Thursday, September 7, 2017

2017-09-07 ועדת הבחירות המרכזית התעוררה? ומה עם קיום חוק חופש המידע?

ועדת הבחירות המרכזית התעוררה? ומה עם קיום חוק חופש המידע?
תגובה מפוקפקת התקבלה היום סוף סוף מוועדת הבחירות המרכזית. פנייה אתמול לשופט בית המשפט העלין חנן מלצר, המכהן עתה כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, ביקשה שיוודא שהוועדה מקיימת את חוק חופש המידע, ומספקת תשובות נאותות ובמועדן. הבקשות שהוגשו לאחרונה כולן נוגעות לישרת מחשוב הוועדה. התנהלות ועדת הבחירות המרכזית נחזית כמרמה ושחיתות. ולמולה - אזלת יד של הכנסת, והתנהלות מעוררת חשש של שופטי בית המשפט העליון. התכתובת הועתקה לראש השב"כ נדב ארגמן, שכן, על פי חוק השב"כ (2002), השב"כ מופקד על שמירות "סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו".

תמונה. שופט בית המשפט העליון חנן מלצר מכהן כעת כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית. שופטי בית המשפט העליון שכיהנו בעשור האחרון כיושבי ראש הוועדה נחזים כבלתי כשירים, או גרוע מכך.

  
תמונה. עו"ד אורלי אדס - מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית, ולזר דודוביץ -  החשודים המרכזיים בהונאה במחשוב ועדת הבחירות המרכזית.
____

תל-אביב, 07 לספטמבר - ועדת הבחירות המרכזית ענתה סוף סוף, אולם בתשובה סתמית ובלתי מחייבת.  התשובה הגיעה בעקבות פנייה, אתמול, לשופט בית המשפט העליון חנן מלצר, בתפקידו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית. השופט מלצר התבקש לוודא, שהוועדה מקיימת את חוק חופש המידע, ומספקת תשובות נאותות ובמועדן. 

  • ביום 14 לדצמבר 2016 הוגשה הבקשה הראשונה לגבי פיתוחן, בדיקתן, אישורן, הפעלתן ואבטחתן של מערכות המידע של הוועדה.  תשובת הוועדה בכללה נחזית כמרמה. בפרט, הוועדה ענתה שהשב"כ בדק ואישר את המערכות, אבל השב"כ הכחיש תשובה זאת מכל וכל.
  • ביום 15 לאוגוסט 2017 - הוגשה בקשה שנייה, הנוגעת למינוי כדין של מר לזר דודוביץ (שהוועדה הציגה כאיש מפתח בכל הקשור למערכות המידע), וכל מסמך המראה מעורבות של השופטים שהם יושבי ראש הוועדה בקשר למחשוב הוועדה.
  • ביום 29 לאוגוסט 2017 הוגשה בקשה שלישית, לגבי עמידת המערכות בתקנים המחייבים לגבי אבטחת מערכות מידע.
  • ביום 03 לספטמבר 2017 הוגשה בקשה רביעית, לגבי מפרטים טכניים (אפיונים) מאושרים על ידי מנכ"לית הוועדה.  פרוטוקול ועדת המכרזים, שצורף לבקשה זאת מציין את מה שהיה ברור - חייבים להיות אפיוני מערכת מאושרים על ידי עובד מדינה לפני חתימת חוזים.  אבל בתשובה לבקשת חוה"מ הראשונה הוועדה לא סיפקה אף מסמך אמתי.  
למרות פניות חוזרות, הוועדה מסרבת עד היום לאשר את קבלת שלוש הבקשות האחרונות ולספק מספרי בקשות כראוי. המצב, בו ועדה, שהיא קריטית למהות המשטר בישראל, ובראשה עומדים שופטי בית המשפט העליון, עוסקת בזילות חוק חופש המידע, הוא בלתי נתפס!
התנהלות ועדת הבחירות המרכזית בכללה נחזית כמרמה ושחיתות, ולמולה - אזלת יד של הכנסת, והתנהלות מעוררת חשש של שופטי בית המשפט העליון. [1]

להלן תגובתי על תשובת הוועדה היום, תשובת הוועדה, והפנייה לשופט חנן מלצר, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית מאתמול

תגובתי על תשובת הוועדה היום

-------- Original Message --------
Subject:Re: מכתב ליו"ר הוועדה השופט חנן מלצר
Date:2017-09-07 5:34 pm
From:joseph.zernik@
To:ועדת בחירות

