Sunday, October 20, 2013

13-10-20 Hello world!

Recent:
10/21 @ 7:06 : Dammam, SA
10/21 @ 6:31 : United States, US
10/21 @ 6:20 : Los Angeles, California, US
10/21 @ 5:43 : Istanbul, TR
10/21 @ 5:15 : Redmond, Washington, US
10/21 @ 3:42 : Israel, IL
10/21 @ 1:41 : India, IN
10/21 @ 1:03 : Berlin, DE
10/21 @ 12:50 : Bamako, ML
10/21 @ 11:34 : Johannesburg, ZA
___
10/21 @ 1:41 : India, IN
10/21 @ 1:03 : Berlin, DE
10/21 @ 12:50 : Bamako, ML
10/21 @ 11:34 : Johannesburg, ZA
10/21 @ 10:58 : Los Angeles, California, US
10/21 @ 10:52 : Simi Valley, California, US
10/21 @ 7:40 : Stamford, Connecticut, US
10/21 @ 7:37 : Los Angeles, California, US
10/21 @ 6:42 : Portland, Tennessee, US
10/21 @ 5:22 : Hidalgo, MX
10/20 @ 7:06 : Israel, IL
10/20 @ 6:53 : Los Angeles, California, US
10/20 @ 5:59 : Mountain View, California, US
10/20 @ 4:03 : Marion, Virginia, US
10/20 @ 3:26 : Redmond, Washington, US
10/20 @ 1:46 : Erkelenz, DE
10/20 @ 12:10 : Cuttack, IN
10/20 @ 10:57 : Dallas, Texas, US
10/20 @ 10:56 : Alpharetta, Georgia, US
10/20 @ 10:56 : Providence, Utah, US
10/20 @ 10:52 : Providence, Utah, US

13-10-20 ISRAEL: Criminal comlaint against "Chief Clerk" of the Supreme Court was transferred by the Attorney General to the State Prosecution

English abstract:
As is the case in the courts of many other nations, which originate in the English common law, the office of the clerk of the court is essential for it competency.  The evidence shows that in the Israeli Supreme Court, there is no lawfully appointed Chief Clerk for over 10 years, while Ms Sarah Lifschitz falsely appears as such.  Moreover, as part of such conduct, she issued false certifications of Supreme Court decisions.  The transfer of the complaint to from the office of the Attorney General to the State Prosecution, presumably shows that there is enough substance to the complaint to justify its examination.  However, it is unlikely that the Israeli justice system is capable of addressing such complaint, which indirectly presents all Supreme Court justices since 2002 as colluding in such conduct.
The appearance of senior Israeli government officers with no lawful appointments has become common in recent years, and even when exposed, none of them was criminally prosecuted.  With it, such conduct, amounting to public corruption, was effectively given a stamp of approval.

____
לכבוד חברי ועדת חוקה חוק ומשפט,
אנא קחו לתשומת לבכם את העניין שבנידון, שהוא ממהות המשטר בישראל.
בתודה,
דר' יוסף צרניק
סייג לזכויות האדם (NGO)
מאהל המחאה החברתית, ת"א
____
===תלונה פלילית נגד "מזכירה ראשית" שרה ליפשיץ, בית המשפט העליון, על הונאה והתחזות, הועברה על ידי היועץ המשפטי לפרקליטות המדינה===
=תקציר=
תפקיד המזכיר הראשי חיוני לפעולתו של בית דין כשיר.  בבית המשפט העליון יושבת הגברת שרה ליפשיץ מעל ל-10 שנים ללא כתב מינוי כדין.  הופעת פקידים בכירים ללא סמכות חוקית הפכה נפוצה בשנים האחרונות, ואף אחד מהם לא הועמד לדין פלילי על התנהלותו.  מציאות זאת מקעקעת ממשל תקין מיסודו.
Inline image 1
=תמונה=
מכתב תשובה מן היועץ משפטי לממשלה, מיום ה-28 לאוגוסט, 2013, המודיע על העברת התלונה נגד "מזכירה ראשית" שרה ליפשיץ, בית המשפט העליון, לפרקליטות המדינה
_____
מאהל המחאה החברתית, ת"א - מכתב ממשרד היועץ המשפטי לממשלה לדר' יוסף צרניק מ"סייג לזכויות האדם" (NGO), אומר שתלונה פלילית שהגיש במשטרת ת"א נגד "מזכירה ראשית" שרה ליפשיץ, מבית המשפט העליון, על הונאה והתחזות, הועברה לטיפול פרקליטות המדינה.

