Thursday, December 2, 2021

2021-12-02 תלונות הוגשו נגד ד"ר אלרעי פרייס בגין חוות דעת רשלנית ו/או שקרית ומטעה בכוונת תחילה - למטרת הפעלת איכוני שב"כ

תלונות הוגשו נגד ד"ר אלרעי פרייס בגין חוות דעת רשלנית ו/או שקרית ומטעה בכוונת תחילה  - למטרת הפעלת איכוני שב"כ

מגפת הקורונה הפכה לכר פורה להפצת מידע כוזב ע"י גורמים שונים. רשויות המדינה רוצות לשמור על אמון הציבור במידע המופץ מטעם המדינה. 

תלונה הוגשה היום למשרד הבריאות ולהסתדרות הרפואית נגד מ"מ ראש שירותי בריאות הציבור, ד"ר אלרעי פרייס, בגין התנהלות שאינה הולמת, פרסומים מטעים, רשלנות ו/או לחלופין פרסומים שקריים ומטעים בכוונת תחילה, שיבוש עבודת קבינט הקורונה, שיבוש החלטת ממשלה, שיבוש מהלכי משפט בבג”ץ - שתוצאתם הפעלת איכוני שב"כ.

התלונה נובעת מחוות דעת של ד"ר שרון אלרעי פרייס מיום 27.11.2021 (העתקה להלן), שהוגשה לקבינט הקורונה, והייתה הבסיס לדיוני הקבינט, ולדיוני הממשלה שהביאו להחלטה על הפעלת איכוני שב"כ. חוות הדעת גם נכללה בתשובת המדינה בעתירה בבג"ץ 8196/21 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ’ הממשלה. כמו כן, צוטטה חוות הדעת בדברי ההסבר לטיוטת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות זן האומיקרון של נגיף הקורונה החדש, (הוראת שעה) התשפ"ב-2021.

 חוות הדעת עוסקת בתוצאות גילוי וריאנט האומיקרון בדרום אפריקה. תוצאות גילוי זה תוארו בחוות הדעת כ...גל תחלואה משמעותי במדינה, כולל הכפלה בשיעור התמותה המדווח בשבוע האחרון (מ0.15 פטירות למיליון ב-18.11.21 ל-0.34 פטירות למיליון ב-24.11.21)...”. נתונים אלה הובאו ללא כל אזכור המקור. חוות הדעת הסתיימה בהמלצה: “לכן נדרשת הפעלת הטכנולוגיות המצויות בידי השב"כ...”.

התלונה מציגה את הנתונים לאותה תקופה ממאגר המידע של אוניברסיטת ג'והן הופקינס, וטוענת - להד"ם. הנתונים מראים שאין בתקופה המדוברת "גל תחלואה משמעותי במדינה", התמותה מקורונה ברמה נמוכה מאד יחסית לגלי המגפה שתועדו בדרום אפריקה, ולא התרחשה כלל "הכפלה בשיעור התמותה"...

תלונות קודמות הוגשו נגד ד"ר שרון אלרעי פרייס בקשר להפצת מידע שקרי ומטעה אודות חשש לפגיעה מוחית בילדים עקב הידבקות בקורונה.

נחכה ונראה איך יטפלו בתלונות משרד הבריאות וההסתדרות הרפואית. 

להלן העתק התלונה שהוגשה לנציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים במשרד הבריאות.

קראו בדפדפןhttps://inproperinla.blogspot.com/2021/12/2021-12-02.html

תלונה קודמת, ביחס להפצת מידע שקרי ומטעה אודות חשש לפגיעה מוחית בילדים

https://inproperinla.blogspot.com/2021/12/2021-11-26.html

תלונה המוגשת לנציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים

  1. סוג התלונה: התנהלות שאינה הולמת, פרסומים מטעים, רשלנות ו/או לחלופין פרסומים שקריים ומטעים בכוונת תחילה, שיבוש עבודת קבינט הקורונה, שיבוש החלטת ממשלה, שיבוש מהלכי משפט בבג”ץ, וכן כל סעיף אחר, התואם לדעת הנציב את העובדות ונסיבות המקרה שלהלן.

  2. פרטי המתלונן: ד"ר יוסף צרניק, טל: 055, פקס: 077-3179186דוא"ל: , ת"ד 33407, תל אביב.

