Monday, March 9, 2015

2015-03-09 Holyland II: Judge David Rosen purported "Levy Decree" on Shula Zaken - a hallmark of perversion // הולילנד II: "צו חילוט פלילי" כביכול של השופט דוד רוזן נגד שולה זקן - שיבושים לדוגמה

State of Israel v Cherni (10291-01-12) in the Tel-Aviv District Court: Holyland corruption scandal, former PM Olmert, and Judge Rosen - Net Hamishpat records – public access, remote terminal //
מדינת ישראל נ צ'רני (10291-01-12) בבית המשפט המחוזי ת"א -פרשת הולילנדראש הממשלה לשעבר אולמרט,והשופט דוד רוזןכתבים בתיק מנט המשפט – מסוף מרוחקגישת הציבור
The case originated in bribes taking by former Prime Minister Ehud Olmert and others and the unlawful award of building rights for the Holyland complex to developers. Court proceedings in this case were extensively covered by media. Olmert's May 13, 2014 sentencing record by Judge David Rosn is unsigned, and Olmert has not served a day of his prison term so far. The May 15, 2014 sentencing record of Olmert's secretary Shula Zaken, part of a plea bargain, is not found among the court file records, but Zaken did serve a prison term. Decision records in this court file present unprecedented evidence of perversion of court records and court process and/or forgery of court records, and the large-scale fraud in design and operation of the Israeli courts' IT system - "Net HaMishpat".
המקרה נובע מלקיחת שוחד על ידי ראש ממשלה לשעבר אהוד אולמרט ואחרים בקשר למתן אישורי בנייה שלא כחוק ליזמי מתחם הולילנדהמשפט דווח בתקשורת בהרחבהגזר דינו של אולמרט מיום 13 למאי, 2014, מאת השופט דוד רוזן אינו חתוםואולמרט לא ריצה עד היום אף יום אחד מגזר דינו למאסרגזר דינה של שולה זקן מיום 15 למאי, 2014,כחלק מעסקת טיעוןאינו בנמצא בין הכתבים בתיקאך זקן רצתה את מאסרהכתבי ההחלטות בתיק זה מציגים ראיות חסרות תקדים לשיבוש הכתבים וההליכיםו/או זיוף כתבי בית דיןולהונאה רחבת היקף בתכנון ותפעול מערכת המידע של בתי המשפט - "נט המשפט".
Inline image 1  Inline image 2

Olmert and his former secretary Shula Zaken, Judge David Rosen of the Tel-Aviv District Court  
LINKS:
[1] 2015-03-01 State of Israel v Cherni (10291-01-12) in the Tel-Aviv District Court: Holyland corruption scandal, former PM Olmert, and Judge Rosen: Net Hamishpat records – public access, remote terminal //
מדינת ישראל נ צ'רני (10291-01-12) בבית המשפט המחוזי ת"א: פרשת הולילנד, ראש הממשלה לשעבר אולמרט, והשופט דוד רוזן: כתבים בתיק מנט המשפט – מסוף מרוחק, גישת הציבור
https://www.scribd.com/doc/257431369/
I. Media reports - outline of the case //
דיווחי תקשורת – מהלך המשפט
According to daily media reports:[1]
 • May 13, 2014: Sentencing was issued for most Defendants, including Olmert, ordering start of prison terms on September 1, 2014. Haaretz daily published the entire unsigned sentencing court record (over 50 pages). [2]
 • May 15, 2014: Shula Zaken was sentenced separately to prison, as part of her plea bargain deal. Haaretz daily published the entire 45-page "Protocol", which is not found among Net HaMishpat court records in this case. The "Protocol" ends with a "Decision", which states: "Decision will be rendered later today." sentencing court record. [3]
 • June 11, 2014: Avraham Feiner was separately sentenced to public service.
 • June 19, 2014: Uri Lupoliansky was separately sentenced to prison.
 • July 15, 2014: Shula Zaken started serving her prison term.
 • July 29, 2014: Ehud Olmert's prison terms was stayed by Chief Justice Asher Grunis until hearing of the appeal in September 2014.
 • September 15, 2014: Ehud Olmert's prison terms was again stayed by Justice Noam Solberg until decision in the appeals.
על פי דיווחי העיתונות: [1]
* 13 במאי, 2014: ניתן גזר הדין לגבי רוב הנאשמים ובכללם אולמרטהמורה על תחילת ריצוי המאסרים ב-1 לספטמבר, 2014. הארץ פרסם את גזר הדין במלואו (מעל ל-50 עמודים). המסמך אינו חתום. [2,3]
* 15 למאי, 2014: גזר דינה של שולה זקן למאסר ניתן כביכול לחודכחלק מעסקת טיעוןהארץ פרסם את פרוטוקול הדיון במלואו. הפרוטוקול מסתיים בהחלטה האומרת: "ההחלטה תינתן בהמשך היום". [4]
* 11 ליוני, 2014: גזר דינו של אברהם פיינר לעבודות שירות ניתן לחוד.
* 19 ליוני, 2014: גזר דינו של אורי לופוליאנסקי ניתן לחודלמאסר.
* 15 ליולי, 2014: שולה זקן החלה לרצות את מאסרה.
* 29 ליולי, 2014: נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס עיכב את ביצוע המאסר עד לדיון ב-15 לספטמבר, 2014.
* 15 לספטמבר, 2014: שופט בית המשפט העליון נועם סולברג דחה את ביצוע המאסרים על להחלטה בערעור.
LINKS:
[1] 2015-03-01 State of Israel v Cherni (10291-01-12) in the Tel-Aviv District Court: Media reports (both English and Hebrew) of sentencing and prison terms in the Holyland corruption scandal, involving former PM Olmert //

