Wednesday, July 26, 2017

2017-07-26 חדשות בתי הסוהר


חדשות בתי הסוהר
שירות בתי הסוהר שלח היום הודעה על מינוי ממונה על פי חוק חופש המידע - כשנתיים וחצי לאחר הגשת בקשה על פי חוק חופש המידע, ולאחר סדרת תשובות חסרות כל תוקף, כוזבות ומטעות לגבי הכתבים וההליכים המשמשים היום לקבלת אדם למאסר במדינת ישראל. שוקי משעול התקבל למאסר שלא כדין.  רומן זדורוב מוחזק עד היום על ידי שירות בתי הסוהר ללא פסקי דין עשויים כדין וללא פקודת מאסר עשויה כדין!  האירוע עליו דיווחה לורי שם-טוב מכלא נווה-תרצה, וענישתה על ידי שירות בתי הסוהר, עתירת האגודה לזכויות האזרח בעניין הצפיפות בבתי הסוהר, ודו"ח שהוגש לאחרונה למועצת זכויות האדם של האו"ם מצביעים על שירות בתי הסוהר ובתי המשפט כגורם מרכזי בהפרת זכויות האדם וכבוד האדם וחירותו במדינת ישראל. 

  

תמונות. שוקי משעול - חושף השחיתות ברשות המסים, שופט בית המשפט העליון אורי שוהם, נציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר, וכתב בית דין מפוברק (לגבי "אלמוני", בלתי חתום, ואינו תואם את התקנות), ששימש לכאורה כאסמכתה חוקית לקבלתו של שוקי משעול למאסר.
____ 

תל-אביב, 26 ליולי - הודעה התקבלה היום משירות בתי הסוהר על מינוי ביום 19 ליוני, 2017 של סג"ד ירון שלמה כממונה חופש המידע בשירות בתי הסוהר.  ההודעה נשלחה ככל הנראה כמענה על בקשה על פי חופש המידע ממרץ, 2015...
עיקרה של הבקשה ממרץ 2015 היה ניסיון לוודא את מהות הכתבים וההליכים המשמשים היום לקבלת אדם למאסר כדין על ידי שירות בתי הסוהר, כביצוע גזר דין.
הסיבה לבקשה הייתה, שעל פי דין מחויב שירות בתי הסוהר לקבל אדם למאסר רק על פי "פקודת מאסר עשויה כדין", עשויה על פי טופס שנקבע בתקנות, חתומה כדין על ידי בעל הסמכות המתאימה, ושבה מזוהה בבירור האדם המתקבל למאסר.
במקרים שונים, ובכללם רומן זדורוב, שולמית זקן, ושוקי משעול, תועדה קבלתם של אנשים למאסר (ובמקרה של רומן זדורוב – הוא עדיין מוחזק בבית הסוהר), כביצוע לכאורה של גזר דין של בית משפט, אך ללא פקודת מאסר עשויה כדין וללא גזר דין עשוי כדין. יתרה מזאת, כלל אין זה ברור, שבידי שירות בתי הסוהר האפשרות הטכנית לוודא את אמיתותם של תדפיסים של כתבים אלקטרוניים ממערכת נט-המשפט.
בשנים שמאז הגשת הבקשה, התקבלו תמסורות שונות משירות בתי הסוהר כתשובות על הבקשה על פי חופש המידע. שיש לראות תמסורות אלה כחסרות כל תוקף, שקריות ומטעות.
עתה, שסג"ד ירון שלמה מונה כדין ממונה על פי חופש המידע, התבקש שירות בתי הסוהר לספק תשובה כדין על הבקשה משנת 2015 (העתק הפנייה להלן).
החדשות שפורסמו בימים האחרונים על ידי לורי שם-טוב מבית הכלא נווה תרצה, לגבי הטיפול באסירות שם, [1] פסק דין מהחודש שעבר בעתירת האגודה לזכויות האזרח בעניין הצפיפות בבתי הסוהר, [2] ודו"ח שהוגש לאחרונה למועצת זכויות האדם של האו"ם, [3] כולם מצביעים על שירות בתי הסוהר כגורם מרכזי בהפרת זכויות האדם וכבוד האדם וחירותו במדינת ישראל.
קישורים
[1] 2017-07-25 אסירה בכלא נווה תרצה הפילה עובר בגלל גז מדמיע שספגה - ערוץ 1
[2] 2017-06-13 הצפיפות בבתי הסוהר והמעצר בישראל - האגודה לזכויות האזרח בישראל
[3]  "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל" – דו"ח על זכויות האדם בישראל הוגש לבדיקה התקופתית על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם.


