Wednesday, March 20, 2013

13-03-21 Israel Supreme Court: Non-Israeli, home-care nurse assistants are exempt from labor laws!

From the nation that brought to you the Sabbath...

שופטי בג"ץ
[pics ]The Israeli Supreme Court under its new Presiding Justice Asher Grunis

Jerusalem, March 21 - in a split along gender lines, a nice justice conference of the Israeli Supreme court decided that home-care assistants, who are non-Israeli citizens on work visas, are exempt from labor laws.

The decisions will affect tens of thousands, mostly female, Filipino, home-care nurse assistants.

Justice Arbel (female): "Conditions, where a laborer works 24 hours a day, 6 or 7 days a week, continuously, is unacceptable in modern society".

[not sure what kind of labor or societal standard is "modern" - jz ]

Below are excerpts from Haaretz reporting in the Hebrew edition.
________
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
________
< josephzernik@humanrightsalertngo.org>
Sent from "1984" - Iceland-based internet service provider


בג"ץ: חוק עבודה ומנוחה לא חל על עובדת סיעוד זרה

הרכב מורחב דחה עתירת עובדת שדרשה תשלום על שעות נוספות כחוק. התגלעה בו מחלוקת מגדרית, כאשר הגברים ביקשו לדחות אותה והנשים לקבלה

הרכב של תשעה שופטי בג"ץ דחה אתמול בדעת רוב את עתירתה של יולנדה גלוטן, עובדת פיליפינית בתחום הסיעוד, שדרשה על פי חוק שעות עבודה ומנוחה לקבל תשלום נוסף בעבור שעות עבודה נוספות בעבודתה, לה הקדישה את כל זמנה - סביב השעון. דעת הרוב בפסק הדין שדחה את העתירה הכשירה את אי תחולתו של חוק שעות עבודה ומנוחה על מהגרות עבודה בתחום הסיעוד. משמעות ההחלטה היא החרגתן של עשרות אלפי עובדות מדיני העבודה בישראל, והלכה למעשה פגיעה בזכויותיהן.
העתירה נדחתה בדעת רוב של חמישה שופטי עליון גברים – הנשיא אשר גרוניס, והשופטים מלצר, רובינשטיין, ג'ובראן ודנציגר. דעת המיעוט, בסוגיית עבודת הסיעוד שמתבצעת על ידי נשים בלמעלה מ-80% מהמקרים, נשמעה על ידי שלוש שופטות העליון – המשנה נאור והשופטות ארבל וחיות. לדעת המיעוט של שלוש השופטות הצטרף באופן חלקי השופט הנדל שטען כי "לא ניתן להותיר את עובדי הסיעוד משוללי זכויות עד שהמחוקק יתפנה לומר את דברו". הוא טען כי יש להעניק לעותרת תוספת מעבר לשכר המינימום, אולם קבע כי החוק אינו חל על עובדי הסיעוד.
בשנת 2009 פסק בית-המשפט העליון כי חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על עבודתן של מהגרות עבודה בתחום הסיעוד הביתי. החוק מסדיר, בין היתר, סוגיות יסודיות ובהן מספר שעות העבודה ביום, הפסקות במהלך יום העבודה, ימי מנוחה שבועית ותשלום תמורת עבודה בשעות נוספות, בימי שבת ובחג. החרגתן של עובדות הסיעוד מאפשר להעסיקן סביב היממה, ללא הפסקות וללא מנוחה שבועית, וללא חובה לשלם להן בגין עבודה בשעות נוספות. פסק הדין הובא לדיון נוסף באופן חריג בשל החלטתה של נשיאת בית המשפט העליון לשעבר דורית ביניש, בהרכב מורכב של תשעה שופטים.
לדברי עו"ד חני בן ישראל, שייצגה את גלוטן בעתירה מטעם עמותת קו לעובד, "הכרעת בית המשפט העליון מצערת ומדאיגה. משמעותה בפועל היא הותרת עובדות הסיעוד - עובדות בלתי מאורגנות, נעדרות קול קיבוצי, מהגרות ברובן, המועסקות בעבודה פיזית קשה ובלתי מקצועית ומשתכרות שכר זעום – מחוץ להגנות המינימום של משפט העבודה. פסק הדין עשה את תכליתו הסוציאלית של חוק שעות עבודה ומנוחה פלסתר, וערער מן היסוד את מערך האיזונים שבבסיס משפט העבודה. קשה להלום כי תוצאה קשה זו תוגבל לעובדות הסיעוד בלבד, וסופה שתתרחב אף לקבוצות עובדים נוספות". 
על פי השופטת עדנה ארבל: "המצב בו מועסק עובד 24 שעות ביממה, 6 או 7 ימים בשבוע, ברציפות ללא הפוגה, הוא מצב שאין לקבלו בחברה מודרנית ואין להשלים אתו. תשלום עבור שעות נוספות, מלבד התכלית העצמאית שבבסיסו, עשוי להשיג גם תכלית חשובה זו של הענקת שעות פנאי לעובד".
השופטת אסתר חיות כתבה בדבריה כי "העובדה כי יישום הזכויות המוקנות לעובדים בחקיקת המגן שבדין העבודה הישראלי כרוך בעלויות כספיות, היא כשלעצמה אינה יכולה להצדיק פגיעה או גריעה מזכויות אלה גם אם המעסיקים נמנים עם קבוצה מוחלשת". 
את עמדתה באשר לעובדה שהיות המעסיק נמנה עם קבוצה נחלשת אין לראות כהצדקה להיעדר תשלום על פי חוק בכך ש"אין לצפות מרופאים המטפלים במטופלים הסיעודיים שלא יקבלו שכר הולם עבור הטיפול או כי חברות התרופות יעניקו למטופלים הסיעודיים תרופות בחינם. עם זאת, אנו מצפים מהמדינה להסדיר ביטוח בריאות שיספק שירותים רפואיים ברמה סבירה גם למטופלים סיעודיים ולדאוג כי סל התרופות יכיל את מירב התרופות להן הם זקוקים".
עוד הוסיפה כי "על המדינה ליטול אחריות על רווחת אוכלוסיית המטופלים הסיעודיים המוחלשת החיה בקרבה בדרך של מתן סיוע מתאים לצורך העסקת עובדים סיעודיים, על כל העלויות הכרוכות בכך מתוקף דיני העבודה, וזאת ככל שהמטופל הסיעודי אכן נזקק לסיוע מן המדינה".
בספק הדין כתב הנשיא גרוניס כי "אנו ערים לתוצאה הקשה הכרוכה בפסק הדין, אך למרבה הצער, דומה שאין מנוס מכך, נוכח היכולת המוגבלת של בית המשפט לגבש פתרון מספק לבעיה אשר עומדת בבסיסו של הליך זה". 
השופטים ציינו כי "תחום זה מצריך הסדרה יסודית ומקיפה, אשר תטפל בבעיה מן השורש. הבעיה הקשה שבאה בפנינו בעתירה זו יכולה לבוא על פתרונה אך ורק במסגרת הסדר חקוק. בעקבות דברים שנאמרו בפסק...יש לקוות שהליכים אלה יושלמו במהרה, וכי נזכה להסדרה מקיפה ומושכלת של הנושא בזמן הקרוב".
השופטים דחו את עתירת קו לעובד שהגיעה לדיון חוזר בהרכב של תשעת השופטים. בפסק הדין הוסבר כי "דיננו אינו מייסד הלכה עקרונית וגורפת, לפיה כל אימת שהמציאות בשוק העבודה אינה תואמת את רוח חוקי העבודה, המסקנה תהא כי אין לחוקים אלה תחולה. קביעותינו בפסק הדין מיוחדות לסוגיה הספציפית אשר באה בפנינו במסגרת הליך זה, אשר כפי שפורט בפסק הדין, מעלה בעיות ייחודיות וחריגות. אין בפסיקתנו זו כדי לפגום בקוגנטיות של חוקי המגן באופן כללי או להביא למהפכה בדיני העבודה, על דרך ערעור על מושכלות יסוד באשר למעמדם של חוקי המגן וכללי הפרשנות הנוגעים להם".

