Friday, August 18, 2017

2017-08-18 רמב"ם, מטרוניתא, אהרן ברק וכת הממזרים


 הרמב"ם, מטרוניתא, אהרן ברק וכת הממזרים
החלטות ופסקי דין כולם "כפוף לשינויי עריכה ונוסח", בלתי חתומים, ללא המצאה כדין - "ירידת הפורמליזם ועלייה בערכים"!  ואולי רק כת הממזרים???
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/08/2017-08-18.html

  Image result for ‫מטרוניתא‬‎ 


לפני כ-1000 שנה גר הרמב"ם בקורדובה שבספרד, והיה שם מקרה ידוע של המטרונית גרושה.
באה המטרונית הגרושה, שגרה בקורדובה, אל הרמב"ם ובקשה שיערוך לה קידושין.
אמר לה - איני יכול לערוך קידושין עד שלא אראה גט עשוי כהלכה.
בעלה לשעבר של המטרונית גר בגירונה, והיא, לאחר שנפרדה מבעלה, חזרה לבית הוריה בקורדובה.  
על כן, נערך הגט על ידי הרב הידוע מגירונה, אהרן ברק, באמצעות שליח.
האישה הביאה את כתב הגט לרמב"ם.
שאל אותה - מניין היגיע לידייך?
אמרה לו - בידי שליח.
אמר לה - מה שמו? האם הביא אתו כתב שליחות?
אמרה לו - לא גילה לי מה שמו, ולא הביא אתו כל כתב שליחות.
אמר לה - הגט אינו חתום.
אמרה לו - השליח אמר שהרב הידוע מגירונה, אהרן ברק,  שמר את המקור החתום אצלו, ואני מקבלת רק העתק בלתי חתום.
אמר לה הרמב"ם - מטרונית נכבדה, לא אוכל לערוך לך קידושין, כי גט זה אינו עשוי כהלכה.
אמרה לו - אבל אהרן ברק, גדול שופטי ישראל, פסק שזה פרוצדורלי ולא מהותי, ירידת הפורמליזם ועלייה בערכים....

הסתכל הרמב"ם שוב באותו גט בלתי חתום של המטרוניתא מגירונה, והוא רואה שבתחתיתו מופיעה ההערה "כפוף לשינויי עריכה ונוסח".
אמר רמב"ם למטרונית: את בטוחה שאת גרושה? נראה לי ששלחו לך רק את טיוטת הגט לבדיקתך והסכמתך, כי כתוב פה שזה עדיין לא הנוסח הסופי.
אמרה ה
מטרונית: כבוד הרמב"ם, אני מתפלאת עליך, שהרי אני אישה ואתה גדול בתורה. וכי לא שמעת על פסק ההלכה "המהפכה החוקתית" של השופט אהרן ברק, גדול השופטים בכל הדורות?
אמר לה הרמב"ם: מה עניין שמיטה להר סיני?
אמרת לו 
המטרונית: מאז פסק ההלכה "המהפכה החוקתית" של השופט אהרן ברק, כל הכתובות וכל הגיטין של הרב שלנו בגירונה אינם חתומים, ובתחתיתם ההערה "כפוף לשינויי עריכה ונוסח".
אמר לה הרמב"ם: מעולם לא שמעתי על פסק ההלכה "המהפכה החוקתית" של השופט אהרן ברק, אבל אם מה שאת אומרת נכון, נראה לי שיסד לכם כת של ממזרים...