Saturday, August 27, 2016

2016-08-27 פרשת רומן זדורוב: חשש לשיבוש תלונה פלילית נגד השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, אברהם אברהם עוד בטרם החלה החקירה

2016-08-27 פרשת רומן זדורוב: חשש לשיבוש תלונה פלילית נגד השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, אברהם אברהם עוד בטרם החלה החקירה
מכתב ליועמ"ש אביחי מנדלבליט מעלה חששות שתשובת לשכתו על התלונה הפלילית נגד השופט בדימוס יצחק כהן והשופטים אסתר הלמן ואברהם אברהם מראה על שיבוש החקירה עוד בטרם החלה: תשובת היועמ"ש מאשרת את קבלת התלונה נגד יצחק כהן, אך מתעלמת לחלוטין מאסתר הלמן ואברהם אברהם.  בנוסף - התלונה הפלילית הועברה לטיפולו של פרקליט המדינה שי ניצן, זאת לאחר שהתלונה עצמה אמרה שפרקליט המדינה מצוי בניגוד עניינים מהותי לגבי תלונה זאת. התלונה הפלילית נובעת מניהול הליכים למראית עין בתיק רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת - תופעה דומה לזאת שתועדה בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך. רומן זדורוב מוחזק על ידי רשויות מדינת ישראל במאסר עולם לאחר שהורשע כביכול ברצח תאיר ראדה ז"ל - ללא פסק דין עשוי כדין, ללא גזר דין עשוי כדין, וללא פקודת מאסר כלל. התלונה מעלה חשש לאי כשירות ו/או שחיתות נרחבת של מערכת המשפט ואכיפת החוק בישראל.  תלונה הוגשה במקביל גם לקבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים של מועצת זכויות האדם של האו"ם.
,

מאהל המחאה, 27 לאוגוסט - מכתב תשובה נשלח היום ליועמ"ש אביחי מנדלבליט בעניין התלונה הפלילית נגד השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, ואברהם אברהם - על ניהול הליכים למראית עין בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (פ"ח 502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת.  המכתב היום מעלה חששות, שתשובת לשכתו של היועמ"ש מיום 14 לאוגוסט מצביעה על שיבוש חקירת התלונה עוד בטרם החלה:
*  תשובת היועמ"ש מאשרת את קבלת התלונה רק לגבי השופט לשעבר יצחק כהן, ואינה מזכירה כלל את השופטים אסתר הלמן ואברהם אברהם, ללא כל הסבר.
* תשובת היועמ"ש גם אומרת שהתלונה הועברה ללשכת פרקליט המדינה - זאת לאחר שהתלונה ציינה בפירוש את ניגוד העניינים של פרקליט המדינה שי ניצן לגבי תלונה זאת.
עיקרה של התלונה הוא בהצגת ראיות חותכות לניהול הליכים על בסיס כתבי בית דין בדויים/למראית עין  (הנקראים בתקשורת - "מפוברקים", ועל ידי השופטים - "טיוטות").  התנהלות מסוג זה, המוכרת מזה דורות רבים כהתנהלות פלילית חמורה בבתי המשפט, נפוצה היום בבתי המשפט בישראל. המקרה המוכר ביותר הוא פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך.
התלונה נגד השופטים בפרשת זדורוב, ותלונה דומה שהוגשה לקבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים של מועצת זכויות האדם של האו"ם מעלות חששות כבדים לאי כשירות ו/או שחיתות נרחבת של מערכת המשפט בישראל.

קישורים: 
 תשובה ליועמ"ש אביחי מנדלבליט: פרשת רומן זדורוב – תלונה פלילית נגד השופט לשעבר יצחק כהן, השופטת אסתר הלמן, והשופט אברהם אברהם מבית המשפט המחוזי נצרת – חשש לשיבוש החקירה בטרם החלה
https://drive.google.com/file/d/0B8Aa2xQGbmk5TEJVSjFMdm5sRjA/view?usp=sharing

להלן המכתב במלואו:

27 לאוגוסט, 2016היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט

משרד המשפטים

צלאח א-דין 29, ירושלים 91010

בפקס: 02-646-7001
הנידון: פרשת רומן זדורוב – תלונה פלילית נגד השופט לשעבר יצחק כהן, השופטת אסתר הלמן, והשופט אברהם אברהם מבית המשפט המחוזי נצרת – חשש לשיבוש החקירה בטרם החלה

אסמכתות: א. תלונתי מיום 08 לאוגוסט, 2016 [1]

ב. תשובת לשכת היועמ"ש מיום 14 לאוגוסט, 2016, מס’ 044-99-2016-014209 [2]

הריני מבקש את תשובתך בתוך 14 יום, הזמן הוא מעיקרו של העניין.

