Sunday, November 27, 2016

2016-11-27 התביעה הפלילית נגד רפי רותם: תלונה פלילית הוגשה נגד השופט דניאל בארי - האם ימשיך מחר בפברוק גזר הדין?


התביעה הפלילית נגד רפי רותם: תלונה פלילית הוגשה נגד השופט דניאל בארי - האם ימשיך מחר בפברוק גזר הדין? 
תלונה פלילית הוגשה היום ליועמ"ש אביחי מנדלבליט נגד השופט דניאל בארי, על ההונאה בפיברוק דיון "השמעת הכרעת הדין" בהליכים הפליליים נגד רפי רותם - חושף השחיתויות ברשות המסים. 
למחר נקבע דיון "השמעת גזר הדין", ונקל לשער שגם מחר ינהל השופט דניאל בארי דיון "בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול"... כיוון שמה ש"משפטנים בכירים" רוצים לראות כ"ג'ונגל טוטלי בבתי המשפט", או לחלופין - "ירידה בפורמליזם ועלייה בערכים", הוא למעשה אי-כשירות ו/או שחיתות נרחבת של השופטים. לכן, "הכרעת דין" מפוברקת, גוררת כמעט בהכרח "גזר דין" מפוברק... 
השיבוש השיטתי של הכתבים וההליכים על ידי השופטים הפך למכת מדינה עם הנהגת מערכת נט-המשפט. והתנהלותו של השופט דניאל בארי היא רק חוליה נוספת בהתנכלות בתי המשפט ומערכת אכיפת החוק לרפי רותם במשך עשור ומחצה. 
היועמ"ש אביחי מנדלבליט הוא כמובן גורם מרכזי בשחיתות מערכת המשפט - שכן הוא מונע את אכיפת החוק על שופטים עבריינים.


 
תמונות 1: ההונאה בתיק מדינת ישראל נ רפי רותם החלה תחת ניצוחה של השופטת יעל פרדלסקי, ומסתיימת עתה תחת ניצוחו של השופט דניאל בארי.  משה סילמן ז"ל, רומן זדורוב, רפי רותם - כולם נפגעי עבריינות השופטים .
         _______
מאהל המחאה ת"א, 27 לנובמבר - תלונה פלילית הוגשה היום ליועמ"ש אביחי מנדלבליט נגד השופט דניאל בארי - על הונאה, שיבוש כבתי בית דין ושיבוש הליכי משפט בתביעה הפלילית נגד רפי רותם - חושף החשיתויות ברשות המסים, העומדת לפני סיומה בבית המשפט השלום ת"א. [1]
א. השופט דניאל בארי "פיברק" את דיון "השמעת הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016
התלונה נובעת מ"פיברוק" דין "השמעת הכרעת הדין" ביום 06 לאוקטובר, 2016.
עד היום לא נרשם פרוטוקול לדיון זה.  לכן יש לראות בו "דיון בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול", או בלשון המקובלת - דיון מפוברק (תמונה 2).

תמונה 2: מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) בבית המשפט השלום ת"א.  לכל הדיונים שהתקיימו נרשם קיומו של פרוטוקול - פרט לדיון "השמעת הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016.  לכן יש לראות דיון זה כדיון "בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול", או בלשון פשוטה - דיון מפוברק.
         _______

ב.  כוונת ההונאה של השופט דניאל בארי מתבררת מתוך סירובו לתקן את הטעות כביכול שבאי רישום פרוטוקול לדיון "השמעת הכרעת הדין". בתגובה על סדרת הודעות ובקשות נוהג השופט דניאל בארי כאחרון הרמאים
במהלך החודש האחרון הוגשו לשופט דניאל בארי שש (6) בקשות לעיוןהנוגעות לפרוטוקול החסר של דיון "השמעת הכרעת הדין" מיום 06 לנובמבר, 2016.  בקשות אלה ביקשו לממש את זכות העיון ב"פרוטוקול עשוי כדין ורשום כדין של דיון "השמעת הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016".

בתגובה הנפיק השופט דניאל בארי סדרה של 5 החלטות, שאף אחת מהם אינה החלטה ישרה על הבקשה לעיון - לא לחיוב ולא לשלילה.  במקום זאת עוסק השופט דניאל בארי בהנפקת "החלטות בפתקית" שקריות ומטעות, חסרות כל תוקף, שאינן חתומות, אינן מופיעות ברשימה הציבורית של "החלטות בתיק" ואינן מומצאות למבקש...  
התנהלותו של השופט דניאל בארי מראה על סירובו לתקן את "הטעות" כביכול שבאי רישום פרוטוקול לדיון מיום 06 לאוקטובר.  במקום זאת, נוהג השופט דניאל בארי בתגובותיו המתחמקות כאחרון הרמאים... (תמונות 3). לפיכך, התנהלותו של השופט דניאל בארי לגבי הבקשות לעיון, מספקת ראיות מצוינות לגבי כוונת ההונאה שבאי-רישום הפרוטוקול של דיון "השמעת הכרעת הדין".


