Wednesday, March 2, 2016

2016-03-02 ISRAEL: Supreme Court fabricates its records, like the other courts... // מה משותף לשופטי בג"ץ בעתירת מתווה #שודהגז וורדה אלשייך? פברוק פרוטוקולים!

English abstract
A landmark petition is now before the Israeli Supreme Court, pertaining to Netanyahu's attempt to transfer Israel's natural gas fields to Noble Energy, US-based corporation and promise it monopoly and exorbitant prices in the Israeli markets for a decade or two.  The petition addresses in part the question of authority to sign such international agreement. Netanyahu, who hold some 6 cabinet minister positions, approved the agreement in his various hats, and claims that it is a "Security Necessity" - therefore, exempt from review...
Israeli activists look up to the Supreme Court as the guardian of rights and the Rule of Law.  However, the record shows that the Supreme Court has been thoroughly corrupted over the past decade, and can't even keep honest records of its proceedings..

2016-03-02 מה משותף לשופטי בג"ץ בעתירת מתווה #שודהגז וורדה אלשייךפברוק פרוטוקולים!
התקשורת מדווחת על בקשות לתיקון הפרוטוקולים בעתירת מתווה הגז בבג"ץדיווחים אלה מטעים את הציבור כרגילאין בבג"ץ כל כתבי פרוטוקול תקינים ותקפים – רק פרוטוקולים מפוברקים – למראית עיןדיווחי התקשורת על פרשת ורדה אלשייך התמקדו ב"שיפוץהפרוטוקולאולם נציב תלונות הציבור הבהיר בהחלטתו ששני הפרוטוקולים (א,בהיו מפוברקים – למראית עיןורדה אלשייך לא חתמה עליהם מעולםורדה אלשייך והנציב הסכימו שפרוטוקולים בלתי חתומים הם "טיוטותבלבדבהתאם – אלשייך טענה שמותר לה לשנות אותםבג"ץ מקיים דיונים בהם נשמרים פרוטוקולים בלתי חתומים בלבד – כלומר פרוטוקולים מפוברקיםאבל שובהתקשורת מתמקדת רק בעניין אי דיוקים בפרוטוקולעורכי הדין בוחרים לשתף פעולה... ברור גם מדוע השופטים עמדו על כך שאלשייך לא תיענש – כי הם כולם עושים זאת יום יום – ניהול הליכים "בלתי פורמלייםמחוץ לפרוטוקול" - הליכים למראית עין – התנהלות עבריינית למהדריןשאין חלה עליה כל חסינות שיפוטית.


 תמונות: ורדה אלשייך מבית המשפט המחוזי ת"א עמדה במרכז פרשת "הפרוטוקול המשופץ", בה תועדו בפירוט רב שיטות הונאה המקובלות על השופטים בישראל היוםאליקים רובינשטיין עומד בראש מותב בג"ץ מתווה הגזהעוסק באותן התנהלות בדיוק – ניהול הליכים "בלתי פורמלייםמחוץ לפרוטוקול" – הליכים למראית עין.
____
מאהל המחאה ת"א, 3 למרץ – בעניין בג"ץ מתווה הגזהתקשורת מדווחת על בעיות כביכול בפרוטוקולי הדיונים: 'הבקשה ... הוגשה על ידי התנועה לאיכות השלטון כבר לפני שלושה שבועות ובה בקשה לתקן את פרוטוקול הדיון הראשון שנערך בעתירותלטענת התנועההפרוטוקול שהופץ בסוף הדיון היה חלקי ומשובשו"עלה כי הוא אינו משקף את הדברים שנאמרו בדיון במדויקלא מטעם העותריםלא מטעם המשיביםואף מחטיא גם עניינים שבמהות ולעתים אף מציג דברים שנאמרו במהופך".[1]

התנועה לאיכות השלטון מסתירה מהציבור שאין בבג"ץ פרוטוקולים כלל!


