Monday, September 15, 2014

2014-09-15 ISRAEL: Ongoing fraud in the criminal prosecution of whistle-blower Rafi Rotem

2014-09-15 מדינת ישראל נ רפי רותם: בבית המשפט השלום ת"א - הונאה מתמשכת ושיבוש ההליך הפלילי - בקשה חוזרת לפעולה מידית של הסניגור הארצי יואב ספיר
לאחר הדיון היום ופגישה עם מר רותם בבית המשפט, ברורו לחלוטין שתשובתו של הסניגור הציבורי המחוזי (בפועל) ת"א אלקנה לייסט מהבוקר, "מבדיקה שערכנו מול מר רותםעולה שאין לו כל טענה כנגד סניגורו", הייתה תשובה שקרית.  על פי מר רותם, מעולם לא דיבר עם איש ממשרד הסניגוריה הציבורית המחוזית ת"א, ועל פי מה שאמר לו סניגורו כביכול עו"ד יוסי סקה, אחד השוטרים שהתעללו במר רותם, ואח"כ הגישו נגדו את התלונות על העלבת עובד ציבור, שהן הבסיס לכתב האישום, הוא חברו האישי. במקביל נמשכים השיבושים - אי העמדת סניגור כחוק ומניעת גישת הנאשם לחומר החקירה שנה וחצי לאחר הגשת כתב האישום, מניעת גישת הנאשם לכתבים שבידי סניגוריו כביכול, אי המצאת פרוטוקולים והחלטות...
   
