Friday, May 3, 2013

13-05-02 Highway 61 Bob Dylan, Hebrew-Hanan Alunah// כביש 61 של בוב דילן - חנן אלומה ברוטשילד, ת"אVideo URL: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=uKKlSdWDulIתרגום עברי וביצוע - חנן אלומה. פעלולים וריקודים - אילן

Bob Dylan Highway 61

Oh God said to Abraham, "Kill me a son"
Abe says, "Man, you must be puttin' me on"
God say, "No." Abe say, "What ?"
God say, "You can do what you want Abe, but
The next time you see me comin' you better run"
Well Abe says, "Where do you want this killin' done ?"
God says. "Out on Highway 61".

Well Georgia Sam he had a bloody nose
Welfare Department they wouldn't give him no clothes
He asked poor Howard where can I go
Howard said there's only one place I know
Sam said tell me quick man I got to run
Ol' Howard just pointed with his gun
And said that way down on Highway 61.

Well Mack the finger said to Louie the King
I got forty red white and blue shoe strings
And a thousand telephones that don't ring
Do you know where I can get ride of these things
And Louie the King said let me think for a minute son
And he said yes I think it can be easily done
Just take everything down to Highway 61.

Now the fift daughter on the twelfth night
Told the first father that things weren't right
My complexion she said is much too white
He said come here and step into the light he says hmmm you're right
Let me tell second mother this has been done
But the second mother was with the seventh son
And they were both out on Highway 61.

Now the rowin' gambler he was very bored
He was tryin' to create a next world war
He found a promoter who nearly fell off the floor
He said I never engaged in this kind of thing before
But yes I think it can be very easily done
We'll just put some bleachers out in the sun
And have it on Highway 61.


בתי המשפט מנהיגים את שחיתות התאגידים ושחיתות הפיקוח על הבנקים בישראל – תיק הרמטיק נ אי.די.בי.י‎


השופט איתן רובינשטיין, בית המשפט המחוזי ת"א, הציב את עצמו בעמדת הנהגה בהשחתת התאגידים 
והפיקוח על הבנקים.

כלי התקשורת הרעיפו שבחים על השופט איתן אורנשטיין מבית המשפט המחוזי ת"אעל הביקורת הנוקבת שהשמיע באולם בית המשפט לגבי התנהלות כל הצדדים המעורבים בחדלון פרעון החובות של אי.די.בי., מהגדולים בתולדות מדינת ישראל.[3-5]י
עיון בכתבי בית המשפט בתיק זה [1-2] מראה שהשופט איתן אורנשטיין ובית המשפט המחוזי ת"א ניהלו הליכים למראית עין – מירמה על בית המשפט ועל העם במדינת ישראל:י
.כההליכים החלו ללא כל כתבי זימון
כאף לא אחד מעורכי הדין שהופיעו בתיק זה לא הגיש ייפוי כוח מן הצדדים התואמיםכדין.י
כהתובעים והנתבעים הם תאגידים פיננסייםאך בקשותיהם של נציגי מחזיקי אגרות החוב והפיקוח על הבנקים להצטרף לתביעה נדחוכמו הבקשה לקיום אסיפה של הנושים.י
כבית המשפט הורה על הצדדים להופיע בבית המשפטאו להגיש ניירות בו ביום.י
כשמואו חתימתו של המזכיר הראשי אינם מופיעים אף על אחד מן הכתביםוכנ"ל חותמת בית המשפט.י
כאף לא אחד מן הכתבים שהוגשו על ידי הצדדים לא הוחתם"התקבלנבדק".י
כהתביעה הסתיימה כביכולללא פסק דין או החלטה סופית.י
כ- "המזכיר הראשיקובי בלייך יושב במשרדו מעל לשנתיים ללא כתב מינוי כחוק.י
כגישת הציבור לכתבי בית המשפט נמנעתלמרות שהתיק נרשם כבלתי חסוי.יי
כתוצאה מהתנהלות זאת של בית המשפטהציבור בישראל לעולם לא ידע:י
כמי ממנהלי הבנקים אישר הלוואות ענק ללא בטחונות סביריםובניגוד לכללי הבנקאות היציבה,י
כמי מראשי הפיקוח על הבנקים ידע על התנהלות זאת של הבנקים והעלים עין.י
כאילו מן הדוחות הפיננסיים של נוחי דנקנר לגבי הפירמידה הקורפורטיסטית הם בבחינת מרמה.י
המקרה מתעד את מנהיגותם של בתי המשפט בשחיתות התאגידים והפיקוח על הבנקים ואת מגבלות חופש העיתונות בישראלבכךמדינת ישראל מחקה במהירות את התנאים שהושררו בארה"ב עשור או שניים מוקדם יותרוהביאו למשבר החברתי-כלכלי שם[6] המקרה גם מציין את הגעת המשבר הפיננסי לישראלתחת כהונתו של טפלון סטנלי פישר.[7]י
------
דר' יוסף צרניק
NGO סייג לזכויות האדם
LINKS:
[1] 13-05-02 Hermatic v IDB (36681-04-13) in the Tel Aviv District Court - electronic records in Net HaMishpat– local terminal
[2] 13-04-29 Hermatic v IDB (36681-04-13) in the Tel Aviv District Court -online public records in Net HaMishpat– remote terminal
[3] 13-04-29 Judge Gives Dankner's IDB Development Two Days to Settle With Creditors _ Haaretz
[4] 13-04-30 Embattled Israeli Tycoon Dankner to Keep Managing IDB, But Under Watch of Creditors_Haaretz
[5] 13-05-03 Who is Judge Eitan Orenstein, who holds the fate of IDB and Nochi Dankner in his hands _ the Marker
[6]12-09-04 Zernik, J., "Design and Operation of the Electronic Record Systems of the US Courts are Linked to Failing Banking Regulation", Data Analytics 1:83-93 (2012)
[7] 13-03-04 Press Release: FATCA, Stanley Fischer, and altered records of the Supreme Court of the State of Israel

