Wednesday, March 16, 2016

2016-03-17 Corruption of the Israeli courts in New TV series // Message navigationLoading... Previous Next change-formatchange-format Subject: דיני נפשות, פרק ג': שחיתות בפרקליטות... והונאות הפרקליטה מירית שטרן...

The third chapter, broadcast last night, focused on corruption of the State Prosecution.  In particular - the intimidation of politicians and specifically Ministers of Justice by the State Prosecution...  Mirit Stern, now notorious for her leading role in false prosecution and false conviction of Roman Zadorov in the fake murder trial is documented in this series, relative to fraud in the criminal prosecution of then Minister of Justice Haim Ramon...

2016-03-17  דיני נפשות, פרק ג': שחיתות בפרקליטות... והונאות הפרקליטה מירית שטרן...  
================================
עסקה בהונאה בתיק חיים רמון, עסקה ועוסקת בהונאה בתיק רומן זדורוב...
 
  תמונה: עו"ד מירית שטרן - עסקה בהונאה בפרשת חיים רמון, עסקה ועוסקת בהונאה בפרשת רומן זדורוב..
____
פרק ג' בסדרה "דיני נפשות" מתאר בין השאר בפרטים את ההונאה של הפרקליטה מירית שטרן בפרשת חיים רמון: ביצוע האזנות הסתר והסתרתן  מהסנגוריה מתוך מרמה...  אבל למרות שההונאה נחשפה, הגב' מירית שטרן מעולם לא נתנה על כך את הדין...
 
ובינתיים, פרקליטת מחוז ירושלים, נורית ליטמן בהדחקה:  "פרקליטים חותרים לאמת. נקודה. איך פרקליטות יכולה לתפור תיק, כשאת התיק היא צריכה להביא לבית המשפט?... מה, בית המשפט פה עובד באיזה מקום אפל?... הציבור לא רואה את פסקי הדין שיוצאים מבתי המשפט?..." 
 
אבל בדיוק עכשיו על הפרק - עניין העיון בהחלטות ופסקי דין בתיק רומן זדורוב... ושוב הונאה של הגב' מרית שטרן, הפעם בתפקידה כפרקליטת מחוז צפון:  פרקליטת מחוז צפון מירית שטרן הגישה תגובה (ללא בסיס בחוק להגשת תגובה כזאת, שכן הזכות לעייין בפסקי דין שאינם חסויים נתונה ל"כל אדם") על בקשתי "למען הסדר הטוב" לעיין ב"פסקי דין עשויים כדין" בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07)...  ועכשיו, היא מסרבת לספק העתק של תגובתה הנ"ל בטענה, המבוססת על הונאה, שביקשתי לעיין "בחומרי חקירה"...
 
ובינתיים, נציבת הביקורת על הפרקליטות הילה גרסטל אינה מנפיקה מספר תלונה על התלונה שהגישתי נגד פרקליטת מחוז צפון מירית שטרן על הונאה ושיבוש הליכים... וכמובן שגם על הנציבות היה לפרקליטים מה לומר בפרק ג' של הסדרה "דיני נפשות"... פרקליטת מחוז ירושלים, נורית ליטמן:  "יש לנו הרבה מה לומר... על נחיצות נציבות הביקורת על הפרקליטות..."  ושי ניצן חולם באספמיה: "הפרקליטות היא הגוף הכי מבוקר במדינת ישראל עוד לפני שהוקמה נציבות הביקורת..."
 
