Monday, September 11, 2023

2023-09-03 בנק הפועלים ואני: מהם סדרי הדין בהליך בבית משפט השלום בת"א? לא ברור כלל

 

כשמדובר בבנק שלך, לא צריך רעש וצלצולים. 
צריך מקצוענים שפועלים בשבילך באמת.


הבקשה שלהלן לא הוגשה לבית המשפט. זמן קצר לאחר שנשלחה לב"כ בנק הפועלים לקבלת עמדתה, הבנק החליט להיענות להצעתי למחיקת ההליך ותשלום 5,000 ש"ח הוצאות לטובתי.
ההליך כולו התאפיין בהחלטות מוזרות של השופט ע' הדר, שערערו את סדרי הדין בהליך לטובת בנק הפועלים.
----

תאריך חתימה: 3.9.2023


בבית משפט השלום בתל אביב                                             עש"א 47263-06-23

בעניין שבין

                                ד"ר יוסף צרניק

                              מרח’ כפר גלעדי 9, תל אביב; ת"ד 33407, תל אביב

טל:0559837568; פקס: 077-3179186; דוא"ל: joseph.zernik@

המערער                                                                    

- נ ג ד -                                                

בנק הפועלים בע"מ    

משדרות רוטשילד 50, תל אביב

ע"י עו"ד ברוריה שריר הראל

מגדלי הארבעה-מגדל צפוני, רח’ הארבעה 28, תל אביב

טל: 076-5316713; פקס: 076-5100358 דוא"ל: Bruria@

המשיב                                                                    


בקשה מטעם המערער להבהרת סדרי הדין לפיהם מתנהלת התובענה דנן בכלל, והדיון הקבוע ליום 21.9.2023 בפרט

תמצית

המערער מגיש בזאת בקשה להבהרת סדרי הדין לפיהם מתנהל ההליך דנן בכלל, והדיון הקבוע ליום 21.9.2023 בפרט. יחד עם זאת, המערער מקווה שתושג פשרה והדיון יתייתר. בעקבות החלטות בית המשפט הנכבד מיום 27.8.2023 ו-29.8.2023, המצב שנוצר נחזה ע"י המערער, שאינו עורך דין, כעמום ודו-משמעי. בפרט, המערער מבקש שבית המשפט יבהיר אם הדיון הקבוע ליום 21.9.2023 הוא דיון קדם משפט או דיון מסוג מוגדר אחר.

נימוקי הבקשה

הטיעונים העובדתיים

 1. ביום 24.8.2023 הגיש המערער בקשה לזימון המצהירה מטעם המשיב - הגב’ מיכל איילון רונן, מנהלת מחלקת מיסוי בינלאומי וציות בבנק - להעיד בדיון שנקבע ליום 21.9.2023, או במועד שיקבע בית המשפט הנכבד, ככל שלא תושג פשרה עד אז.

 2. ביום 27.8.2023 נתן כב’ השו’ ע’ הדר החלטה "לעניין הבקשה לזמן עד לחקירה, אין מקום לקיום חקירות בערעור מנהלי ולכן בית המשפט דוחה את הבקשה ללא צורך במתן תשובה“.

 3. ביום 29.8.2023 הגיש המערער בקשה לעיון חוזר בהחלטת כב’ בית המשפט מיום 27.8.2023. בבקשתו טען המערער בין השאר, כי על פי סעיף 5(2) לחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, "ערעור מנהלי“ הוא רק אחד מאלה המנויים ברשימה הסגורה שבתוספת השנייה לחוק. כמו כן טען המערער כי תקנה 10(א) לתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981, קובעת כי ההליך דנן יתנהל לפי פרק כלתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, [להלן - "תקסד"א 1984“] שכותרתו "בקשות בכתב“ (ואינו עוסק בהליכים מנהליים), אך לא לפי פרק כ’ לתקסד"א 1984, שכותרתו "סדר הדין בערעור“. בפסקה 14 לבקשתו ביקש המערער במפורש מבית המשפט "להבהיר מהו הבסיס בדין לסדרי הדין החלים בהליך דנן, מהו הבסיס בדין לקביעה כי ההליך דנן הוא "ערעור מינהלי, ומהו המקור בדין למניעת חקירת המצהירה על ידי המשיב“.

 4. ביום 29.8.2023 נתן כב’ השו’ ע’ הדר החלטה בבקשת המערער לעיון חוזר. בפסקה 1 להחלטתו שב והחליט כי "המחלוקת בערעור זה נסובה על אופן יישום הוראות מנהליות מכוח תקנות מס הכנסה ע"י המשיב לעניין יישום הוראות אחרות החלות על המשיב, לגבי אופן ניהול מאגר מידע על פי תקנות הפרטיות". בפסקה 2 להחלטתו שב והחליט כי "המחוקק קבע שניתן לתקוף את החלטותיו [של המשיב בנק הפועליםיצ]… באמצעות ערעורבשונה מתביעה אזרחית, בה יש ליתן כבשגרה זכות לבעל דין להעיד עדים, בערעור, כבשגרה אין זכות קנויה לכך. בפסקה 3 להחלטתו הפנה כבהשועהדר למאמרו של כבשובית משפט השלום בעכו (כתוארו אז) יצחק עמית "חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א- 1981“ הפרקליט מד 449, 463, (תשנ"ח-תש"ס), וציטט: "בית משפט השלום דן בבקשה כמבקר החלטה מנהלית, ובכך הפעיל את סמכותו המקורית ולא את סמכותו כערכאת ערעורהכרעת בית משפט השלום היא איפוא החלטה בערעור על החלטה מנהלית[ההדגשה בהחלטה - יצ].

הטיעונים המשפטיים

 1. העובדות, שעיקרן לעיל, מותירות את סדרי הדין החלים בהליך דנן עמומים ודו-משמעיים.

 2. בפרט, הציטוט ממאמרו של כב’ השו’ י’ עמית נחזה כסותר את עצמו מיניה וביה: "בית משפט השלום… הפעיל את סמכותו המקורית ולא את סמכותו כערכאת ערעור… הכרעת בית משפט השלום היא איפוא החלטה בערעור….

 3. עמימות בסדרי הדין החלים בהליך משפטי נוגדת את עקרונות הצדק הטבעי הפרוצדורלי (“procedural natural law”) מבית מדרשו של לון ל’ פולר [Lon L. Fuller, The Morality of Law (1964)].

 4. אף תקנה 2 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, קובעת: "הליך שיפוטי ראוי והוגן מתקיים במערכת שיפוטית עצמאית ובלתי תלויה שהוקמה לפי דין, נגישה לציבור, מקיימת דיון לפי כללי הצדק הטבעי…“ [קו תחתון הוסף - י”צ].

 5. המערער אינו עורך דין, ולכן עמימות באשר לסדרי הדין בהליך דנן בכלל, ובדיון הקבוע ליום 21.9.2023 בפרט, עלולה לפעול לרעתו.

סיכום

 1. לפיכך, מכל הטעמים המפורטים לעיל בית המשפט הנכבד מתבקש להבהיר מה הם סדרי הדין לפיהם מתנהל ההליך דנן בכלל, והדיון הקבוע ליום 21.9.2023 בפרט. האם הדיון הקבוע ליום 21.9.2023 הוא דיון קדם משפט או דיון מסוג מוגדר אחר?

 2. "עמדת המשיב:


תאריך: 3 בספטמבר, 2023     _______

                                  ד"ר יוסף צרניק, המערער