תמונות 3: מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) בבית המשפט השלום ת"א: סדרת "החלטות בפתקית" של השופט דניאל בארי על בקשות לעיון בפרוטוקול עשוי כדין ורשום כדין של דיון "השמעת הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016. יש לראות את הנפקת סדרת "החלטות בפתקית" שקריות ומטעות אלה כהוכחה לכוונת ההונאה של השופט דניאל בארי.
_______

להלן סיכום התלונה שהוגשה היום:
ח. סיכום
28. יש לראות בהתנהלותו של השופט בארי בתיק מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13): 
(א) הונאה, שיבוש כתבי בית דין ושיבוש הליכי משפט – באמצעות ניהול דיון "מחוץ לפרוטוקול" ביום 06 לאוקטובר, 2016, במקום דיון פורמלי, לפרוטוקול, של "השמעת הכרעת הדין", כפי שנקבע ביומן, וסירוב לתקן שיבוש זה למרות הודעות חוזרות.
(ב) הונאה, שיבוש כתבי בית דין ושיבוש הליכי משפט – באמצעות התנהלותו לגבי הבקשות לעיון, בהנפקת "החלטות בפתקית שאינן לגופו של עניין, מתחמקות מהחלטה לעניין, חסרות תוקף ומטעות.

 29. יש לראות בהתנהלותו של השופט דניאל בארי בהליכים הפליליים בתיק מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) גם הפרה חמורה של:
(א) הזכות להליך ראוי – על פי האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות (1966),
(ב) הזכות לשימוע הוגן ופומבי – על פי ההצרה לכל באי עולם על זכויות האדם (1948).

 30. יש לראות את התנהלותו של השופט דניאל בארי כחלק ממסע נקמנות, הפחדה, והטרדה נגד חושף שחיתות ממשלתית חמורה. פרשת רפי רותם מצביעה שוב אי כשירות ו/או שחיתות נרחבת של השופטים בישראל, ועל תפקידם המרכזי של בתי המשפט ומערכת אכיפת החוק בשחיתות השלטונית במדינת ישראל היום.
31.  סירובו של היועמ"ש אביחי מנדלבליט להורות על חקירת תלונה זאת, יראה שוב על תפקידו המרכזי במניעת מיגור השחיתות במערכת המשפט ואכיפת החוק.
ג. התנהלותו של השופט דניאל בארי היא המשך ההונאות בהליכים אלה תחת שרביטה של השופטת יעל פרדלסקי
ההונאות האחרונות של השופט דניאל בארי בתיק זה הן המשך ישיר של השיבושים וההונאות בהליכים הפליליים בתיק זה, שהחלו תחת שרביטה של השופטת יעל פרדלסקי.

כבר באוגוסט 2014 נשלחה הודעה לנשיא בית המשפט העליון דאז, אשר גרוניס, לגבי היקף ההונאות בתיק זה.  הנשיא גרוניס סירב לטפל בעניין.

השופטת יעל פרדלסקי לעומת זאת, רשמה בסתר את מסמך ההודעה לגרוניס בתיק הפלילי עצמו, בניגוד לחוק.  יתרה מזאת, השופטת יעל פרדלסקי ונשיאת בית המשפט השלום ת"א זיוה הדסי-הרמן הנפיקו "החלטות בפתקית" סודיות על מסמך זה... (תמונות 4).
תמונות 4: מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) בבית המשפט השלום ת"א: "החלטות בפתקית" סודיות של השופטות זיוה הדסי הרמן ויעל פרדלסקי, על "הודעה" לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס, על ההונאות בתיק זה.  ה"הודעה" וה"החלטות בפתקית" נרשמו בסתר בתיק הפלילי - הפרה בוטה של ההליך הראוי.
 _______
 ההודעה משנת 2014, ותגובות השופטות עליה, הוגשו כצרופות לתלונה הפלילית שהוגשה היום נגד השופט דניאל בארי.

ד. נותר לראות כיצד יפברק מחר השופט דניאל בארי את דיון "השמעת גזר הדין" 
למחר נקבע דיון "השמעת גזר הדין" בתיק זה. נקל לשער שגם מחר ינהל השופט דניאל בארי דיון "בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול"...  כלומר - יש לצפות שהשופט דניאל בארי ימשיך בפיברוק מחר.

הסיבה פשוטה: מה ש"משפטנים בכירים" רוצים לראות כ"ג'ונגל טוטלי בבתי המשפט", או לחלופין - "ירידה בפורמליזם ועלייה בערכים", הוא בפועל אי-כשירות ו/או שחיתות נרחבת של השופטים.
השיבושים שיטתיים לחלוטין, וקשה למצוא בהם מקריות. לכן קרוב לודאי, ש"גזר דין" הנובע מתוך "הכרעת דין" מפוברקת, יפוברק אף הוא.

השיבוש השיטתי של הכתבים וההליכים על ידי שופטים מושחתים הפך למכת מדינה עם הנהגת מערכת נט-המשפט.
ה. היועמ"ש אביחי מנדלבליט יסרב קרוב לוודאי לאכוף את החוק על דניאל בארי. היועמ"ש הוא גורם מרכזי בהפקרת הציבור לשחיתות השופטים.
היועמ"ש אביחי מנדלבליט, לעומת זאת, יסרב קרוב לוודאי להורות על חקירת אמת של התנהלותו של השופט דניאל בארי.
היועמ"ש מסרב בשיטתיות להורות על חקירת אמת של שופטים העוסקים בהונאה על כס המשפט.
לפיכך יש לראות את היועמ"ש אביחי מנדלבליט כגורם מרכזי בהחשתת בתי המשפט.

קישורים:
[1]
2016-11-27 Criminal Complaint against Judge Daniel Beeri, pertaining to his conduct in criminal prosecution of whistle blower Rafi Rotem //
תלונה פלילית נגד השופט דניאל בארי לגבי התנהלותו בהליכים הפליליים נגד חושף השחיתויות רפי רותם
https://www.scribd.com/document/332416684/
 https://drive.google.com/file/d/0B8Aa2xQGbmk5NHJzUjVrdGJBNFE/view?usp=sharingז