Wednesday, April 13, 2016

2016-04-13 ZADOROV: Where is the paper court file? // פרשת זדורוב - חיפושים מתמשכים אחרי הפרוטוקולים...

2016-04-13 ZADOROV: Where is the paper court file? //
פרשת זדורוב - חיפושים מתמשכים אחר הפרוטוקולים מבית המשפט המחוזי נצרת...


English abstract
The ongoing imprisonment in Israel of Roman Zadorov, non-Jewish, Ukrainian citizen on murder charges has stirred the public for years.  Hundreds of thousands call for his immediate release in what is the worst perversion of justice in years. Beyond conduct of police and prosecutors, existing evidence shows that the Nazareth District Court Judges - Yithak Cohen (since resigned due to investigation of sex crimes), Esther Hellman, and Haim Galpaz have perverted court records and court process in this case. Previous inspection showed that there was no lawful judgment in his case in the Nazareth District Court, where Roman Zadorov was purportedly convicted.  Now, the search continues for the paper protocols (minutes) and decision records in this case. According to Israeli law, inspection of unsealed decision is permitted to "every person". However, in this case, the process of gaining access has continued for months.  Following claim by the Nazareth District Court that the paper court file was transferred to the Supreme Court, request was filed this week in the Supreme Court to inspect the paper court file. Judges are the core of the corruption in the Zadorov affair!
The request document, linked below is bi-lingual: Hebrew-English.
READ MORE: https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Zadorov 

פרשת זדורוב - חיפושים מתמשכים אחר הפרוטוקולים מבית המשפט המחוזי נצרת...
עיוןן בתיק האלקטרוני בבית המשפט המחוזי נצרת העלה כבר בעבר שאין בנמצא פסקי דין (הכרעת דין וגזר דין) אמתיים (אותנטיים) לגבי רומן זדורוב. לאחר פרסום העניין, כתב עו"ד אביגדור הפלדמן, בזמן שהיה סניגורו של זדורוב בערעור בבית המשפט העליון, שהצליח למצוא רק "שאריות פסק הדין שהרוח המייללת בחוץ לא נשאה בכנפיה ופיזרה לאורכו ולרוחבו של עמק יזרעאל"...  השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז "פברקו" את פסקי הדין, שאינם מופיעים כלל במערכת נט-המשפט.  ובית המשפט העליון ניהל כביכול הליך ערעור במשך 5 שנים ללא פסקי דין אמתיים... אולם רובם של ההליכים בעניין זדורוב בנצרת התנהלו לפני התקנת נט-המשפט - בכתבי נייר.  לאחר שיהוי רב, אומר בית המשפט המחוזי נצרת שתיק הנייר הועבר לבית המשפט העליון במסגרת הערעור.  בקשה נוספת הוגשה השבוע בבית המשפט העליון לעיון בתיק הנייר מנצרת...  הפתעות מובטחות בתיק זה...  השוטרים והתובעים רק עזרו לבשל... השופטים הם קדקוד השחיתות בפרשת זדורוב...

מאהל המחאה ת"א, 13 לאפריל - "בקשה למען הסדר הטוב" הוגשה בבית המשפט העליון - לעיון בתיק הנייר (כתבי מקור) מדינת ישראל נ רומן זדורוב מבית המשפט המחוזי נצרת. למרות מאמצים שנמשכים חדשים רבים, לא נתנה עד היום גישה לעיון בתיק הנייר. זאת, למרות שבית המשפט העליון עצמו הכריז בעבר שזכות העיון היא "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי"..."חוקתי, על-חוקי".
עיון בתיק הנייר יביא קרוב לגילויים נוספים, המראים על חלקן של השופטים בפרשה - התנהלות עבריינית של שופטי בית המשפט המחוזי נצרת - יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז (שהלך לעולמו) בפרשת רומן זדורוב.

בקשה לעיון בתיק הנייר מבית המשפט המחוזי נצרת, הנמצא עתה בבית המשפט העליון
להלן מסמך הבקשה במלואו:

הבקשה, שהוגשה ונרשמה ביום שני השבוע, אומרת:

