Tuesday, May 17, 2016

2016-05-18 Roman Zadorov: Judges are the crux of the corruption! Join Tomorrow's Demonstration! // פרשת רומן זדורוב - השופטים הם קדקוד השחיתות! בואו להפגנה מחר!

[English below]

פרשת רומן זדורוב - השופטים הם קדקוד השחיתות! בואו להפגנה מחר!

המצב בו אדם חף מפשע מוחזק בכלא במאסר עולם ללא פסקי דין הוא בלתי נתפס!  בואו מחר, 19 למאי, 7:00 בערב לכיכר רבין! יחד עם אילנה – אמה של הנרצחת תאיר ראדה ז"לואולגה אשתו של "הרוצחכביכול רומן זדורובנקראדי לחרפהיש לשחרר את זדורוב מיד!

בקשה לקבלת החלטה הוגשה בבית המשפט העליון בתיק זדורוב נ מדינת ישראל. הבקשה מתייחסת לקבלת החלטה על זכות העיון בהחלטות בתיק הנייר (כתבי מקור) מבית המשפט המחוזי נצרת, המוחזק עתה בבית המשפט העליון. התקנות אומרות: "כל אדם רשאי לעיין בהחלטות ופסקי דין שאינם אסורים בפרסום על פי דין". ובית המשפט העליון עצמו הכריז על זכות העיון "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי", "חוקתי, על-חוקי". אולם בתי המשפט משהים ומונעים את מימוש זכות העיון בתיק זדורוב כבר יותר משנה. מה מסתירים השופטים בתיק זדורוב? לא קשה לנחש... זכות העיון כבר מומשה בהחלטות בתיק האלקטרוני בנט-המשפט בבית המשפט המחוזי נצרת - והתברר שפסקי דין (הכרעת דין וגזר דין) של השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז משנת 2010, אינם חתומים - “טיוטותבלבד. זכות העיון גם מומשה כבר בתיק הערעור בבית המשפט העליון, וגם שם נמצא שאין פסקי דין חתומים, בניגוד לחוק, הדורש הגשת פסקי דין חתומים ומאושרים לפתיחת תיק ערעור. עו"ד אביגדור פלדמן, שהיה סניגורו של זדורוב בערעור כתב לאחר שנחשף העניין, שגם הוא כשל במאמציו למצוא את פסק הדין של זדורוב, כי הלך לאיבוד ברוח המייללת ברחבי עמק יזרעאל.

אין צורך לחזור ולפרט את התנהלותן הנלוזה של "חברותיה" של תאיר ז"ל לספסל הלימודים...

אין צורך לחזור ולפרט את התנהלותם הנלוזה של אנשי חוק ומשפט החל בחוקרי המשטרה וכלה בפרקליטת המחוז מירית שטרן, פרקליט המדינה שי ניצן, והיועמ"ש יהודה ויינשטיין...  

אין צורך לחזור ולפרט את התנהלותם המופתית והאמיצה של הרופאים דר' מאיה פורמן ודר' חן קוגל, שרת הבריאות יעל גרמן, וההסתדרות הרפואית...

כל עוד אנשי הרשויות מסרבות לחקור ולקבוע למי שייכות שלל הראיות הפיזיות, המדעיות מזירת הרצח טביעות אצבעות, שערות, ודוגמאות דנ"א (שאף אחת מהן אינה תואמת את רומן זדורוב) אין לראות בהם מי שפועלים בתום לב. מספיק לזכור, "הרשעה ללא ראיות של ממש" (פרופ' סנג'רו), "מערכת המשפט עוסקת בעיקר בהגנה על עצמה" (פרופ' קרמניצר)...

תשומת הלב חייבת להיות ממוקדת על התנהלותם העבריינית של השופטים קדקוד השחיתות בפרשה זאת. בפרשת ורדה אלשייך כבר הבהירו לנו שפרסום "טיוטות" שקריות ומטעות מתוך כוונת זדון אינו נחשב בעיניהם כהתנהלות עברייניתאולם כל אדם בר-דעת יראה בהתנהלותם פשיעה מאורגנת על כס המשפט.  


