Tuesday, May 19, 2015

2015-05-19 ISRAEL: How to frame false criminal convictions? // כיצד תופרים תיקים?

English abstract:
The criminal prosecution of Roman Zadorov - falsely convicted of murder, and the criminal prosecution of Rafi Rotem - the Tax Authority whistle-blower - demonstrate that false convictions are the outcome of collusion of the prosecution, the defense, and the judges.

כיצד תופרים תיקים? רפי רותם, רומן זדורוב...
בתביעה הפלילית נגד רפי רותם – חושף השחיתויות ברשות המסים - בבית המשפט השלום ת"א, התביעה המשטרתית, המתחזה לסנגור ציבורי מחוזי (בפועל) ת"א אלקנה לייסט, הסנגור הציבורי הארצי יואב ספיר, השופטת יעל פרדלסקי, נשיאת בית המשפט השופטת זיוה הדסי-הרמן, ונשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס שתפו פעולה במשך שנתיים בניהול הליכים פליליים למראית עין – ללא העמדת סנגור ציבורי כדין. ההתנהלות בתיק זדורוב, גם היא לא הייתה יכולה להימשך שנים ללא שיתוף פעולה של הסנגוריה הציבורית והשופטים.
Inline image 1 Inline image 2
תמונות: רפי רותם, רומן זדורוב
______
מאהל המחאה ת"א, 19 למאי - החוק מחייב החלטת שופט המאשרת מינוי סנגור ציבורי לנאשם בהליכים פליליים בהם דורשים מאסר בפועל. העמדת סנגור לנאשם כדין היא עניין בסיסי לזכויות הנאשם בחוק הישראלי ובזכויות האדם.

Inline image 3
תמונה: מדינת ישראל נ רוסוב (3055-05-15) בית המשפט השלום ת"א: בקשה והחלטה על העמדת סנגור ציבורי לנאשם
_____
התמונה לעיל מראה החלטה שגרתית אתמול של השופט צחי עוזיאל מבית המשפט השלום ת"א לעניין העמדת סנגור ציבורי לחשוד אלכס רוסוב בעת דיון במעצרו. התנהלות זאת היא שגרתית לחלוטין.  העניין בתיק מדינת ישראל נ רוסוב הוא בכך, שעל פי החשוד רוסוב, הדיון כולו נמשך רק מספר דקות. עדיין - מצאו הסנגור הציבורי עו"ד וטורי והשופט צחי עוזיאל מן הראוי להעמיד סנגור ציבורי כדין לחשוד בפתח הדיון.
אולם בתיק מדינת ישראל נ רפי רותם – חושף השחיתויות ברשות המסים - נערכו דיונים במשך שנתיים, בהם הופיעו סדרה של עורכי דין כמתחזים כ"סנגורים ציבוריים" ללא מינוי כדין.
* אף אחד מעורכי דין אלה לא הגיש את כתב מינויו מאת המתחזה ל"סנגור הציבורי מחוזי (בפועל) ת"א" אלקנה לייסט ואף אחד מהם לא מסר הודעה לפרוטוקול כדין.
* לייסט לא שלח לנאשם הודעה כדין על מינויו של אף אחד מעורכי דין אלה כסנגור ציבורי.
* בקשה על פי חופש המידע העלתה שלייסט אינו מחזיק בכתב מינוי כחוק, לייסט עצמו סירב לומר מי מינה אותו, ומינוי “בפועל” לכשעצמו, למשך שנים וללא מכרז, עומד בניגוד לתקשי"ר.
* השופטת יעל פרדלסקי לא מילאה את חובותיה ולא אישרה את מינויו והחלפתו של אף אחד מ"סנגורים ציבוריים" אלה.
* עורכי דין אלה גם לא הגישו אף כתב בקשה או תשובה במשך שנתיים, פרט לבקשות לשינוי מועד דיון. בפרט – לא הגישו כל בקשה להעמדת חומר הראיות לעיונו של הנאשם.
* לפחות שניים מעורכי דין אלה נמנעו או חדלו מלהופיע לאחר שנשלחו להם הודעות על הופעתם שלא כדין.
* המתחזה ל"סנגור הציבורי מחוזי (בפועל) ת"א" אלקנה לייסט, הסנגור הארצי יואב ספיר, והשופטת יעל פרדלסקי סרבו לפעול להעמדת סנגור ציבורי כדין לנאשם, והמשיכו לנהל הליכים פליליים למראית עין באמצעות סנגורים ציבוריים למראית עין, גם לאחר הודעות חוזרות על שיבוש ההליכים בתיק זה.
* נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס גם הוא סירב לנקוט כל פעולה מתקנת לאחר שנשלחה לו הודעה בנידון, וכנ"ל גם נשיאת בית המשפט השלום ת"א, השופטת זיוה הדסי הרמן.
* במקום זאת, רשמו בסתר, שלא כדין, את הודעתו של כותב שורות אלה לנשיא בית המשפט העליון בתיק התביעה הפלילית מדינת ישראל נ רותם, והנפיקו עליה "החלטות בפתקית" נסתרות, שלא נרשמו ברשימת "החלטות בתיק" במערכת גישת הציבור של נט המשפט, ולא הודעו לנאשם.
* בדיון האחרון בו הופיעה השופטת יעל פרדלסקי, חזר כותב שורות אלה והזכיר לשופטת יעל פרדלסקי שאינה ממלאה את חובותיה כדין בכך שהיא מקיימת דיון בנוכחות "סנגור ציבורי" שלא הגיש את כתב מינוי כדין, ואינה מאשרת מינוי סנגור ציבורי כדין לנאשם. השופטת פרדלסקי הגיבה בהערות מסוג "אני פה מ-8:00 בבוקר", ואח"כ איימה בהפעלת אנשי ביטחון לסילוקו של הכותב מאולם הדיונים. התנהלותה של השופטת יעל פרדלסקי בדיון זה הראתה בבירור שאין פה עניין של "טעות אנוש" או שכחה, אלא אי קיום הוראות החוק על ידי השופטת פרדלסקי במכוון.
מן הראוי לראות התנהלות זאת כהונאה על הנאשם ועל בית המשפט, והפרה חמורה של זכויות האדם. אדם בר דעת יסיק שתפירת התיק לנאשם רפי רותם נערכת תוך שיתוף פעולה של התביעה המשטרתית, הסנגוריה הציבורית, ושופטים – עד לנשיא בית המשפט העליון.
מן הראוי לזכור זאת גם לעניינו של רומן זדורוב: תפירת התיק לזדורוב אינה מעשה ידיהם של חוקרי המשטרה והתביעה בלבד. ההתנהלות בתיק זדורוב לא הייתה יכולה להתמשך שנים ללא שיתוף פעולה של השופטים והסנגוריה הציבורית. וגם שם המתחזה ל"סנגור הציבורי מחוזי (בפועל) ת"א" אלקנה לייסט הוא שחקן ראשי.
קישורים

[1] 2014-09-25 Whistle-blower Rafi Rotem, Presiding Justice Asher Grunis, and organized crime in the Israeli courts

חושף השחיתויות רפי רותם, נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס ופשיעה מאורגנת בבתי המשפט