07 לספטמבר, 2017
חנן מלצר, יו"ר
ועדת הבחירות המרכזית
השופט חנן מלצר הנכבד,
חן חן על תשובת הוועדה על פנייתי אליך, שהעתקה להלן.  הודעת הדוא"ל שלהלן נשלחה על ידי אלמוני, ללא ציון שמו ותפקידו.  אודה על תשובה ראויה על פנייתי, חתומה עלי ידי בעל סמכות מתאימה בוועדה, ששמו ותפקידו מופיעים על פני התשובה, כדין.
עוד אציין, שפנייתי אליך אינה נוגעת ל"פניותי מהימים האחרונים", אלא לשלוש (3) בקשות חופש המידע, שהראשונה בהן התקבלה במשרדיכם ביום 15 לאוגוסט, 2017.
הריני חוזר ומבקש אישור על קבלת שלוש בקשות חופש המידע האחרונות, והנפקת מספרי בקשות כראוי.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO

תשובת הוועדה על הפנייה לשופט חנן מלצר, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, מאתמול

On 2017-09-07 3:00 pm, ועדת בחירות wrote:
מר צ'רניק שלום רב,

הריני לאשר קבלת פנייך למזכירות הוועדה, והיא תטופל בהתאם.

יצויין כי פניותך מהימים האחרונים התקבלו אצלנו בתקופת החופשה המרוכזת, שבה משרדי הוועדה היו סגורים.

בברכה,

מזכירות ועדת הבחירות

העתק: כב' השופט חנן מלצר, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת


הפנייה לשופט חנן מלצר, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית מאתמול

6 לספטמבר, 2017

שופט בית המשפט העליון חנן מלצר
בתפקידו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית
בפקס02-6759648

הנידוןקיום חוק חופש המידע על ידי ועדת הבחירות המרכזית
אבקש את תשובתך בתוך 45 יוםעל פי החוק לתיקון סדרי המנהל (החלטות והנמקות), 1958.
לכבוד יו”ר ועדת הבחירות המרכזית חנן מלצר,
הריני מבקש בזאת שתמלא את תפקידך כיו"ר ועדת הבחירות המרכזיתותוודא שהוועדה מקיימת את חוק חופש המידע.
במשך שניםטענה הוועדה שהחוק אינו חל עליהבעקבות תיקון לחוקהוחל החוק על הוועדה לקראת סוף שנת 2016.
ביום 14 לדצמבר, 2016 הגשתי בקשה על פי חופש המידע בנוגע לישרת מערכות המידע של הוועדה – ושילמתי אגרה כדיןאת תשובת הוועדה (1/1214/16) (המספר נחזה כמפוברקמיום12 לינואר, 2017, יש לראות כמרמה והפרת אמונים בצוותא של מנכ"לית הוועדה עו"ד אורלי עדסהיועץ המשפטי עו"ד דין לבנהוהממונה על חופש המידע עו"ד אלעד נווה.
ביום 15 לאוגוסט, 2017, ביום 29 לאוגוסט, 2017, וביום 03 לספטמבר, 2017, הגשתי בקשות נוספות על פי חופש המידע כולן בנוגע למחשוב ועדת הבחירות המרכזית ושילמתי עבורן אגרות כדיןאולם למרות פניות חוזרותעד היום לא קיבלתי אישור על קבלת הבקשות ומספרי בקשות כראוי.
לפיכךהריני מבקש בזאתשתמלא את תפקידך כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית ותוודא שהוועדה מקיימת את חוק חופש המידע מתן מענה נאות ובמועדו על בקשותי הנ”ל.
בברכה,
דריוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
תל-אביב

העתקים: ראש השב"כ נדב ארגמן, תפוצה רחבה

קישורים
[1] מרמה ושחיתות במחשוב ועדת הבחירות המרכזית - אזלת יד של הכנסת, והתנהלות מעוררת חשש של שופטי בית המשפט העליון
הכנסת מודעת כבר שנים לשחיתות בוועדת הבחירות המרכזית. החשודים המרכזיים בעניין מרמה במחשוב הוועדה הם המנכ"לית עו"ד אורלי עדס ומר לזר דודוביץ. הכנסת מראה אזלת יד מפתיעה בנושא. ישרת הוועדה מופקדת בידי שופטי בית המשפט העליון, המכהנים כיושבי הראש של הוועדה - אך התנהלותם, כולל הנשיאה החדשה אסתר חיות, מעוררת חששות כבדים. גופי הבטחון, בפרט בטחון הסייבר, מתרחבים במהירות, וכולם כפופים ישירות לראש הממשלה. אולם אף אחד מהגופי הביטחון אינו נושא היום באחריות לשמירה על מערכות מחשוב קריטיות ל"סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו". המצב בכללותו נחזה כחלק מקריסת שיטת המשטר באומה ללא חוקה.