Roman Zadorov: Judges are the crux of the corruption! Join Tomorrow's demonstration!
Come tomorrow, May 19, 7:00pm, to Tel-Aviv Rabin Square! Join Ilana – murder victim Tair's mother, and Olga – purported “murderer” Roman Zadorov's wife! Together we must demand an end to the abomination! Roman Zadorov must be immediately freed! [1]
Request for rendering a decision was filed in the Supreme Court in Zadorov v State of Israel. The request pertains to rendering a decision on the right to inspect the paper decision record (original records) from the Nazareth District Court, which is now held in the Supreme Court. The Regulations say: “Every person is permitted to inspect decisions and judgment, which are not prohibited for publication by law”. And the Supreme Court itself declared that the right of the public to inspect court records is “a fundamental principle in any democratic regime”, “constitutional, supra-statutory”... But the courts are delaying and preventing the exercise of the right to inspect such records in the Zadorov court file for over a aa year now.  What are the judges hiding in the Zadorov court file? It is not difficult to guess... The right to inspect was partially exercised in the electronic court file in Net-HaMishpat (IT system of the court) in the Nazareth District Court – and it turned out that the 2010 judgment records (“Verdict” and “Sentencing”) by Judges Yitzhak Cohen, Esther Hellman, and Haim Galpaz are not duly signed - “draft” only... The right to inspect was also exercised in the Supreme Court's appeal court file, and there too, no signed judgments of the Nazareth were discovered, in disregard of the law, which prescribes the filing of signed and certified judgments for the opening of an appeal file... Zadorov's counsel in the appeal, Attorney Avigdor Feldman, explained the situation after the publication of these facts: He too failed in his efforts to discover the judgment records, since they were lost in the howling winds of the Jezreel Valley...
There is no need to recount the crooked conduct of the murder victim's school “friends”... There is no need to recount the crooked conduct of law and justice officers – from the Israel Police investigators, through District Attorney Mirit Stern, to State Prosecutor Shay Nitzan and Attorney General Yehuda Weinstein...
There is no need to detail again the exemplary and courageous conduct of forensic experts Dr Maya Forman and Dr Hen Kugel, Minister of Health Yael German, and the Israeli Medical Association...
As long as the authorities refuse to investigate and establish to whom belongs the abundant physical, scientific evidence – fingerprints, hairs, and DNA samples, which were found in the crime scene (none of which matches Zadorov), one cannot consider them as acting honestly.  Suffice is to recall “conviction with no real evidence” (Prof Sangero), and “the justice system is primarily protecting itself” (Prof Kremnitzer)...
Attention must be focused on the criminal conduct of the judges – crux of the corruption in this affair.  Already in the Varda AlShech scandal, the judges clarified that the publication of false and misleading “drafts” of judicial records, with intent to harm, is not considered by them criminality.  But any reasonable person would consider such conduct organized crime on the bench.
Conditions, where an innocent person is confined for life imprisonment with no valid, enforceable judgment records is incredible!

‎רועי וייס‎'s photo.
תמונה 1: ביום חמישי 19 למאי, 7:00 בערב - הפגנת תמיכה ברומן זדורוב, בהשתתפות אילנה זאדה, אמה של הנרצחת תאיר ראדה ז"ל, ואולגה - אישתו של רומן זדורוב. יחד נקרא: די לחרפה! לשחרר את רומן זדורוב מיד! 
Figure 1: Thursday, May 19, demonstration in Tel-Aviv in support of Roman Zadorov, who is falsely imprisoned for the murder of Tair Rada z"l. Amongthe speakers will be both Ilana, mother of the murder victim Tair, and Olga, Roman Zadorov's wife. Together we will call: End the abomination!  Free Roman Zadorov now!


