Tuesday, August 16, 2016

2016-08-16 פרשת זדורוב: בית משפט המסרב לתת כתבי החלטות אמתיים, הריהו מושחת באמת...

2016-08-16 פרשת זדורוב: בית משפט המסרב לתת כתבי החלטות אמתיים, הריהו מושחת באמת...
סדרת בקשות ופניות הוגשו היום בבית המשפט העליון, כהמשך המאמצים לחלץ מבית המשפט העליון כתבי בית דין אמתיים (אותנטיים), עשויים כדין, בתיקים הקשורים לרומן זדורוב.  ככל שנסיון העבר מלמד - סיכויי ההצלחה הם קלושים. בית המשפט העליון, וכמוהו בית המשפט המחוזי נצרת, מסרבים בעקשנות לספק כתבים חתומים ומאומתים כדין. במקומם, פרסמו בתי המשפט כתבים אלקטרוניים חסרי כל תוקף. תלונה שהוגשה למועצת זכויות האדם של האו"ם-קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים מציגה את הראיות לכך שרומן זדורוב מוחזק על ידי רשויות מדינת ישראל ללא הכרעת דין עשויה כדין, ללא גזר דין עשוי כדין וללא פקודת מאסר עשויה כדין.  בית המשפט המחוזי נצרת עסק במשך שנים בניהול משפט בדוי/למראית עין.  ועתה - הן בית המשפט המחוזי נצרת והן בית המשפט העליון עוסקים בהעלמת הראיות לכך...


מאהל המחאה ת"א - 16 לאוגוסט - סדרת בקשות ופניות הוגשה היום בבית המשפט העליון , כהמשך המאמצים לחלץ מבית המשפט העליון כתבי בית דין עשויים כדין בתיקים הקשורים לרומן זדורוב: [1-5]
א.  מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת - שישה (6) כתבי פרוטוקולים מאת השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז, שהתפרסמו כמו כל שאר ההחלטות והפרוטוקולים, כשהם בלתי חתומים ובלתי מאושרים, הוגשו למזכירה הראשית של בית המשפט העליון (המחזיק היום בתיק הנייר מנצרת) בפניה לספק העתקים חתומים על ידי השופטים ומאושרים כדין על ידי המזכירה הראשית "העתק מתאים למקור".
נסיון קודם לעיין בתיק הנייר, המוחזק עתה על ידי בית המשפט העליון, על מנת לוודא שקיימים בו בכלל כתבי מקור חתומים כדין, נמנע על ידי הרשם לובינסקי בהנמקה המדהימה של "ערבוביה" בתיק.  זאת, כשתקנות בתי המשפט -עיון בתיקים אומרות: "כל אדם רשאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין", ולאחר שבית המשפט העליון הצהיר נמלצות, שזכות העיון היא "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על-חוקי"... 
ב. רומן זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10) בבית המשפט העליון - בקשה הוגשה לבית המשפט, לקבלת העתק של כתב ההחלטה של הרשם גלעד לובינסקי, שמנע עיון בכתבי המקור בתיק הנייר מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07), חתום כדין על ידי הרשם ומאושרת כדין "העתק מתאים למקור".
ג. צרניק נ רומן זדורוב ומדינת ישראל (4650/16) בבית המשפט העליון - ערעור שנבע מהחלטת הרשם לובינסקי למנוע עיון בתיק הנייר בהנמקה המדהימה של "ערבוביה" בתיק: בקשה הוגשה לבית המשפט, לקבלת העתק של כתבי החלטות של השופט סלים ג'ובראן חתומים ומאומתים כדין: א. החלטה הדוחה את בקשת הפסלות נגד השופט ג'ובראן, ב. כתב פסק דין הדוחה את הערעור על החלטת הרשם לובינסקי למנוע את העיון בתיק הנייר מנצרת בהנמקת "ערבוביה" בתיק.

עם הבקשות והפניות הוגשו גם:
1) העתק של הוראת עבודה של הנהלת בתי המשפט המפרטת את נוהל הנפקת כתבי החלטות חתומים ומאומתים "העתק מתאים למקור".
2) אוסף כתבים משובשים ו/או מזוייפים של בית המשפט העליון מהתיקים הקשורים לרומן זדורוב ולרפי רותם.


