Wednesday, June 10, 2015

2015-06-11 Hello world!Recent
6/11 @ 11:43 : Tel Aviv, IL
6/11 @ 9:08 : Zaragoza, ES
6/11 @ 7:06 : New Orleans, Louisiana, US
6/11 @ 5:23 : Roquefort-la-bédoule, FR
6/11 @ 2:47 : Rostov-on-don, RU
6/11 @ 11:11 : Israel, IL
6/11 @ 10:48 : Seattle, Washington, US
6/11 @ 9:32 : Mountain View, California, US
6/11 @ 9:29 : Tel Aviv, IL
6/11 @ 9:20 : Sibiu, RO
6/11 @ 4:48 : Colleyville, Texas, US
6/10 @ 9:36 : Newhall, California, US
6/10 @ 6:00 : Asciano, IT
6/10 @ 5:35 : Volzhskiy, RU
6/10 @ 4:10 : Israel, IL
6/10 @ 10:49 : Seattle, Washington, US
6/10 @ 9:00 : Budapest, HU
6/10 @ 8:09 : Seongnam, KR
6/10 @ 8:09 : Tel Aviv, IL

2015-06-11 More fraud in the Israeli courts // נפתח משפט פרשת רונאל פישר - שוב עובדים עלינו בעיניים

English abstract:
Yesterday, trial opened in the Jerusalem District Court of one of the worst corruption scandals in Israel's history.  Ronel Fisher, top attorney, was bribing for his clients in collaboration with former Tel-Aviv District Attorney Ruth David senior police officers and judges.
It is clear from day one that the court is engaging in fraud on the public, maintaining double books for its dockets.
The Israeli justice system is unable to address its own corruption...
____
2015-06-11 נפתח משפט פרשת רונאל פישר שוב עובדים עלינו בעיניים
בקשה לעיון בתיק שהוגשה אתמול, מיד הראתה שהשופט משה סובל מנהל ספרים כפולים בתיק זה, כמו קודמיו בפרשיות שחיתות אחרות... בסדרת משפטי השחיתות האחרונים, השופטים מנהלים מפעם לפעם דיוני ראווה, שהקשר בינם לבין ההליכים המתנהלים בכתבים מפוקפק. בו בזמן, השופטים מונעים את גישת הציבור לכתבים - עבירה חמורה על זכויות האדם והפרה חמורה של "עקרון יסוד במשטר דמוקרטי".  מערכת המידע - נט המשפט - מאפשרת ניהול ספרים כפולים בתיקי בתי המשפט כעניין שיגרתי.  ההונאות בבתי המשפט בולטות במיוחד במשפטי השחיתות האחרונים.
Inline image 1 Inline image 2 Inline image 3 Inline image 4

רות דוד, רונאל פישר, משה סובל, ערן מלכה
_____________________
מאהל המחאה ת"א, 11 ליוני – דריוסף צרניק הגיש אתמול לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לעיון בתיק מדינת ישראל נ מלכה – פרשת רונאל פישר[1] בהמשךהוגשה גם בקשה להליך הוגןשכן כבר עם הגשת הבקשה לעיון עולה חשש שהשופט משה סובל מנהל ספרים כפולים בתיק זה[2]
הבקשה לעיון בתיק הוגשה כחלק מסקר על גישת הציבור לכתבי בתי המשפט בישראלגישת הציבור לכתבים נחשבת לאבן יסוד בזכויות האדם - הזכות לשימוע הוגן ופומביזכות זאת גם הוכרזה על ידי בית המשפט העליון של מדינת ישראל כ"עקרון יסוד במשטר דמוקרטי", ו"זכות חוקתית על חוקית"... אולם סקר של סדרת תיקים פליליים הנוגעים לפרשות השחיתות האחרונות מראה שהשופטים בישראל מונעים בעקביות את גישת הציבור לכתבים בתיקים.
גישת הציבור לכתבים נובעת מחד מהצורך להגן על הנאשם ממשפט סודימאידךגישת הציבור לתיקים מבטיחה שקיפות שהיא הדרך היחידה לאפשר פיקוח ציבורי על השופטים ולמנוע את שחיתות בתי המשפט.
במצב הקיים בבתי המשפט היום, אין מבקש העיון יכול לדעת אפילו אם הבקשה נרשמה.  גישת הציבור לרשימת הבקשות או לבקשות עצמן נמנעת לחלוטיןלשם כךיש צורך לתקשר עם "שירות צ'אט", הפועל תחת תניית פטור – כלומר אין כל אחריות לאמינות המידע.
הפניה לשירות הצ'אט היום, לאחר הגשת הבקשה לעיון, העלתה שהבקשה לעיון אכן נרשמה: בקשה מס 15 בתיק.כמו כן נמסר שכבר נתנה החלטה בעניין הבקשה לעיון – היא נשלחה לתגובות הצדדים
Inline image 6


