Monday, November 14, 2016

2016-11-14 בירבורים על “כישורים" ו“מינויים פוליטיים" – הבעיה היא שופטים עבריינים


2016-11-14 בירבורים על “כישורים" ו“מינויים פוליטיים" – הבעיה היא שופטים עבריינים!
=========================
חכמי הדור מברברים את עצמם לדעת על "כישורי השופטים", “מינויים פוליטיים", ו"אקדח על השולחן".
אבל הבעיה האמתית היא שופטים עבריינים! בכל שנות המדינה לא הורשע אף שופט על עבירות פליליות בעת מילוי תפקידו, ורק אחד הועמד לדין.
אבל מועמדים ראויים יש בשפע:
* השופטת ורדה אלשייך נתפסה שוב ושוב בהונאות על כס המשפט. מדוע לא הועמדה לדין?
* המשטרה המליצה להעמיד לדין את השופט יצחק כהן על עבירות מין, כולל עבירות מין בלשכתו. איפה כתב האישום?
* השופט חיים גלפז ישב כביכול בדין במשפט המפוברק של רומן זדורוב בנצרת. אולם הראיות מראות שהיה מתחזה ללא מינוי כלל. הנהלת בתי המשפט ומשרד המשפטים לא ענו עד היום על בקשות על פי חוק חופש המידע לכתב מינויו.
* השופטת נילי מיימון ישבה כביכול בידן והתעללה בג’ואל בן סימון (אח"כ – קרבן האישפוז הכפוי על ידי איילת שקד). אולם הראיות מראות שהייתה מתחזה ללא מינוי כלל. הנהלת בתי המשפט ומשרד המשפטים לא ענו עד היום על בקשות על פי חוק חופש המידע לכתב מינויה.
* השופטת אספרנצה אלון עסקה בהונאה על כס המשפט. היועמ"ש העביר תלונה פלילית נגדה ל"טיפול" פרקליטות המדינה. איפה החקירה?
* השופטים אסתר הלמן, יצחק כהן, אברהם אברהם עסקו בהונאה בתיק מ"י נ רומן זדורוב. היועמ"ש סירב לקבל תלונה פלילית נגד הלמן ואברהם. ואיפה החקירה נגד יצחק כהן?
http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.3121076במאמר שהתפרסם באחרונה ב"הארץ" (8.11) ביקר פרופ' מני מאוטנר את שיט...
haaretz.co.il558 Members
Joseph Zernik's photo.