תמונה 2: השופטים הם קדקוד השחיתות בפרשת רומן זדורוב. השופטים בנצרת - יצחק כהן, אסתר הלמן וחיים גלפז - ניהלו משפט מפוברק/בדוי/למראית עין בנצרת, ומעולם לא חתמו על הכרעת הדין וגזר הדין בשנת 2010. השופטים בבית המשפט העליון - יורם דנציגר, עמית וצבי זילברטל ניהלו ערעור מפוברק/בדוי/למראית עין ללא פסק דין מנצרת. המצב בו אדם מוחזק בכלא במאסר עולם ללא פסקי דין הוא בלתי נתפס!
Figure 2: Judges are the core of the corruption in the Zadorov affair! The judges of the Nazareth District Court - Yitzhak Cohen, Esther Hellman and Haim Glapaz - conducted a sham/simulated trial, and never signed the verdict and sentencing records in 2010. And the Supreme Court jusices - Yoram Danziger, Yittzhak Amit and Tzi Zylbertal - conducted a sham appeal with no judgment records from the Nazareth District Court. Holding a person in life imprisonment with no judgments in incredible!
____
מאהל המחאה ת"א, 18 למאי - בקשה למתן החלטה על בקשה למען הסדר הטוב לעיון בהחלטות בתיק הנייר מדינת ישראל נ זדורוב (502-07) מבית המשפט בנצרת הוגשה בבית המשפט העליון. העיון מתייחס לכתבי החלטות שכבר התפרסמו, בלתי חתומות... הבקשה לקבלת החלטה מציינת שעבר יותר מחודש מאז הוגשה הבקשה, והמועד להגשת תגובות הצדדים חלף גם הוא.
לגבי עיון בהחלטות שאינן אסורות בפרסום, התקנות אומרות: "כל אדם רשאי לעיין בהחלטות ופסקי דין שאינם אסורים בפרסום על פי דין". ובית המשפט העליון הכריז בפסק דין משנת 2009, כי זכות העיון היא "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי"... "חוקתי על-חוקי"...

א. מסמך הבקשה מיום 9 למאי, 2016, שהוגש בבית המשפט העליון, למתן החלטה בעניין הבקשה למען הסדר הטוב לעיון בכתבי ההחלטות מתיק הנייר מדינת ישראל נ זדורוב (502-07) מבית המשפט המחוזי נצרת, המוחזק היום בבית המשפט העליון.
a. May 9, 2016 Request, which was filed in the Supreme Court, for Rendering a decision on the proforma request to inspect the decision records in the paper court file State of Israel v Zadorov (502-07) from the Nazareth District Court, which is now held by the Supreme Court.

קישור ישיר לבקשה למתן החלטה שהוגשה בבית המשפט העליון:
Direct link to the bilingual Request for Rendering Decision, which was filed in the Supreme Court:

ב. בית המשפט העליון ממשיך לעכב את העיון בהחלטות, והזמין התנגדות מפרקליטות המדינה...
b. The Supreme Court continues to obsfuscate, and invited an objection by the State Prosecution...
במקרה זה, לא התנגדו הצדדים, הן סניגוריו של זדורוב והן פרקליטות המדינה לעיון. אכן, קשה לדמיין נימוק הגיוני להתנגדות לעיון בכתבי החלטות שכבר התפרסמו ברבים. אולם בהחלטת הרשם מיום 21 לאפריל, 2016, בית המשפט העליון נקט בצעד יוצא דופן, וביקש מפרקליטות המדינה לשקול שוב את תגובתה. כלומר, בית המשפט העליון הזמין התנגדות לעיון!