  1. פרטי הנילונה: ד"ר שרון אלרעי פרייס, מ”מ ראש שירותי בריאות הציבור.

  2. פרטי התלונה:

(א) ביום 29.11.2021 התפרסמו תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות זן אומיקורן omicorn של נגיף הקורונה החדש), התשפ"ב-2021. [i] תקנות אלה מבוססות על קביעה בדבר קיומו של מצב חירום עקב התגלות וריאנט האומיקרון.

(ב) על פי פרסומי תקשורת, ד"ר שרון אלרעי פרייס הייתה הכוח המניע מאחורי דיוני קבינט הקורונה ומאחורי החלטת הממשלה להתקין את התקנות הנ"ל ולהפעיל את השב"כ לאיכון מודבקים בווריאנט האומיקרון.[ii]

(
ג)
ביום 29.11.2021 הוגשה עתירה בתיק בג"ץ 8196/21 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ’ הממשלה.

פסקה 13 בכתב העתירה טוענת שגילוי וריאנט הקורונה אינו מצב חירום המצדיק את התקנת התקנות הנ"ל. [iii]

(ד) ביום 30.11.2021 הוגשה תשובה מקדמית מטעם המדינה בעתירה הנ"ל (מצ”ב). נספח ‫‪ ‬‫מש1/‬‬‬לתשובה הוא "צילום חוות דעתה של ד"ר אלרעי-פרייס מיום 27.11.2021” (עמ’ 17 לעתירה).

סעיף 13 לתשובה המקדמית מצטט מחוות דעתה של ד"ר אלרעי-פרייס תיאור של הצורך הקריטי בהפעלת השב"כ, עקב הנתונים מדרום אפריקה, שתוארו בין השאר כך:

...וגל תחלואה משמעותי במדינה, כולל הכפלה בשיעור התמותה המדווח בשבוע האחרון (מ0.15 פטירות למיליון ב-18.11.21 ל-0.34 פטירות למיליון ב-24.11.21)...”

סעיף 14 לתשובה המקדמית אף ממשיך וטוען למצב חמור עוד יותר בדרום אפריקה, ללא מתן מקורות. אולם לטענת המלין, סביר להניח שהמקור לנתונים אלה גם הוא הנילונה ד"ר שרון אלרעי פרייס:

בזמן שחלף מאז כתיבת חוות הדעת גדל מספר המקרים המאומתים בדרום אפריקה פי שבעה (מ-5 מקרים מאומתים למיליון, נכון ליום 13.11.21 ל-35 מאומתים למיליון ביום 29.11.21); וחלה עלייה של פי ארבעה בתמותה (מ-0.15 מקרי תמותה בכל מיליון איש ל-0.57 מקרי תמותה למיליון)...”

התשובה המקדמית כוללת בעמ’ 39 את טיוטת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות זן האומיקרון של נגיף הקורונה החדש, (הוראת שעה) התשפ"ב-2021. דברי ההסבר לטיוטה הנ"ל שבים ומצטטים את חוות דעתה של ד"ר שרון אלרעי פרייס (עמ’ 49) הטוענת, "כולל הכפלה בשיעור התמותה המדווח בשבוע האחרון...” [בדרום אפריקה – י”צ]. ‬

(ה) לעומת זאת, הנתונים ביחס למגפת הקורונה ממאגר הנתונים של אוניברסיטת ג'והן הופקינס, מאגר מידע מהימן, מצביעים על תמונה שונה לחלוטין. [iv]


(1אין בימים אלה בדרום אפריקה גל תמותה מקורונה. רמת התמותה בשבועות האחרונים נמוכה מאד לעומת רמת התמותה ב-3 הגלים שנצפו מאז תחילת המגפה (הראשון שמרכזו ~9 באוגוסט, 2020, השני שמרכזו ~16 בינואר, 2021 , השלישי שמרכזו ~27 ביולי, 2021).

(2) קיימות תנודות בולטות במספר המתים המדווח מיום ליום (עמודות אפורות). מצב זה סביר עקב תנודות אקראיות בתמותה ו/או תנודות במועדי הדיווח. לכן, הגרף עצמו (קו שחור עבה) מבוסס על ממוצע נע של 7 ימים. זהו אופן דיווח מקובל שמאזן את התנודות היומיות. שימוש בנתונים יומיים ללא איזון, תוך בחירת ימים בודדים, מאפשר את סילוף התמונה האמתית.

