Tuesday, May 23, 2023

2023-05-24 Bank HaPoalim and me // אני ובנק הפועלים

 

כשמדובר בבנק שלך, לא צריך רעש וצלצולים. 
צריך מקצוענים שפועלים בשבילך באמת.

 23 במאי, 2023

לכבוד
נציבות תלונות הציבור, בנק הפועלים בע"מ
בדוא"ל
דרך פורטל הבנק: https://www.bankhapoalim.co.il/he/contact-a-banker

הנידון: תלונה בגין פעולות בלתי חוקיות נגדי במהלך 10 השנים האחרונות וחשש להתנהלות בלתי ראויה של בכירים במחלקה המשפטית של בנק הפועלים בע"מ


English Summary

On May 23, 2023, Joseph Zernik, PhD, has filed a complaint with Bank HaPoalim LTD’s Public Complaints Office, regarding a series of wrongful actions against him by the Bank, which have lasted for over a decade. Such wrongful actions included periodic seizing of his accounts and repeatedly making false claims that he was a US Person, even after he repeatedly filed the legal references and signed documents that refuted such claims. Such actions culminated in an incident that started in early February 2023, continued with seizing of his Bank accounts on April 24, 2023, and an attempt to extort his signature on a dubious Bank HaPoalim LTD’s form - “Waiver” of his Right for Privacy and his Right for Bank Secrecy, as well as his “consent” for Bank HaPoalim LTD to continue the unlawful transfer all information about him to the US government, although he was neither a US citizen nor a US Person. Following a previous complaint, filed by Dr Zernik with Bank of Israel-Banking Regulation on May 15, 2023 (Appendix 1), Bank HaPoalim LTD abruptly dropped its wrongful demands and released Dr Zernik’s accounts on May 21, 2023. However, the complaint claims that serious concerns remain of wrongful conduct by senior officers in the Legal Department of Bank HaPoalim LTD and a systemic failure, which culminated in the production of flagrantly wrongful legal bank forms and a wrongful attempt to extort a customer’s signature on them.
א/ג נכבדים שלום רב,
הרקע העובדתי
  1. ביום 15.5.2023 הגשתי תלונה לבנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, נגד בנק הפועלים בע"מ [מצ"ב - נספח 1]. התלונה מתארת את השתלשלות העניינים במהלך 10 השנים האחרונות, בהן הבנק תפס שוב ושוב את חשבונותיי, תפיסה בלתי חוקית, בטענת שווא שאני US Person. מעשים אלה חזרו על עצמם במהלך 10 השנים האחרונות, למרות שבכל פעם מסרתי לבנק את האסמכתאות והמסמכים הנדרשים להראות שאינני US Person. ב-24.4.2023 הבנק שוב תפס את חשבונותיי. הפעם הבנק גם דרש שאחתום על כתב ויתור על זכותי לפרטיות ועל זכותי לסודיות בנקאית והסכמה כי בנק הפועלים בע"מ יעביר לממשלת ארה"ב מידע אודותיי, כולל "כל מסמך או מידע הנוגעים לחשבונות ואשר מוחזקים ו/או מנוהלים בבנק". כמו כן, הבנק גם דרש כי אחתום כי "לא הודעתי לבנק בזמן על כל שינוי במעמד שלי כ-US Person” [צרופה 1 לנספח 1].
  2. ביום 17.5.2023 קיבלתי הודעה מבנק ישראל, כי התלונה הועברה לנציבות תלונות הציבור בבנק הפועלים בע"מ [מצ”ב - נספח 2].
  3. ביום 20.5.2023 הגשתי לבנק הפועלים בע"מ בקשה לעיון ברישומי הבנק אודות מעמדי כ-US Person, או כמי שאינו US Person, וכו’ [מצ”ב – נספח 3].
