Tuesday, November 10, 2015

2015-11-10 ISRAEL: Crooks in the courts // נכלולים בבתי המשפט

Request was filed with Presiding Judge of the Tel-Aviv District Court to establish procedures for inspection of court decisions and judgments.
בקשה הוגשה לנשיאת בית המשפט המחוזי ת"א דבורה ברלינר – להסדיר את העיון בהחלטות ופסקי דין - אולמרט, פינטו, גקי בן זקן
 
Review of criminal court files in recent major corruption scandals involving former Prime Minister Olmert, Rabbi Pinto and top Israel Police commanders, and Jacki BenZaken stock market manipulations, shows that the Tel-Aviv District Court judges routinely maintain double books for dockets and deny public access to decisions and judgments. Such conduct would surely be deemed indicative of an incompetent court, is inconsistent with the law of the State of Israel, with Human Rights, and with fundamental integrity. It again documents the fraud inherent in development and operation of the Court's IT system – Net-HaMishpat.
בדיקת התיקים הפליליים בפרשיות שחיתות אחרונות – אהוד אולמרט-הולילנד, פינטו-ברכה-ארביב, וג'קי זקן-הרצת המניות – מראה ששופטי בית המשפט המחוזי ת"א מנהלים בשגרה ספרים כפולים בתיקי בתי המשפט ומונעים את גישת הציבור להחלטות ופסקי דין. אין ספק שהתנהלות זאת תיחשב להתנהלות של בית משפט בלתי כשיר. היא גם אינה עולה בקנה אחד עם החוק במדינת ישראל, עם זכויות האדם, ועם ישרה בסיסית. התנהלות זאת גם מדגימה שוב את ההונאה החמורה בפיתוח והפעלת מערכת המידע של בתי המשפט המחוזיים – נט המשפט.
קישור
מסמך הבקשה שהוגש היום לנשיאת בית המשפט המחוזי ת"א:
https://www.scribd.com/doc/289214921/
 
Human Rights Alert (NGO) לזכויות האדם
Joseph Zernik, PhD ד"ר יוסף צרניק
PO Box 33407, Tel Aviv, Israel ת"ד 33407, ת"א 6133301
Fax: 077-3179186 Email: joseph.zernik@hra-ngo.org

[עברית להלן]
November 10, 2015


Presiding Judge Devorah Berliner
Tel-Aviv District Court
1 Weizmann Street, Tel-Aviv
By hand delivery


RE: Request for publishing procedures for inspection of decisions and judgments in the Tel-Aviv District Court
Your response within 45 days, pursuant to the Administrative Procedures Act (1958) is kindly requested.
Dear Presiding Judge Berliner:
I herein request that you publish procedures for inspecting decisions and judgments in court files of the Tel-Aviv District Court.
The Regulations of the Courts (Inspection of Court Files) – 2003, Article 2(b) says:
Every person is permitted to inspect decisions that are not lawfully prohibited for publication.
The Regulations of the Courts (Inspection of Court Files) – 2003, Article 6(b) says:
Presiding Judge of the court shall establish procedures and times for inspection of the files of the respective court.
In recent years I have been conducting a survey, part of an academic study, relative to exercising public access to court records in the courts of the State of Israel. In the context of such survey, I have attempted to inspect decisions and judgments in various files of the Tel-Aviv District Court, but I have not found published inspection procedures, as required by Article 6(b) of the above referenced Regulations.
In particular, I herein request that you inform me of procedures for exercising the right to inspect decisions and judgments in the following court files, which are not sealed:
1) State of Israel v Zerni et al (10291-01-12)
2) State of Israel v Pinto (43357-09-14)
3) State of Israel v BenZeken et al (4312-10-13)
Inspection of all three court files, referenced above, shows that the judges maintained double-books for the “Decisions Docket” in the electronic case management and public access system of the court – Net-HaMishpat. The dockets, which are publicly displayed in each of these court files show only a small fraction of the decisions in each of them. In contrast, the “Decisions Docket”, which is displayed to the Court, shows a much larger number of decisions.
Moreover, in State of Israel v Zerni et al some decisions and/or judgments were registered neither in the publicly displayed docket, nor in the Court's docket, and according to Judge David Rosen are maintained only as paper records, although the Tel-Aviv District Court has been administered in electronic files for over 5 years.
Therefore, I emphasize that instant request pertains to inspection procedures pertaining to all decisions and/or judgments in the above referenced court files, be it records that are registered in the publicly accessible “Decisions Docket”, records that are registered in the Court's “Decisions Docket”, or records that were maintained only in paper court files or any other media.
Inherent to instant request is also procedure for inspection of a full and complete Decisions Docket and Judgments Docket in each of the court files, referenced above.
Truly,