 
 תמונותהתנועה לאיכות השלטוןהאגודה לזכויות האזרח ודומותיהן שומרות על שתיקה מוחלטת לגבי שחיתות בתי המשפט והשופטיםלמרות שזהו קדקוד השחיתות השלטונית בישראל.
______
דיווח זה נתמך בבירור על ידי באי כוחם של העותרים מהתנועה לאיכות השלטון.
אולם דיווח זה מחסיר עובדה מהותית ומרכזיתבבג"ץ אין כלל פרוטוקולים תקינים ותקפיםלכן הבקשה לתיקון הפרוטוקול היא בקשה חסרת כל משמעותבקשה בטלה מיסודה (moot).
בית המשפט העליון מנהל תיקי נייר (בניגוד לבתי המשפט המחוזיים והשלום שעברו לניהול תיקים אלקטרוניים בנט-המשפט). כבתי בקשות ותגובותוכן החלטותנשמרים ככתבי נייר חתומים בחתימות ידניות בתיקי נייר.
פרט ליוצאי דופן בולטיםאחד מהם – הפרוטוקוליםפרוטוקולים של דיוני בג"ץ אינם מופיעים כלל בתיקי הניירהפרוטוקולים נשמרים רק כקבצים אלקטרוניים בלתי חתומים.

החלטת נציב תלונות השופטים הבהירה שפרוטוקולים בלתי חתומים הם "טיוטות לכל היותר" – ואי חתימת פרוטוקולים – התנהלות בלתי ראויה חמורה...
האם זה בכלל משנה שהפרוטוקולים בלתי חתומים?
עניין זה נבדק בפירוט והיה במרכז החלטתו של נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת ורדה אלשייך ו”הפרוטוקול המשופץ”[2]
דיווחי התקשורת על פרשת ורדה אלשייך התמקדו ב"שיפוץהפרוטוקולאולם נציב תלונות הציבור הבהיר בהחלטתו ששני הפרוטוקולים (א ,בהיו מפוברקיםורדה אלשייך לא חתמה עליהם מעולםורדה אלשייך והנציב הסכימו שפרוטוקולים בלתי חתומים הם "טיוטותבלבד – חסרי תוקףבהתאם – אלשייך טענה שמותר לה לשנות אותם.

מאיפה אתה יודע שגם בבג"ץ אין פרוטוקולים?תמונהמוטי אשכנזי בבונקר במלחמת יום הכיפוריםבעתירה לבג"ץ אשכנזי+76 אחרים נ מנהל רשות האכיפה והגבייהניסו החייבים לקבל סעד נגד הונאות בלשכותאשר גרוניס עסק במשך שנים בניהול "הליכים מקדמיים" – הליכים למראית עין והונאה נוספת על החייביםוסירב לספק להם כל סעדעיון בתיק הראה שאין בבג"ץ פרוטוקולים חתומים כללוכן אין בבג"ץ כתבים תקינים של "הזמנה לדיון". המסקנה הבלתי נמנעת היא שדיוני בג"ץ הם דיונים "בלתי פורמלייםמחוץ לפרוטוקול" – הליכים למראית עין.
_____
התיק בו תועד מצב זה בצורה המקיפה ביותר הוא מוטי אשכנזי+76 אחרים נ מנהל רשות האכיפה והגבייה ושרת המשפטים (בג”ץ2300/11). המידע נובע בעיקרו מעיון בתיקים בבג"ץבקשות להבהרותשהוגשו לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס בעניין העיון בתיקומהגשת בקשות על פי חופש המידע להנהלת בתי המשפט[3-5] העתירה נבעה מן ההונאות על החייבים בלשכות ההוצאה לפועלהעתירה עצמה התמקדה בהחלטה שרירותית וגחמנית של הרשות להפסיק להמציא לחייבים החלטות העולות באורכן על 17 שורות... זאתבשעה שבאי כוחם של בעלי החוב המשיכו לקבל המצאה אלקטרונית של ההחלטותהתירוצים שהועלו על ידי המדינה בבג"ץ היו מטופשים עד מעליבים – לדוגמהבעיה במציאת מעטפות מתאימות... תגובות בלתי תקינות ללא תצהיריםאו תצהירים פגומים...
 
