Wednesday, May 4, 2016

2016-05-04 ISRAEL: Banksters and crooked judges united... // "באים לבנקאים" - אם ציון קינן "גנב", השופטת אפרת בוסני "נוכלת"

 
Zion Kenan, Bank HaPoalim CEO is routinely greeted by "Thief, Thief" calls.  Attorney Barak Cohen, leader of "Meet the Banksters" protest group.

Efrat Busani's judicial conduct in a matter, where she “redefined Freedom of Expression” in Israel, and her record keeping appear erratic. However, their outcome is consistent - denying public and party access to records, and undermining due process... The records demonstrate judicial process in an incompetent court, where judges pervert  the records as they please... The records also again demonstrate the fundamental fraud in development and operation of Net-HaMishpat. Production of vague and ambiguous court records is well-known worldwide as a hallmark of crooked judges... And the affinity of crooked judges and banksters is also well-known worldwide for generations...
התנהלות השופטת אפרת בוסני, והכתבים בעניין בו "הגדירה מחדש את חופש הביטוי" בישראל נראים מבולבלים כביכולאולם תוצאות הבלבול עקביות – מניעת גישת הציבור ובעלי דין לכתביםושיבוש ההליך הראוי... הכתבים מראים על הליך שיפוטי בבית דין בלתי כשיר – שבו השופטים משבשים את הכתבים ככל העולה על רוחם... הכתבים גם מראים שוב על ההונאה הבסיסית בפיתוחה והפעלתה של מערכת נט-המשפט... יצירת כתבי בית דין עמומים ודו-משמעיים מוכרת ברחבי העולם כסימן היכר של שופטים נוכלים... והחיבה של שופטים נוכלים לבנקאים גנבים, גם היא ידועה ברחבי העולם מזה דורות...
 בבלוג:                                   


Figure 1: In open court Judge Busani declared on February 4, 2016 that the court file was not sealed, but she did not know how to set it in the system... an incredible statement for a judge... There is no lawful sealing decision in the court file, but attempts to access the court file through Net-HaMishpat public access system to this date (2016-05-04) prompt the message: “The user is not permitted to view this court file.”
תמונה 1: בפתח הדיון בדלתיים פתוחות ביום לפברואר, 2016, הכריזה השופטת אפרת בוסני שהתיק אינו חסויאך אינה יודעת כיצד ליישם זאת במערכת... קשה להאמין שאמרה זאת בתום לב... אין בתיק החלטה על חסיון או איסור פרסום כדיןאך ניסיונות גישה לתיק בנט-המשפט גישת הציבור עד היום (2016-05-04), מעלים הודעה: “המשתמש אינו רשאי לצפות בתיק זה”.


Figure 2: February 4, 2016 “Decision” in the “Protocol” states in paragraph 8, “The Protocol and Decision are Open to the Public” (there is no judicial decision in the file that the file is lawfully sealed), but the record itself is marked “Closed Doors”...
תמונה 2: "החלטהב"פרוטוקולמיום 04 לפברואר, 2016, אומרת ש"פרוטוקול הדיון וההחלטה יהיו פתוחים לציבור" (אין בתיק זה כל החלטה על חיסיון או איסור פרסום על פי דין). יחד עם זאתכתב הפרוטוקול וההחלטה עצמו מסומן "בדלתיים סגורות"... 


Figure 3: The January 09, 2016 Decision by Judge Efrat Busani (1st decision in the Decisions Docket), was replaced by a hand-written scanned page saying “error”. There is no indication under whose authority such change was applied, or when.
תמונה 3החלטה מיום 09 לינואר, 2016 מאת השופטת אפרת בוסני (החלטה ראשונה ברשימת "החלטות בתיק") הוחלפה בדף נייר סרוק עליו כתוב בכתב יד, “טעות". אין כל נתונים נגישיםהמראים תחת סמכותו של מי ומתי בוצע שינוי זה.

