Thursday, July 26, 2012

12-07-26 רצף אירועים: משה סילמן ז"ל ומערכת המשפט של מדינת ישראל


Human Rights Alert (NGO)          האדם סייג לזכויות  

Joseph Zernik, PhD   ד"ר יוסף צרניק                                        

PO Box 31440, Jerusalem   jz12345@earthlink.net  ירושלים   ת"ד 31440,


רצף אירועים: משה סילמן ז"ל ומערכת המשפט של מדינת ישראל
[] Emacs! 
 משה סילמן
         http://www.scribd.com/doc/101008706/ :(אנגלית) FDP
ירושלים, ה-26 ליולי – ד"ר יוסף צרניק, סייג לזכויות האדם (NGO), פרסם "רצף אירועים", המבוסס על כתבי בית המשפט שנמצאו עד עתה במקרהו של משה סילמן ז"ל. [1]
הממצא העיקרי מבחינת הכתבים והרישומים הוא שהערעור על החלטה למראית עין של חגי ברנר, בכובעו כרשם, נדחה למראית עין על ידי חגי ברנר, ככובעו כשופט מחוזי בפועל.
ממצאים אחרים, שמן הראוי שיטופלו כדין:
        רובם ככולם של הכתבים מן הראוי שייחשבו כתבים למראית עין: המסמכים המקוריים של ההחלטה והפרוטוקול מיום ה-19 בנובמבר, 2009, אינם בנמצא, הן במסוף בית המשפט והן באתר המקוון, ויומן בית המשפט קובע שדיון זה "לא התקיים";  כיוצא בזה: ה"ההחלטה בפתקית" מיום ה-25 לינואר, 2010, ופסק הדין מיום ה-31 בינואר, 2010, שאינו בנמצא, הן במסוף בית המשפט והן באתר המקוון.
        בחינת הכתבים ככללם, מעלה חשד סביר שהכתבים והרישומים המופיעים באתר המקוון נערכו במכוון כמרמה. [7]  מכל מקום, אי-סדרים, כתבים חסרים, והבדלים בין המסוף בבית המשפט והאתר המקוון, המצביעים על שיבושים שיטתיים בניהול הכתבים הציבוריים בבית המשפט המחוזי, נותרו ללא הסבר סביר. [8]
        בקשות לעיון בתיק 1752/08 ובתיק 10-01-6909 התקבלו כבייכול לרישום בבית המשפט המחוזי ב-22 ביולי, 2012, , והופנו כביכול לברנר, בתיק הראשון – בכובעו כרשם, ובשני – בכובעו כשופט מחוזי בפועל. [9]  אין ביכולת הציבור או המגיש עצמו לוודא אל-נכון, הן במסוף בית המשפט והן באתר המקוון, שהבקשות אכן נרשמו על ידי בית המשפט כדין.  נסיון קודם בבית המשפט העליון מורה על קבלת כתבים לרישום למראית עין ומתן החלטות למראית עין. [10]
מקרהו של משה סילמן מדגים כיצד אדם נדרש היום להגן על זכויותיו בבית דין של מדינת ישראל כנגד רשויות מדינת ישראל שנטלו את רכושו ומקור פרנסתו.  דוח של סייג לזכויות האדם ממאי, 2012, טוען שניהול הכתבים האלקטרוניים של בתי המשפט בישראל בעקבות הטמעת המערכות האלקטרוניות החדשות בעשור האחרון מהווה הפרה בוטה של זכות האדם "למשפט הוגן ופומבי" על ידי בתי המשפט בישראל. [11]
____
רצף אירועים - משה סילמן ז"ל ומערכת המשפט של מדינת ישראל
1)     משה סילמן ואח' נ ביטוח לאומי-סניף תל-אביב ואח' (13491/2008) – תובענה מקורית? – בבית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו. [2,3]
        10 ביולי, 2008 – כתב ראשון הופיע תחת 13491/2008 – החלטה בלתי חתומה ניתנה כביכול על-ידי "היחידה המשפטית, בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו".
        31 ביולי, 2008 – החלטה בלתי חתומה של הרשם איתן אורנשטיין.
        מזכירות בית המשפט סירבה לאחרונה לקבל לרישום בקשה לעיון בתיק תחת 13491/2008 – כיוון שאינו קיים כלל.
2)     משה סילמן ואח' נ ביטוח לאומי-סניף תל-אביב ואח' (08-1752) – תובענה מקורית? – בבית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו. [2,3]
        8 ביולי, 2008 – נרשם כיום הגשת כתב התובענה תחת מספר זה.
        8 לאוקטובר, 2009 – החלטה בלתי חתומה של הרשם איתן אורנשטיין הוגשה לרישום תחת  (08-1752) ו- (13491/2008) יחדיו.  ההחלטה מציינת שתגובתו של הביטוח הלאומי לא נרשמה בתיק, למרות שנמסרה כבייכול לבא כוחו של סילמן.  לפי כך מורה ההחלטה על בא כוח התובע להגיש לבית המשפט את תגובת הנתבע.
3)     חגי ברנר
        1 בנובמבר 2009 - מונה למשרה כפולה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, כרשם וכשופט מחוזי בפועל.
