Wednesday, April 21, 2021

2021-04-21 פ"ח 502-07 מ"י נ' רומן זדורוב: האם קיימת חובה לחתום על פסקי דין פליליים? ומה דינו של פס"ד בלתי חתום?

 2021-04-21 פ"ח 502-07 מ"י נ' רומן זדורוב: האם קיימת חובה לחתום על פסקי דין פליליים? ומה דינו של פס"ד בלתי חתום?


 

בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, קבע נציב תלונות הציבור על השופטים בהחלטה "סודית" 88/12/מחוזי תל אביב מיום 31 למאי, 2012, כי הפרוטוקולים וההחלטות של השופטת אלשייך לא היו חתומים כדין, ולכן היו בגדר "טיוטות" חסרות כל תוקף ולא היו כתבי בית דין תקפים ובני אכיפה (ולכן גם לא הייתה שם גמירות הדעת וקבלת אחריות ע"י אלשייך, ולכן לא הוגש נגדה כתב אישום על מרמה, הפרת אמונים וכו'???)   תמונה.

פש"ר 1623/00 בנק הפועלים נ כונס הנכסים הרשמי בבית המשפט המחוזי ת"א: תדפיס מנט-המשפט של מסמך החלטה כביכול מיום 12/9/2011, שעמד במרכז פרשת “הפרוטוקולים המפוברקים”. נציב תלונות הציבור על השופטים קבע שהמסמך אינו חתום, והוא "טיוטה" חסרת תוקף בלבד. המסמך הוגש ע"י הנהלת בתי המשפט ללשכת עורכי הדין ככתב בית דין תקף ובר-אכיפה, וכבסיס לתלונה סמי פלילית נגד עו"ד רפאל ארגז. לשכת עורכי הדין ראתה תחילה במסמך .זה כתב בית דין אמתי, תקף ובר-אכיפה.

הנציב מבאר:

א) החתימה כביכול של השופטת ורדה אלשייך על החלטה זו, כמו כל החתימות מסוג זה בנט-המשפט, היא "חתימה גרפית" בלבד. חתימה זו מודבקת ע"י הקלדנית, והיא חסרת כל תוקף (מעין עיטור). כתבי ההחלטות ופסקי הדין בנט-המשפט הם כתבים אלקטרוניים, והחתימה התקפה עליהם היא רק חתימה אלקטרונית על פי חוק חתימה אלקטרונית, תשס"א-2001 (שאינה קיימת במקרה זה). הנציב גם מבהיר שאין דרך לציבור ולבעלי דין להבחין בנט-המשפט בין מסמך חתום כדין, תקף ובר-אכיפה לבין "טיוטה".

ב) האישור (אותנטיקציה), "העתק מתאים למקור", וחותם בית המשפט הוטבעו במקרה זה ע"י "המזכירה של השופטת" (עוזרת משרדית - SECRETARY) -- חסרת כל סמכות ובלתי כשירה בעליל -- במקום ע"י אדם בעל סמכות מתאימה במזכירות בית המשפט (CLERK).

--- 

הנציב מצטט בהחלטתו את תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (כפי שהיו בתוקף עד יום 1.1.2021), שקבעו במפורש:

מתן פסק דין או החלטה אחרת

190. (א) כתום הדיון בכל הליך, או לאחר מכן, בהקדם ככל האפשר לפי הנסיבות, יתן בית המשפט פסק דין או החלטה אחרת, לפי הענין; ההחלטה תהיה בכתב ותיחתם בידי השופטים שישבו לדין. [קו תחתון הוסף - יצ]

יש לציין שחובת החתימה של השופטים שישבו בדין על החלטות ופסקי דין הוסרה תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (שנכנסו לתוקף ביום 1.1.2021).

אבל מה המצב בסד"פ?  מה דינם של הכרעת דין - הרשעה ברצח, וגזר דין - מאסר עולם, שמעולם לא נחתמו כדין?
 
א) עד היום לא נמצאו כתבי החלטות חתומים כדין של הכרעת הדין וגזר הדין של רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת בשנת 2010... 
 