התלונה, שהוגשה ביוני שנה זאת,  [1] ותלונה קודמת, שהוגשה בשנה שעברה במשטרת ירושלים ( (158921/2012) [2] מציגות ראיות חותכות:
* ש"מזכירה ראשית" שרה ליפשיץ, המופיעה כבר מעל לעשר שנים בתפקיד זה, מעולם לא מונתה כדין.
* ש"מזכירה ראשית" שרה ליפשיץ עסקה בהונאה על ידי הנפקת אישורים כוזבים של החלטות בית המשפט העליון.

העברת התלונה לפרקליטות המדינה מצביעה על כך שיש בתלונה די חומר סביר להצדיק בדיקה על ידי הפרקליטות , אולם קשה להאמין שמערכת המשפט בישראל מסוגלת להתמודד עם תלונה מעין זאת. כיוון שהתלונה מצביעה בעקיפין על כל שופטי בית המשפט העליון מאז 2002 כשותפים לדבר עבירה כביכול.

התחזות על ידי פקידים בכירים בשירות המדינה, היושבים במשרדיהם ללא כתבי מינוי כחוק הפכה נפוצה בשנים האחרונות:
* נשיא ומנכ"ל אוניברסיטת בר-אילן פרופ' משה קוה פעל ללא סמכות במשך שנים.
* יו"ר מועצת שמאי המקרקעין עו"ד שרית דנה פעלה ללא סמכות 4 שנים.
* דוח סייג לזכויות האדם (2013) מציג תיעוד שרשם גורמים מאשרים לעניין חוק החתימה האלקטרונית, עו"ד יורם הכהן, פעל ללא סמכות במשך שנים.

ככל הנראה, לא נפתחו הליכים פליליים עד היום נגד אף אחד מן המעורבים בהתנהלות מעין זאת, ובכך, הוכשרה למעשה בדיעבד התנהלות שהיא בגדר שחיתות ציבורית.

המקרה של "מזכירה ראשית" שרה ליפשיץ, מבית המשפט העליון, העוסקת בהתחזות לכאורה מאז כהונתו של נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק יוצא דופן, שכן הוא מערער את מערכת המשפט בישראל מיסודה. בתי המשפט בישראל גם הם פסקו שבית דין, בו אין מזכירות מתנהלת כחוק, אינו בית דין כשיר.

בין תפקידיו של המזכיר הראשי:
א. משמורת כתבי בית המשפט וישרתם (לדוגמה נגד זיופים, כגון מה שעשתה ורדה אשייך. התנהלותה הייתה בלתי אפשרית, אם היה בבית המשפט המחוזי ת"א מזכיר ראשי ממונה כחוק וישר, וכגון הנפקת פרוטוקולים של דיונים שלא התקיימו מעולם, כפי שעשתה השופטת לשעבר הילה כהן בבית המשפט המחוזי חיפה. התנהלותה הייתה בלתי אפשרית, אם היה בבית המשפט המחוזי חיפה מזכיר ראשי ממונה כחוק וישר).
ב. המצאת החלטות בית המשפט ואוטנטיקציה שלהם. מזה יותר מעשר שנים מומצאות החלטות בית המשפט העליון בלתי חתומות, ללא מכתב מלווה מאת המזכיר הראשי, ועליהן תניית פטור "כפוף לשינויי עריכה ונוסח". אדם בר דעת לא יוכל לקבל כתבים מעין אלה ככתבים של בית משפט כשיר. אך, בישראל, לשכת עורכי הדין אינה פוצה פה...
ג. אישור כתבי בית המשפט "העתק מתאים למקור". בית המשפט העליון מסרב לאשר כדין את החלטותיו הוא. דוח "סייג לזכויות האדם" (NGO) לשנת 2013 אומר: "בית משפט המסרב לאשר את כתביו הוא, הריהו מאושר כמושחת".
ד. על רישום כדין של כתבים שהוגשו לרישום על ידי הצדדים. (לדוגמה, בתיקים הקשורים למשה סילמן ז"ל בבית המשפט המחוזי ת"א, לא נרשם כתב התובענה, ונוהלו הליכים למראית עין.)
ה. חתימה על ה"צו על תנאי", שכמוה כהנפקת הזמנה לבית המשפט - שעל ידיה קונה בית המשפט שיפוטיות על הצדדים והעניין שבעתירה. 

לפיכך, באין מזכיר ראשי ממונה כחוק בבית המשפט העליון של מדינת ישראל, פועל למעשה בית המשפט העליון כבית משפט בלתי כשיר מעל לעשר שנים...