השופטת יעל פרדלסקי, רפי רותם באחד ממעצרי השווא הרבים, הסנגור הציבורי הארצי עו"ד דר' יואב ספיר
מאהל המחאה ת"א, 15 לספטמבר - הבוקר, לפני הדיון בבית המשפט השלום, שהוקדם על ידי השופטת פרדלסקי מסיבות בלתי מובנות, תחת נסיבות שקרוב לוודאי יובילו לשיבושים נוספים בהליך פלילי זה, לא היה ברור כלל ועיקר שלנאשם מונה סניגור כחוק, שנה וחצי לאחר הגשת כתב האישום!
עו"ד יוסי סקה, שהופיע לאחרונה (אחרים הופיעו ללא מינוי וללא רישום ייפוי כוח לפניו) כסניגורו של רותם, ללא רישום ייפוי כוח מאת רותם, וללא מינוי כחוק על ידי בית המשפט, הודיע לרותם שהוא עומד בניגוד עניינים בתיק זה, ושהחזיר את התיק לסניגוריה הציבורית.
לאור מצב העניינים המשובש, נשלחה שלשום בקשה לסניגור הציבורי הארצי, לפעולה מיידית לאבטחת זכויותיו של הנאשם רותם. [1]
לקראת הצהריים התקבלה  תשובה מן הסניגור הציבורי המחוזי (בפועל) ת"א עו"ד אלקנה לייסט, על הבקשה, שנשלחה לסנגור הציבורי הארצי עו"ד יואב ספיר.
תשובתו של עו"ד לייסט בעיקרה אומרת:
 "מבדיקה שערכנו מול מר רותם, עולה שאין לו כל טענה כנגד סנגורו".  [2]
כבר לפני הדיון בבית המשפט היה ברור שתשובה זאת בלתי סבירה לחלוטין, אינה מסבירה כלל, האם עו"ד יוסי סקה, שכבר הודיע על ניגוד עניינים בתיק זה, ושלדבריו החזיר את התיק לסנגוריה הציבורית, יופיע היום בבית המשפט, ואם כן, מהי סמכותו, אם בכלל, לייצג את מר רותם במצב זה.
תגובתי שנשלחה לפני הדיון היום לסניגור הציבורי הארצי יואב ספיר, בחלקה אומרת: [3]
"אין אדם בר דעת יכול לקבל את תשובתו של הסגור המחוזי (בפועל) תל-אביב, עו"ד אלקנה לייסט כתשובה הולמת וכנה. יתרה מזאת, יש חשש שזוהי תשובה מתחמקת, המנסה לכסות על שיבושים חמורים בייצוג הנאשם על ידי הסנגוריה הציבורית בתיק זה."
אולם לאחר הדיון היום ברור שתשובתו של הסגור המחוזי (בפועל) תל-אביב, עו"ד אלקנה לייסט הייתה שקרית, והשיבושים בהליך הפלילי נגד רותם נמשכים במלוא המרץ.
מכתב לסניגור הציבורי הארצי לאחר הדיון היום מתעד:[4]
א. תשובה שקרית של עו"ד אלקנה לייסט - הסניגור הציבורי (בפועל) מחוז תל אביב, מיום ה-15 לספטמבר - ואי העמדת סניגור כדין
על פי מר רותם, סניגורו בכיכול יוסי סקה הודיע לו שהוא חברו האישי של אחד השוטרים שהתעללו ברותם, ואח"כ הגישו תלונות על "העלבת עובד ציבור", שהן הבסיס להליך הפלילי. יתרה מזאת, מניעת העלאת אנשים אלה לדוכן העדים נראית ככוונתם המשותפת של בית המשפט והתביעה.  ובשבוע שעבר כתב עו"ד סקה לרותם שהוא מחזיר את התיק לסניגוריה הציבורית.
אך בבית המשפט היום, הסביר עו"ד סקה שהוא ימשיך לייצג את רותם, והוא זה שיגיש את התשובה המפורטת על כתב האישום.
יחד עם זאת, רותם מוסר שאתמול צלצל אליו עורך דין אחר - עופר אשכנזי, ואמר לו שהוא סניגורו מכאן והלאה.
הסניגורים כביכול מסרבים למסור לרותם העתקים של ייפויי כוח או כתבי מינוי, ולא נמצאו כל כתבים כאלה בתיק בית המשפט.
ב. המשך שיבוש ההליכים בבית המשפט היום
נמשכת מניעת גישתו של הנאשם לחומר החקירה שנה וחצי לאחר הגשת כתב האישום. אך אף אחד מהסניגורים כביכול לא היגש בקשה מקדמית כדין בעניין זה.
ג. אי הגשת בקשה מקדמית בכפוף לסעיף 149(10)
מתוך דבריו של מר רותם הן בבית המשפט והן מחוצה לו, ברור שטענתו המרכזית היא שהתביעה נגדו היא בגדר נקמנות על ידי אותם עובדי ציבור שהתעללו בו (מעצרי שווא, מכות, השפלות, החזקתו באזיקי ידיים ורגליים במשך שעות רבות ללא כל סיבה נראית לעין), ומנעו ממנו הגנה שווה תחת החוק במשך שנים.
אך מתוך התנהלותו של עו"ד יוסי סקה ברור שאינו מתכוון להגיש בקשה מקדמית בכפוך לסעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי, האומר:
149. לאחר תחילת המשפט רשאי הנאשם לטעון טענות מקדמיות, ובהן –
...
(10) הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית.
ד. סירוב מתמשך של הסניגורים כביכול לספק לנאשם העתק הכתבים שבידיהם, כפי שביקש בכתב.
מר רותם שלח לעורכי הדין ניל סיימון, שדה (שם פרטי ומשרד עורכי דין אינו רשום בתיק), ויוסי סקה בקשות להעביר לו העתקים של כל החומר בתיק זה שברשותם, ובכלל זה: 1) כתבי ייפוי כוחם ו/או מינויים כסניגורים, אם מונו כלל, 2) העתקי הפרוטוקולים וההחלטות והמכתבים המלווים (אותנטיקציה) כפי שהומצאו, אם הומצאו כלל, 3) חומר החקירה, ככל שהועבר על ידי התביעה.
הסניגור הציבורי הארצי יואב ספיר התבקש שוב לפעול מיד לאבטחת זכויותיו של מר רותם.
יחד עם זאת, לאור הידוע לנו היום על ההונאה בבית המשפט השלום ת"א בתיקים הנוגעים למשה סילמן נ ביטוח לאומי, והתנהלות בית המשפט המחוזי ת"א בעניין הרשעת רומן זדורוב, אי אפשר להאמין שרותם יזכה להליך שאפילו ייראה כהליך הוגן בקירוב.

