Sunday, January 11, 2015

2015-01-11 Hello world!Recent
11.1.2015 @ 16:48 : Moscow, RU
11.1.2015 @ 15:25 : Palestinian Territory, PS
11.1.2015 @ 11:23 : United States, US
11.1.2015 @ 07:22 : Los Angeles, California, US
11.1.2015 @ 06:39 : Los Angeles, California, US
11.1.2015 @ 03:16 : Ashburn, Virginia, US
11.1.2015 @ 01:21 : Paris, FR
11.1.2015 @ 01:11 : Tuxtla Gutiérrez, MX
11.1.2015 @ 00:36 : Thunder Bay, CA
11.1.2015 @ 00:26 : Newmarket, CA

2015-01-11 ISRAEL: Serirous violations of Human Rights in the courts are dismissed as "procedural" matters...

In Israel, Fraud Upon the Court, Perversion of Justice are often dismissed as "procedural" matters.
The quote below, from the 2002 decision in the famous case of false murder conviction of Amos Baranes makes it clear that scuh "procedural" matters are serious Human Rights violations.

2015-01-11 ברנס, זדורוב, רותם, ועניינים "פרוצדורליים"
===========================
המועתק להלן מוקדש לכל המנמקים הונאות והפרות בוטות של זכויות האדם בהליכים פליליים כעניינים "פרוצדורליים".
הכתוב הוא מתוך פסק הדין של דליה דורנר בהחלטתה בערעור עמוס ברנס, שהיה תקדים חשוב. [הוספה- יצ]
יצ
_____
34 . חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (להלן: חוק-היסוד), שנתקבל בשנת 1992 , הקנה מעמד של זכות-
יסוד חוקתית לזכותו של אדם להליך פלילי הוגן. זאת, בעיקר, מכוח סעיף 5 לחוק-היסוד, הקובע זכות לחירות, ומכוח סעיפים 2 ו -4 לחוק-היסוד, הקובעים זכות לכבוד האדם. חוק-היסוד מחייב בסעיף 11 את רשויות השלטון כולן - הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת, והרשות השופטת - לכבד את הזכויות הקבועות בו.
כיום אין איפוא המחוקק - ולא-כל-שכן לא בית-המשפט - חופשי כבעבר לבחור את נקודת האיזון בין
הזכות להליך פלילי הוגן לבין עקרון סופיות הדיון. הקניית מעמד חוקתי לזכות להליך הוגן חייבה איפוא בחינה-מחדש של האיזון בינה לבין עקרון סופיות הדיון, תוך הקפדה על כך שהאיזון ישקף את מעמדה החוקתי הנכבד של הזכות להליך הוגן. בהתייחסם להשפעת חוק-היסוד על ההליך הפלילי כתבו בעז אוקון ועודד שחם:
חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו שינה את מערך הזכויות הפלילי מיסודו.
זכותו של אדם לחירות עוגנה. יש לה השלכה מהותית על ההליך
הפלילי. זכות זו נאבקת בגדרו, אולי יותר מאשר בכל מגזר אחר של
המשפט, על הבכורה. בתוך כך הוכרה זכותו של אדם להליך ראוי.
משמעות הדברים היא שינוי של הפירמידה הערכית. סדרי הדין
הפליליים "עלו כיתה". מענף פרוצדורלי הם הפכו לכלי מרכזי בשירות
זכות היסוד החוקתית. אם זכויות הנאשם במשפט הפלילי נגזרו עד היום
מהוראות סדרי הדין, "מעתה ייגזרו הוראות סדרי הדין הפלילי מזכויות
האדם המוגנות בדבר הליך פלילי".
[בעז אוקון ועודד שחם, "הליך ראוי ועיכוב ההליך הפלילי", המשפט
[ (תשנ"ו) 265

  • Write a comment...