(3) לא הייתה "הכפלה" של התמותה מקורונה בדרום אפריקה בשבועות האחרונים.

הערכים לתמותה מקורונה בדרום אפריקה לימים שנזכרו בתשובתה המקדמית של המדינה:

ליום 13.11.21: דיווח יומי - 277, ממוצע נע ל-7 ימים - 61.

ליום 29.11.21: דיווח יומי - 25, ממוצע נע ל-7 ימים - 34.

כלומר, שימוש במספרים הדיווח היומי לאותם ימים היה מראה ירידה פי 10 (!!!) בתמותה. מספרים מאוזנים לממוצע נע של 7 ימים מראים ירידה של כמעט 50% בתמותה.

(ט) בבוקר יום 01.12.2021 התראיינה ד"ר שרון אלרעי פרייס לתקשורת והכריזה בפירוש ש"אנחנו לא במצב חירום". [v] הסבר שהובא בשם ד"ר שרון אלרעי פרייס לאי קיום מצב חירום באותו יום - "תפסנו את האומיקרון מוקדם מאד" – מופרך מיסודו.

(י) בצהרי אותו יום עצמו 01.12.2021 הייתה ד"ר שרון אלרעי פרייס נוכחת בדיון בבג"ץ בו שבו באי כוח המדינה וטענו, שקיים מצב חירום המצדיק את איכוני השב"כ. עניין זה עמד במרכז הדיון בבג"ץ. ד"ר שרון אלרעי פרייס לא העמידה את באי כוח המדינה ואת שופטי בג"ץ על העדכון כביכול מאותו בוקר - “אנחנו לא במצב חירום". לטענת המלין יש לראות במחדל זה שיבוש מהלכי משפט.

(י”א) פסק דינו של בג"ץ מיום 02.12.2021, שדחה את עתירת האגודה הנ"ל, מסתמך כבר בפסקה מס’ 1 על חוות דעתה הנ"ל של ד"ר שרון אלרעי פרייס. [vi]

(י"ב) לטענת המלין, מ"מ ראש שירותי בריאות הציבור הגישה חוות דעת רשלנית, ו/או שקרית ומטעה בכוונת תחילה, וגרמה ע"י כך לשיבוש החלטות קבינט הקורונה, שיבוש החלטת ממשלת ישראל, ושיבוש מהלכי משפט בבג"ץ. תוצאת התנהלותה של הנילונה היא הפעלת איכוני שב"כ – צעד קיצוני הפוגע באושיות המשטר הדמוקרטי וחברה אזרחית מתוקנת.

5. הליך ראוי

המלין מבקש לקבל את העתקי תשובות הנילונים על תלונתו, וכן החלטה מנומקת בעניין התלונה בחתימת בעל הסמכות המתאימה. ראו פסק דינה של השופטת ברק-ארז בגדר עע"ם 2668/20 פלוני נ' משרד הבריאות - ועדת התלונות על פסיכולוגים (‏21.11.2021).

תל אביב, 02 בדצמבר, 2021 ____________

ד"ר יוסף צרניק

i תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות זן אומיקורן omicorn של נגיף הקורונה החדש), התשפ"ב-2021

https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/kor83

ii מאיר מרציאנו, טוויטר, 28.11.2021.

https://twitter.com/Meir_Marciano/status/1465022500178481156

ליאור קינן ומאיר מרציאנו "אנשים בסכנה מבלי לדעת": מאחורי הקלעים של ההחלטה על איכוני השב"כ, חדשות 13, 28.11.2021.

https://13tv.co.il/item/news/domestic/health/shabak-price-902732094/

iii כתב עתירה מיום 29.11.2021, בג"ץ 8196/21 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ’ הממשלה

https://www.acri.org.il/post/__712

iv COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University

https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19 

v אלכסנדרה לוקש, אלרעי פרייס: "אנחנו לא במצב חירום, תפסנו את האומיקרון מוקדם מאוד", Ynet, י 01.12.2021.
https://www.ynet.co.il/news/article/bybijaeff

vi פסק דין מיום 29.11.2021, בג"ץ 8196/21 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ’ הממשלה

https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts\21\960\081\z04&fileName=21081960.Z04&type=2

להלן חוות דעתה של ד"ר שרון אלרעי-פרייס מיום 27.11.2021