קישורים
[1] 2014-09-13 State of Israel v Rotem (1074-02-13) - request for immediate action by National Public Defender Attorney Yoav Sapir to ensure Defendant Rotem's rights
מדינת ישראל נ רותם (1074-02-13) - בקשה לפעולה מידית של הסניגור הציבורי הארצי עו"ד יואב ספיר לאבטחת זכויותיו של הנאשם רותם
[2] 2014-09-15 State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13) in the Tel Aviv Magistrate Court - response by Tel Aviv District Public Defender Attorney Elkana Leist
מדינת ישראל נ רפי רותם ( 1074-02-13 ) בבית המשפט השלום ת"א תשובת הסניגור המחוזי (בפועלדר'אלקנה לייסט.

[3] 2014-09-15 State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13) in the Tel Aviv Magistrate Court - reply to National Public Defender Sapir on inadequate September 15, 2014 response by Tel Aviv Public Defender Elkana Leist

תגובה על תשובה בלתי סבירה בעליל של עו"ד אלקנה לייסט הסניגור הציבורי (בפועלמחוז תל אביבמיום ה-15 לספטמבר, 2014

[4] 2014-09-15 State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13) in the Tel Aviv Magistrate Court - reply to National Public Defender Sapir on: a. False September 15, 2014 response by Tel Aviv Public Defender Elkana Leist in re: Failure to appoint Counsel for Defendant, b. Ongoing perversion of criminal procedures, c. Failure to file a pre-trial motion per 149(10), d. Ongoing denial of the Defendant's access to papers held by attorneys.

מדינת ישראל נ רותם (1074-02-13) בקשה לפעולתך המידית לאבטחת זכויותיו של הנאשם רפי רותם א.תשובה שקרית של עו"ד אלקנה לייסטהסניגור הציבורי (בפועלמחוז תל אביבמיום ה-15 לספטמבר, 2014 -אי העמדת סניגור כדיןבהמשך שיבוש ההליכים בבית המשפט היום מניעת גישתו של הנאשם לחומר החקירהגאי הגשת בקשה מקדמית בכפוף לסעיף 149(10), דסירוב מתמשך של הסניגורים כביכול לספק לנאשם העתקי הכתבים שבידיהם.

2014-09-15 State of Israel v Rafi Rotem - the persecution of an Israeli whistle blower

2014-09-15 מדינת ישראל נ רפי רותם: תשובה בלתי סבירה בעליל מהסנגור המחוזי (בפועל) תל-אביב עו"ד אלקנה לייסט, על בקשה לפעולה מידית של הסנגור הציבורי הארצי יואב ספיר, ותגובה
בעוד כחצי שעה יפתח דיון בתיק מדינת ישראל נ רפי רותם בבית המשפט השלום ת"א.  דיון זה הוקדם על ידי השופטת פרדלסקי מסיבות בלתי מובנות, תחת נסיבות שקרוב לוודאי יובילו לשיבושים נוספים בהליך פלילי זה, בו אין ברור כלל ועיקר שלנאשם מונה סניגור כחוק עד היום, שנה וחצי לאחר הגשת כתב האישום!
   