תמונה 3: זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10) בבית המשפט העליון - החלטת רשם מיום 21 לאפריל, 2016, על בקשה למען הסדר הטוב לעיון בהחלטות, שכבר פורסמו, מתיק הנייר מדינת ישראל נ זדורוב (502-07) בבית המשפט המחוזי נצרת.  תיק הנייר מנצרת מוחזק היום בבית המשפט העליון, המעכב ללא סיבה הגיונית את העיון בהחלטות.  החלטת הרשם אומרת: "באי כוח המערער הודיעו כי הם מותירים את ההחלטה לשיקול דעת בית המשפט, ובא כוח המשיבה הודיעה [כך-יצ] כי  אין לה התנגדות לעיון המבוקש.  עם זאת, למען הזהירות.. מתבקשת המשיבה להבהיר אם ישנן בתיק הנייר החלטות כלשהן שראוי למנוע או להגביל את העיון בהן (בפרט מחמת קיומו של איסור בדין)..." בית המשפט העליון הזמין  התנגדות לעיון בהחלטות שכבר התפרסמו ברבים...  אבל הזמנת ההתנגדות הופנתה לצד אחד בלבד - לפרקליטות.  ועניין זה אומר דרשני...
Figure 3: Zadorov v State of Israel (7939/10) in the Supreme Court - April 21, 2016 Magistrate decision on proforma request to inspect decision records, which have been previously published, from the paper court file State of Israel v Zadorov (502-07) in the Nazareth District Court. The paper court file from Nazareth is today held by the Supreme Court, which is delaying the inspection in the paper court records with no reasonable explanation.  The Magistrate's decision says: "Counsel for the Appellant gave notice that they leave the decision to the Court's discretion, and Counsel for the Respondent [State Prosecution - jz] gave notice that they have no objection to the requested inspection. With it, for caution's sake... the Respondent is requested to clarify whether there are any decisions in the paper court file, where inspection should be limited or denied (particularly for any prohibition by law)..." The Supreme Court is inviting objection to the inspection of decisionn records, which have already been published... But the invitation for the objection is addressed to one side only - the State Prosecution. Conduct of the Supreme Court in this matter begs for an explanation...
____
המועד להגשת התגובה החוזרת של הפרקליטות כבר עבר חלף גם הוא... אבל בית המשפט העליון מתמהמה במתן החלטה בעניין העיון... המאמצים למימוש זכות העיון בהחלטות ובפסקי הדין בתיק זדורוב נמשכים כבר יותר משנה.  נותר לחכות ולראות כמה זמן נוסף ימשוך בית המשפט העליון את מימוש זכות העיון בהחלטות מתיק הנייר בבית המשפט המחוזי בנצרת...
והשאלה המתבקשת היא: מה מנסים השופטים להסתיר?  לא קשה לנחש...

ג. העיון בכתבי ההחלטות האלקטרוניות בנט-המשפט בבית המשפט המחוזי נצרת מומש חלקית ותיעד הונאות חמורות של השופטים שם - פברוק כתבי פסק הדין!
c. Inspection of the electronic decision records in Net-HaMishpat (IT system of the court) in the Nazareth District Court was partially excercised, and documented serious fraud by the district judges - falsification of judgment records!


  
תמונה 4: השופטים בבית המשפט המחוזי בנצרת - יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז - עסקו בהונאה חמורה מכס המשפט - ניהול משפט מפוברק/בדוי/למראית עין, ומעולם לא חתמו כדין על פסקי הדין - הכרעת דין וגזר דין משנת 2010.
Figure 4: Judges of the Nazareth District Court - Yitzhak Cohen, Esther Hellman, and Haim Galpas - perpetrated serious fraud from the bench by conducting a sham/simulated trial, and never duly signed the 2010 judgments - verdict and sentencing records.
____

לאחר מאמצים ממושכים, מומשה חלקית זכות העיון בהחלטות האלקטרוניות בנט-המשפט בנצרת. העיון הראה שהשופטים בנצרת עסקו בהונאה חמורה, ומעולם לא חתמו כדין על כתבי הכרעת הדין וגזר הדין משנת 2010.

א.
ב.
ג.
תמונה 5: מדינת ישראל נ רומן זדורוב (פשע חמור 502-07) בבית המשפט המחוזי נצרת – משפט בדוי. תיבות החתימה על כתבי פסקי דין, כפי שהתגלו בעת עיון בתיק האלקטרוני בנט-המשפט - מערכת גישת המזכירות בבית המשפט המחוזי נצרת בינואר 2016: א. "הכרעת דין" מיום 14 לספטמבר, 2010; ב. "גזר דין" מיום מיום 14 לספטמבר, 2010; ג. "פסק דין משלים" מיום 24 לפברואר, 2014. בכתבים משנת 2010 חסרה לחלוטין כל צורה של חתימת אחד משלושת שופטי המותב -השופט חיים גלפז. לגבי שני השופטים האחרים – יצחק כהן ואסתר הלמן – מופיעות "חתימות גראפיות" חסרות תוקף, שהן תמונות תשליל. חתימות מסוג זה לא נמצאו עד היום על כתבי החלטות או פסקי דין אחרים בנט-המשפט...
לנוכח התנהלותו של בית המשפט המחוזי נצרת בתיק זה, למיטב, יש לראות בו בית משפט בלתי כשיר.
Figure 5: State of Israel v Roman Zadorov (502-07) in the Nazareth District Court - sham/fake/simulated trial. The signature boxes on the judgment records, which were discovered during inspection of the electronic court file in Net-HaMishpat - IT system of the court - in January 2016: a. The September 14, 2010 "Verdict"; b. The September 14, 2010 "Sentencing"; c. The February 24, 2014 "Supplemental Judgement. The 2010 records are missing any form of signature by one of the three judges of the panel - Judge Haim Galpaz.  For the other two judges of the panel - Yitzhak Cohen and Esther Hellman - only "graphic signatures", which are negative images are seen.  Such signatures have never been discovered to this date on any of the numerous decisions and judgments in Net-HaMishpat, which have been inspected.
In view of its conduct in the Zadorov case, the Nazareth District Court at best should be deemed an incompetent court.