תמונות: עמוד ראשון ועמוד אחרון של "פרוטוקולמפוברק בעתירת אשכנזי+76 אחרים נ מנהל רשות האכיפה והגבייה ושרת המשפטים (בג”ץ 2300/11). בית המשפט העליון מתנהל בתיקי נייראולם בתיקי הנייר אין ניתן למצוא אף כתב פרוטוקולכתבי הפרוטוקולים נשמרים כקבצים אלקטרוניים בלתי חתומים בלבדכלומר – אין כתבי פרוטוקול תקפים בדיוני בית המשפט העליוןלכןהבקשה של התנועה לאיכות השלטון לתקן את פרוטוקול הדיון בעתירת מתווה הגז היא חסרת פשר ומטעה.
____

תמונה: כתב מפוברק של “הזמנה לדיוןבעתירת אשכנזי+76 אחרים נ מנהל רשות האכיפה והגבייה ושרת המשפטים (בג”ץ 2300/11), שהתקבל מבא כוחם של העותריםעיון בתיק הנייר (כתבי מקורהעלה שאין בעתירה זאת (וכך בכל שאר התיקים בבית המשפט העליוןשהתבצע בהם עיוןכל כתב "הזמנה לדיון". על פי מזכירות בית המשפט העליוןלמרות שבית המשפט העליון מתנהל בתיקי ניירההזמנות לדיון הן כתבים אלקטרוניים "מתכלים מעצמם" – לאחר יום הדיון הכתב האלקטרוני נעלם מעצמותקפות דיוני בתי המשפט נובעת מהנפקת "הזמנה לדיוןבת תוקףאולם בבית המשפט העליון אין מנפיקים הזמנות בנות תוקף באופן שגרתיכתב ההזמנה לדיון שבתמונה כאן נושא חתימה חסרת תוקף (גראפיתעל מסמך אלקטרונישל הגבשרה ליפשיץללא ציון שמה ותפקידה תחת החתימהיתרה מזאתשרה ליפשיץ התחזתה במשך שנים למזכירה ראשית ללא כתב מינוישבועיים לאחר הגשת תלונה פלילית במשטרת ת"א וליועמ"ש בשנת 2013 בעניין זה, “פרשההגבשרה ליפשיץ מבית המשפט העליון.
_____
עיון בתיק עתירת אשכנזי העלה שאין בה כל כתב פרוטוקול מאף אחד מהדיוניםהפרוטוקולים נמצאו כקבצים אלקטרוניים בלתי חתומיםונשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס סירב להסביר תופעה מוזרה זאת... נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניסשכיהן גם כראש המותב בעתירה זאתסירב להסביר תופעה מוזרה זאת...

אבל מה זה משנה אם יש או אין פרוטוקוליםזהו עניין פרוצדורלי ולא מהותי...
ראשיתכפי שמראה החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בעניין ורדה אלשייךהנציב לא ראה את העניין כבעיה פרוצדורלית זוטאאלא כבעיה של חוסר יושרה בסיסי...
שניתכבר מאות שנים שבתי משפט כשירים ברחבי העולם הנאור פועלים כ"בתי משפט שבכתב" (courts of record), כלומר בתי משפט שבהם נשמר תיעוד מהימן ומדויק של ההליכיםבית משפט בו אין כל תיעוד מהימן של הדיוניםאו גרוע מזה – מחזיקים תיעוד מטעה ומפוברק של הדיוניםשהוא חסר כל תוקףייחשבו ללא ספק לבתי משפט בלתי כשירים ו/או מושחתיםדיון שלגביו אין פרוטוקול תקף הוא ממהותו "דיון בלתי פורמלימחוץ לפרוטוקול" – כלומר דיון למראית עין.
החלטתו של נציב תלונות הציבור על השופטים בעניין “הפרוטוקול המשופץ”ותגובותיה של השופטת ורדה אלשייך לנציב מבהירים את ההונאה הבסיסית במצב זהבעלי הדין והציבור מאמינים שהתנהל דיון על פי חוקי מדינת ישראל בבית משפט של מדינת ישראלושקיים פרוטוקול תקין ותקף של הדיוןאולם השופטת אלשייך החזיקה בעמדה שפרוטוקול הדיון אינו כתב בית דין תקףאלא "טיוטאבלבדשמותר לה לשנות כרצונה.
ניהול הליכים למראית עין הוא סוג של התנהלות עבריינית של שופטים המוכרת היטב ברחבי העולםהתנהלות זאת נחשבת להתנהלות "חוץ שיפוטיתואין חלה עליה כל חסינות. (בדיוק כמו עבירות מין של שופט בלשכתו – לדוגמההשופט יצחק כהןהנחשד בעבירות מסוג זהאך מערכת המשפט בישראל אינה מתכוונת להגיש נגדו כתב אישום...).