____
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה החברתית, ת"א
סייג לזכויות האדם (NGO)
____
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013), עם ההערה: "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בארה"ב (2010), עם ההערה: "שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין בקליפורניה".
____
=קישורים=
[1] 13-06-02 Suspected murder of Chief Clerk of the Israeli Supreme Court in 2002 – additional information filed with the Israel Police//  מותו בנסיבות מחשידות של מזכיר בית המשפט העליון שמריהו כהן - מידע נוסף הוגש למשטרת ישראל
[2]  12-04-16 Criminal fraud complaint (158921/2012) against SARAH LIFSCHITZ of the Supreme Court of the State of Israel, filed with Israel Police, with certificate of complaint by the Fraud Division of the Jerusalem Police// תלונה פלילית (158921/2012) על הונאה הוגשה למשטרת ישראל נגד "מזכירה ראשית" של בית המשפט העליון הגברת שרה ליפשיץ


13-10-20 ISRAEL: Reminder to the Attorney General re: criminal complaint against the Tel Aviv Court in the case of self-immolated, socilal protest activist Silman

The Attorney General failed so far to respond on the matter.
LINKS:
13-10-20 Repeat letter to Israel Attorney General in re: Criminal complaint against Magistrate Hagai Brenner and others in the Tel Aviv District Court in the case of Moshe Silman// מכתב תזכורת ליועץ המשפטי בעניין תלונה נגד הרשם חגי ברנר ואחרים במחוזי ת"א לגבי ניהול הליכים למראית עין בנוגש למשה סילמן ז"ל
http://www.scribd.com/doc/177528205/
https://docs.google.com/file/d/0B8Aa2xQGbmk5SmN5aVlPMTlwcDA/edit?usp=sharing13-10-20 PORTUGAL: Anti austerity demonstrations

19/10/2013 Porto, Portugal. Contra la austeridad!!

13-10-20 IRELAND: Criminal prosecution of the banksters, finally!

Finally! For a long time it looked like the Irish, after fighting for hundreds of years for their independence, were willing to accept slavery as their future... Iceland, Hungary, Ireland... way to go! jz
___

13-10-20 FUKUSHIMA

A global disaster is left for a failing Japanese corporation to handle. jz

___

Occupy America

Groundwater radiation levels at Japan's crippled Fukushima nuclear plant have soared near a tank that leaked 300 tonnes of toxic water in August, struggling operator Tokyo Electric Power said. TEPCO said water samples collected from a well on Thursday
READ MORE:

13-10-19 US:JP Morgan buying criminal impunity

The latest in a series of deals that permit ongoing criminality and robbing of the People by the large banks in the US. jz
____
=JPMorgan Chase nears $13 billion deal with Justice Dept.=...See More

13-10-19 US -Misc News of the Abuse: TX police shoot a mentally ill person

Because random acts of violence are most effective in keeping the People subdued. jz
___
Dallas Police Shoot Mentally Ill Man Standing in the Street
In just th...See More

13-10-19 CANADA: Paramilitaries clear anti-fracking protest

And in a true sign of the time, the video comes through Russia Today!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wO8K61i2tlQ


13-10-19 PALESTINE: Life under Israeli rule

Below is review of a new book on the subject.
Most Israelis avoid going to the Palestinian territories and live in denial of reality. Some exceptions are groups of young Israelis like, "Breaking Silence", who lead tours to the territories, and Haaretz daily (English version available online), which routinely covers abuses in Palestine. A notable Israeli philosopher, the late Yeshayahu Leibowitz, predicted already in 1967 the termendous corrupting effect that would result from the holding of one nation hostage by another. jz
____
===Exposing the Dark Underbelly of Israel: The Horrors Your Tax Dollars Support===
Max Blumenthal's new book "Goliath: Life and Loathing in Greater Israel" details the horrific reality Israel has created for the Palestinian people.
A Palestinian woman and boy walk among Israeli soldiers and military vehicles in the West Bank town of Nabi Samuel.
Photo Credit: Ryan Rodrick Beiler / Shutterstock.com
October 16, 2013 |
Drop the New York Times’ international section and pick up Max Blumenthal’s new book. If you want to peel back the layers of deception pro-Israel groups and the media have created, Goliath: Life and Loathing in Greater Israel is the perfect place to start. It’s the bluntest book you’ll read about the state of Israeli society, as it looks deep into the soul of an ethnocracy that dominates the lives of millions of Palestinians.
Blumenthal’s book, based on four years of on-the-ground reporting and research, takes the reader from the occupied West Bank to prisons for African refugees to Palestinian areas within Israel. Through a series of profiles and vignettes, he paints a devastating portrait of a country obsessed with demographics bent on permanently subjugating the non-Jews who live between the Mediterranean Sea and the Jordan River.
http://www.alternet.org/world/interview-max-blumenthal-goliath-life-and-loathing-greater-israel?akid=11060.1117888.jKA9uu&rd=1&src=newsletter912238&t=5