Tuesday, December 8, 2015

2015-12-08 ISRAEL: Correspondence with senior legal experts on court corruption // זדורוב, אולמרט -התכתבות עם משפטנים בכיריםRoman Zadorov was framed in the gruesome murder of 14yo Tair Rada, was purportedly convicted, and is falsely imprisoned for almost 10 years.  Former PM Ehud Olmert took bribes. Was purportedly convicted and sentenced to a 6 year prison term, but has never served a day yet.  In both cases, the judgment records are nowhere to be found, and the Israeli Supreme Court is conducting sham appeals for years...
לרומן זדורוב תפרו תיק על רצח הילדה תאיר ראדה.  הוא הורשע כביכול, ויושב בכלא כבר כמעט 10 שנים.  אהוד אולמרט לקח שוחד.  הוא הורשע כביכול ונידון למאסר 6 שנים, אך לא ישב בכלא אף יום אחד עד עתה.  בשני המקרים, אבדו כתבי פסקי הדין, ואין ניתן למצאם... ובית המשפט העליון מנהל ערעורים למראית עין במשך שנים...

-------- Original Message --------
Subject:  צחוקים היום בטלפון עם בית המשפט העליון-תיקון טעות...
Date: 2015-12-07 9:02 pm
From:  Joseph Zernik
To:  
עו"ד פלדמן מתקן אותי:
-------- Original Message --------
Subject: Re: צחוקים היום בטלפון עם בית המשפט העליון
Date: 2015-12-07 6:55 pm
From:  Feldman
To:   Joseph Zernik

פוזרו ברחבי הנגב (נוית)

נשלח מה-iPhone שלי

2015-12-07 16:44 GMT+02:00 JZ <123456xyz@gmail.com>:
אני עדיין בחיפוש הנואש אחרי פסקי דין אמיתיים בתיקים של זדורוב 7939/10 ואולמרט (הולילנד) 5270/14 (המספרים מהעליון):
א. פסקי הדין של זדורוב מבית המשפט המחוזי נצרת
  • בעליון - עיינתי בתיק הנייר - אין שם פסקי דין עם הודעת הערעור, בניגוד לחוק. 
  • במחוזי נצרת - לא רשומים פסקי הדין בנט המשפט, ובינתיים לא עונים על הבקשה לעיון... 
  • עו"ד גליל שפיגל -  שהגישה את הודעת הערעור -  אומרת שאין לה...
  • עו"ד אביגדור פדלמן - שמייצג עכשיו את זדורוב - ביום לאחר שפרסמתי שאין פסק דין מנצרת, פרסם טור, שבו הוא אומר במשפט הפתיחה, שדפי כתב פסק הדין התפזרו ברוח ברחבי עמק יזרעאל..
  • עו"ד אלקנה לייסט והסנגוריה הציבורית - כרגיל משתפים פעולה עם הנכלולים.
  • פרס - בשלב זה הצעתי פרס - 10,000 ש"ח במזומן -  למי שימצא את הכרעת הדין וגזר הדין האבודים של זדורוב... 
בינתיים זדורוב יושב בכלא עשר שנים...  וכאילו מתנהל ערעור כבר חמש שנים...
ב. פסקי הדין של אולמרט מבית המשפט המחוזי ת"א
  • בעליון - יש לי סוף סוף רשות לעיין בתיק הנייר. על פי החוק - לא הייתי נזקק לרשות בכלל - התקנות אומרות "כל אדם רשאי לעיין בפסקי דין והחלטות שאינם אסורים בפרסום על פי דין".  אבל הם גררו את זה 9 חדשים בכל מיני תירוצים.  ראש מדור פללי כמעט הפיל אותי מצחוק היום בטלפון.    לאחר שקיבלתי את כל ההרשאות, ניסיתי לתאם את העיון.  אז הוא מתחיל שוב להתווכח אתי באיזה פסק דין מותר לי לעין ובאיזה אסור. ולמה בכלל אני רוצה לעיין... על פי החוק בכלל לא צריך לתת סיבה לעיון בהחלטות ופסקי דין... אז אמרתי לו, למשל: אני רוצה לראות אם יש פסק דין שהוא מסמך של בית המשפט, או מסמך של "נבו הוצאה לאור בע"מ". אז הוא מתחיל לפרש לי את החוק -  שהגשת פסקי דין מ"נבו הוצאה לאור בע"מ" היא בסדר, אם הם מוחתמים "העתק מתאים למקור"... את התופעה הזאת עדיין לא ראיתי... מסמך של "נבו הוצאה לאור בע"מ", שהוא בפירוש לא כתב בית דין, ומופיעים בו כתובים כגון "מיני רציו", שבכלל לא נכתבו על ידי בית המשפט, מאושר "העתק מתאים למקור".  היסטרי! בינתיים, למרות שכביכול ניתנה לי הרשות לעיין (שעל פי החוק בכלל לא הייתי צריך לבקש) - לא נותנים לי לעיין - צריכים לבדוק לא יודע מה...
  • במחוזי - השופט דוד רוזן טען שבתיק זה פסקי הדין היו בנייר בלבד (בבית משפט שמנהל תיקים אלקטרוניים), והועברו "פיזית" לעליון, לכן אינו יכול לתת לי לעיין בפסקי הדין.
  • בעליון - עיינתי בתיק הקשור - 4478/14 (בקשה להארכת מועד) - שם הגישו עורכי דינו של אולמרט כתבים מ"נבו הוצאה לאור, בע"מ" במקום פסקי דין כנדרש בחוק.
  • משרד עורכי הדין נגב -  שמייצג את אולמרט, אומר שבכלל לא משנה אם יש פסקי דין של בית המשפט או מ"נבו הוצאה לאור בע"מ" - הטיעון הרגיל של הרמאים - "פרוצדורלי ולא מהותי" (פלדמן היה בודאי אומר שדפי פסק הדין התפזרו ברוח ברחבי השרון...)
בינתיים אולמרט לא ראה את תא הכלא מבפנים... וכאילו מתנהל ערעור כבר כשנה וחצי...

הכל ישראבלוף! עושים מה שבא להם, ובינתיים עובדים על הציבור בישראל כאילו מתנהלים הליכים בבית דין של ממש...  בתי דין שאינם יכולים למצוא את כתבי פסקי הדין של עצמם... רואנדה.. האיטי...  עיראק...  מדינת ישראל...

מבחינה היסטורית, זהו גם מצב ימי ביניימי לחלוטין, לפני שהתפתחו "בתי דין שבכתב" (COURTS OF RECORD). מצב זה משקף את העובדה שאין יותר מזכירים ראשיים ממונים כדין באף בית משפט בישראל, ובוטלו תקנות המזכירות המנדטוריות (1936) שחייבו את המזכיר הראשי ב"שמירה מצוינת של התיקים והפנקסים".

זהו גם מצב שנוגד את יסודות זכויות האזרח בחוק הישראלי, ויסודות זכויות האדם במשפט הבינלאומי (שלא לדבר על "הזכויות החוקתיות" מבית מדרשו של אהרן ברק, שתחת כהונתו בוטלו המזכירויות בבתי המשפט).
מצב זה גם נוגד את אמנת האג - אפוסטיל (1961) שמדינת ישראל חתומה עליה.

והתקשורת משתפת פעולה עם השופטים... לא ייתכן ששלל הכתבים המשפטיים המומחים לא שמים לב לכל השיבושים האלה בכתבים... אבל הם מדווחים על פי מה שנאמר באולם הדיונים, ולא בודקים את הכתבים.  וכשאני מעיר לכתבים שהדיווח לא נכון, הם מתעלמים...