תמונה 1. אישור משובש וחסר תוקף, שהתקבל במכתב הנושא חותמת דואר מיום 27 למאי, 2014, מבית המשפט העליון, בתגובה על מכתב בקשה ראשון של חושף השחיתויות ברשות המסים רפי רותם לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס, בו ביקש העתק חתום ומאושר כדין של פסק הדין מיום 3 למרץ, 2008 בעתירתו רותם נ סאמט (1233/08). המסמך אינו חתום על ידי הגורמים השיפוטיים. האישור נוקט בלשון משובשת וחסר פשר (“העתקה מתאימה למקור", במקום "העתק מתאים למקור", במפורש בחוק), ונחתם בשרבוט שאינו קריא על ידי אדם ששמו ותפקידו אינם מופיעים על פני המסמך. נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס סירב להסביר מדוע בית המשפט העליון מספק רק אישורים משובשים וחסרי תוקף, אך מסרב לספק אישורים אמתיים ותקפים של פסק הדין מיום 3 למרץ, 2008.
תמונה 2. אישור משובש וחסר תוקף, שהתקבל במכתב הנושא חותמת דואר מיום 29 למאי, 2014, מבית המשפט העליון, בתגובה על מכתב בקשה שני של חושף השחיתויות ברשות המסים רפי רותם לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס, בו ביקש העתק חתום ומאושר כדין של פסק הדין מיום 3 למרץ, 2008 בעתירתו רותם נ סאמט (1233/08). האישור נוקט בלשון משובשת וחסר פשר (“העתקה מתאימה למקור", במקום "העתק מתאים למקור", במפורש בחוק), ונחתם על ידי הגב' נאוה כלאף. החותמת, המפרשת את תפקידה, “מרכזת בכירה, מדור אזרחי", שונתה בכתב-יד לומר, “מרכזת בכירה, מדור בג"ץ". תשובה על בקשה על פי חוק חופש המידע תיעדה שהגב' נאוה כלאף אינה מחזיקה במינוי כדין לאף אחד משני התפקידים, ו"מרכזת בכירה" אינה מוסמכת בחוק לאשר את כתבי ההחלטות של בית המשפט העליון. נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס סירב להסביר מדוע בית המשפט העליון מספק רק אישורים משובשים וחסרי תוקף, אך מסרב לספק אישורים אמתיים ותקפים של פסק הדין מיום 3 למרץ, 2008.
תמונה 3. אישור משובש וחסר תוקף, שהתקבל בתשובה על הבקשה הראשונה לקבלת העתק חתום ומאושר כדין של החלטה מיום 27 לאפריל, 2015, של בית המשפט העליון בתיק זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10): אינו חתום על ידי הגורמים השיפוטיים, לשון האישור אינה תואמת את הלשון המפורשת בחוק, והיא חסרת משמעות בהקשר זה, והחתימה על האישור היא על ידי "מרכז בכיר" דני לוי, אדם שאינו מוסמך בחוק לחתום על אישור כזה.
תמונה 4. אישור משובש וחסר תוקף, שהתקבל בתשובה על הבקשה השנייה לקבלת העתק חתום ומאושר כדין של החלטה מיום 27 לאפריל, 2015, של בית המשפט העליון בתיק זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10): לשון האישור אינה תואמת את הלשון המפורשת בחוק, והיא חסרת משמעות בהקשר זה, והחתימה על האישור היא על ידי אדם שאינו מוסמך בחוק לחתום על אישור כזה.


תמונה 5. אישור משובש וחסר תוקף, שהתקבל על החלטה הדוחה בקשת פסלות של השופט סלים ג’ובראן בתיק הערעור צרניק נ זדורוב ומדינת ישראל (4650/16): החותמת היא של "מזכירה ראשית", אולם שמה של "המזכירה הראשית" אינו נזכר בחותמת. יתרה מכך, החתימה אינה של "המזכירה הראשית", אלא של אדם אחר, בשמה של מזכירה ראשית, ששמה לא נזכר. יתרה מזאת, החתימה היא של אדם שאינו מוסמך בדין לחתום על אישור כזה. בנוסף – אין על מסמך זה חתימת הגורם השיפוטי המתאים. כתב זה יימצא קרוב לוודאי על ידי גורמים בינלאומיים משובש במכופל.
______
התופעה של הנפקת כתבי בית דין משובשים, וסירוב להנפיק כתבי בית דין אמתיים (אותנטיים) מוכרת היטב ברחבי העולם מזה דורות רבים כתופעה של בתי משפט מושחתים.  בארץ, לעומת זאת, התקשורת קוראת להם "מפוברקים", והשופטים מתייחסים אליהם כ"טיוטות", ואינם רואים בהנפקתם התנהלות פלילית כלל.  התופעה תועדה בצורה המפורטת ביותר בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך.

הבקשות והפניות שהוגשו היום מציינות בפירוש שהכתבים המאומתים מבוקשים לצורך הגשה מחוץ למדינת ישראל (כנספח לתלונה למועצת זכויות האדם של האו"ם), ולכן, התבקש בית המשפט העליון להנפיק כתבים עשויים כדין, על פי אמנת האפוסטיל - האג (1961), שישראל חברה בה.  על פי אמנת האפוסטיל ותקנות מדינת ישראל לקיום האמנה, העתק כתב בית דין מאומת חייב לשאצ את חתימת השופט/ים, ולהיות מאומת "העתק מתאים למקור" על ידי מזכיר ראשי או רשם בית המשפט.