לכבוד היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט,

ביום 08 לאוגוסט, 2016, הגשתי את התלונה הפלילית שבנידון נגד השופט לשעבר יצחק כהן והשופטים אסתר הלמן ואברהם אברהם מבית המשפט המחוזי נצרת.

תשובת לשכתך מיום 14 לאוגוסט, 2016 (אסמכתא לעיל) מעלה חשש שחקירת תלונה זאת שובשה עוד בטרם החלה:

א. כאמור, התלונה הפלילית היא נגד יצחק כהן, אסתר הלמן, ואברהם אברהם. התלונה מפרטת את התנהלותם תוך שיתוף פעולה לניהול הליכים למראית עין בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (פ”ח 502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת. אולם מכתב התשובה מלשכתך מציין את קבלת התלונה רק נגד השופט לשעבר יצחק כהן. אין זה ברור אם זאת טעות אנוש, או שיבוש מכוון. לפיכך, הריני מבקש בזאת את הבהרתך לעניין זה.

ב. התלונה עצמה מציינת בפירוש את ניגוד העניינים הברור של פרקליט המדינה ובכירי הפרקליטות בעניין תלונה זאת. התלונה גם מצטטת את דבריו של פרופ’ מוטה קרמניצר, שכתב לגבי פרשת רומן זדורוב: "התנהלות התביעה מפחידה… אינה מחפשת את האמת..." לפיכך, הפניית תלונה פלילית זאת ללשכת פרקליט המדינה בלתי מובנת לחלוטין. הריני מבקש בזאת את הבהרתך לעניין זה.

התלונה עצמה מציינת שיש לראות בה "משבר חוקתי" – לאור ריבוי הגורמים המעורבים בעניין במערכת המשפט ואכיפת החוק, והחשש שאין מנגנון יעיל בחוקי מדינת ישראל לטיפול בתלונות על שחיתות מערכת המשפט עצמה. לפיכך, מועתקת פנייה זאת גם לשרת המשפטים איילת שקד, לח"כ ניסן סלומינסקי - יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט, ולח"כ קארין אלהרר – יו"ר ועדת ביקורת המדינה, בתקווה שישמרו עין פקוחה לגבי התנהלותך בעניין תלונה זאת.

פנייה זאת גם מועתקת לקבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים של מועצת זכויות האדם של האו"ם, כנספח לתלונה שהוגשה על ידי עם הגב’ אולגה גרישאב (אשתו של רומן זדורוב) באותו עניין.

פנייה זאת גם מועתקת לבית המשפט הפלילי הבינלאומי בהאג. לבית המשפט בהאג אין כל סמכות שפיטה בעניין זה. אולם תלונה זאת, וכמוה התלונה שהוגשה למועצת זכויות האדם של האו"ם מעלות חשש לאי כשירות ו/או שחיתות נרחבת של מערכת המשפט בישראל, ובפרט לגבי הטיפול באנשים שאינם יהודים ו/או אזרחי ישראל. עניין זה מהותי לגבי תלונות אחרות העומדות ותלויות לפני בית המשפט בהאג.

מכל הסיבות הנ"ל, מן הראוי שתשובתך בעניין פנייתי זאת תהיה מפורטת וברורה דייה על מנת לאפשר הבנה של אופן טיפולך בעניין זה.

בברכה,


____________

דר' יוסף צרניקקישורים:
[1] 2016-08-08 Criminal complaint against former judge Yitzhak Cohen, Judges Esther Hellman and Avraham Avraham
תלונה הפלילית נגד השופט לשעבר יצחק כהן, והשופטים אסתר הלמן ואברהם אברהם[2] 2016-08-14 Attorney General confirmation of receipt of complaint against former Judge Yitzhak Cohen, Judges Esther Hellman, Avraham Avraham, in re: conduct of simulated legal process in Roman Zadorov case in the Nazareth District Court//
אישור ממשרד היועמ"ש על קבלת התלונה נגד השופט לשעבר יצחק כהן, השופטים אסתר הלמן ואברהם אברהם על ניהול הליכים למראית עין בתיק רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת