Sunday, May 14, 2017

2017-05-14 מערכת המשפט כבר קרסה: א) משפט שדה - לורי שם-טוב ומוטי לייבל, ב) מאסר שווא - שוקי משעול

Image may contain: 2 people, people smiling, closeup
2017-05-14 מערכת המשפט כבר קרסה: א) משפט שדה - לורי שם-טוב ומוטי לייבל, ב) מאסר שווא - שוקי משעול

א) משפט שדה - לורי שם-טוב ומוטי לייבל, ב) מאסר שווא - שוקי משעול

Image may contain: 2 people, people smiling, closeup

Image may contain: 1 person, closeup
Image may contain: 1 person, smiling
2017-05-14 מערכת המשפט כבר קרסה: א) משפט שדה - לורי שם-טוב ומוטי לייבל, ב) מאסר שווא - שוקי משעול
==============
1. משפט שדה - לורי שם-טוב ומוטי לייבל
היום התנהל עוד דיון - מה שמתרחש אצל השופט בני שגיא בבית המשפט המחוזי ת"א חמור ביותר.
בדיון היום שגיא הודיע, שהתנהלה כבר הקראה. אבל הקראה לא התנהלה מעולם:
ביום שהוא רשם בנט-המשפט "דיון הקראה" - בכלל לא היה בידי הנאשמים כל כתב אישום.
בדיון שלאחריו הם קיבלו את כתב האישום המפוברק. הוא ניסה לחלץ מהם הודעה שהם "קראו" את כתב האישום. הם סירבו להודיע זאת, אבל הוא כתב בפרוטוקול שהם "קראו" את כתב האישום.
בדיון שלאחריו - הם קיבלו לבסוף מחבר של לורי את כתב האישום האמתי - זה שנרשם בתיק בנט-המשפט. אבל שגיא ניסה לפברק שאין הבדל בין שני כתבי האישום, למרות שבקשה שהוגשה לו בשם לורי שם טוב, עוד לפני הדיון, כללה טבלה של ההבדלים בין שני כתבי האישום - המפוברק שניתן לנאשמים ופורסם בתקשורת, וזה שנרשם בנט-המשפט.
בנוסף - היום הופיעו לראשונה עורכי דין מהסנגוריה הציבורית, אבל עדיין לא היה ברור מי בא-כוחו של מי.
התיאור כאן הוא מתון וחלקי ביותר. קיבלתי דיווחים מעוד שניים שהיו בדיון על מה שהתרחש שם.
2. מאסר שווא של שוקי משעול
מחרתיים שוקי משעול - חושף השחיתות ברשות המסים - הולך להיכנס לכלא רמלה על סמך צו מאסר מפוברק (לגבי "פלוני", בלתי חתום) במקום צו מאסר אמתי - מעשה ידיו של שופט בית המשפט העליון אורי שוהם. שוהם מסרב לתקן את הפברוק וברור שאין כאן טעות, אלא הונאה. במקביל, נציבת שירות בתי הסוהר מסרבת לענות על בקשות חוזרות לקיים את החוק (אסור לקבל אדם למאסר ללא צו מאסר עשוי כדין, המזהה את האסיר) ולמנוע את מאסר השווא.
______
מערכת המשפט קרסה כבר מזמן!
השופטים אפילו לא מנסים להתחזות למי שמקיימים את החוק בניהול הליכי משפט. הפרקליטות, הסנגוריה הציבורית, המשטרה ושירות בתי הסוהר פועלים בהתאם...
תופעות טיפוסיות לדיקטטורות ומשטרים אפלים...
==============
1. משפט שדה - לורי שם-טוב ומוטי לייבל
היום התנהל עוד דיון - מה שמתרחש אצל השופט בני שגיא בבית המשפט המחוזי ת"א חמור ביותר.
בדיון היום שגיא הודיע, שהתנהלה כבר הקראה. אבל הקראה לא התנהלה מעולם:
ביום שהוא רשם בנט-המשפט "דיון הקראה" - בכלל לא היה בידי הנאשמים כל כתב אישום.
בדיון שלאחריו הם קיבלו את כתב האישום המפוברק. הוא ניסה לחלץ מהם הודעה שהם "קראו" את כתב האישום. הם סירבו להודיע זאת, אבל הוא כתב בפרוטוקול שהם "קראו" את כתב האישום.
בדיון שלאחריו - הם קיבלו לבסוף מחבר של לורי את כתב האישום האמתי - זה שנרשם בתיק בנט-המשפט. אבל שגיא ניסה לפברק שאין הבדל בין שני כתבי האישום, למרות שבקשה שהוגשה לו בשם לורי שם טוב, עוד לפני הדיון, כללה טבלה של ההבדלים בין שני כתבי האישום - המפוברק שניתן לנאשמים ופורסם בתקשורת, וזה שנרשם בנט-המשפט.
בנוסף - היום הופיעו לראשונה עורכי דין מהסנגוריה הציבורית, אבל עדיין לא היה ברור מי בא-כוחו של מי.
התיאור כאן הוא מתון וחלקי ביותר. קיבלתי דיווחים מעוד שניים שהיו בדיון על מה שהתרחש שם.
2. מאסר שווא של שוקי משעול
מחרתיים שוקי משעול - חושף השחיתות ברשות המסים - הולך להיכנס לכלא רמלה על סמך צו מאסר מפוברק (לגבי "פלוני", בלתי חתום) במקום צו מאסר אמתי - מעשה ידיו של שופט בית המשפט העליון אורי שוהם. שוהם מסרב לתקן את הפברוק וברור שאין כאן טעות, אלא הונאה. במקביל, נציבת שירות בתי הסוהר מסרבת לענות על בקשות חוזרות לקיים את החוק (אסור לקבל אדם למאסר ללא צו מאסר עשוי כדין, המזהה את האסיר) ולמנוע את מאסר השווא.
______
מערכת המשפט קרסה כבר מזמן!
השופטים אפילו לא מנסים להתחזות למי שמקיימים את החוק בניהול הליכי משפט. הפרקליטות, הסנגוריה הציבורית, המשטרה ושירות בתי הסוהר פועלים בהתאם...
תופעות טיפוסיות לדיקטטורות ומשטרים אפלים...