13-05-03 Israel: Corruption of the banks and banking regulation is led by the courts - the case of Hermatic v IDB
Judge Eitan Orenstein, Tel Aviv District Court, established himself in a leadership position in corruption of banking and banking regulation in the State of Israel... The Israeli Jed Rakoff.
Israeli media lavished praises on tough Tel Aviv District Judge Eitan Orenstein, who presided in a case arising from the collapse of Tycoon Nochi Dankner's IDB corporate pyramid scheme. [3-5] Review of court records in the case, [1-2] indicates the conduct of simulated litigation (fraud on the People and on the court), managed as a Blitzkrieg (start to finish about 5 days, two proceedings), where:
  • no summonses were issued or executed,
  • no attorney who appeared before the Court filed Certificate of Power of Attorney,
  • Plaintiffs and Defendants were financial institutions, but requests by major shareholders' representatives and government banking regulators to join the Plaintiffs as well as a request to convene a meeting of debt-holders were denied,
  • parties were ordered to appear in court or file papers in court from the morning to the same afternoon,
  • neither the name or of the Chief Clerk, his signature, nor the Seal of the Court appear on any record,
  • none of the records filed by the parties was stamped “Filed”,
  • the case was purportedly terminated with no dispositive record,
  • the Chief Clerk occupies his office with no lawful appointment record,
  • public access to court records is denied (although the case is listed as “not sealed”) with no reference to the law.
The case vividly documents the leadership role of the courts in unprecedented corruption of financial institutions and banking regulation and the limits on Freedom of the Press in the State of Israel. Israel is speedily mimicking conditions, which were established in the United States a decade or two earlier, and are at the core of the socio-economic crisis there. [6] With it, the case marks the penetration of the global financial crisis into Israel, under the tenure of Teflon Stanley Fischer! [7]


LINKS:
[1] 13-05-02 Hermatic v IDB (36681-04-13) in the Tel Aviv District Court - electronic records in Net HaMishpat– local terminal
[2] 13-04-29 Hermatic v IDB (36681-04-13) in the Tel Aviv District Court -online public records in Net HaMishpat– remote terminal
[3] 13-04-29 Judge Gives Dankner's IDB Development Two Days to Settle With Creditors _ Haaretz
[4] 13-04-30 Embattled Israeli Tycoon Dankner to Keep Managing IDB, But Under Watch of Creditors_Haaretz
[5] 13-05-03 Who is Judge Eitan Orenstein, who holds the fate of IDB and Nochi Dankner in his hands _ the Marker
[6]12-09-04 Zernik, J., "Design and Operation of the Electronic Record Systems of the US Courts are Linked to Failing Banking Regulation", Data Analytics 1:83-93 (2012)
[7] 13-03-04 Press Release: FATCA, Stanley Fischer, and altered records of the Supreme Court of the State of Israel

13-05-03 Boston Marathon bombing suspects and CIA - two degrees of separation...


Two Degrees of Separation? (From left: ex-CIA spook Graham Fuller, his daugter Samantha, his former son-in-law Ruslan Tsarni, an
Two Degrees of Separation? (From left: ex-CIA spook Graham Fuller, his daugter Samantha, his former son-in-law Ruslan Tsarni, and Tsarni nephew Tamerlan Tsarnaev (deceased)

Two Degrees of Separation:
Tsarnaev Brothers had a CIA Connection
 
By Dave Lindorff
This "coincidence" puts the two Tsarnaev brothers at just two degrees of separation from the CIA household of Graham Fuller.
The Boston Bombing, the CIA & the US Empire
 
Audio
Sibel Edmonds Talks to Lew Rockwell about what's "Really" Happening in Central Asia & the Caucasus.