Tuesday, May 23, 2023

2023-05-24 Bank HaPoalim and me // אני ובנק הפועלים

 

כשמדובר בבנק שלך, לא צריך רעש וצלצולים. 
צריך מקצוענים שפועלים בשבילך באמת.

 23 במאי, 2023

לכבוד
נציבות תלונות הציבור, בנק הפועלים בע"מ
בדוא"ל
דרך פורטל הבנק: https://www.bankhapoalim.co.il/he/contact-a-banker

הנידון: תלונה בגין פעולות בלתי חוקיות נגדי במהלך 10 השנים האחרונות וחשש להתנהלות בלתי ראויה של בכירים במחלקה המשפטית של בנק הפועלים בע"מ


English Summary

On May 23, 2023, Joseph Zernik, PhD, has filed a complaint with Bank HaPoalim LTD’s Public Complaints Office, regarding a series of wrongful actions against him by the Bank, which have lasted for over a decade. Such wrongful actions included periodic seizing of his accounts and repeatedly making false claims that he was a US Person, even after he repeatedly filed the legal references and signed documents that refuted such claims. Such actions culminated in an incident that started in early February 2023, continued with seizing of his Bank accounts on April 24, 2023, and an attempt to extort his signature on a dubious Bank HaPoalim LTD’s form - “Waiver” of his Right for Privacy and his Right for Bank Secrecy, as well as his “consent” for Bank HaPoalim LTD to continue the unlawful transfer all information about him to the US government, although he was neither a US citizen nor a US Person. Following a previous complaint, filed by Dr Zernik with Bank of Israel-Banking Regulation on May 15, 2023 (Appendix 1), Bank HaPoalim LTD abruptly dropped its wrongful demands and released Dr Zernik’s accounts on May 21, 2023. However, the complaint claims that serious concerns remain of wrongful conduct by senior officers in the Legal Department of Bank HaPoalim LTD and a systemic failure, which culminated in the production of flagrantly wrongful legal bank forms and a wrongful attempt to extort a customer’s signature on them.
א/ג נכבדים שלום רב,
הרקע העובדתי
  1. ביום 15.5.2023 הגשתי תלונה לבנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, נגד בנק הפועלים בע"מ [מצ"ב - נספח 1]. התלונה מתארת את השתלשלות העניינים במהלך 10 השנים האחרונות, בהן הבנק תפס שוב ושוב את חשבונותיי, תפיסה בלתי חוקית, בטענת שווא שאני US Person. מעשים אלה חזרו על עצמם במהלך 10 השנים האחרונות, למרות שבכל פעם מסרתי לבנק את האסמכתאות והמסמכים הנדרשים להראות שאינני US Person. ב-24.4.2023 הבנק שוב תפס את חשבונותיי. הפעם הבנק גם דרש שאחתום על כתב ויתור על זכותי לפרטיות ועל זכותי לסודיות בנקאית והסכמה כי בנק הפועלים בע"מ יעביר לממשלת ארה"ב מידע אודותיי, כולל "כל מסמך או מידע הנוגעים לחשבונות ואשר מוחזקים ו/או מנוהלים בבנק". כמו כן, הבנק גם דרש כי אחתום כי "לא הודעתי לבנק בזמן על כל שינוי במעמד שלי כ-US Person” [צרופה 1 לנספח 1].
  2. ביום 17.5.2023 קיבלתי הודעה מבנק ישראל, כי התלונה הועברה לנציבות תלונות הציבור בבנק הפועלים בע"מ [מצ”ב - נספח 2].
  3. ביום 20.5.2023 הגשתי לבנק הפועלים בע"מ בקשה לעיון ברישומי הבנק אודות מעמדי כ-US Person, או כמי שאינו US Person, וכו’ [מצ”ב – נספח 3].