4)     משה סילמן ואח' נ ביטוח לאומי-סניף תל-אביב ואח' (08-1752) – תובענה מקורית? – בבית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו. [2,3]
        19 לנומבר, 2009 - התיק הופנה ככל הנראה לברנר, בכובעו כרשם (לא נמצאו עד עתה כתבי בי דין סדורים לגבי הפניית התיקים לגורמים השיפוטיים).
        19 לנומבר, 2009 – הופעה ראשונה של ברנר בתיק זה. ההחלטה מיום זה דחתה את הבקשה לפטור מאגרה, ובכך למעשה הובילה לסגירתו של התיק בסופו של דבר.  בין במסוף בית המשפט, ובין באתר המקוון לניהול גישת הציבור אין בנמצא כתבים מקוריים של ההחלטה והפרוטוקול מיום זה.  הדיון בתיק זה ביום זה אינו מופיע ביומן בית המשפט, והנתונים במסוף בבית המשפט עצמו מציינים במפורש "לא התקיים". פרוטוקול הדיון מזהה את בא כוח ביטוח לאומי כ- "ברכה" – שזהותו/ה נותרו בלתי ידועים עד עתה.
        29 לנומבר, 2009 – ההחלטה מיום ה-19 לנובמבר, שעל-פי פרוטוקול הדיון כביכול נתנה במעמד הצדדים, אך על פי כתב ההחלטה עצמו נתנה בהעדר הצדדים, מומצאת לתובע.
5)     משה סילמן  נ המוסד לביטוח לאומי (10435/09) – בקשת רשות ערעור – בבית המשפט העליון. [4]
        28 לדצמבר, 2009 – בא כוחו של סילמן מגיש בבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על החלטתו כביכול של ברנר מיום ה-19 לנובמבר, 2009.
        31 לדצמבר, 2009 – הרשם יגאל מרזל, בבית המשפט העליון נותן החלטה "ערעור על החלטה מעין זו צריך להיות מוגש לבית המשפט המחוזי ולא לבית משפט זה". על-פי החלטה זו, ובמפורש בפסק הדין (להלן), מובהר שההחלטה כבייכול של ברנר מיום ה-19 לנובמבר, 2009, נתנה ב"כובעו כרשם".
6)     משה סילמן ואח' נ ביטוח לאומי-סניף תל-אביב ואח' (08-1752) – תובענה מקורית? – בבית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו. [2,3]
        31 בדצמבר, 2009 – בא כוחו של סילמן מגיש בבית המשפט המחוזי את תגובתו על בקשת הביטוח הלאומי, ומבקש את ברנר לדחות את ביצוע ההחלטה כבייכול מיום ה-19 לנומבר, 2009, עד לקבלת החלטתו של בית המשפט העליון בנידון בקשת רשות הערעור.
7)     משה סילמן  נ ביטוח לאומי-המחלקה המשפטית (10-01-6909) – ערעור על החלטת רשם - בבית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו. [5,6]
        6 בינואר, 2010 – בא כוחו של סילמן מגיש בבית המשפט המחוזי את הערעור על החלטת רשם, על פי החלטתו של בית המשפט העליון מיום ה-31 בדצמבר, 2009.
8)     משה סילמן  נ המוסד לביטוח לאומי ((10435/09)) – בקשת רשות ערעור – בבית המשפט העליון. [4]
        12 בינואר, 2010 – פסק דין ניתן על ידי הרשם יגאל מרזל בבית המשפט העליון, ובקשת הערעור של סילמן נדחית, כיוון שנשוא הבקשה, החלטתו כבייכול של ברנר, מיום ה-19 בנובמבר, 2009, נתנה על ידי ברנר "בכובעו כרשם".
9)     משה סילמן ואח' נ ביטוח לאומי-סניף תל-אביב ואח' (08-1752) – תובענה מקורית? – בבית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו. [2,3]
        25 בינואר, 2010 – "החלטה בפתקית" (המופיעה במסוף בית המשפט, אך לא באתר המקוון) של ברנר בכובעו ברשם:
משלא שולמה האגרה – התביעה נמחקת. יצויין כי הגשת ערעור אינה מעכבת ביצועה של החלטה, מה גם שבמקרה דנן הערעור הוגש לכאורה לערכאה הלא נכונה.
מכל מקום, היה והערעור יתקבל, יוחזר ההליך על כנו.
10)  משה סילמן  נ ביטוח לאומי-המחלקה המשפטית (10-01-6909) – ערעור על החלטת רשם - בבית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו. [5,6]
       31 בינואר, 2010 – הערעור על החלטת רשם של ברנר, בכובעו כרשם, מופנה לברנר, בכובעו כשופט מחוזי בפועל.
       31 בינואר, 2010 – הערעור על החלטת רשם של ברנר, בכובעו כרשם, נדחה כבייהול על ידי ברנר, בכובעו כשופט מחוזי בפועל. כתב ההחלטה/פסק הדין כביכול של ברנר מיום ה-31 בינואר אינו בנמצא הן במסוף בית המשפט והן באתר המקוון.