בקשה למען הסדר הטוב לעיון בהחלטות בתיק הנייר מדינת ישראל נ זדורוב (502/07) מבית המשפט המחוזי נצרת
הריני מגיש בזאת בקשה למען הסדר הטוב לעיון בהחלטות בתיק הנייר מדינת ישראל נ זדורוב (502/07) מבית המשפט המחוזי נצרת, ממנו נבע הערעור בתיק זה, ושעל פי מה שנאמר לי, מוחזק בבית המשפט העליון:
1. בעבר עיינתי בכתבים בתיק מדינת ישראל נ זדורוב (502/07) בתיק האלקטרוני בנט המשפט במזכירות בית המשפט המחוזי נצרת, וכן בכתבים בתיק הנייר זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10) במזכירות בית המשפט העליון.
2. בהמשך ניסיתי לממש את זכות העיון בהחלטות בתיק הנייר מדינת ישראל נ זדורוב (502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת. נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם העביר את העניין לטיפול המזכירות. המזכירה הראשית של בית המשפט המחוזי נצרת, הגב' אושרת אביכזר, מסרה שתיק הנייר בו מבוקש העיון הועבר לבית המשפט העליון במסגרת הערעור בתיק זה, בו אני מגיש בקשה זאת, ושמר דני לוי, ראש מדור פלילי בבית המשפט העליון אישר בדוא"ל אלקטרוני, שהתיק בו מבוקש העיון נמצא ברשותו.
3. תקנות בתי המשפט–עיון בתיקים (2003), אומרות בתקנה 2: “כל אדם רשאי לעיין בהחלטות ופסקי דין שאינם אסורים בפרסום על פי דין". תיק מדינת ישראל נ זדורוב (502/07) מבית המשפט המחוזי נצרת אינו חסוי. הכתבים בהם מבוקש העיון כבר התפרסמו. לפיכך, העיון בכתבים המבוקשים כאן אינו נתון לשיקול דעת שיפוטי כלל. לפיכך, גם לא היה צורך בהגשת הבקשה כלל. בהתאם, כותרתה - "בקשה למען הסדר הטוב".
4. תקנות בתי המשפט–עיון בתיקים (2003), גם אומרות בתקנה 6(ב): "נשיא בית המשפט יקבע את סדרי העיון ומועדי העיון בתיקי בית המשפט שבו הוא מכהן.” אולם פניותי אל נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור בנוגע לסדרי העיון בבית המשפט העליון בכלל, ובתיקים מסויימים בפרט, לא זכו לכל מענה מעולם.
5. לפיכך, בכדי לחסוך טרחה ואי-הבנות עם עובדי מזכירות בית המשפט העליון הריני מגיש בזאת "בקשה למען הסדר הטוב" לעיין בכתבים שבנידון.
מן הדין והצדק שבית המשפט יאפשר את מימוש זכות העיון בכתבים המבוקשים.


  
הרשעה ללא ראיות של ממש - שופטים מנוסים לא שמו לב? לא הבינו? התבלבלו?
רבות נכתב על התנהלות השוטרים ואנשי התביעה בעניין זדורוב.
פרופ' בועז סנג'רו כתב בעניין זה "הרשעה ללא ראיות של ממש". פרופ' מוטה קרמניצר כתב "התנהלות התביעה מפחידה". הרשויות מחזיקות במשך עשר שנים בשפע ראיות פיזיות/מדעיות מזירת הרצח: שערות שנמצאו בכף ידה של הנרצחת - שאינן של הנרצחת ואינן של זדורוב, עשרות טביעות אצבעות - שאינן של הנרצחת ואינן של זדורוב, ודוגמאות דנ"א -שאינן של הנרצחת ואינן של זדורוב.  אולם למרות שאף אחת מהראיות הפיזיות/מדעיות אינה תואמת את רומן זדורוב, מסרבות הרשויות לבדוק את הראיות מול חשודים וחשודות אחרים... 

   
לכן, אי אפשר לראות את השוטרים, התובעים, והשופטים המעורבים כמי שפעלו בתום לב.
אבל מעט מאד נכתב על התנהלות השופטים בבית המשפט המחוזי נצרת.
שופטים מנוסים שישבו על המדוכה במשך שנים, לא הבינו את מה שמבין כל אדם בר-דעת?
על פי התקשורת, היו ידועות למשטרה ולתביעה כבר בזמן המשפט תלונות על עבירות מין נגד השופט יצחק כהן, שעמד בראש המותב בנצרת. על פי התקשורת, גם החלה נציבת ביקורת הפרקליטות בבדיקת חשדות של העלמת עין מתלונות אלה. מצב שיצר חשיפה של השופט יצחק כהן לסחטנות. על פי התקשורת, הורה היועמ"ש יהודה ויינשטיין לסגור בדיקה זאת...