התלונה, שהוגשה למועצת זכויות האדם של האו"ם-קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים, בנידדון רומן זדורוב, מסכמת: [6]
  • רומן זדורוב מוחזק במאסר שרירותי על ידי שירות בתי הסוהר - ללא פקודת מאסר עשויה כדין.
  • יש לראות בהליך המשפטי בעניינו של רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת הליך בדוי/למראית עין - שלילת הזכויות להליך ראוי ולשימוע הוגן ופומבי - והוא הסתיים ללא כתבי הכרעת דין וגזר דין עשויים כדין.
  • יש לראות בהליך הערעור בעניינו של רומן זדורוב בבית המשפט העליון של מדינת ישראל הליך חסר סמכות ותוקף מתחילתו ועד סופו - הוא נבע ללא כתבי פסק דין תקפים של בית המשפט שלמטה, התנהל ללא כתבים תקפים של הדיונים, ותקפותם של כל כתבי ההחלטות מפוקפקת.
  • החזקתו של רומן זדורוב במאסר על ידי רשויות מדינת ישראל היא על פי הנטען הפרה של סעיפים של ההצהרה לכל באי עולם על זכויות האדם והאמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות. התנהלות זאת נובעת בחלקה על פי הנטען מאפליה על בסיס לאום, שפה, ודת, ונסיבות פוליטיות שאינן תלויות ברומן זדורוב עצמו.
  • המקרה של רומן זדורוב משקף אי-כשירות ו/או שחיתות נרחבת של מערכת המשפט במדינת ישראל - כולל הדרגים הגבוהים ביותר - ברמה המוכרת בקרימינולוגיה כ"פשע מאורגן מדינתי".
 תלונה פלילית, שהוגשה במקביל ליועץ המשפטי לממשלה נגד השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, ואברהם אברהם מבית המשפט המחוזי נצרת טוענת, שעסקו בהונאה, שיבוש כתבי בית דין, שיבוש הליכי משפט, והפרת אמונים בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07). [7]

התלונה גם אומרת, שניגודי עניינים ברורים של המשטרה, פרקליטות המדינה, היועמ"ש, ובתי המשפט, מעלים את השאלה מי יוכל לחקור תלונה זאת, ומי יוכל לשפוט בה במידת הצורך. לכן, יש לראות בפרשת רומן זדורוב משבר חוקתי באומה ללא חוקה.
פרשת רומן זדורוב היא תמונת הראי של פרשת היהודי מנדל בייליס באוקראינה לפני 100 שנה...
 
קישורים
[1] 2016-08-16 זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10) בבית המשפט העליון - הודעת עיון חוזרת, לגבי תגובות פרקליטות המדינה על בקשות לעיון בתיק.
[2] 2016-08-16 צרניק נ זדורוב ומדינת ישראל (4650/16) בבית המשפט העליון - בקשה לקבלת העתקי החלטות השופט ג'ובראן חתומות ומאומתות כדין: א. החלטת הדוחה בקשת פסלות, ב. פסק-דין הדוחה החלטת הרשם לובינסקי, שמנעה עיון בתיק מדינת ישראל נ זדורוב בהנמקת "ערבוביה" בתיק.
[3] 2016-08-16 זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10) בבית המשפט העליון - בקשה לקבלת העתק חתום ומאומת כדין של החלטת הרשם לובינסקי, שמנעה עיון בכתבי המקור של החלטות בתיק הנייר מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) בהנמקה של "ערבוביה" בתיק.
[4] 2016-08-16 זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10), צרניק נ זדורוב ומדינת ישראל (4650/16) בבית המשפט העליון - פנייה שהוגשה למזכירה הראשית עידית מלול, במקביל לבקשות, לקבלת העתקים חתומים ומאומתים כדין של החלטות בתיקים.
[5] 2016-08-16 מדינת ישראל נ רומן זדורוב () בבית המשפט המחוזי נצרת - פנייה שהוגשה למזכירה הראשית של בית המשפט העליון עידית מלול, לקבלת העתקים חתומים ומאומתים כדין של שישה (6) פרוטוקולים מתיק הנייר מנצרת, המוחזק היום בבית המשפט העליון
https://drive.google.com/file/d/0B8Aa2xQGbmk5ZjM5Sl82TGNGRVk/view?usp=sharing
[6] תלונה שהוגשה למועצת זכויות האדם של האו"ם - קבוצת העבודה על מאסרים שירותיים בנידון: רומן זדורוב, אזרח אוקראינה המוחזק בישראל
https://drive.google.com/open?id=0B8Aa2xQGbmk5YTcxZGJENnN1QmM 
 /view?usp=sharing
[7] תלונה הפלילית נגד השופט לשעבר יצחק כהן, והשופטים אסתר הלמן ואברהם אברהם מבית המשפט המחוזי נצרת