Wednesday, July 5, 2017

2017-07-06 מרים נאור התבלבלה (או שיקרה)... לא מצליחה להבין איזו החלטה רשומה בתיק בית המשפט העליון

מרים נאור התבלבלה (או שיקרה)... לא מצליחה להבין איזו החלטה רשומה בתיק בית המשפט העליון 
האם יש פה "תקדים" לגבי אי כשירות ו/או רמאות בבית המשפט העליון??? מעניין אותי אם יש למישהו דוגמאות נוספות של המצב המתואר להלן.  "פסק דין" מפוברק (מבית מדרשה של ורדה אלשייך), רשום בתיק בית המשפט העליון. "החלטה מתוקנת" קיבלתי בפקס לאחר שהתלוננתי על פברוק "פסק הדין", אבל מעולם לא נרשמה בתיק...  כל זה, בעתירת אומץ נ היועמ"ש, שעניינה ניסיון להדחת העד המומחה דר' חן קוגל בפרשת רומן זדורוב...  לא נראה לי שהם הולכים לתקן את זה... רמאים ולא דופקים חשבון... 
____ 


  

 תמונות: ​​שני בוגרי החינוך הדתי "הערכי" - שי ניצן ואביחי מנדלבליט המציאו דיבר חדש "ענה ברעך עד שקר"... אבל דר' חן קוגל ה"לא ערכי" סירב לשתף פעולה בהדחת עד...
_____
בעתירת אומץ נ היועמ"ש (פרשת תצהיר חן קוגל - נסיון להדחת עד מומחה), הגשתי בקשת פסלות נגד השופטים דנציגר, הנדל וסולברג הרמאים...   

תמונות: השופטים יורם דנציגר, נועם סולברג, ניל הנדל - מונעים את העיון בהחלטות בתיק, שלא כדין. מסרבים לענות כדין על בקשת פסלות.  עוסקים בהתחכמויות חסורת יושרה וחסרות תום לב.

____ 


ומה עשו הרמאים בתגובה? הנפיקו שתי כתבים שונים לגבי בקשת הפסלות. שניהם כתבים משובשים:
א)  הראשון - רשום בתיק כ"פסק דין" מפוברק מיום 29 למאי, 2017,
ב)  והשני  - "החלטה" מתוקנת, מפוברקת גם היא, מיום 06 ליוני, 2017 - מעולם לא נרשמה בתיק - כתב בית דין בדוי בעליל... 


תמונה: מרים נאור, נשיאת בית המשפט העליון - בלתי כשירה, או רמאית?
____ 

אבל כשהעליתי את העניין בפני הנשיאה מרים נאור, היא משום מה "התבלבלה" (או שמא נאמר שיקרה), וטוענת ההיפך בהחלטה מיום 25 ליוני, 2016.


תמונה: החלטה מבולבלת, שקרית של מרים נאור מיום 25 ליוני אומרת: למען שלמות התמונה יוער כי החלטה זו ניתנה תחילה תחת הכותרת של "פסק דין" וכי ביום 2017.6.6 תוקנה הכותרת ל"החלטה" ונעשו השינויים המתאימים במערכת הממוחשבת של בית המשפט.
____ 


תמונה: עד היום, 06 ליולי  (חודש לאחר מעשה) רשימת החלטות בתיק מראה את "פסק הדין" המפוברק מיום 29 למאי, ואינה מראה את ה"החלטה" המפוברקת מיום 06 ליוני...
_____ 

"בקשה להבהרות"  שהיגשתי למרים נאור, אומרת: 
עסקינן בבית המשפט העליון של מדינת ישראלובהחלטה של נשיאתוהעמימות ודו-המשמעיות לגבי כתבי ההחלטות של המותב בתיק זהויתרה מכךהעמימות ודו-המשמעיותוחוסר הבהירות בהחלטת הנשיאה לגבי עניין בסיסי – ניהול רשימת"החלטות בתיק" - מעלים חששות כבדים לגבי כשירותו של בית המשפט העליון של מדינת ישראל כ"בית משפט שבכתב”

ולהלן שני הכתבים: "פסק הדין" המפוברק, שנרשם בתיק, ו"החלטה מתוקנת" מפוברקת, שלא נרשמה בתיק...
.א) "פסק דין" משובש בעתירת אומץ נ היועמ"ש מיום 29 למאי, 2017, נרשם במקום החלטה בעניין פסלות המותב.
_______ 


ב) "החלטה" מתוקנת משובשת מיום 06 ליוני, 2017, בעניין פסלות המותב - לא נרשמה כלל בתיק...
____
תמונות.  שני כתבים שונים שהנפיק מותב השופטים יורם דנציגר, נועם סולברג, ניל הנדל בתגובה על בקשת פסלות בתיק אומ"ץ נ היועמ"ש (5514/16): 
א) כתב משובש מיום 29 למאי, 2017, שכותרתו "פסק דין" ב"עתירה למתן צו על תנאי" - נרשם ברשימת "החלטות" וברשימת "אירועים". 
ב) כתב מיום 06 ליוני, 2017, שכותרתו "החלטה" ב"בקשת פסלות" - ובסופו מציין "ניתנה ביום... 29 למאי... תוקנה היום... 06 ליוני" - אך לא נרשם ברשימת "החלטות" בתיק ולא נרשם ברשימת "אירועים", ונשלח בלתי חתום ובלתי מאומת ממספר פקס חסוי.