השופטת יעל פרדלסקי, רפי רותם באחד ממעצרי השווא הרבים, הסנגור הציבורי הארצי עו"ד דר' יואב ספיר
מאהל המחאה ת"א, 15 לספטמבר - בעוד כחצי שעה ייפתח דיון בתיק מדינת ישראל נ רפי רותם בבית המשפט השלום ת"א.  דיון זה הוקדם על ידי השופטת פרדלסקי מסיבות בלתי מובנות, תחת נסיבות שקרוב לוודאי יובילו לשיבושים נוספים בהליך פלילי זה, בו אין ברור כלל ועיקר שלנאשם מונה סניגור כחוק עד היום, שנה וחצי לאחר הגשת כתב האישום!
עו"ד יוסי סקה, שהופיע לאחרונה (אחרים הופיעו ללא מינוי וללא רישום ייפוי כוח לפניו) כסניגורו של רותם, ללא רישום ייפוי כוח מאת רותם, וללא מינוי כחוק על ידי בית המשפט, הודיע לרותם שהוא עומד בניגוד עניינים בתיק זה, ושהחזיר את התיק לסניגוריה הציבורית.
עקב כך, הודיע רותם לסקה שרותם מתנגד שסקה ייצג אותו לעניין כלשהו בדיון היום, פרט לבקשתו של עו"ד סקה להשתחרר מייצוגו של רותם.
אולם עו"ד יוסי סקה סירב לענות שהוא מקבל את התנגדותו זאת של רפי רותם לעניין הדיון היום. 
לאור מצב העניינים המשובש, נשלחה שלשום בקשה לסניגור הציבורי הארצי, לפעולה מיידית לאבטחת זכויותיו של הנאשם רותם.
לפני שעה קלה קיבלתי תשובה מן הסניגור הציבורי המחוזי (בפועל) ת"א עו"ד אלקנה לייסט,  על בקשתי משלשום לפעולה מידית, שנשלחה לסנגור הציבורי הארצי עו"ד יואב ספיר.
התשובה בעיקרה אומרת: "מבדיקה שערכנו מול מר רותםעולה שאין לו כל טענה כנגד סנגורו".
התשובה במלואה הועלתה לארכיון. [1]
יש לציין שתשובה זאת אינה מסבירה כלל, האם עו"ד יוסי סקה, שכבר הודיע על ניגוד עניינים בתיק זה, ושלדבריו החזיר את התיק לסנגוריה הציבורית, יופיע היום בבית המשפט, ואם כן, מהי סמכותו, אם בכלל, לייצג את מר רותם במצב זה.
תגובתי שנשלחה לפני מספר דקות לסניגור הציבורי הארצי יואב ספיר, בחלקה אומרת: [2]
אתשובתו אינה אומרת דבר וחצי דבר על אי הימצאות כתבי מינוי או החלפות סנגורים על ידי בית המשפטבכפוף לחוק סדר הדין הפליליו/או ייפויי כוח מאת הנאשם בין הכתבים בתיק זה.
בתשובתו אינה אומרת דבר וחצי דבר לגבי זיהוי בשם של אלה שהיו מוסמכים להופיע כסנגוריםאו מוסמכים להופיע כסנגורים עתה מטעם הסנגוריה הציבורית.
גתשובתו אינה אומרת דבר וחצי דבר על הסירוב להיענות לבקשתו בכתב של מר רותם לקבל העתקים של הכתבים שבידי הסניגורים כביכול השונים שהופיעו בתיק זהובפרט העתקי פרוטוקולים והחלטות והמכתבים המלוויםכפי שהומצאואם הומצאו בכלל.
דמר רותם חתום על מכתב האומר שסניגורו כביכולעו"ד יוסי סקה הודיע לו שהוא בניגוד עניינים בתיק זה.[2]
העו"ד יוסי סקה אישר עניין זה בכתב והודיע שהעביר את התיק לסניגוריה הציבורית להעבירו לעו"ד אחרולהלן התכתובת בעניין:
---------- Forwarded message ----------
From: 
JZ <123456xyz@gmail.com>
Date: 2014-09-12 17:37 GMT+03:00
Subject: Re: 
מדינת ישראל נ רותם (1074-02-13) - דיון ביום ה-15 לספטמבר, 2014
To: 
יוסי סקה 
12 לספטמבר, 2014
עו"ד סקה:
אני מעביר את תגובתך שלהלן למר רותם.
אולם איני רואה בתגובתך כל התייחסות למכתביו של מר רותם בעניינים להלן:
אבכפוף להתנגדותו של מר רותם ולהודעתך על ניגוד ענייניםהאם אכן תימנע מלייצג את מר רותם בדיון ביום שני בכל עניין פרט להחלפתך בעו"ד אחר שימונה כחוק?
בהאם תמלא את דרישתו של מר רותם לקבל העתקים של כל הכתבים שברשותך בתיק שבנידוןכפי שביקש ובמועד שביקש?
תגובתך המידית בעניינים אלה חשובה לקיום יסודות המשפט ההוגן בתיק בו עלולה חירותו של הנאשם להישלל.
יצ
העתק:
עו"ד דריואב ספיר,ראש הסנגוריה הציבורית הארצית