קישורים:
[1] 12-07-14 Moshe Silman sets himself on fire in a Tel Aviv social protest, leaves a letter
http://www.scribd.com/doc/100289353/[2] 12-07-17 Moshe Silman v B ituach Leumi-Tel-Aviv Barnch et al (1752-08 and  and 13491/2008 ) in the Tel Aviv District Court – electronic Public Records - remote terminal 
http://www.scribd.com/doc/100289786/[3] 12-07-22 Moshe Silman v B ituach Leumi-Tel-Aviv Barnch et al (1752-08 and  and 13491/2008 ) in the Tel Aviv District Court – electronic Public Records - local public access terminal
http://www.scribd.com/doc/101008300/[4] 12-07-24 Moshe Silman v Bituach Leumi Institute (10435/09) in the Supreme Court of the State of Israel  online public electronic records, as downloaded from a remote location
http://www.scribd.com/doc/100937934/[5] 12-07-24 Moshe Silman v Bituach Leumi-Tel-Aviv Branch, Legal Department (6909-01-10)  Appeal of Magistrate Judge Decision in the Tel-Aviv-Jaffa District Court electronic Public Records - remote terminal s
http://www.scribd.com/doc/100914994/[6] 12-07-22 Moshe Silman v Bituach Leumi-Tel-Aviv Branch, Legal Department (6909-01-10)  Appeal of Magistrate Judge Decision in the Tel-Aviv-Jaffa District Court  electronic Public Records - local terminal 
http://www.scribd.com/doc/101008615/[7]  12-07-22 PRESS RELEASE: Moshe Silman, Self-immolated Israeli Social Protest Activist, And the Justice System of the State of Israel (English)
http://www.scribd.com/doc/100800832/[8] 12-07-24 PRESS RELEASE: Who Was Attorney for Bituach Leumi (Social Security) in Moshe Silman et al v Bituach Leumi et al in the Tel-Aviv-Jaffa District Court?
http://www.scribd.com/doc/100902177/[9] 12-07-22 Moshe Silman v Social Security and State of Israel (1752/08 and 6909-01-10) in the Tel Aviv District Court - Requests to inspect and to copy court records (Heb + Eng)
http://www.scribd.com/doc/100791012/[10] 11-12-19 Simulated Records, Simulated Litigation Enabled by the Electronic Record Systems of the Supreme Court of the State of Israel (English) s
[11] 12-06-04 Human Right Alert's Appendix to Submission; 15th UPR Working Group Session (Jan-Feb 2013) - State of Israel: Integrity, or lack thereof, of the electronic record systems of the courts of the State of Israel 
http://www.scribd.com/doc/82927700/
 
[12] 12-07-07 Biographical Sketch  Joseph Zernik, PhD
 
http://www.scribd.com/doc/46421113/_________
Joseph Zernik, PhD [12]