Wednesday, December 1, 2021

2021-11-26 תלונות הוגשו נגד ד"ר אלרעי פרייס וד"ר מאיר פרייס בגין פרסומים כוזבים אודות חשש לנזק מוחי לילדים עקב הדבקה בקורונה

 תלונות הוגשו נגד ד"ר אלרעי פרייס וד"ר מאיר פרייס בגין פרסומים כוזבים אודות חשש לנזק מוחי לילדים עקב הדבקה בקורונה

מגפת הקורונה הפכה לכר פורה להפצת מידע כוזב ע"י גורמים שונים. רשויות המדינה רוצות לשמור על אמון הציבור במידע המופץ מטעם המדינה. לפיכך, קשה לקבל מצב בו ראש שירותי בריאות הציבור מפיצה מידע שגוי וכוזב, שעלול לעורר תבהלה ופחד בקרב ההורים.

נחכה ונראה איך יטפלו בתלונות משרד הבריאות וההסתדרות הרפואית. תלונות דומות הוגשו לשני הגופים.

להלן העתק התלונה שהוגשה לנציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים במשרד הבריאות.

קראו בדפדפן:  https://inproperinla.blogspot.com/2021/12/2021-11-26.htmlלכבוד נציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים,
אנא קבלו את התלונה שלהלן נגד הרופאים שרון אלרעי-פרייס ובעלה מאיר פרייס.
בברכה,
ד"ר יוסף צרניק

תלונה המוגשת לנציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים
1. סוג התלונה: פרסום מטעה, התנהלות שאינה הולמת, וכל סעיף אחר, התואם לדעת הנציב את העובדות ונסיבות המקרה שלהלן.
2. פרטי המתלונן: ד"ר יוסף צרניק, טל: 0, פקס: 077-3179186,
דוא"ל: joseph.zernik@, ת"ד 33407, תל אביב.
3. פרטי הנילונים: זוג הרופאים שרון אלרעי פרייס ובעלה מאיר פרייס. האישה היא עובדת בכירה במשרד הבריאות, מקום עבודתו של הבעל אינו ידוע לי.
4. פרטי התלונה:
(1) בסביבות הימים 22-24 בנובמבר, 2021, פרסמה הנילונה הד"ר שרון אלרעי פרייס מידע שעיקרו בתמונה שלהלן.

מידע זה התפרסם בשמה של ד"ר שרון אלרעי פרייס בכלי התקשורת השונים וברשתות החברתיות.
(2) בסביבות אותם ימים, פרסם גם הנילון מאיר פרייס מידע דומה ברשתות החברתיות. על פי הפרסום של מאיר פרייס, ההצדקה העיקרית לחיסון ילדים נגד הקורונה היא החשש לפגיעה מוחית.
לדוגמה:

(3) לטענת המתלונן, המידע "גם ילדים עלולים להיפגע מפגיעות במוח בהדבקה מקורונה" – חסר בסיס מדעי-רפואי.
(4) יש לראות את מעשיהם הנ"ל של הנילונים בחומרה יתירה, כיוון שהנילונה מחזיקה במשרה בכירה במשרד הבריאות – ראש שירותי בריאות הציבור. יתר על כן, דבריהם של השניים זוכים לתהודה רבה בתקשורת הממסדית וברשתות החברתיות.
(5) לפיכך קיים חשש ממשי שהשניים פועלים בצוותא חדא במטרה ליצור פחד ובהלה בקרב ציבור ההורים בישראל. על רקע המגפה, יש לראות התנהלות מסוג זה בחומרה יתירה.
(6) המלין, כמו כלל הציבור בישראל הם נפגעים ישירים מהתנהלותם של הנילונים.
5. הליך ראוי
המלין מבקש לקבל את העתקי תשובות הנילונים על תלונתו, וכן החלטה מנומקת בעניין התלונה בחתימת בעל הסמכות המתאימה. ראו פסק דינה של השופטת ברק-ארז בגדר עע"ם 2668/20 פלוני נ' משרד הבריאות - ועדת התלונות על פסיכולוגים (‏21.11.2021).


תל אביב, 26 בנובמבר, 2021 ____________                        
ד"ר יוסף צרניק