Wednesday, September 19, 2018

2018-09-20 מוטי לייבל והבור השחור בסלמה: משטרת ישראל עוסקת במרמה משולבת בהליכי כליאה וחופש המידע

מוטי לייבל והבור השחור בסלמה: משטרת ישראל עוסקת במרמה משולבת בהליכי כליאה וחופש המידע 
משטרת ישראל מתבקשת שוב לקיים את חוק חופש המידע בעניין מתקני כליאה משטרתיים... הראיות החותכות בפרשת הבלוגרים והשופטים הנוקמים מצביעות על ניהול מתקן כליאה בלתי חוקי - "בור שחור" - במרתפי מטה המשטרה בסלמה, ת"א. שם מחזיקה המשטרה עצירים בתנאים הנחשבים לעינויים במטרה לסחוט הודאות.  משטרת ישראל גם עוסקת במרמה בתשובות על פי חוק חופש המידע בעניין מקומות כליאה מוכרזים כדין, המנוהלים על ידי המשטרה.
המצב המתועד בהתנהלות משטרת ישראל מראה על קשירת קשר בדרגים הגבוהים של משטרת ישראל להפרות חמורות של כבוד האדם וחירותו - זכויות האדם הבסיסיות.
עסקים כרגיל - דו"ח מועצת זכויות האדם של האו"ם על ישראל לשנת 2018 סיכם את מצב הענייינים כך: "התדרדרות חמורה ביושרת רשויות החוק והמשפט בישראל... יושרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב".

 

 
תמונות.  משטרת ישראל, סלמה, ת"א, והאסירים הפוליטיים מוטי לייבל ולורי שם-טוב.  מסמך מתיק המעצרים בפרשת הבלוגרים והשופטים הנוקמים יצר תיעוד חסר תקדים להתנהלות הבור השחור במרתפי סלמה.
---
תל-אביב, 20 לספטמבר - תזכורת נשלחה אמש למשרד חופש המידע של משטרת ישראל, בעניין טיפול לקוי בבקשות חופש המידע בנוגע למתקני כליאה משטרתיים.
משטרת ישראל מפירה את חוק חופש המידע כבר יותר משנה וחצי בקשר לבקשה הנובעת מראיות לקיום מתקן כליאה בלתי מוכרז - "בור שחור" - במרתפי סלמה בת"א.  שם מחזיקה המשטרה עצירים בתנאים הנחשבים לעינויים במטרה לסחוט הודאות. נמנעת הזכות לפגישה בפרטיות עם עורך דין, ברקע מתנהל מטווח ירי, מעל לראש נוסעות מכוניות, האור דולק 24/7, ונשללת הזכות "להתאוורר". העצירים יוצאים מהתא רק לחקירות במשך שעות רבות ביום.
בקשת חופש המידע שהוגשה למשטרת ישראל לפני יותר משנה, ביקשה אסמכתה חוקית להקמתו והתנהלותו של מתקן כליאה זה, שמשטרת ישראל קוראת לו במרמה "בית מעצר יפתח". הבקשה גם ביקשה אסמכתה חוקית למינויו של ממונה על פי חוק חופש המידע במשטרת ישראל.
תשובתה של משטרת ישראל לא סיפקה אף אחת משתי הבקשות.
תלונה שהוגשה ליחידה לחופש המידע בעניין, נענתה: 
כתב המינוי למינויה של הממונה לחופש המידע במשטרת ישראל ישלח אליך ע"י משטרת ישראל בתוך זמן קצר.
אולם כתב המינוי לא התקבל עד היום - כשנה וחצי לאחר הגשת הבקשה.
שיבוש הליכי כליאה ואי קיום חוק חופש המידע היו כל אחד לחוד עניינים שנידונו בדוחות מועצת זכויות האדם של האו"ם על ישראל (2013, 2018).  השילוב של שני עניינים אלה כאן מעלה חששות חמורים במיוחד לגבי הפרות חמורות של זכויות יסוד - כבוד האדם וחירותו.
מצב העניינים המתועד כאן, ביחס להליכי כליאה וחופש המידע במשטרת ישראל, גם תואם את דו"ח המועצה על ישראל (2018), שסיכם את המצב כך:
 התדרדרות חמורה בישרת רשויות החוק והמשפט… ישרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב.


