיים במערכת המידע "נט המשפט"... 
הונאת ענק במחשוב בתי המשפט בישראל - שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז!
מאהל המחאה ת"א, פורים - לקח שנים, ומאות מליוני ש"ח להקים את מערכת המידע של בתי המשפט - "נט המשפט", אבל היום, הנהלת בתי המשפט אומרת שאין כל תיעוד בכתובים של הנהלים הבסיסיים במערכת...
 
שופטים מזייפים את הכתבים בנט המשפט בסיטונאות, ואיש לא שואל את השאלה הבסיסית:  איך זה בכלל ייתכן מבחינה טכנית?  מערכת מידע תקינה הייתה אמורה למנוע דברים אלה...
 
הבקשה בכפוף לחוק חופש המידע (פ 7/2015) שאלה:
  • מי אחראי על אבטחת מערכת המידע נט המשפט? בכיכול השב"כ אמור היה להיות אחראי, אבל השב"כ כבר ענו לי שהם אינם אחראים...
  • מה הבסיס לכך שמנפיקים במערכת "הזמנות לדין" בלתי חתומות?  על פי החוק הזמנה לדין חייבת להיות חתומה על ידי המזכיר הראשי - הליך ללא "הזמנה לדין" תקינה הוא הליך פסול  מיסודו.
  • איך יכול בעל דין לראות את כתבי "הזמנה לדין" או  "מכתב מלווה" בנט המשפט?  הראיות מצביעות על כך שכתבים אלה, שתקינותם חיונית לאימות הכתבים וההליכים, אינם נגישים במערכת כלל, וספק אם הם נשמרים במערכת בצורה אמינה.
  • מי מוסמך לרשום כתב כ"פסק דין" בנט המשפט? והאם רישומו כ"פסק דין" אומר שהוא אכן "פסק דין"?  הראיות מצביעות על כך שהרישומים שרירותיים וגחמנים... וכזכור שופט העליון נועם סולברג הבהיר לנו  לאחרונה שוב, שבישראל אי אפשר לדעת מהו "פסק דין".  הונאה מצחיקה ממש...
  • מי מוסמך להתקין קישורים לתיקי חקירות משטרתיות בהליכים פליליים בתיקי נט המשפט?  קישורים אלה הם עברה חמורה על זכויות האדם, כיוון שהם חושפים את בית המשפט לראיות שאינן נגישות לנאשם.
  • מה הבסיס למניעת גישת הציבור ל"החלטות בפתקית"?  הרי הנשיאה דורית בייניש החליטה שיש בישראל זכות גישת הציבור להחלטות בתי המשפט?
  • מה הבסיס למניעת גישת הציבור והצדדים בתיק לחתימות האלקטרוניות?  התקינו חתימות אלקטרוניות בלתי נראות - "בגדי המלך החדשים" - הונאה בסגנון ימי הביניים.... או אגדות ילדים... אי אפשר לדעת מה חתום ומה לא חתום.
  • מה הבסיס למניעת גישת בעלי דין לתיקיהם? הראיות מצביעות על מניעת גישה מחוץ לבתי המשפט השלום והמחוזי ת"א...  הפרה חמורה של זכויות האדם...
  • מה הבסיס למניעת הזכות להגשה ולהמצאה אלקטרונית לבעלי דין שאינם מיוצגים?  רק לעורכי דין ניתנת גישה למערכת - הפרה חמורה של זכויות האדם - אפליה בגישה לבתי המשפט....
התשובה מהיום אומרת שאין כל מידע בכתובים על שאלות אלה...
 
פורים שפיל!
 
מאמר שהוגש לבדיקת עמיתים אנונימית בינלאומית, התקבל לפרסום ולהרצאה בכנס בינלאומי על מערכות מידע ממשלתיות בקיץ הקרוב באנגליה  ECEG 2015, וכותרתו: "הונאת ענק במחשוב בתי המשפט בישראל - שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז".
 
להלן הבקשה והתשובה בכפוף לחוק חופש המידע (פ 7/2015) על הנהלת בתי המשפט.
____
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה, ת"א
Human Rights Alert - NGO
____
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013), עם ההערה: "חוסר יושרה במערכות הכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בארה"ב (2010), עם ההערה: "שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין בקליפורניה".
* דוח סייג לזכויות האדם לבדיקה התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בארה"ב (2015), הןגש בספטמבר 2014, וכותרתו "הונאת ענק במערכות המידע של בתי המשפט הפדרליים בארה"ב - שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז?". הבדיקה נקבעה למאי 2015
_____
הבקשה:
Inline image 2
 
Inline image 3
 
Inline image 4
 
והתשובה:
Inline image 1