תמונה. מסמך "הכרעת דין" מיום 14 לספטמבר, 2010, בתיק פ"ח 502-08 מ"י נ רומן זדורוב, המרשיעה כביכול את רומן זדורוב ברצח תאיר ראדה ז"ל.  המסמך נמצא במהלך עיון בתיק בנט-המשפט במזכירות בית המשפט המחוזי נצרת בשנת 2015.  אין כל חתימה של השופט חיים גלפז על המסמך, וחתימותיהם של יצחק כהן (עבריין מין מורשע) ואסתר הלמן הן בצורת תשליל (תופעה שמעולם לא נמצאה על כתב בית דין אחר בנט-המשפט, ומעלה חשש של מניפולציה בלתי ראויה של המסמך).תמונה. המסמך שנמצא מצורף ל"הודעת הערעור" משנת 2010 בתיק בית המשפט העליון - ע"פ  7939/10 זדורוב נ מ"י. המסמך נמצא במהלך עיון בתיק הנייר של בית המשפט העליון במזכירות בית המשפט העליון בשנת 2015. אין כל חתימה של אף אחד מהשופטים על המסמך.
- בתגובה לפנייה בכתב לעו"ד גליל שפיגל, באת כוחו של רומן זדורוב בנצרת, שהגישה את הודעת הערעור הנ"ל, שפיגל הסבירה שהיה קיים מסמך הכרעת דין חתום, אבל היא נתנה אותו ל"פעילים".
- למותר לציין שהמסמך שצורף להודעת הערעור אינו כתב בית דין אותנטי כלל. ובית משפט כשיר היה מנוע מלנהל ערעור על סמך הודעת ערעור המבוססת על כתב בית דין חסר תוקף...

ההשוואה בין שני המסמכים - זה שנמצא בבית המשפט המחוזי בנצרת וזה שנמצא בבית המשפט העליון מראה ששינויים נערכו לאחר מעשה במסמך אלקטרוני זה, ולכן ברור שלא נחתם בחתימה אלקטרונית כדין, ולכן הוא "טיוטה" בלבד.

ב) בתגובה על בקשת עיון בפסקי דין עשויים כדין, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בנצרת, הוציא נשיא בית המשפט השופט אברהם אברהם החלטה האומרת:
 "המבקש שב על בקשותיו, שנושאן, לכאורה, עיון במסמכים. אלא שאלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך לגבי תקפות מערכת נט-המשפט ושאר מסכת טענות לגבי התנהלות המותב בתיק הנ"ל.  בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש". 
מן ראוי לראות בהחלטתו ובהתנהלותו של השופט אברהם אברהם העלמת עין מדבר עבירה, העלמת ראיות, וכו'. 

תמונה. פ"ח 502-07 מ"י נ' רומן זדורובבתגובה על בקשת עיון בפסקי דין עשויים כדין, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בנצרת, הוציא נשיא בית המשפט השופט אברהם אברהם החלטה האומרת:
 "המבקש שב על בקשותיו, שנושאן, לכאורה, עיון במסמכים. אלא שאלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך לגבי תקפות מערכת נט-המשפט ושאר מסכת טענות לגבי התנהלות המותב בתיק הנ"ל.  בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש". 

ג) בתגובה על בקשת עיון בפסקי דין עשויים כדין, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בנצרת, הגישה פרקליטת מחוז צפון (פלילי) שילה ענבר תגובה (אך סירבה להמציא אותה למבקש העיון) האומרת (תמונתה בתגובות להודעה זו):
"טיבן של הבקשות אינו ברור, ונראה כי תכליתן העיקרית לבסס תיאוריות קונספירציה הנוגעות לתיק זה ו/או למערכת המשפט בכלל... המבקש מנסה לעשות שימוש לרעה במונח "זכות העיון"... המבקש טרם מונה למבקר בתי המשפט..."

תמונה. פ"ח 502-07 מ"י נ' רומן זדורוב: בתגובה על בקשת עיון בפסקי דין עשויים כדין, עו"ד שילה ענבר, ראש תחום פלילי בפרקליטות צפון, הגישה תגובה, האומרת בין השאר: "טיבן של הבקשות אינו ברור, ונראה כי תכליתן העיקרית לבסס תיאוריות קונספירציה הנוגעות לתיק זה ו/או למערכת המשפט בכלל... המבקש מנסה לעשות שימוש לרעה במונח "זכות העיון"... המבקש טרם מונה למבקר בתי המשפט..."