להלן מכתב התזכורת, שנשלח אמש למשרד חופש המידע של משטרת ישראל

19 לספטמבר, 2018

הממונה על פי חוק חופש המידע, משטרת ישראל
פקס:
02-5898823
ובדוא"ל:
 

הנידון: בקשות על פי חוק חופש המידע (22 למרץ, 2017; 27 לאוגוסט, 2018; 05 לספטמבר, 2018)  - א) מתקני כליאה משטרתיים, ב) מינוי כדין של ממונה על פי חוק חופש המידע במשטרת ישראל

לכבוד הממונה על פי חוק חופש המידע,
  1. לאחרונה הגיע לידי מסמך התשובה של משטרת ישראל על בקשת חופש המידע של עו"ד אלעד מן, שנרשם תחת בקשת חופש המידע מס’ 405/18 (תמונה 1).

תמונה 1. תשובת משטרת ישראל מיום 12 לספטמבר, 2018, על בקשת חופש המידע של עו"ד אלעד מן – נרשמה תחת בקשת חופש המידע מס’ 405/18.
---

לעומת זאת, כאילו תשובת משטרת ישראל (סימוכין 52518617) מיום 22 למאי, 2017, על בקשת חופש המידע שלי מיום 22 למרץ, 2017, עבורה שילמתי אגרה כדין, מעולם לא נרשמה כבקשת חופש המידע (תמונה 2), למרות בקשותי המפורשות.
תמונה 2. תשובת משטרת ישראל מיום 22 למאי, 2017, על בקשת חופש המידע של דר’ יוסף צרניקלא נרשמה כלל כבקשת חופש המידע.
---
  1. כאילו תשובת משטרת ישראל (סימוכין 52518617) מיום 22 למאי, 2017, הייתה גם לקויה בתכנה. בין השאר – לא התייחסה כלל לבקשה להעתק כתב המינוי של ממונה חופש המידע במשטרת ישראל (אם הוא קיים בכלל). בעניין זה, אומר מכתב היחידה לחופש המידע במשרד המשפטים מיום 05 לספטמבר, 2018 (סימוכין 187-99-2018-001414) - “… יישלח אליך ע"י משטרת ישראל בתוך זמן קצר". אולם עד היום לא קיבלתי את המסמך.
  2. עקב הליקויים ברישום ותשובה על בקשתי מיום מיום 22 למרץ, 2017, הגשתי בקשות נוספות בעניינים שבנידון ביום 27 לאוגוסט, 2018, וביום 05 לספטמבר, 2018. שוב שילמתי אגרות כדין, ושוב ביקשתי במפורש אישור על קבלת הבקשות והנפקת מספרי בקשות כראוי. אולם עד היום לא קיבלתי אישורים אלה ומספרי בקשות.
לפיכך הריני שב ומבקש בזאת:
א) העתק כתב המינוי של הממונה על פי חוק חופש המידע במשטרת ישראל, כפי שהובטח על ידי משרד המשפטים (בינתיים באיחור של יותר משנה וחצי);
ב) אישורי קבלה ומספרי בקשות חופש המידע ביחס לבקשותי מיום 27 לאוגוסט, 2018, ומיום 05 לספטמבר, 2018.
בברכה,

________________
דר' יוסף צרניק
סייג לזכויות האדם – אל”מ (ע”ר)

העתקים:
מר תומר אביטל – שקוף;
גב’ אפרת ברגמן-ספיר – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל;
עו"ד רבקי דב"ש – היחידה הממשלתית לחופש המידע, משרד המשפטים;
עו"ד עינת הורביץ – התנועה לחופש המידע;
עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי - האגודה לזכויות האזרח;
עו"ד אלעד מן;
ח"כ בצלאל סמוטריץ’.