  4. ביום 21.5.2023 הגשתי בקשה לוועדת ביקורת של הבנק, כולל יו"ר הדירקטוריון, יו"ר ועדת ביקורת, המנכ"ל ומזכיר החברה, לאשר כי טופס "שינוי רישום US PERSON, הצהרה וכתב ויתור", הוא טופס אותנטי של בנק הפועלים בע”מ, שהוכן ואושר לשימוש על פי הנהלים והפרקטיקות הקבועים בבנק להכנת טפסים ואישורם לשימוש [מצ”ב – נספח 4]. הסיבה העיקרית לבקשה זו שטופס זה נחזה כבלתי חוקי בעליל, בפרט הפסקה האחרונה בטופס, הדורשת כי בעל חשבון הבנק יוותר על זכותו לפרטיות ועל זכותו לסודיות בנקאית ויסכים כי בנק הפועלים בע"מ יעביר לממשלת ארה"ב מידע אודותיו, אף אם אינו US Person. דרישת לחתימת הלקוח על טופס זה, בפרט תחת האיום והלחץ של תפיסה בלתי חוקית של חשבונות הלקוח, נחזית כהפרה בוטה של החוק.
  5. ביום 21.5.2023 קיבלתי מכתב בחתימת "נ. יעל שבתאי וא. בן עזרי, ההנהלה הראשית, בנק הפועלים בע"מ” [מצ”ב – נספח 5]. שמותיהם המלאים של החותמים ותפקידיהם בבנק הפועלים בע"מ נותרו עלומים. מכתב זה הוא ככל הנראה מענה על תלונתי לבנק ישראל מיום 15.5.2023 (המכתב מהנהלת בנק הפועלים בע"מ אינו כולל מספר סימוכין לתלונתי, ואינו כולל תאריך תקין של תלונתי לבנק ישראל. במכתב זה מוסרת ההנהלה כי "הוחלט... להסיר את החסימה בחשבונך ולאשר את הסרת האינדיקציות להיותך US PERSON”. כלומר, הבנק החליט לוותר לחלוטין על דרישותיו, שהיה להן בסיס חוקי כביכול, ושהיו העליה לתפיסת חשבונותיי, ושעליהן הבנק עמד בתוקף רק ימים ספורים קודם לכן (פסקה 1, לעיל).
  6. טיעוני התלונה
  7. ראשית יש להבהיר כי הסרת החסימה של חשבוני אינה מבטלת את בקשתי מיום 20.5.2023 לעיין ברישומי הבנק אודותיי, וכן אינה מבטלת את בקשתי מיום21.5.2023 לחברי ועדת הביקורת של הבנק לאשר כי טופס "שינוי רישום US PERSON, הצהרה וכתב ויתור", שעליו נדרשה חתימתי, הוא טופס אותנטי של הבנק.
  8. הסרת החסימה מחשבוני, מבלי שנכנעתי לדרישות הבנק באשר לטופס "שינוי רישום US PERSON, הצהרה וכתב ויתור" (פסקה 1, לעיל), מאששת את החשש שפעולות הבנק נגדי במהלך השנים ובפרט בחודש האחרון היו פעולות חסרות בסיס בדין ולא ראויות (בלשון המעטה) של המחלקה המשפטית של בנק הפועלים בע”מ:
(א) החשש הוא שלמרות שהגשתי שוב ושוב את האסמכתאות והמסמכים הנדרשים, הבנק לא תיקן את הרישומים אודותיי במשך 10 שנים, ובמהלכן המשיך להעביר מידע אודותיי לרשויות ממשלת ארה”ב שלא כדין.
(ב) חשש נוסף הוא כי באמצעות תפיסת חשבונותיי בחודש האחרון, והניסיון לסחוט את חתימתי על טופס "שינוי רישום US PERSON, הצהרה וכתב ויתור", הבנק ניסה להלבין בדיעבד את פעולותיו הבלתי ראויות במהלך 10 השנים האחרונות, ע"י קבלת הודיה שקרית מטעמי, כי "לא הודעתי לבנק בזמן על כל שינוי במעמד שלי כ-US Person”.
(ג) החשש החמור מכל הוא כי באמצעות תפיסת חשבונותיי והניסיון לסחוט את חתימתי על טופס "שינוי רישום US PERSON, הצהרה וכתב ויתור", הבנק ניסה לקבל ממני, שלא כדין ויתור על זכויותיי והרשאה לבנק הפועלים בע"מ להמשיך ולהעביר לממשלת ארה"ב מידע אודותיי גם בעתיד, שלא כדין.
9. סדרת הפעולות ומשך הזמן של 10 שנים במהלכן התבצעו שוב ושוב, מעלים את החשש שמדובר בהתנהלות בלתי ראויה (בלשון המעטה) של בכירים במחלקה המשפטית של בנק הפועלים בע”מ, שפעלו בצוותא חדא. האירוע האחרון, בחודשים אפריל-מאי 2023, נחזה כפעולה בלתי ראויה (בלשון המעטה) ב"שיטת מצליח", שכשלה.
10. לאור חומרת המעשים והחשש שמעורבים בהם בכירים במחלקה המשפטית של הבנק, נראה שמדובר בכשל מערכתי. לפיכך, אני מבקש בדיקה מקיפה של התנהלות הבנק בעניין זה על ידי ועדת הביקורת של דירקטוריון הבנק.
סיכום
11. לאור כל האמור לעיל, הריני מבקש בזאת הסבר ראוי לסדרת הפעולות, שהבנק הפעיל נגדי ב-10 השנים האחרונות, ובפרט בחודשים האחרונים, הנחזות כהפרות בוטות של החוק.
12. כמו כן, הריני מבקש שתשובתכם תיחתם ע"י בעל/ת הסמכות המתאימה, תוך ציון שמו/ה המלא ותפקידו/ה בבנק הפועלים בע”מ.
בברכה,
ד"ר יוסף צרניק