2014-09-11 17:45 GMT+03:00 יוסי סקה :
רפיקיבלתי את מכתביךעיינתי בהם ולהלן תשובתי התיק הועבר לסניגוריה הציבורית על מנת שאלו יעבירו את הייצוג לעורך דין אחר מטעמם כןתאריך הדיון שנקבע ליום 15.9.2014 נקבע ביוזמת בית המשפט ולא ביוזמתי .סופ"ש נעים .
שולחJZ<123456xyz@gmail.com>, 
נושאמדינת ישראל נ רותם (1074-02-13) - דיון ביום ה-15 לספטמבר, 2014
עו"ד סקהאנא קבל את המכתב החתום המצורףמועתק להלןמאת הנאשם רפי רותם.
-------------------------
לאור כל האמור לעילאין אדם בר דעת יכול לקבל את תשובתו של הסגור המחוזי (בפועלתל-אביבעו"ד אלקנה לייסט כתשובה הולמת וכנהיתרה מזאתיש חשש שזוהי תשובה מתחמקתהמנסה לכסות על שיבושים חמורים בייצוג הנאשם על ידי הסנגוריה הציבורית בתיק זה. 
אודה על תשובה הולמת ממשרד הסנגור הציבורי הארצי בעניין חשוב זה.
__________
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה, ת"א
סייג לזכויות האדם (NGO)
____
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013), עם ההערה: "חוסר יושרה במערכות הכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".

* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בארה"ב (2010), עם ההערה: "שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין בקליפורניה".

2014-09-15 What should Rotem do? §149(10)

2014-09-15 מה על רותם לעשות?   §149(10)
=============================
יש לקוות שבעתיד הקרוב ימונה לרותם סניגור כחוק - שנה וחצי לאחר הגשת כתב האישום...
ומה על רותם לעשות אז?
לדרוש  בכתב מן הסנגור להכין ולהגיש מיד בקשה מקדמית בכפוף לסעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי!
סעיף זה אומר:
149. לאחר תחילת המשפט רשאי הנאשם לטעון טענות מקדמיות, ובהן –
...
(10) הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית.
___
וזהו כמובן בדיוק המצב במקרה זה:
* אנשי משטרה עסקו במעצרי שווא מרובים של רותם, הכו אותו, השפילו אותו, החזיקו אותו באזיקי ידיים ורגליים שעות רבות ללא כל הצדקה - אך איש לא נתן את הדין על כך.
* אנשי חוק אחרים מונעים ממנו הגנה שווה של החוק במשך יותר מעשור, ומתנכלים לו דרך בתי המשפט - וגם הם אינם נותנים את הדין על כך.
* אולם רותם עומד לדין פלילי על כך שבניסיונותיו להגן על זכויות האדם הבסיסיות אמר להם את דעתו הכנה והמוצדקת - שהתנהלותם מושחתת.
הרעיון שבבסיס כתב האישום וההליך הפלילי בתיק זה לקוח הישר ממשטרים טוטליטריים! 
במסגרת הכנת בקשה זאת, על הסנגור להכין עם רותם תצהירים מפורטים לגבי התנהלותם של כל אחד מאלה שהגישו תלונות שהן הבסיס לכתב האישום על "העלבת עובד ציבור", ו"שימוש לרעה במתקן בזק".
ויש גם מקום אולי לקרוא לאנשים אלה להעיד, לא על העניינים שהם בכלל כתב האישום, רק על העניינים הנוגעים להתנהלותם לגבי רותם.
תגובת הסנגור, אם ימונה, על דרישה זאת, והתנהלותה של השופטת יעל פרדלסקי לגבי בקשה זאת, אם וכאשר תוגש, ילמדונו רבות על מהות ההליכים בתיק זה!
והעובדה שאף אחד מבאי הכוח כביכול של רותם בשנה וחצי האחרונות לא הזכיר סעיף זה לרותם, מעיד כבר עכשיו על מהות ההליכים בתיק זה. 
=גילוי נאות=
הכותב אינו עורך דין, אך צבר ניסיון רב בהתנהלות עם עורכי דין ושופטים מושחתים...