"החלטה בפתקית" מיום 10 ליוני, 2015, לגבי הבקשה לעיון בתיק, שהתקבלה מנציגת "שרות צ'אטברשת היום.  ההחלטה לא נרשמה ברשימה הציבורית של "החלטות בתיק".
_______
אולם בדיקה של הרשימת הציבורית של "החלטות בתיק", מראה שרק החלטה אחתמיום 21 למאי, 2015, ברשימה זאת.
Inline image 5

רשימת "החלטות בתיק" בתיק מדינת ישראל נ מלכה (פרשת רונאל פישר), ביום 10 ליוני, 2015, 15:14. רק החלטה אחת (1) מופיעה ברשימה – החלטה מיום 21 למאי, 2015.  בתיק זה קיימות נכון להיום קרוב לוודאי כתריסר החלטות.
______
מכיוון שהבקשה לעיון נרשמה כבקשה מס 15, קרוב לוודאי שבתיק זה קיימות כבר היום כתריסר  החלטותבהן החלטות קריטיות לגבי התנהלות המשפטאולם ההחלטה היחידה הנגישה לציבור עוסקת במועד הדיון היום...
מצב זה אינו יוצא דופן כללוהוא מתאפשר על ידי מערכת המידע ההונאתית של בבתי המשפט – נט המשפט
לדוגמהבתיק פרשת הולילנד בבית המשפט המחוזי ת"אאותו ניהל השופט דוד רוזןמופיעות כ-60 החלטות ברשימה הציבורית של "החלטות בתיק". זאת בשעה שרשימת "החלטות בתיק" של בית המשפט עצמו כוללת יותר מ-260 החלטותיתרה מזאתכמעט כל הכתבים ברשימה הציבורית אינם כתבים תקינים כללעד היום לא התגלו,לדוגמהכתבי הכרעת דין וגזר דין עשויים כדין לגבי הנאשם אהוד אולמרט בפרשת הולילנד...
עצם קיום ספרים כפולים לגבי רשימת "החלטות בתיקייחשב ללא ספק בידי כסימן מובהק של שחיתות בתי המשפט בישראליתרה מזאתמערכת נט-המשפט תוכננה מראש לצורת התנהלות זאת – ההחלטות אינן ממוספרותואין עליהן כל חותמת המראה את זמן וסמכות הרישום במערכת.
במקבילהממצאים מראים שהשופטים בישראל מתעתעים בציבור ומנהלים הונאות סדרתיות בבתי המשפטמצב זה בולט במיוחד במשפטי השחיתות האחרונים.
מצב זה מסתייע גם בדיווחי התקשורתהמבוססים על הנאמר באולמות הדיונים ללא בדיקת הכתבים עצמםזאת -גם לאחר שנציב קבילות הציבור על השופטים תיעד בדו"ח משנת 2012, שהשופטים בישראל אינם רואים את הקראת החלטה או פסק דין באולם הדיונים כמחייבתומחזיקים בזכותם לשנות את ההחלטות גם לאחר הקראתן באולם הדיונים.
לאור מצב זההוגשה היום הבקשה להליך הוגןהמבקשת מן השופט משה סובל לקיים רישום הוגן של ההחלטות בעניין הבקשה לעיון ברשימה הציבורית של "החלטות בתיק", להורות לצדדים להמציא למבקש את תגובותיהם על בקשתו לעיוןולתת למבקש העיון הזדמנות להגיש על תשובות הצדדים.
המשך התנהלותו של השופט משה סובל לגבי בקשת העיון תספק ראיות ישירות לגבי ישרת משפט פרשת רונאל פישר בכללו. פשרת רונאל פישר נוגעת לשחיתות מערכת המשפט עצמה יותר מכל פרשת שחיתות של השנים האחרונות - שכן הראיות מצביעות על סחר במידע משטרתי וסחר בתיקי בתי המשפט בעסקאות בהן שימש רונאל פישר כסרסור.  ספק גדול אם מערכת המשפט בישראל מסוגלת לטפל כראוי בשחיתותה עצמה.
המצב שנוצר בבתי המשפט בישראל בעשור האחרון, מודגם היטב בפרשיות השחיתות האחרונותהציבור נחשף בעזרת התקשורת לדיוני ראווה בבתי המשפטשבינם לבין התנהלות ההליכים בכתבים קשר בלתי ברור לחלוטין.אולם גישת הציבור לכתבים נמנעת באופן עקבי ושיטתי...
במצב שנוצר במדינת ישראלאין הציבור יכול לדעת אל נכון במה הואשם אדםבמה הורשעמה גזר דינווהאם הוא מוחזק בבית הסוהר על פי צו מאסר עשוי כדיןמצב זה אינו תואם חברה אזרחית מתוקנתוהוא טיפוסי לטריבונלים של דיקטטורה צבאית.
יתרה מזאתמצב זה מאפשר לשופטים לנהל הליכים מפוקפקים לגבי שחיתות מערכת המשפט עצמה.
קישורים
[1] 2015-06-10 State of Israel v Malka et al (28759-05-15) in the Jerusalem District Court – Request to Inspect court file//
מדינת ישראל נ מלכה ואח' (28759-05-15) – בקשה לעיון בתיק
[2] 2015-06-11 State of Israel v Malka et al (28759-05-15) in the Jerusalem District Court – Request for Due Process//
מדינת ישראל נ מלכה ואח' (28759-05-15) – בקשה להליך הוגן