תמונה 6כרטיסיית "פסקי דין" מנט-המשפט בתיק מדינת ישראל נ זדורוב (502-07) בנצרת אינה מראה את כתבי "הכרעת הדין" ו"גזר הדין" הבלתי חתומים משנת 2010.  בה בשעה, "פסקי דין" אלה היו כביכול הבסיס לערעור שנמשך 5 שנים בבית המשפט העליון... "פסק הדין המשלים" משנת 2014 נרשם כ"הוראה לבא כוח נאשמים להגיש יפוי כוח"... יחד עם זאת, נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם, המזכירה הראשית אשרת אביכזר והנהלת בתי המשפט מסרבים לענות:  א. מי מחזיק כדין בסמכות ועל מי מוטלת כדין החובה לרשום את פסקי הדין תחת כרטיסיית "פסקי דין" במערכת "נט המשפט" בבית המשפט המחוזי נצרת? ב. האם רישום כתב בית דין כ"פסק דין", "הכרעת דין", ו/או "גזר דין" תחת כרטיסיית "פסקי דין" במערכת "נט המשפט" אומר שהוא אכן פסק דין עשוי כדין ובר תוקף באותו תיק? ג. האם אי רישום כתב בית דין כ"פסק דין", "הכרעת דין", ו/או "גזר דין" תחת כרטיסיית "פסקי דין" במערכת "נט המשפט" אומר שאינו פסק דין עשוי כדין ובר תוקף באותו תיק?
בית משפט שבו אין רישום תקין ואמין של פסקי הדין ייחשב ללא כל ספק לבית משפט בלתי כשיר ו/או מושחת!
Figure 6: The “Judgment Docket” in Net-HaMishpat in the Roman Zadorov court file in Nazareth fails to show entry of the 2010 unsigned “Verdict” and “Sentencing” records. With it, the 5 year long appeal in the Supreme Court purpotedly originated in such judgment records... The 2014 "Supplemental Judgment" was docketed as "Instruction to file Certificate of Counsel for Defendants"...
At the same time, Presiding Judge Avraham Avraham of the Nazareth District Court,
Chief Clerk Oshrat Avichezer, and the Administration of Courts refuse to answer:  
a. Who is lawfully charged with the duty and authority to enter judgment records under the “Judgment Docket” in Net-HaMishpat in the Nazareth District Court? b. Does the entry of a court record as a “Judgment”, “Verdict”, and/or “Sentencing” under the “Judgment Docket” in Net-HaMishpat indicate that it is indeed a lawfully made, valid and effectual judgment in the respective court file? c. Does the failure to register a court records as a “Judgment”, “Verdict”, and/or “Sentencing” under the “Judgment Docket” in Net-HaMishpat indicate that it is indeed not a lawfully made, valid and effectual judgment in the respective court file?
Needless to say, the matter is addressed in great detail in the British Mandate period Regulations of the Court – Registration Office(1936), but Israeli Regulations of the Courts – Office of the Clerk (2004) are entirely silent on this matter.
A court, where there is no valid and honest entry of judgments, and instead - vague and ambiguous judgment records are maintained, would no doubt be deemed incompetent and/or corrupt court!
____
לאחר פרסום ממצאים אלה, נתן עו"ד אביגדור פלדמן, סניגורו של רומן זדורוב בערעור בבית המשפט העליון (שעדיין היה אז תלוי ועומד) הסבר לעניין באתר "המקום הכי חם בגיהינום" תחת הכותרת: "פרשת זדורוב: גופות, וסירחון, וריח חזק של פורמלין". עו"ד פלדמן כתב שגם מאמציו לגלות את פסק הדין של בית המשפט המחוזי נצרת נכשלו, כי נמצאו רק "שאריות פסק הדין שהרוח המייללת בחוץ לא נשאה בכנפיה ופיזרה לאורכו ולרוחבו של עמק יזרעאל”.