Figure 4: The “Decisions Docket” tab lists 2 decisions on January 9, 2016. There is no indication that one of them was lawfully deleted from the system, under whose authority, and when. There also is no way to ascertain which one of the two was served on the parties. 
תמונה 4כרטיסיית "החלטות בתיקמראה שתי החלטות מיום לינואר, 2016. אין כל סימן שאחת מהן נמחקה מהתיק האלקטרוני על פי דיןוהוחלפה בדף "טעות", תחת סמכותו של מיומתיכמו כןואין לדעת איזו החלטה מתוך השתיים הומצאה לצדדים.

Figure 5: “Service” tab -
The January 30, 2016 “Post-it Decision” - setting hearing for February 4 was not served at all. Petitioner's counsel statements in court lead to the conclusion that he set the hearing to match his client's schedule. Respondent's statement in the Protocol indicate that he learned about the hearing by chance on the same morning. Petitioner's counsel statements indicate that he begrudged the fact that the public knew about the hearing, which was conducted in open doors.
The February 13 and February 25 “Post-it Decisions” on request to inspect were never served on the Requester1, and the system denied public access, so that he could not know of their existence...
 
תמונה 5כרטיסיית "המצאות" -
ה"החלטה בפתקיתמיום 30 לינואר, 2016 – שקבעה מועד דיון ליום בפברואר לא הומצאה כללדברי בא כוחו של קינן בבית המשפט מראים שהדיון נקבע להתאים ללוה"ז של קינןשחזר מחו"לדברי עו"ד ברק כהן בבית המשפט מראים ששמע על קיום הדיון במקרה באותו בוקרדברי בא כוחו של קינן בבית המשפט מראים גם שלא שבע נחת מכך שהציבור ידע על קיום הדיון – בדלתיים פתוחות.
"החלטות בפתקיתמיום 13 ו- 25 לפברואר על בקשות לעיון לא הומצאו כלל למבקש העיוןומכיוון שהגישה לתיק (שהשופטת בוסני הכריזה באולם הדיונים שאינו חסויהיה חסום לגישת הציבור בנט-המשפטלא היה יכול לדעת על קיומן.


Figure 6: Judge Busani's “Court Calendar” for February 4, 2016 fails to show the hearing in Kenan v Cohen to this date. On the contrary, it shows a hearing in another case at 1:30pm on that date...
תמונה 6: "יומן בית המשפטשל השופטת אפרת בוסני ליום לפברואר, 2016, אינו מראה דיון בעניין קנן נ כהןנהפוך הואהיומן מראה בשעה 13:30 באותו יום דיון בתיק אחר...

________

OccupyTLV, May 4 - CEO of Bank HaPoalim, the largest bank in Israel, Zion Kenan requested a new restraining order against Attorney Barak Cohen – a social protest activist. The original restraining order, which had expired, was issued by Judge Efrat Busani under a dubious process, and was described by media - “redefining Freedom of Expression in Israel”.
In a hearing in open court, Attorney Cohen explained that he heard about the hearing by chance, when he came to court on the same morning for another purpose... On the other hand, it became apparent that the hearing was set by Kenan's counsel to suit the schedule of his client, who returned from abroad on the previous night, and that he was unhappy that the public, which as usual received Kenan with “Thief, Thief” calls, learned about conduct of the hearing on that day...
In open court, Judge Busani stated that the court file was not sealed, but she didn't know how to implement it in the system... an incredible statement by a judge, if competent... Public access to the records in Net-HaMishpat – IT system of the court – is blocked to this date, but there is no lawful sealing decision in the court file. On the other hand, there is a written decision, stating that the February 4, 2016 “protocol and decision are open to the public”. However, the very same record is marked “Closed Doors”...
All the “post-it decisions”, including the one that extends a restraining order, which had expired, are unsigned. As explained by Ombudsman of the Judiciary, there is no way for the public and parties to ascertain that the protocol, bearing a “graphic signature”, is a lawfully signed, valid court record, or only a “draft” (fabricated court record), either...
Decisions, pertaining to the request to inspect, were never served on the Requester of Inspection, and since public access to the court file is blocked, he could not view them or know of their existence.
The records demonstrate judicial process in an incompetent court – where judges perert court records as they please... The records also again demonstrate the fundamental fraud in development and operation of Net-HaMishpat. Production of vague and ambiguous court records is well-known worldwide as a hallmark of crooked judges...  And the affinity of crooked judges and banksters is also well-known worldwide for generations...
 