מדינת ישראל נ רומן זדורוב (פשע חמור 502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת - שיבושים חמורים של הכתבים וההליכים 
התשובה הברורה כבר עכשיו היא, שהשופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז "פברקו" את הכתבים וההליכים בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת.
התקשורת בישראל קוראת לכתבים אלה "מפוברקים". השופטים ונציב תלונות הציבור על השופטים קוראים להם "טיוטות". אולם יצירת כתבי בית דין חסרי תוקף, והשימוש בהם להטעות ולעוות משפט היא התנהלות פלילית חמורה של שופטים, עורכי דין ואנשי משפט וחוק, המוכרת ברחבי העולם כניהול הליכים למראית עין - תופעה טיפוסית לפשיעה מאורגנת במערכת המשפט.
הראיות מצביעות בבירור על התנהלות מסוג זה בדיוק בפרשת רומן זדורוב - השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן וחיים גלפז יצרו כתבים "מפוברקים" בבית המשפט המחוזי נצרת, והשופטת אסתר הלמן הוסיפה על כך כתבים "מפוברקים" בתגובה על בקשת עיון בתיק זדורוב. ונשיא בית המשפט המחוזי אברהם אברהם הוא עזר כנגדה...תמונה 1: מדינת ישראל נ רומן זדורוב (פשע חמור 502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת – כרטיסיית “פסקי דין”. הרשימה אינה כוללת את כתבי "הכרעת דין" ו"גזר דין" משנת 2010. כתב "פסק דין משלים" משנת 2014 נרשם כ"הוראה לבא כוח נאשמים להגיש יפוי-כוח".
____
הרישום בכרטיסיית "פסקי דין" בתיק זה בנט-המשפט הוא בלתי סביר בעליל (תמונה 1). פסקי הדין כביכול משנת 2010 (ככל שהם כתבי בית דין תקפים ושרירים, ואינם כתבי בית דין מפוברקים/למראית עין) אינם מופיעים בכרטיסיית “פסקי דין” בתיק זה.
המזכירה הראשית אושרת אביכזר ונשיא בית המשפט אברהם אברהם סירבו להשיב על בקשות חוזרות להבהיר:
א. מי אחראי ומוסמך לרשום פסקי דין ברשימת "פסקי דין" במערכת נט-המשפט בבית המשפט המחוזי נצרת?
ב. האם רישום פסק דין ברשימת "פסקי דין" אומר שהוא פסק דין תקף ושריר?
ג. האם אי-רישומו אומר שאינו פסק דין תקף ושריר?

בתגובה על הבקשה המקורית לעיון (מס' 111) בפסקי דין עשויים כדין בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת, הנפיקה השופטת אסתר הלמן צמד כתבי החלטה מפוברקים/למראית עין (תמונה 2).

א.

ב.
תמונה 2: מדינת ישראל נ רומן זדורוב (פשע חמור 502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת – צמד החלטות מפוברקות/למראית עין של השופטת אסתר הלמן לאחר בקשה "למען הסדר הטוב" לעיון בפסקי דין עשויים כדין בתיק זה. ההחלטות נכתבו על נייר בלתי תקין, שבראשו "בתי המשפט", ונסרקו למערכת האלקטרונית. שני כתבי "החלטה" אלה גם נושאים רק את התאריך הכללי, אך לא את התאריך העברי, כנדרש וכמקובל בכתבי "החלטה" מובנים. א. כתב מיום 27 לדצמבר, 2015, שהונפק בתגובה על הבקשה המקורית (מס' 111): בראש ההחלטה נרשמה אסמכתה בלתי תקינה ל "בקשה מס' 11”. במערכת נט המשפט, לעומת זאת, נרשם כתב זה, שהוא החלטה שיפוטית כביכול, כ"בקשה" מס' 112... ב. כתב מיום 12 לינואר, 2016, שהונפק בעקבות "בקשה לתיקון כתב בית דין משובש" לעניין כתב "ההחלטה" מיום 27 לדצמבר, 2015. בראש כתב זה נאמר שהוא החלטה לגבי "בקשה 134” - שוב, אסמכתה משובשת. בתחתית ההחלטה נרשם תאריך משובש - 12 ליוני, 2016. כתב זה מסביר שההחלטות נסרקו ל"נט" “מסיבות טכניות"...
_____
לאחר בקשות חוזרות למימוש זכות העיון, הנפיק נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם "החלטה בפתקית" מיום 3 לפברואר, 2016, המאיימת על מבקש העיון בהטלת קנסות (תמונה 3) כתב "החלטה בפתקית" זה אינו חתום, אינו מאומת, מעולם לא הומצא כדין, ולא נרשם בכרטיסיית "החלטות בתיק" במערכת גישת הציבור בנט-המשפט. עד היום גם לא ענה נשיא בית המשפט המחוזי אברהם אברהם על בקשה לקבלת העתק חתום ומאושר "העתק מתאים למקור" של "החלטה בפתקית זאת".