Monday, May 22, 2023

2022-05-22 התקפלות מפוארת של בנק הפועלים

 התקפלות מפוארת של בנק הפועלים

אפילו לא איימתי עליהם בתביעה...

בתשובה על הבקשות לאימות הטופס ולהסבר באשר לבסיס המשפטי לתוכנו, קצינת הציות שלחה לי הודעה שהם מוותרים פתאום על הכל.

אז מה היה לנו פה?

***מרמה משפטית בדרגים הגבוהים של בנק מרכזי במדינת ישראל!***Sunday, May 21, 2023

2023-05-21 Bank HaPoalim, Bank of Israel and I // אני, בנק הפועלים ובנק ישראל

 

בנק הפועלים, בשת"פ עם בנק ישראל, תפסו בניגוד לחוק את חשבונות הבנק שלי, ומסרבים לתת לי גישה לכספי. הם מנסים לסחוט ממני הרשאה להעביר את כל המידע עלי לממשלת ארה"ב. מישהו מכיר סיפור דומה?
הטופס נחזה בלתי חוקי בעליל.
היום ביקשתי מהנהלת הבנק אישור, שהטופס הוא טופס אותנטי של הבנק.

2023-05-21 Bank HaPoalim, Bank of Israel and I

My bank account in Israel is again unlawfully "frozen" by Bank HaPoalim in collusion with Bank of Israel.

Random arbitrary abuse or targeted retaliation? Bank HaPoalim provides a fake legal response. 👇 I am no "foreign resident" and I have no "foreign resident partner". Try again, crooks.
Random arbitrary abuse, or targeted retaliation? My bank account in Israel is again unlawfully "frozen" by Bank of Israel and . They falsely claim that I am a "US Person" (US citizen, permanent resident, etc...) subject to US gov law. Anybody knows of similar cases?
Unlawful freezing of bank accounts is a typical US retaliation instrument, most notably taken against Wikileaks in 2010, prompting a general warning by NYT of stifling #FreeSpeech and #PressFreedom .
Here is the form, which Bank HaPoalim demands that I sign. The last paragraph (unnumbered for some reason) demands that I sign a waiver of the Right for Privacy and the Right for Bank Secrecy and permit Bank HaPoalim to transfer "all information" about me to US gov.
Here is a request to inspect banking record, which I filed on May 20, 2023, with Bank HaPoalim, in order to discover what they really entered in their data regarding my US citizenship/US Person status, and any unlawful transfer of information about me to US gov.

And here is my May 11, 2023 letter to Bank HaPoalim, asking that they explain the legal foundation for their actions.