____
להלן הפנייה, שהוגשה היום, לקבל תשובה כדין על הבקשה על פי חופש המידע משנת 2015.
26 ליולי, 2017

הממונה על פי חוק חופש המידע סג"ד ירון שלמה
נציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר
שירות בתי הסוהר
בדוא"ל: NachumM@, yaffaz, ips.dover, meitalv, etigo

הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע מיום 15 למרץ, 2015

הממונה על פי חופש המידע סג"ד שלמה, והנציבה קלינגר הנכבדים,
ברכותי על מינויו לאחרונה של סג"ד ירון שלמה כממונה חופש המידע בשירות בתי הסוהר!
היום קיבלתי הודעה על כך משירות בתי הסוהר על ידי מר נחום מלכה, שגם שלח לי העתק של כתב המינוי, שנחתם על ידי הנגידה קלינגר ביום 19 ליוני, 2017.
ביום 15 למרץ, 2015, הגשתי לראשונה את הבקשה על פי חופש המידע שבנידון ושילמתי את אגרת הבקשה כדין. עיקרה של הבקשה היה ניסיון לוודא את מהות הכתבים וההליכים המשמשים היום לקבלת אדם למאסר כדין על ידי שירות בתי הסוהר, כביצוע גזר דין.
הסיבה לבקשה היא, שעל פי דין מחויב שירות בתי הסוהר לקבל אדם למאסר רק על פי "פקודת מאסר עשויה כדין", עשויה על פי טופס שנקבע בתקנות, חתומה כדין על ידי בעל הסמכות המתאימה, ושבה מזוהה בבירור האדם המתקבל למאסר.
במקרים שונים, ובכללם רומן זדורוב, שולמית זקן, ושוקי משעול, תועדה קבלתם של אנשים למאסר (ובמקרה של רומן זדורוב – הוא עדיין מוחזק בבית הסוהר), כביצוע לכאורה של גזר דין של בית משפט, אך ללא פקודת מאסר עשויה כדין וללא גזר דין עשוי כדין.
יתרה מזאת, כלל אין זה ברור, שבידי שירות בתי הסוהר האפשרות הטכנית לוודא את אמיתותם של תדפיסים של כתבים אלקטרוניים ממערכת נט-המשפט.
הבקשה המקורית גם ביקשה העתק של כתב מינויו של ממונה חופש המידע, ושהתשובה תהיה חתומה על ידיו.
בשנים שמאז הגשת הבקשה, קיבלתי מספר תכתובות משירות בתי הסוהר – תשובות לכאורה על הבקשה על פי חופש המידע. תכתובות אלה היו לרוב בלתי חתומות, אף אחת מהן לא ניתנה על ידי ממונה על פי חופש המידע, ותוכנן היה לרוב שקרי ומטעה. דוגמה מובהקת לכך היא התמסורת להלן, מיום 06 לינואר, 2016.
עתה, שזוהה לבסוף ממונה כדין על פי חוק חופש המידע בשירות בתי הסוהר, הריני מבקש בזאת הנפקת מספר בקשה כראוי על בקשתי משנת 2015, ותשובה כדין, חתומה על ידי הממונה סג"ד ירון שלמה, על נייר, לכתובתי: ת"ד 33407, ת"א (תשובה מקדימה בדוא"ל תתקבל בברכה).
אין צורך להכביר מלים על חשיבות העניין לקיום זכויות האדם, כבוד האדם וחירותו במדינת ישראל. [1]
בברכה,

___________
דר' יוסף צרניק
Human Rightg Alert – NGO

העתקים:
האגודה לזכויות האזרח, התנועה לחופש המידע, ח"כ, פרופסורים למשפטים, פרופסורים למחשבים.

קישורים
[1] "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל" – דו"ח על זכויות האדם בישראל הוגש לבדיקה התקופתית על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם.

2017-06-29 "Incompetence and/or corruption of the courts and the legal profession, and discrimination by law enforcement in Israel" – report was submitted for the periodic review of Human Rights in Israel by the UN Human Rights Council