ברור גם לחלוטין מדוע השופטים נזקקו להונאות מסוג זה - כיוון שהם יודעים היטב שרומן זדורוב חף מפשע!

ד. אין צורך לחזור ולפרט את התנהלותם הנלוזה של "חברותיהשל תאיר ז"ל לספסל הלימודים, ושל אנשי חוק ומשפט במקרה זה.

d. There is no need to recount the crooked conduct of the murder victim's school “friends”, as well as law and justice officers in this case. 

אין צורך לחזור ולפרט את התנהלותן הנלוזה של "חברותיה" של תאיר ראדה ז"ל לספסל הלימודים.  העדויות בבית המשפט סותרות זאת את זאת, ומראות לללא צל של ספק שהן סירבו לשתף פעולה בחקירה והסתירו מידע שבידיהן לגבי הרצח.
אין גם צורך לחזור ולפרט את חומר הראיות - או חוסר הראיות - להרשעתו של רומן זדורוב, ולטיעונים המצוצים מאצבע של התביעה והשופטים בפסק הדין המפוברק בן מאות העמודים...

אין גם צורך לחזור ולפרט את התנהלותם הנלוזה של אנשי חוק ומשפט – החל בחוקרי המשטרה וכלה בפרקליטת המחוז מירית שטרןפרקליט המדינה שי ניצןוהיועמ"ש יהודה ויינשטיין

אין גם צורך לחזור ולפרט את התנהלותם המופתית והאמיצה של הרופאים דרמאיה פורמן ודרחן קוגל, של שרת הבריאות יעל גרמן, ושל ההסתדרות הרפואית.

 

 תמונה 7: שערות (תמונה מחומר הראיות),  עשרות טביעות אצבעות (תמונה סכמטית), ודוגמאות דנ"א (תמונה סכמטית)שאינן של תאיר ז"ל ואינן של רומן זדורוב, נמצאו בזירת הרצח. כל עוד אנשי הרשויות ממשיכים בסירובם לחקור ולברר למי שייכות ראיות אלה, אי אפשר לראות בהם מי שפועלים בתום לב.
Figure 7: Hairs (photograph from the evidence material), dozens of fingerprints (schematic figure), and DNA samples (schematic figure), which match neither the victim Tair, nor Roman Zadorov, were discovered in the crime scene.  As long as the authorities continue to refuse to investigate and determine to whom these samples belong, one cannot see them as acting honestly.
_____

כל עוד אנשי הרשויות מסרבות לחקור ולקבוע למי שייכות שלל הראיות הפיזיותהמדעיות מזירת הרצח – טביעות אצבעותשערותודוגמאות דנ"א (שאף אחת מהן אינה תואמת את רומן זדורובאין לראות בהם מי שפועלים בתום לב

די לצטט את הפרופסור למשפטים בועז סנג'רו, שכתב: "הרשעה ללא ראיות של ממש" [2]  צריך להוסיף על כך את מה שכתב הפרופסור למשפטים מוטה קרמניצר: "ההתנהלות של הפרקליטות בתיק זדורוב מפחידה... אנו נותרים עם מערכת משפטית שמגִנה בעיקר על עצמה." [3] ופרופ יואב דותן כתב: "דר' פורמן ומיסטר ניצן"... [4]

ה. בפרשת ורדה אלשייך כבר הבהירו לנו השופטים שפרסום "טיוטותשקריות ומטעות מתוך כוונת זדון אינו נחשב בעיניהם כהתנהלות עבריינית
e. Already in the Varda AlShech scandal, the judges clarified that the publication of false and misleading “drafts” of judicial records, with intent to harm, is not considered by them criminality.