2023-05-21 אני, בנק הפועלים ובנק ישראל

1.אני, בנק הפועלים Bank Hapoalim ובנק ישראל

הסיפור הזה הולך ללוות אותי בשבועות ואולי בחודשים הקרובים. ולכן, החלטתי לשתף.
הפועלים @PoaliMarkeTweet, בשת"פ עם בנק ישראל, תפסו בניגוד לחוק את חשבונות הבנק שלי, ומסרבים לתת לי גישה לכספי.
הם מנסים לסחוט ממני הרשאה להעביר את כל המידע עלי לממשלת ארה"ב.
***מישהו מכיר סיפור דומה?***
אנא תייגו את הכתבים הכלכליים, אם אתם מכירים אותם, כי נראה לי שיתפתח פה סיפור מעניין.
Image
להלן מכתב הפתיחה ב"סבב" הנוכחי: הם טוענים שאני אזרח זר, תושב בישראל (foreign resident), ודורשים ממני את המסמכים הנדרשים מאזרח ארה"ב או US PERSON, למרות שכבר מעל ל 10 שנים אני שב ומגיש להם אותם מסמכים כל פעם.
Image
 
זאת לא הפעם הראשונה:
* בשנים 2013-2012 הם עשו לי תרגיל דומה. הפועלים וסטנלי פישר הנוכל התחזו למיישמים עלי את החוק אמריקאי (FATCA) שלא היה אז בתוקף בארה"ב, ובוודאי שלא בישראל (תקנות FATCA תוקנו ב-2016).
* ב-2022-2013, הם תפסו לי את החשבון זמנית, כל שנה בערך - בגלל "אינדיקציות" או "סממנים" שאני US PERSON. כל שנה הגשתי שוב אותם מסמכים.
* כל ההבטחות לתקן את הנתונים במאגר לא קוימו.
* אבל הפעם, גם לאחר שהגשתי את כל המסמכים כרגיל, להראות שאינני US PERSON, הם דורשים שאחתום על "ויתור" - הרשאה מטעמי לבנק הפועלים, להעביר את כל המידע עלי לממשלת ארה"ב.
אין לי סודות גדולים. אבל אני וממשלת ארה"ב כבר לא.
***האם מדובר פה בשרירות וגחמנות עבריינית אקראית? או שמא זאת הטרדה מטורגטת?***
***אם מישהו מכיר מקרה דומה, עו"ד שעסקו בתחום, אשמח לשמוע.***
אני לא עשיר, לא מפורסם, ולא עושה להם צרות כבר מזמן. אולי קצת צרות במדינת ישראל.
לכן, לא ברור לי מה הסיפור השנה: שרירות וגחמנות עבריינית אקראית? או הטרדה מטורגטת?
*** אם מישהו מכיר סיפור דומה, אנא שתפו או DM***
 
2.אני, בנק הפועלים בנק הפועלים Bank Hapoalim ובנק ישראל
כל הטפסים השנה היו כמו כל שנה (לדוגמה W-8BEN אמריקאי).
אבל הפעם היה טופס חדש, שהוא עצם המחלוקת:
1. בסעיף 6, הם דורשים שאסמן את האפשרות שלא גיליתי להם שאני לא אזרח ארה"ב (לאחר 10 שנים שאני מגיש את הניירות כל שנה בערך).
2. בפסקה האחרונה מעל לשורת החתימה הם הכניסו פסקה שאומרת שלמרות שאינני US PERSON, מותר להם להעביר את כל המידע עלי לארה"ב.
*** מישהו ראה את הטופס הזה? חתם על הטופס הזה? ***
May be an image of text
 
3. כל הסיפור הזה מנפח לי את האגו.
אני מספיק חשוב שבנק הפועלים בנק הפועלים Bank Hapoalim וממשלת ארה"ב יתעסקו בנכלולים כדי לרגל אחריו???
 
4. אני, בנק הפועלים Bank Hapoalim ובנק ישראל
בנק הפועלים בשת"פ עם בנק ישראל תפסו את חשבונות הבנק שלי ומנסים לסחוט ממני ויתור על הזכות לפרטיות והזכות לסודיות בנקאית: הרשאה מטעמי לבנק הפועלים להעביר את כל המידע עלי לממשלת ארה"ב.
האם בנק הפועלים וממשלת ארה"ב מרגלים עלי שלא כדין?
היום הגשתי בקשה לעיון לפי תקנה 1 לתקנות הגנת הפרטיות (עיון במידע), התשמ"א 1981, הכוללת:
* דרישות מטעם רשויות ארה"ב לקבלת מידע אודותיי מאת הבנק,
* העברת מידע אודותיי ע"י הבנק לרשויות ארה"ב.
 
May be an image of text
 
--