Full copy of the electronic court file in Net-HaMishpat - Office of the Clerk's terminal, is provided in the link below.
 
מאהל המחאה ת"א, 4 למאי - מנכ"ל בנק הפועלים ציון קינןהעומד בראש הבנק הגדול בישראלביקש צו מניעה חדש נגד עו"ד ברק כהן – פעיל מחאה חברתיתצו המניעה המקורישפג תוקפוהונפק בהליך מפוקפק על ידי השופטת אפרת בוסניותואר בתקשורת - "הגדיר מחדש את גבולות חופש הביטוי".
בדיון בדלתיים פתוחותעו"ד ברק כהן הסביר ששמע על הדיון במקרהכשהגיע למזכירות בית המשפט באותו בוקר בעניין אחר... לעומת זאתברור שמועד הדיון תואם עם בא כוח העותר קינןעל פי צרכיו של לקוחושחזר מחו"ל בערב הקודםהיה גם ברורשבא כוחו של קינן לא היה מרוצה מהעובדה שהציבורשקיבל את קינן כרגיל בקריאות “גנבגנב”ידע על קיום הדיון.
בדיון בדלתיים פתוחותהשופטת אפרת בוסני הודיעה שהתיק אינו חסויאך אינה יודעת כיצד ליישם זאת במערכת... הצהרה בלתי אמינה של שופטתבמידה שהשופטת כשירה... גישת הציבור לתיק בנט-המשפט חסומה עד היוםללא חסיון או איסור פרסום על פי דיןההחלטה הכתובה אומרת שהדיון וההחלטה מיום לפברואר "פתוחים לציבור”אבל אותו כתב עצמו מסומן "בדלתיים סגורות"...
כל ה"החלטות בפתקיתאינן חתומותכולל זאת המאריכה צו הרחקהשתוקפו פגכפי שהבהיר נציב תלונות הציבור על השופטיםגם אין דרך לציבור ולצדדים לדעתהאם הפרוטוקול וההחלטותהחתומים ב"חתימות גראפיות", הם כתבי בית דין חתומים כדין ותקפיםאו רק "טיוטות" (כתבי בית דין מפוברקים)...
ההחלטות הנוגעות לבקשת העיון לא הומצאו מעולם על מבקש העיוןומכיוון שהתיק אינו נגיש לציבורלא היה יכול לדעת עליהן.
הכתבים מראים על הליך שיפוטי בבית דין בלתי כשיר – שבו השופטים משבשים את הכתבים ככל העולה על רוחם... הכתבים גם מראים שוב על ההונאה הבסיסית בפיתוחה והפעלתה של מערכת נט-המשפט...
יצירת כתבי בית דין עמומים ודו-משמעיים מוכרת ברחבי העולם כסימן היכר של שופטים נוכלים... והחיבה של שופטים נוכלים לבנקאים גנבים, גם היא ידועה ברחבי העולם מזה דורות...
_____
 
2016-03-22 Kenan v Cohen (11466-01-16) in the Tel-Aviv Magistrate Court – records in Net-HaMishpat IT system – office of the clerk //
קינן נ כהן (11466-01-16) בבית המשפט השלום ת"א – כתבים במערכת נט-המשפט – מסוף מזכירותTable 1: Decisions and their service, compiled from “Decisions Docket” and “Service” tab.
 