סיכום ביניים של העיון בפסקי דין והחלטות בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07)
  • בסופו של דבר מומשה זכות העיון בפסקי הדין, והתברר שאין בבית המשפט המחוזי נצרת כתבי פסקי דין עשויים כדין בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב... אבל בית המשפט העליון ניהל כביכול ערעור במשך 5 שנים ללא פסקי דין עשויים כדין, ורומן זדורוב יושב בכלא כבר עשר שנים...  
למרות הנכלולים של השופטים ופרקליטת המחוז מירית שטרן, מומשה בסופו של דבר זכות העיון בפסקי הדין בתיק האלקטרוני בנט המשפט של תיק רומן זדורוב בנצרת ובתיק הנייר של הערעור בבית המשפט העליון.  העיון העלה שאין בנמצא כלל כתבי "הכרעת דין" ו"גזר דין" אמתיים של מותב בית המשפט המחוזי נצרת.
"פסקי הדין" למראית עין/ישראבלופיים, שהתפרסמו בתקשורת, גם לא נרשמו בכרטיסיית "פסקי דין" במערכת נט המשפט בתיק זדורוב בנצרת.
תמונה: כרטיסיית "פסקי דין" מנט-המשפט בתיק זדורוב בנצרת אינה מראה את "הכרעת הדין" ו"גזר הדין" משנת 2010. בית המשפט העליון ניהל הליך ערעור למראית עין/ישראבלופי במשך 5 שנים ללא פסקי דין של בית המשפט המחוזי, בניגוד להוראות החוק. מכוחם של פסקי דין שאינם קיימים כלל, יושב רומן זדורוב במאסר עולם...
_____
במקביל, נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם, המזכירה הראשית אשרת אביכזר והנהלת בתי המשפט מסרבים לענות:
א. מי מחזיק כדין בסמכות ועל מי מוטלת כדין החובה לרשום את פסקי הדין תחת כרטיסיית "פסקי דין" במערכת "נט המשפט" בבית המשפט המחוזי נצרת?
ב. האם רישום כתב בית דין כ"פסק דין", "הכרעת דין", ו/או "גזר דין" תחת כרטיסיית "פסקי דין" במערכת "נט המשפט" אומר שהוא אכן פסק דין עשוי כדין ובר תוקף באותו תיק?
ג. האם אי רישום כתב בית דין כ"פסק דין", "הכרעת דין", ו/או "גזר דין" תחת כרטיסיית "פסקי דין" במערכת "נט המשפט" אומר שאינו פסק דין עשוי כדין ובר תוקף באותו תיק?
בית משפט שאין בו רישום תקין ואמין של פסקי הדין נחשב ללא כל ספק לבית משפט בלתי כשיר ו/או מושחת!
  

  

תמונות: תיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) במחוזי נצרת: א. "הכרעת דין";  ב. "גזר דין"; ג. "פסק דין משלים". 
הכתבים שהתגלו בשעת עיון בנט המשפט במזכירות בית המשפט המחוזי נצרת בינואר 2016.  אין אדם בר דעת שיוכל לראות בהם כתבי תקינים ותקפים.  על "הכרעת הדין" ו"גזר הדין" משנת 2010 (שאינם מופיעים כלל בכרטיסיית "פסקי דין"), חסרה לחלוטין חתימתו של השופט חיים גלפז. "חתימות גראפיות" (חסרות תוקף על פי החלטת נציב תלונות השופטים בפרשת אלשייך) של השופט יצחק כהן והשופטת אסתר הלמן מופיעות על כתבים אלה בתשליל (תופעה שלא נצפתה עד היום על אף כתב בית דין אחר באף בית משפט אחר).
  • העיון בהחלטות בתיק הנייר לא מומש עדיין: תיק הנייר מוחזק בבית המשפט העליון, ונשיאת בית המשפט העליון מרים נאור עדיין לא ענתה על פנייה לקיים את החוק בעניין העיון... קרוב לוודאי שגם שם נמצא הפתעות...  אחרי הכל, רובן מעשה ידיו של השופט יצחק כהן...
בקיצור:
הראיות מצביעות על הגב' מירית שטרן כגברת העוסקת בהונאות בהליכים משפטיים באופן סדרתי, אבל עומדת מעל לחוק...  
 
קישורים:
[1] דיני נפשות, פרק ג': מי שולט במדינת ישראל? מדוע הפוליטיקאים מפחדים מהפרקליטות? האם אלו שאמורים להגן על הדמוקרטיה שלנו מעמידים אותה בסכנה?
[2] פרשת רומן זדורוב – בלבול במשרד הנציבה הילה גרסטל בעניין תלונות נגד פרקליטת מחוז צפון מירית שטרן?