Monday, March 20, 2017

2017-03-20 פרשת מוטי לייבל "ובית מעצר יפתח" - מתקן כליאה של בור שחור בתל-אביב

פרשת מוטי לייבל "ובית מעצר יפתח" - מתקן כליאה של בור שחור בתל-אביב
המשרד לביטחון הפנים התבקש לספק מידע לגבי הבסיס בחוק לקיומם של "בתי מעצר משטרתיים" ואופן ניהולם.  חשש חמור עולה שמתקני כליאה אלה משמשים למטרות מפוקפקות. הבקשה הועתקה לאגודה לזכויות האזרח ולוועד הציבורי למניעת עינויים.

תמונה: לייבל בעת הארכת מעצרו בשבוע שעבר, מלווה באדם בלבוש אזרחי, שזהותו ושייכותו בלתי ידועים...
_______


תמונה: תשובה בלתי חתומה, ללא שם הכותב, "ק' אג"מ יפו", שנרשמה בתיק מ"י נ לייבל (59411-02-17) בית המשפט השלום ת"א, מתעדת את קיומו של מתקן כליאה של חור שחור במטה משטרת ישראל, רחוב סלמה - "בית מעצר יפתח". משטרת ישראל מסרבת לרשום בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי הבסיס החוקי לקיומו ותפעולו של מתקן כליאה בלתי חוקי זה...
_______

מאהל המחאה ת"א, 20 למרץ - בקשה על פי חוק חופש המידע הוגשה למשרד לביטחון פנים לגבי הבסיס החוקי לקיומם ולהתנהלותם של "בתי מעצר משטרתיים" בכלל ו"בית מעצר יפתח"  בפרט.
הבקשה הועתקה לעו"ד דן יקיר - היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, והגב' אפרת ברגמן-ספיר מהוועד הציבורי נגד עינויים.
מתוך מסמכי בית המשפט עולה שעד לשבוע זה, לייבל לא הוחזק באבו-כביר, אלא במתקן "בית מעצר יפתח".  נמנע ממנו מגע עם עו"ד, הוא הוחזק בבידוד מספר שבועות, בתקופה הראשונה גם לא הורשה לצאת לחצר, בתאו דלק אור 24 שעות ביממה, התא שכן בסמוך למטווח בו יורים 24 שעות ביממה ויש רעש של משאיות מעל לראשו.
יתרה מכך, עולה חשש שזהו מתקן כליאה בלתי רשום:  בעשור האחרון, מתקנים כאלה מכונים "BLACK HOLE PRISONS". ה- CIA הקים רשת של בתי כלא כאלה ברחבי העולם למאסרים בלתי חוקיים ולעינויים.
גם במרכז העיר שיקאגו התגלה בשנת 2015 מתקן כזה, שהתנהל על ידי משטרת שיקאגו, וגם בו בוצעו עינויים:

החשש הוא שמוטי לייבל הוחזק במתקן מהסוג הזה בישראל, ממש בתוך תל-אביב, לא בסדר  גודל אמריקאי, אבל מאותו סגנון.

להלן הבקשה על פי חוק חופש המידע במלואה:

20 למרץ, 2017

יואל לוי, הממונה על פי חוק חופש המידע, המשרד לביטחון הפנים
פקס:
 02-5418095
ובדוא"ל:
Hofesh.meida@mops.gov.il

הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי "בתי מעצר משטרתיים"
לכבוד מר יואל לוי, הממונה על פי חוק חופש המידע,
מסמך (מצורף) שנרשם בתיק מ"י נ לייבל (59411-02-17) מצביע על קיום "בית מעצר יפתח”. למיטב ידיעתי ואמונתי, מתקן החזקה זה ממוקם במטה משטרת ת"א, רח’ סלמה 18, ת"א. הריני מגיש בזאת את הבקשה בכפוף לחוק חופש המידע (1988), לגבי "בתי מעצר משטרתיים" - כגון "בית מעצר יפתח" הקמתם והפעלתם, כלהלן:
1. מראי מקומות מדויקים לכל דבר חקיקה, פרסום ברשומות, ו/או העתקי כל מסמך אמתי (אותנטי) בחתימת בעל סמכות מתאימה, שהם הבסיס להקמתם של בתי מעצר משטרתיים בכלל.
2. מראי מקומות מדויקים לכל דבר חקיקה, פרסום ברשומות, ו/או העתקי כל מסמך אמתי (אותנטי) בחתימת בעל סמכות מתאימה, שהם הבסיס לסדרי ההפעלה של בתי מעצר משטרתיים (ובכללם "נוהל/י משטרת ישראל", על פי המסמך המצורף);
3. מראה מקום לכל דבר חקיקה, פרסום ברשומות, ו/או העתק כל מסמך אמתי (אותנטי) בחתימת בעל סמכות מתאימה, המראה על רישום של כל אחד מבתי המעצר המשטרתיים הפועלים היום בישראל, ובית מעצר יפתח בפרט: מיקום מדויק (רחוב, מספר בית, יישוב), יום הקמתו, שמו ודרגתו של המופקד על ניהולו נכון ליום זה.
4. נתונים מסכמים לגבי התנהלותם של בתי המעצר המשטרתיים בשנים 2014, 2015, 2016: (א) סך כל האנשים שהוחזקו בכל אחד מבתי המעצר המשטרתיים בשנים אלה, (ב) משך הזמן הממוצע של החזקת האנשים בכל אחד מבתי המעצר המשטרתיים הנ"ל בשנים הנ”ל, (ג) הזמן הארוך ביותר שהוחזק אדם בכל אחד מבתי המעצר המשטרתיים הנ"ל בשנים הנ”ל.
5. העתק כתב מינוי עשוי כדין של הממונה על פי חוק חופש המידע במשרד לביטחון הפנים.
תשלום אגרת בקשה בוצע באתר שירות התשלומים הממשלתי, מספר אישור 83485010.
בברכה,
________________
דר' יוסף צרניק
סייג לזכויות האדם (NGO)
העתקים:
עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי - האגודה לזכויות האזרח;
גב’ אפרת ברגמן-ספיר – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל.
מצורף: דוא"ל ק’ אג"מ יפו (בלתי מזוהה) מיום 13 למרץ, 2017, שנרשם בתיק מ"י נ לייבל (59411-02-17).