מדינת ישראל נ צ'רני (10291-01-12) בבית המשפט המחוזי ת"אדיווחי עיתונות על גזרי דין וריצוי עונשי המאס בפרשת הולילנדבה היה ראש הממשלה לשעבר אולמרט מעורב.

[2] 2014-05-13 Holyland Affair: Six year prison term for Ehud Olmert_Haaretz

פרשת הולילנדשש שנות מאסר לאהוד אולמרט_הארץ

[3] 2014-05-13 Holyland Affair: The full sentencing record_Haaretz

פרשת הולילנדגזר הדין המלא_הארץ

[4] 2014-05-15 Judge Rosen adopted Shula Zaken's plea bargain agreement_Haaretz

השופט רוזן אימץ את הסדר הטיעון עם שולה זקן_הארץ


IV. Judge David Rosen purported "Levy Decree" on Shula Zaken - a hallmark of perversion //
"צו חילוט פלילי" כביכול של השופט דוד רוזן נגד שולה זקן - שיבושים לדוגמה
המסמך מופיע ברשימת "החלטות בתיק" בנט המשפט כדלהלן: "טופס 13-שולמית זקן 28/07/2014 דוד רוזן"
עמוד מס 1
Inline image 3


עמ' מס 2
Inline image 4


הערות
 • "צו חילוט פליליכביכול לעניין נאשמת 13 (זקןהוצא לבקשת פרקליטות מחוז ת"אאגף מיסוי וכלכלהבכפוף ל"הוראת החילוט בגזר הדין".
 • הבקשה מסתמכת על:
א. "הכרעת דיןמיום 2014-04-31, "במסגרתה הורשעה המשיבהבלקיחת שוחד והלבנת הון.
בחודש אפריל אין 31 ימיםוכתב "הכרעת הדיןמיום 31 לאפריל, 2014, אינו מופיע בין הכתבים בתיק בנט המשפט. (הרשעת הנאשמת מופיעה בכתב מיום 2014-03-31 שאינו חתום)
ב." גזר דיןמיום 2014-05-15 "במסגרתו אישר בית המשפט הנכבד את הסדר הטיעון שנחתם בין המבקשת למשיבהפסק הדין בעניינה של המשיבה הפך לחלוט." 
כתב זה אינו מופיע בין הכתבים בתיק בנט המשפטאך הקראתו באולם בית המשפט דווחה בהרחבה בתקשורתכתב זה מופיע לעומת זאת באתר עיתון"הארץ", כדפי פרוטוקול מיום 2014-05-15 (עמ' 9351-9396). אולם ה"פרוטוקולשפורסם ב"הארץמסתיים בהחלטה האומרת: "ההחלטה תינתן בהמשך היום".
 • הצו כביכול עצמו הוא "החלטה בפתקיתמיום 2014-07-17, על פני כתב הבקשה. "ההחלטה בפתקיתאומרת, "ניתן צו כמבוקש", ללא חתימה כלל.
 • הצו כביכול אומת בתאריך 2014-07-28 "העתק זה נכון ומתאים למקורבחתימת יד "שץאושלי" (בלתי קריא), ללא שם המאשרעל חותמתוללא מספר חותמתאימות מסוג זה היה צריך להיות מונפק על פי חוק תחת שמו ותפקידו של המזכיר הראשי או הרשם של בית המשפט המחוזי ת"א.
 • על פני כתב הבקשה נוספה "הודעה על צו חילוט" (אימות כביכול של צו החילוטעל ידי "טופס 13 (תקנה 17), סעיף 36ח(אלפקודת הסמים המסוכנים(1973)" - חוק שאינו קשור לעניין ההרשעה כללהטופס מתוארך ליום 2014-07-28, ונדרשת בו חתימת רשם בית המשפטאך אינו חתום כללבמקומה הוטבעה חותמת השופט דוד רוזן ללא חתימת ידו.
 • הדפים נסרקו לשם הכללתם בנט המשפט.
סיכום
 1. במסגרת שיבוש הליכים ושיבוש הכתבים בתיק התביעה הפליליתהנפיק השופט דוד רוזן מסמך "צו חילוט פלילימשובש נגד שולה זקןללא כל בסיס בחוק.
 2. יחד עם זאת יש לציין את קפדנותו וישרתו של השופט דוד רוזן שנמנע מלהטביע את חתימתו בכל צורה שהיא על כתב בית דין משובש זה.  
 3. בדיקת הפרטים של כתב בית דין משובש זה תוביל כל בר-דעת למסקנה שהשופט דוד רוזן בקי ברזי הפרוצדורה הפליליתוהשכיל להנפיק מסמך משובש לעילא ולעילא.