2015-06-11 Logistics 101: Where Does ISIS Get Its Guns?

2015-06-11 Logistics 101: Where Does ISIS Get Its Guns?
=========================
By Tony Cartalucci
If an army marches on its stomach, and ISIS' stomachs are full of NATO and Persian Gulf State supplies, ISIS will continue to march long and hard.
In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have...
informationclearinghouse.info

2015-06-11 The Shifting Battlefield. Did the War in Syria Just Become a Regional War?

2015-06-11 The Shifting Battlefield. Did the War in Syria Just Become a Regional War?
=========================
By Eric Draitser
The news that Iran has sent significant numbers of Iranian, Iraqi, and Afghan troops to take active part in defense of Syria has the potential to transform the conflict into one with global implications.
The escalation of the conflict comes in the wake of significant victories for the Al Qaeda affiliated Nusra...
informationclearinghouse.info

2015-06-10 ISRAEL: Hunger striking Palestinian detainee is hand and leg cuffed during hospital treatment

2015-06-10 ISRAEL: Hunger striking Palestinian detainee is hand and leg cuffed during hospital treatment
=====================
Physicians for Human Rights-Israel (רופאים לזכויות אדם - ישראל) reports that hunger striking detainee (without trial) Hader Adnan Musa was hospitalized, and is hand and leg cuffed in his hospital bed. Additionally, three policemen are guarding him 24/7. The NGO notes that other Israeli hospitals demanded the uncuffing of hunger strikers during their hospitalization, and the Israeli authorities consented. Therefore, the NGO concludes that the hand- and leg cuffing of hunger strikers was arbitrary, and was not the outcome of security needs.
The NGO expressed its disappointment with the conduct of Asaf HaRofeh hospital, which did not require the uncuffing of the detainee during hospitalization.

בעמותה מותחים ביקורת על החלטת בית החולים להסכים לאזיקת חדר עדנאן מוסא,...
haaretz.co.il

2015-06-10 News from the American Gulag...

2015-06-10 News from the American Gulag...
===========================
A Louisiana judge ordered the unconditional release of the last imprisoned member of the Angola 3, and barred the state from trying Albert Woodfox a third time. The...
rt.com

2015-06-10 News from the American Gulag

2015-06-10 News from the American Gulag
===========================
Federal Judge Orders Release of Albert Woodfox, Held 40+ Years in Solitary Confinement
Staff, Democracy Now!: A federal judge has ordered the immediate release of Louisiana prisoner Albert Woodfox, the longest-serving US prisoner in solitary confinement. The state has been vigorous in its efforts to keep the former Black Panther behind bars for a crime he maintains he did not commit.
Read the Article
Albert Woodfox is the longest-serving US prisoner in solitary confinement.
truth-out.org|By Staff