  4. ביום 21.5.2023 הגשתי בקשה לוועדת ביקורת של הבנק, כולל יו"ר הדירקטוריון, יו"ר ועדת ביקורת, המנכ"ל ומזכיר החברה, לאשר כי טופס "שינוי רישום US PERSON, הצהרה וכתב ויתור", הוא טופס אותנטי של בנק הפועלים בע”מ, שהוכן ואושר לשימוש על פי הנהלים והפרקטיקות הקבועים בבנק להכנת טפסים ואישורם לשימוש [מצ”ב – נספח 4]. הסיבה העיקרית לבקשה זו שטופס זה נחזה כבלתי חוקי בעליל, בפרט הפסקה האחרונה בטופס, הדורשת כי בעל חשבון הבנק יוותר על זכותו לפרטיות ועל זכותו לסודיות בנקאית ויסכים כי בנק הפועלים בע"מ יעביר לממשלת ארה"ב מידע אודותיו, אף אם אינו US Person. דרישת לחתימת הלקוח על טופס זה, בפרט תחת האיום והלחץ של תפיסה בלתי חוקית של חשבונות הלקוח, נחזית כהפרה בוטה של החוק.
  5. ביום 21.5.2023 קיבלתי מכתב בחתימת "נ. יעל שבתאי וא. בן עזרי, ההנהלה הראשית, בנק הפועלים בע"מ” [מצ”ב – נספח 5]. שמותיהם המלאים של החותמים ותפקידיהם בבנק הפועלים בע"מ נותרו עלומים. מכתב זה הוא ככל הנראה מענה על תלונתי לבנק ישראל מיום 15.5.2023 (המכתב מהנהלת בנק הפועלים בע"מ אינו כולל מספר סימוכין לתלונתי, ואינו כולל תאריך תקין של תלונתי לבנק ישראל. במכתב זה מוסרת ההנהלה כי "הוחלט... להסיר את החסימה בחשבונך ולאשר את הסרת האינדיקציות להיותך US PERSON”. כלומר, הבנק החליט לוותר לחלוטין על דרישותיו, שהיה להן בסיס חוקי כביכול, ושהיו העליה לתפיסת חשבונותיי, ושעליהן הבנק עמד בתוקף רק ימים ספורים קודם לכן (פסקה 1, לעיל).
  6. טיעוני התלונה
  7. ראשית יש להבהיר כי הסרת החסימה של חשבוני אינה מבטלת את בקשתי מיום 20.5.2023 לעיין ברישומי הבנק אודותיי, וכן אינה מבטלת את בקשתי מיום21.5.2023 לחברי ועדת הביקורת של הבנק לאשר כי טופס "שינוי רישום US PERSON, הצהרה וכתב ויתור", שעליו נדרשה חתימתי, הוא טופס אותנטי של הבנק.
  8. הסרת החסימה מחשבוני, מבלי שנכנעתי לדרישות הבנק באשר לטופס "שינוי רישום US PERSON, הצהרה וכתב ויתור" (פסקה 1, לעיל), מאששת את החשש שפעולות הבנק נגדי במהלך השנים ובפרט בחודש האחרון היו פעולות חסרות בסיס בדין ולא ראויות (בלשון המעטה) של המחלקה המשפטית של בנק הפועלים בע”מ:
(א) החשש הוא שלמרות שהגשתי שוב ושוב את האסמכתאות והמסמכים הנדרשים, הבנק לא תיקן את הרישומים אודותיי במשך 10 שנים, ובמהלכן המשיך להעביר מידע אודותיי לרשויות ממשלת ארה”ב שלא כדין.
(ב) חשש נוסף הוא כי באמצעות תפיסת חשבונותיי בחודש האחרון, והניסיון לסחוט את חתימתי על טופס "שינוי רישום US PERSON, הצהרה וכתב ויתור", הבנק ניסה להלבין בדיעבד את פעולותיו הבלתי ראויות במהלך 10 השנים האחרונות, ע"י קבלת הודיה שקרית מטעמי, כי "לא הודעתי לבנק בזמן על כל שינוי במעמד שלי כ-US Person”.
(ג) החשש החמור מכל הוא כי באמצעות תפיסת חשבונותיי והניסיון לסחוט את חתימתי על טופס "שינוי רישום US PERSON, הצהרה וכתב ויתור", הבנק ניסה לקבל ממני, שלא כדין ויתור על זכויותיי והרשאה לבנק הפועלים בע"מ להמשיך ולהעביר לממשלת ארה"ב מידע אודותיי גם בעתיד, שלא כדין.
9. סדרת הפעולות ומשך הזמן של 10 שנים במהלכן התבצעו שוב ושוב, מעלים את החשש שמדובר בהתנהלות בלתי ראויה (בלשון המעטה) של בכירים במחלקה המשפטית של בנק הפועלים בע”מ, שפעלו בצוותא חדא. האירוע האחרון, בחודשים אפריל-מאי 2023, נחזה כפעולה בלתי ראויה (בלשון המעטה) ב"שיטת מצליח", שכשלה.
10. לאור חומרת המעשים והחשש שמעורבים בהם בכירים במחלקה המשפטית של הבנק, נראה שמדובר בכשל מערכתי. לפיכך, אני מבקש בדיקה מקיפה של התנהלות הבנק בעניין זה על ידי ועדת הביקורת של דירקטוריון הבנק.
סיכום
11. לאור כל האמור לעיל, הריני מבקש בזאת הסבר ראוי לסדרת הפעולות, שהבנק הפעיל נגדי ב-10 השנים האחרונות, ובפרט בחודשים האחרונים, הנחזות כהפרות בוטות של החוק.
12. כמו כן, הריני מבקש שתשובתכם תיחתם ע"י בעל/ת הסמכות המתאימה, תוך ציון שמו/ה המלא ותפקידו/ה בבנק הפועלים בע”מ.
בברכה,
ד"ר יוסף צרניק