טבלה מס' 1: החלטות והמצאתן על פי כרטיסיית "החלטות בתיקוכרטיסיית "המצאות

Service
Decision
#
2016-01-10 service listed on both parties, unknown whether for decision #1 or #2???
המצאה רשומה לשני הצדדיםאך אין לדעת איזה משתי ההחלטות מס'1 או מס' 2 הומצאה???
2016-01-09 “Error”
טעות"
2016-01-10 service listed on both parties, unknown whether for decision #1 or #2???
המצאה רשומה לשני הצדדיםאך אין לדעת איזה משתי ההחלטות מס'1 או מס' 2 הומצאה???
2016-01-09 ordering Respondent to respond on the Petition, Temporary Restraining Order extended.
מורה למשיב לענות על הבקשהמאריכה צו הרחקה.
2016-01-17 service listed on both parties.
המצאה לשני הצדדים רשומה.
2016-01-17 refuting Respondent claim that extension of Restraining Order was with no authority.
סותרת את טענת המשיבשאין סמכות להאריך צו הרחקה שפקע תקפו.
2016-01-25 service on Respondent only.

המצאה על המשיב לבדו רשומה.
2016-01-23 granted extension for Petitioner's reply.
נעתרה לבקשת העותר להארכת מועד לתשובה על    תגובת המשיב.
Not served on either party. Respondent Cohen indeed stated that he did not know of the hearing until he heard about it by chance on the same morning. On the other hand, it was apparent from petitioner's counsel that he set the hearing date to suit his client, who returned from abroad on the previous night.
לא הומצאה על אף אחד משני הצדדיםהמשיב אכן טען ביום הדיון שנודע לו על כך רק במקרה באותו הבוקר.לעומת זאתמדברי העותר ברור שתיאם את מועד הדיון לפי צרכי לקוחושחזר בלילה הקודם מחו"ל.
2016-01-30 setting hearing for February 4, 2016.


קובעת מועד דיון ליום 04 לפברואר, 2016.
Not served on either party. The protocol states: “rendered and noticed in presence of parties”. However, since the protocol was signed on February 5, while the hearing was held on February 4, there is no way to ascertain, whether the decisions, as written, are the same as stated in open court.
לא הומצאה על אף אחד מהצדדיםהפרוטוקול אומר: "ניתנה הודעה במעמד הצדדים". אולם כיוון שהפרוטוקול רשום כנחתם ביום 05 לפברוארוהדיון נערך ביום 04לפברואראין לדעת אל נכוןהאם ההחלטותכפי שנכתבו,    זהות לאלה שהודעו באולם הדיונים.
2016-02-05 decision #1 in protocol
החלטה מס' 1 בפרוטוקול.
Same as above.
כנ"ל.
2016-02-05 decision #2 in protocol
החלטה מס' 2 בפרוטוקול.
2016-02-14 served on both parties, but not on the Requester1 (inspect).
הומצאה על שני הצדדיםאך לא הומצאה על מבקש העיון.
2016-02-13 decision on request to inspect
החלטה על בקשת עיון.
2016-02-21 served on both parties.

הומצאה לשני הצדדים.
2016-02-20 change of Petitioner's counsel.
שינוי בא כוח העותר.
2016-02-25 served on both parties, but never served on the Requester of Inspection.


הומצאה לצדדיםאך לא הומצאה למבקש העיון.
2016-02-25 decision on request to inspect, purporting that the 2016-02-04 Protocol and Decisions are open to the public.
החלטה על בקשת העיוןשהפרוטוקול וההחלטות מיום 2016-02-04 כביכול פתוחים לציבור.
Notes:
1) Service on Petitioner – electronic, service on Respondent – by certified mail. No service at all is listed for Requester of Inspection (received the decisions eventually by “online chat”).
2) No way to ascertain which of the two 2016-01-09 decisions was served on the parties.

____