פרשנות || אקטיביזם שמרני על חשבון עובדות הסיעוד

פסק הדין מאפשר סטייה מהגנות דיני העבודה בצורה שפוגעת בעובדים מוחלשים. כך, במקום לסייע לחולים להעסיק את המטפלים, פוגעים בזכויות העובדים

לסיפור הזה יש שתי גיבורות טרגיות: יולנדה גלוטן, מהגרת עבודה מהפיליפינים שעבדה בעבודות סיעוד ומשק בית, ולאה יעקב, ישראלית שהיתה מרותקת למיטתה ולמכונת הנשמה. גלוטן השגיחה על יעקב כל שעות היממה וגם ניקתה וכיבסה תמורת כ-2,000 שקלים לחודש. שתי הנשים כבר לא אתנו: יעקב מתה, וגלוטן נעלמה וכנראה חזרה לפיליפינים. הן בגדר נוכחות נפקדות, שסיפור חייהן שורה על פסק הדין המטריד הזה. בפסק הדין שניתן בדיון נוסף בבג"ץ נדחתה על חודו של קול (5:4), בסיבוב הרביעי והאחרון, התביעה של גלוטן לתשלום שעות נוספות. בג"ץ קבע שחוק שעות עבודה ומנוחה לא מתאים לתחום הסיעוד, שמתכונת העבודה בו חורגת ממגבלת השעות הקבועות...

13-03-21 Obama in Israel - a small glitch

Facebook via Haaretz (apparently Limo No 1 broke down on Day 1). The kid says "not ours!"