תשומת הלב חייבת להיות ממוקדת על התנהלותם העבריינית של השופטים – קדקוד השחיתות בפרשה זאת
פברוק כתבי פסק הדין על ידי השופטים המחוזיים בנצרת אינו יוצא דופן כלל: פברוק מסוג זה בדיוק במערכת נט-המשפט היה הבסיס להתנהלות השופטת ורדה אלשייך בפרשת הפרוטוקולים המפוברקים, כפי שתיעד בפירוט רב נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג בהחלטתו (להלן). בפרשת הפרוטוקולים המפוברקים של ורדה אלשייך, נציב תלונות הציבור על השופטים ערך בדיקה מקיפה ויסודית, ויש לראות את החלטתו בעניין מסמך היסטורי חשוב, המתעד את שחיתות מערכת המשפט בישראל היום.
הנציב תיעד ששתי הגרסאות של הפרוטוקול של השופטת ורדה אלשייך היו בלתי חתומות. הנציב מצטט בהחלטתו את החוק בישראל (וכמוהו גם בבתי המשפט של שאר האומות הנאורות כבר מאות שנים, ובמשפט העברי כבר אלפי שנים) - החלטות בתי המשפט חייבות להיות בכתב, וחתומות על ידי השופטים שישבו בדין.  הן הנציב והן השופטת ורדה אלשייך היו בהסכמה, שהחלטות בלתי חתומות הן "טיוטות" חסרות תוקף בלבד.
חמור מכך, החלטת הנציב מתעדת שהמקרה שהביא לתלונה נגד השופטת ורדה אלשייך לא היה יוצא דופן כלל. הן השופטת ורדה אלשייך והן שופטים אחרים נוהגים בשגרה לפברק את החלטותיהם - לתת לצדדים החלטות בלתי חתומות, כאילו הן החלטות תקפות ובנות אכיפה, בשעה שהן "טיוטות" בלבד...
 תופעה זאת גם מראה, שבעקבות הנהגת מערכת המידע החדשה בבתי המשפט - נט-המשפט - קרסו מנגנונים, שנבנו בבתי המשפט במשך מאות שנים למנוע הונאות מסוג זה.
חמור עוד יותר, שכבר בפרשת ורדה אלשייך הבהירו לנו השופטים בישראל, שפרסום "טיוטותשקריות ומטעות מתוך כוונת זדון אינו נחשב בעיניהם כהתנהלות עבריינית.  השופטת ורדה אלשייך מעולם לא הועמדה לדין, ואף לא ננקטו נגדה כל צעדי ענישה משמעותיים. 
אולם כששופט משטה בבעלי הדין ובציבור להאמין, ש"טיוטות" הן החלטות תקפות ובנות אכיפה, יש לראות בהתנהלות זאת הונאה חמורה מכס המשפט. תופעה זאת ידועה ברחבי העולם מזה מאות שנים כסימן מובהק של פשיעה מאורגנת בבתי המשפט.

ו. החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג מיום 31 למאי, 2012, בפרשת הפרוטוקולים המפוברקים של השופטת ורדה אלשייך
f. May 31, 2012 decisions by Ombudsman of the Judiciary Eliezer Goldberg in the Judge Varda AlShech fabricated protocols scandal

קישור ישיר להחלטת נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג בפרשת הפרוטוקולים המפוברקים של השופטת ורדה אלשייך:
Direct link to the Ombudsman of the Judiciary decision in the Judge Varda AlShech fabricated protocols scandal (with English translation):


ז. העיון בתיק הערעור בבית המשפט העליון מומש, ותיעד כשל חמור - ניהול הליך ערעור מפוברק/בדוי/למראית עין במשך 5 שנים ללא פסקי דין אמתיים (אותנטיים) של בית המשפט המחוזי נצרת.
g. Inspection of the appeal court file in the Supreme Court was excercised, and docuemnted serious failure - conduct for 5 years of a sham/fake/simulated appeal process, originated from no authentic judgment records of the Nazareth District Court. 