תמונה 3: מדינת ישראל נ רומן זדורוב (פשע חמור 502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת –"החלטה בפתקית" מיום 03 לפברואר, 2016, של נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם, בלתי חתומה, בלתי מאומתת, שלא הומצאה כדין ואינה מופיעה בכרטיסיית "החלטות בתיק" במערכת גישת הציבור בנט-המשפט. החלטה מפוברקת/למראית עין זאת אומרת: “המבקש איננו חדל מלהטריח את בית המשפט ולהשחית את זמנו בבקשות סרק שאין בהן דבר. אם ישוב ויגיש בקשות דומות, שאקול [כך-יצ] השתת הוצאות נגדו לטובת אוצר המדינה". השופט אברהם אברהם לא ענה עד היום על בקשה לקבלת העתק חתום ומאומת, "העתק מתאים למקור", של החלטה זאת.
_____
לבסוף, התבצע העיון בנט-המשפט במזכירות בית המשפט המחוזי נצרת בכתבי "הכרעת הדין" ו"גזר הדין" משנת 2010. העיון העלה כתבים שהם כתבים חסרי תוקף בעליל – חסרה עליהם חתימת אחד משלושת שופטי המותב – חיים גלפז. יתרה מזאת - חתימות שני שופטי המותב האחרים – אסתר הלמן ויצחק כהן - הם תמונות תשליל של "חתימות גראפיות" (תמונה 4). עד היום לא גיליתי מקרה דומה בהחלטות ופסקי דין בנט-המשפט.

 א.

ב.

ג.
תמונה 4: מדינת ישראל נ רומן זדורוב (פשע חמור 502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת – תיבות החתימה על כתבי פסקי דין, כפי שהתגלו בעת עיון בתיק הנט-המשפט במזכירות בית המשפט המחוזי נצרת בינואר 2016: א. "הכרעת דין" מיום 14 לספטמבר, 2010; ב. "גזר דין" מיום מיום 14 לספטמבר, 2010; ג. "פסק דין משלים" מיום 24 לפברואר, 2014. בכתבים משנת 2010 חסרה לחלוטין כל צורה של חתימת אחד משלושת שופטי המותב -השופט חיים גלפז. לגבי שני השופטים האחרים – יצחק כהן ואסתר הלמן – מופיעות "חתימות גראפיות" שהן תמונות תשליל. חתימות מסוג זה לא נמצאו עד היום על כתבי החלטות או פסקי דין אחרים בנט-המשפט...
____
יתרה מזאת, העיון בתיק הערעור הפלילי רומן זדורוב נ מדינת ישראל (7030/10) במזכירות בית המשפט העליון העלה שבתיק זה ניהל בית המשפט העליון הליך ערעור פלילי כביכול במשך 5 שנים ללא כתבי פסקי דין אמתיים (אותנטיים) של בית המשפט המחוזי. זאת - בניגוד להוראות החוק המפורשות, המחייבות הגשת כתבי פסקי דין חתומים ומאושרים (תמונה 5). לאחר שפרסמתי עניין זה בהרחבה, פרסם עו"ד אביגדור פלדמן, סנגורו של רומן זדורוב בערעור בבית המשפט העליון, שעדיין היה אז תלוי ועומד לפני בית המשפט העליון, טור באתר, "המקום הכי חם בגיהינום". בטור זה הסביר שאין ניתן למצוא את פסקי הדין של רומן זדורוב מבית המשפט המחוזי בנצרת, כיוון שהתפזרו ברוח ברחבי עמק יזרעאל...


א.

ב.
תמונה 5: רומן זדורוב נ מדינת ישראל (ערעור פלילי 7939/10) בבית המשפט העליון - כתבים שהתגלו בעיון בתיק הנייר (כתבי מקור) בבית המשפט העליון: א. “הכרעת דין" מיום 14 לספטמבר, 2010 – תדפיס בלתי חתום ממקור בלתי ידוע,שאינו כתב בית דין בעליל. ב. “גזר דין" - מיום 14 לספטמבר, 2010 – תדפיס בלתי חתום מ"נבו, הוצאה לאור, בע"מ”, שאינו כתב בית דין בעליל. בית המשפט העליון ניהל במשך חמש (5) שנים ערעור כביכול ללא כתבי פסקי דין תקפים של בית המשפט המחוזי נצרת, בניגוד להוראות החוק המפורשות. הוראות חוק אלה אינן ייחודיות למדינת ישראל, והוראות דומות קיימות גם בבתי המשפט של אומות אחרות ברחבי העולם.
____
אין ספק שנלמד עוד רבות על מה שהתרחש בבית המשפט המחוזי נצרת לאחר העיון בתיק הנייר...