__________________
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
CC:
Prof Uzi Ornan, Computer Science, Technion
Prof Michal Irani, Computer Science, Weizmann Institute
Prof Abraham Bell, Law Faculty, Bar Ilan University
Prof Ariel Bendor, Law Faculty, Bar Ilan University
Prof Gad Barlzilai, Law Faculty, Haifa University
Prof Yoram Baram, Computer Science, Technion
Prof Oren Gazal, Law Faculty, Haifa University
Attorney Einat Hurvitz, CEO, Freedom of Information Movement
MK Tamar Zandberg
Prof Shmuel Zaks, Computer Science, Technion
Prof Irad Yavneh, Computer Science, Technion
Attorney Dan Yakir, Legal Counsel, Association for Civil Rights in Israel
Prof Asa Kasher, Philosophy Dept, Tel-Aviv University, School of Public Policy and Administration, Hebrew University
Attorney Gaby Lasky, Tel-Aviv
Prof Eliezer Lederman, Law Faculty, Tel-Aviv University
Prof Ami Litman, Computer Science, Technion
Prof Yehuda Lindel, Computer Science, Bar-Ilan University
Prof Menahem Mautner, Law Faculty, Tel-Aviv University
Prof Barak Medina, Law Faculty, Hebrew University
Prof Doron Navot, Law Faculty, Haifa University
Prof Daniel Friedman, Law Faculty, Tel-Aviv University
Prof Nir Kedar, Law School, Sapir Academy
Prof Mota Kermnitzer, Law Faculty, Hebrew University
Prof Amnon Rubinstein, Law School, Herzlia IDC
Prof Omer Reingold, Computer Science, Weizmann Institute
Prof Assaf Schuster, Computer Science, Technion
Prof Gabriela Shalev, Ono Academic Center
Prof Yedidya Stern, Law Faculty, Bar-Ilan University
Prof Eli Shamir, Hebrew University
Attorney Elad Shraga, Chairman and Founder, Quality Government Movement
_________________________________________________________________________
10 לנובמבר, 2015


השופטת דבורה ברלינר
נשיאת בית המשפט המחוזי ת"א
רחוב וייצמן 1, ת"א
במסירה ידנית


הנידון: בקשה לפרסום סדרי עיון בהחלטות ופסקי דין בתיקי בית המשפט המחוזי ת"א
אבקש את תשובתך בתוך 45 יום על פי החוק לתיקון סדרי מנהל תשי"ט-1958