  
תמונה 8: השופטים בבית המשפט המחוזי בנצרת - יורם דנציגר, יצחק עמית, וצבי זילבטל - ניהלו במשך 5 שנים ערעור מפוברק/בדוי/למראית עין, מתוך פסקי דין מפוברקים/בדויים/למראית עין מבית המשפט המחוזי נצרת.
Figure 8: Justices of the Supreme Court - Yoram Danziger, Yitzhak Amit, and Zvi Zylbertal - conducted for 5 years a sham/simulated appeal, originating in sham/simulated judgment records of the Nazareth District Court.
____

העיון בתיק הנייר (כתבי מקור) בבית המשפט העליון בתיק הערעור (זדורוב נ מדינת ישראל 7939/10) העלה רק כתבי פסק דין מפוברקים/טיוטות/למראית עין מבית המשפט המחוזי נצרת (תמונה 5). בתיק זה ניהל כביכול בית המשפט העליון הליך ערעור פלילי במשך חמש (5) שנים ללא כתבי פסקי דין אמתיים (אותנטיים) של בית המשפט המחוזי נצרת. זאת - בניגוד להוראות החוק המפורשות, המחייבות הגשת כתבי פסקי דין חתומים ומאושרים עם הודעת הערעור. הוראות חוק אלה אינן ייחודיות למדינת ישראל, והוראות דומות קיימות גם בחוקי אומות אחרות ברחבי העולם.  ללא פסקי דין אותנטיים של בית המשפט שלמטה, אין קם לערכאת הערעור כל כוח וסמכות שיפוטית בעניין.
לנוכח התנהלותו של בית המשפט העליון בתיק זה (והתנהלות דומה, שתועדה במקרים אחרים), למיטב, יש לראות בבית המשפט העליון בית משפט בלתי כשיר.


א.


ב.
תמונה 9: רומן זדורוב נ מדינת ישראל (ערעור פלילי 7939/10) בבית המשפט העליון - כתבים שהתגלו בעיון בתיק הנייר (כתבי מקור) בבית המשפט העליון: א. “הכרעת דין" מיום 14 לספטמבר, 2010 – תדפיס בלתי חתום ממקור בלתי ידוע,שאינו כתב בית דין בעליל. ב. “גזר דין" - מיום 14 לספטמבר, 2010 – תדפיס מ"נבו, הוצאה לאור, בע"מ”, שאינו כתב בית דין בעליל. בית המשפט העליון ניהל כביכול ערעור במשך חמש (5) שנים ללא כתבי פסקי דין תקפים של בית המשפט המחוזי נצרת, בניגוד להוראות החוק המפורשות.  לנוכח התנהלותו של בית המשפט העליון בתיק זדורוב, למיטב, יש לראות בבית המשפט העליון בית משפט בלתי כשיר.
Figure 9: Roman Zadorov v State of Israel (7939/10) in the Supreme Court - records that were discovered in inspection of the paper court file (original records) in the Supreme Court: a. September 14, 2010 "Verdict" - an unsigned printout from an unknown source, which is patently not a valid court record. b. September 14, 2010 "Sentencing -   a printout from "Nevo Publishing, LTD", which is patently not a court record. The Supreme Court purported to conduct for five (5) years an appeal in a murder case wiht no valid court judgments of the Nazareth District Court, in disregard of explicit provisions of the law.  In view of its conduct in the Zadorov case, the Supreme Court should at best be deemed an incompetent court.
____


המצב בו אדם חף מפשע מוחזק בכלא במאסר עולם ללא פסקי דין הוא בלתי נתפס!  בואו מחר, 19 למאי, 7:00 בערב לכיכר רבין! יחד עם אילנה – אמה של הנרצחת תאיר ראדה ז"לואולגה אשתו של "הרוצחכביכול רומן זדורובנקראדי לחרפהיש לשחרר את זדורוב מיד!

קישורים
[1] Wikipedia - Roman Zadorov
[2] Prof Boaz Sangero: Conviction with no real evidence _Haaretz
פרופ' בועז סנג'רו: הרשעה ללא ראיות של ממש_הארץ
[3] Prof Mota Kremnitzer_Conduct of the prosecution is scary_Haaretz
פרופ' מרדכי קרמניצר: ההתנהלות של הפרקליטות בתיק זדורוב מפחידה_הארץ

http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2459167
[4] Prof Yoav Dotan: Dr Forman and Mr Nitzan_Haaretz
פרופ' יואב דותן: דר' פורמן ומיסטר ניצן_הארץ
http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2415535