13-03-20 "New Evidence" filed with Tel Aviv police - repeat fireworks shooting on the Social Protest encampment


The perpetrators leaving the scene.  Police said it was a green Honda, based on the license plate reported last time: 8307906

Casing of the fireworks explosives used this time.  Last time the shooting was by fireworks pistols, casings of which were collected and photographed.

The "Additional Evidence", linked below, was filed with the Tel Aviv Center/Yarkon Police Station on March 20, 2013, and my copy was stamped and signed by Investigations Commander Yoram Harush. jz

LINKS:
13-03-20 Additional Evidence in re: Complaint #107269/2013, filed with the Tel-Aviv City Center/HaYarkon Police Station, in re: shooting at the Social Protest/homeless encampment Namir/Monument

_______

On March 16, 2013, two weeks after the original complaint fireworks shooting incident, similar events occurred again.

Exceprt from the "Additional Evidence":

4. Background Note
Regarding the suspects and the motive for these events, it should be noted that proceedings are underway in the Jerusalem District Court in a civil case between a right wing organization and human rights organizations.  The original cause of action (from memory) is liable, but the evidence established the right wing organizations in Jerusalem hired third parties to follow and harass human rights activists in Jerusalem.
Also in the events that are subject of the complaint and the additional evidence there is a possibility that the motive was not related to any of the dwellers of the encampment, but to the idea of Social Protest, and that initiators of the events were not the perpetrators.

2. החשודים
 2-3 בוגרים צעירים, שנסעו במכונית שצבעה נראה בחשיכה אפור דהוי, דומה או זהה למכונית שהייתה מעורבת באירוע בערב שבת שבועיים לפני כן.  תמונה מצורפת להלן.
המלין לא ראה את לוחית הזיהוי של המכונית באירוע זה.
3. תקציר האירועים
אור לשבת, ה-16 למרץ, 2013, בערך בשעה 2:40 בבוקר, עצרה מכונית לצד המדרכה במסלול הנוסע צפונה בדרך נמיר, ומן המכונית נורו זיקוקים למאהל מטווח של כ-5 מטרים מהאוהלים הקרובים לכביש, בהם ישנו אנשים. הזמן, וצורת הביצוע היו דומים לאלה שבתלונה הנ"ל.  אולם הירי הפעם היה של זיקוקים מסוג   Thunder Flash מקנה קרטון. (תמונה מצורפת) והמטח היה קצר מזה שבפעם שעברה.
ניידת משטרה היגיעה למקום לאחר טלפון למוקד, ובמוקד נרשם אירוע מס' 124.
בחיפוש מדוקדק למחרת בבוקר לא נמצאו שרידי תרמילים, כמו אלה שנמצאו לצד הכביש באירועים שבועיים קודם לכן, בתלונה הנ"ל.

4. הערת רקע
לגבי חשודים והעילה באירועים אלה, יש לציין שבבית המשפט המחוזי בירושלים מתנהלים מזה זמן מה הליכים בתביעה אזרחית בין ארגון ימני וארגוני זכויות אדם (איני זוכר את שמות הצדדים).  העילה הראשונית הייתה הוצאת דיבה, על פי זכרוני, אבל במהלך העדויות התברר שארגונים ימניים שכרו צדדים שלישיים בירושלים לעקוב אחרי ארגונים העוסקים בזכויות האדם ולהטרידם. 
אין להוציא מן הכלל אפשרות דומה גם באירועים של ה-2 וה-16 במרץ, 2013, שהם נושא התלונה הנ"ל ועדות נוספת זאת, דהיינו, שהאירועים ומבצעי אירועים אלה אינם קשורים ישירות לאיש מאנשי המאהל, אלא מבוצעים כנגד המחאה החברתית, שהיא הסיבה לקיומו של מאהל זה.  יתרה מזאת, קיימת אפשרות שיוזמי האירועים, שגם הם אינם קשורים לאיש מאנשי המאהל, שונים ממבצעי האירועים.

13-03-20 Obama in Israel - a media celebration

Non-stop nonsense on all channels.


Some people here would be delighted to know that media in Israel finally determined that Obama was a "classic liberal democrat". [to me he is a banksters' puppet and a shame to any legitimate political persuasion]

The weather here is summer by now, but all military high command showed up in ridiculous winter uniform (which look more like US military suits), instead of the short-sleeves summer uniform, for the outdoor group photo with Obama and the dubious performance Iron Dome missiles.

Media here blasts the corrupt local politicians much more freely than US media.  However, on some other issues, specifically banking, they are suspiciously silent. (but then again, some are owned by the same tycoons that own the banks).

The Israeli public has no clue about the depth of the socio-economic crisis in the United States.

And of the bank robbery in Cyprus (which is for Israelis like Cabo San Lucas for Angelenos) I heard first in Israeli media in a sports program.  An Israeli soccer coach, who works in Cyprus, described the run on the ATM (he was #75 in line, and the next morning the ATM's dried up...)