אז למה עורכי הדין אינם אומרים מילה?
אין ספק שעמדתם של עורכי הדין המעורבים בהליכיםכולל בג"ץ מתווה הגזובפרט שתיקתה ארוכת השנים של לשכת עורכי הדין אומרות דרשני:
בפרשת ורדה אלשייך בחרו הלשכה ועורכי הדין להתמקד בעניין "השיפוץולהתעלם לחלוטין מן ההונאה שבניהול הליכים למראית עין ופרסום כתבי בית דין מפוברקים.
בעתירת מוטי אשכנזי+76 אחרים נגד רשות האכיפה והגבייה ושרת המשפטיםאי אפשר היה להסתיר מהעותרים את התנהלותו הנלוזה של בג"ץ ומותב בראשותו של נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניסאולם עורכי דין מצאו להגן על בג"ץ בטענה המוזרה שמאחורי הקלעיםבעניינים שהשתיקה יפה להםגרוניס פעל לטובת נפגעי ההונאות בהוצאה לפועל...
בעתירת מתווה הגזכפי שאנו קוראים כאןהתנועה לאיכות השלטון מעלה את עניין אי הדיוקים בפרוטוקוליםאבל אינה מגלה לציבור שבהליכי עתירות בבג"ץ אין פרוטוקולים כללוהדיונים הם "בלתי פורמלייםמחוץ לפרוטוקול"... כלומר דיונים למראית עין...

אז מה ייצא מבג"ץ מתווה הגז?

אולי התוצאה החשובה ביותר של בג"ץ מתווה הגז היא שמספר רב של פעילים עוקבים בפירוט אחרי התנהלות עתירה בבג"ץהפעילים שמים לב למוזריות בבג"ץכגון הופעת עדים ללא חקירה נגדיתתגובות המדינה ללא תצהירים מטעם המשיבים שנרשמו בעתירות עצמן... אולי סוף סוף הפעילים יבינושבג"ץ הוא לא מגן זכויות האזרח ושלטון החוקאלא קדקוד כנופיית שלטון החוק!

קישורים
[1] 2016-03-01 המדינה כבר לא ממהרתתידחה ההכרעה בעתירות נגד מתווה הגז
השופט אליקים רובינשטיין קבע כי בג"ץ ימתין עד ל-9 במארס כדי לקבל לידיו את תגובת המדינה לבקשה לתיקון פרוטוקול ■ "מפרוטוקול הדיון נעדרו טיעונים ואמירות מהותיים ביותרשהינם בעלות חשיבות רבה להכרעה במחלוקת", נכתב בפניית התנועה לאיכות השלטון
[2] 2012-05-31 Decision (88/12/Tel-Aviv Districtby Ombudsman of the Judiciary Eliezer Goldberg on complaints against Judge Varda AlSheikh in the “Reconstructed Protocol” affair//
החלטה (88/12/מחוזי ת"אשל נציב תלונות הציבור על השופטיםהשופט אליעזר גולדברג מיום 31 למאי, 2012, בעניין "הפרוטוקול המשופץשל השופטת ורדה אלשייך
[3] 0000-00-00 Ashkenazi+76 Others v Minister of Justice and Director of the Enforcement and Collection Authority (2300/11), Petition in the High Court of Justice – Index of Records (full English translation)
 מוטי אשכנזי+76 אחרים נ שר המשפטים ומנהל רשות האכיפה והגביה (2300/11), עתירה לבג"ץ – רשימת כתבים

[4] 2012-09-10 Notice to Appear in Court for Hearing – with invalid signature by Ms Idit Melul (falsely appearing as “Chief Clerk”) – no name, title under the signature line //

הזמנה לדיון – עם חתימה בלתי תקפה של הגבעדית מלול (המתחזה ל"מזכירה ראשית") – ללא שם החותם ותפקידו מתחת לקו החתימה
[5] 2013-06-19 Ashkenazi+76 other v Minister of Justice et al in the High Court of Justice (2300/11) - Hearing Protocol, as discovered upon inspection of court file
פרוטוקול דיוןכפי שנמצא בעיון בתיק