לכבוד נשיאת בית המשפט המחוזי ת"א, השופטת ברלינר,
הריני פונה אליך בזאת לפרסם סדרי עיון בהחלטות ובפסקי דין בתיקי בית המשפט המחוזי ת"א.
תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003, סעיף 2(ב) אומר:
כל אדם רשאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות לפרסום על פי דין.
תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003, סעיף 6(ב) אומר:
נשיא בית המשפט יקבע את סדרי העיון ומועדי העיון בתיקי בית המשפט שבו הוא מכהן.
בשנים האחרונות אני מנהל סקר, במסגרת מחקר אקדמי, לגבי מימוש גישת הציבור לעיון בכתבי בתי המשפט בישראל. במסגרת זאת, ניסיתי לעיין בהחלטות ופסקי דין בתיקים שונים בבית המשפט המחוזי ת”א, אולם לא מצאתי שפורסמו סדרי עיון כנדרש בסעיף 6(ב) של התקנות הנ"ל.
בפרט, הריני מבקש בזאת, שתודיעי לי על הסדר למימוש העיון בהחלטות ופסקי הדין בשלושת התיקים הבאים, שאינם חסויים:
1) מדינת ישראל נ צרני ואח' (10291-01-12)
2) מדינת ישראל נ פינטו (43357-09-14)
3) מדינת ישראל נ בנזקן ואח' (4312-10-13)
העיון בכל אחד משלושת התיקים הנ"ל מראה שהשופטים ניהלו ספרים כפולים לגבי רשימות "החלטות בתיק" במערכת המידע וניהול התיקים – נט המשפט. רשימות אלה, כפי שהן מוצגות לציבור בכל אחד מן התיקים הנ"ל, מראות רק חלק קטן מן ההחלטות בכל אחד מהם. לעומת זאת, רשימות "החלטות בתיק" המוצגות לבית המשפט מראות מספר גדול בהרבה של החלטות.
בנוסף, בתיק מדינת ישראל נ צרני ואח' ניתנו על פי השופט דוד רוזן החלטות ו/או פסקי דין שלא נרשמו ברשימת "החלטות בתיק" המוצגת לציבור וכן לא נרשמו ברשימה המוצגת לבית המשפט עצמו, אלא נותרו ככתבי נייר, למרות שבית המשפט המחוזי ת”א מתנהל בתיקים אלקטרוניים כבר יותר מחמש שנים.
לפיכך, הריני מדגיש שבקשתי זאת מתייחסת להסדר עיון בכלל ההחלטות ופסקי הדין בשלושת התיקים הנ"ל, בין אם אלה שברשימות הנגישות לציבור בנט המשפט, בין אם אלה שברשימות בנט המשפט שאינן נגישות לציבור, ובין אם אלה שנשמרו בתיקי נייר או בכל צורה אחרת.
חלק בלתי נפרד מבקשתי זאת, הוא גם הסדר לעיון ברשימה שלמה ומלאה של "החלטות בתיק" ו"פסקי דין" בכל אחד מן התיקים הנ"ל.
בברכה,

_______________
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
העתקים:
פרופ עוזי אורנן, מדעי המחשב, הטכניון
פרופ מיכל אירני, מדעי המחשב, מכון וייצמן
פרופ אבי בל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
פרופ אריאל בנדור, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
פרופ גד ברזילי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
פרופ יורם ברעם, מדעי המחשב, הטכניון
פרופ אורן גזל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
עו"ד עינת הורביץ, מנכ"לית, התנועה לחופש המידע
ח"כ תמר זנדברג
פרופ שמואל זקס, מדעי המחשב, הטכניון
פרופ עירד יבנה, מדעי המחשב, הטכניון
עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי, האגודה לזכויות האזרח
פרופ אסא כשר, המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת ת"א וביה"ס למדיניות ציבורית וממשל, האונירסיטה העברית
פרופ אליעזר לדרמן, הפקולטה למשפטים, אונבירסיטת ת"א
פרופ עמי ליטמן, מדעי המחשב, הטכניון
פרופ יהודה לינדל, מדעי המחשב, אוניברסיטת בר-אילן
עו"ד גבי לסקי, ת"א
פרופ מנחם מאוטנר, הפקולטה למשפטים, אונבירסיטת ת"א
פרופ ברק מדינה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית
פרופ דורון נבות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
פרופ דניאל פרידמן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א
פרופ ניר קידר, ביה"ס למשפטים, מכללת ספיר
פרופ מוטה קרמניצר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית
פרופ אמנון רובינשטיין, ביה"ס למשפטים, המרכז הבינתחומי, הרצליה
פרופ עומר ריינגולד, מדעי המחשב, מכון וייצמן
פרופ אסף שוסטר, מדעי המחשב, הטכניון
פרופ גבריאלה שלו, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו
פרופ ידידיה שטרן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ אליהו שמיר, מדעי המחשב, האוניברסיטה העברית
עו"ד אליעד שרגא , יו"ר ומייסד, התנועה לאיכות השלטון