Thursday, January 16, 2014

14-01-16 Response to Tel-Aviv Police Chief Sau on Criminal fraud and extortion complaint against Tel-Aviv Mayor Ron Hulday and others (File No. 572087/2013), and his response (Serial. No. 04433714) ,תגובה למפקד מחוז ת"א בנצי סאו על תלונה פלילית על הונאה וסחטנות באיומים כנגד ראש עיריית ת"א רון חולדאי ואח' –( מספר תיק572087/2013), ותשובתו ו(מס' שוטף

===14-01-16 Response to Tel-Aviv Police Chief Sau on Criminal fraud and extortion complaint against Tel-Aviv Mayor Ron Hulday and others (File No. 572087/2013), and his response (Serial. No. 04433714) ,תגובה למפקד מחוז ת"א בנצי סאו על תלונה פלילית על הונאה וסחטנות באיומים כנגד ראש עיריית ת"א רון חולדאי ואח' –( מספר תיק572087/2013), ותשובתו ו(מס' שוטף 04433714 ===
[ENGLISH BELOW]
 
Bentzi Sau - Tel-Aviv Police Chief;     Ron Hulday - Tel-Aviv Mayor


___
להלן תגובה ששלחתי היום למפקד משטרת ת"א ניצב בנצי סאו על תלונה פלילית על הונאה וסחטנות באיומים כנגד ראש עיריית ת"א רון חולדאי ואח' ( מספר תיק572087/2013), ותשובתו ו(מס' שוטף 04433714).
התלונה נובעת מחלוקת פליירים על ידי עיריית ת"א במאהל המחאה, והצגתם בכזב כ"צווי פינוי" או "צווי הריסה", והשתלת ידיעות כוזבות דומות בעיתונות.
התגובה מסיימת כלהלן:
בימים בהם אימון הציבור בשלטון החוק הוא בשפל המדרגה, תשובתך אינה מעוררת אימון במשטרת ישראל.
שחיתות בתי המשפט, מקצוע עריכת הדין, ורשויות אכיפת החוק הם גורם מרכזי במשבר החברתי-כלכלי הנוכחי בישראל.
===
Below is response I sent today to Tel Aviv Police Chief on a letter he sent me as response on a fraud and extortion criminal complaint against Tel-Aviv Mayor Ron Hulday.
The letter concludes as follows:
At a time, when public trust in the rule of law has hit a low mark, your response does not generate trust in the Israel Police.
Corruption of the courts, the legal profession, and law enforcement authorities is  central to the current socio-economic crisis in Israel.
====
[English version below]

16 לינואר, 2014

ניצב בנצי סאו
מפקד מחוז תל אביב- משטרת ישראל
בפקס: 03-680-2022

הנידון: תלונה פלילית על הונאה וסחטנות באיומים כנגד ראש עיריית ת"א רון חולדאי ואח' –( מספר תיק572087/2013), [1] ותשובתך (מס' שוטף 04433714) [2]

ניצב סאו הנכבד,

קיבלתי היום בדואר מלשכתך את התשובה שבנידון על תלונה פלילית נגד ראש עיריית ת"א רון חולדאי ואחרים על הונאה וסחטנות. תלונה זאת נבעה מחלוקת פלייירים לאנשי מאהל המחאה על ידי אנשי עירייה, שהיציגו בכזב פליירים אלה לאנשי המאהל, רובים עניים מרודים, חסרי השכלה, ובעלי מוגבלויות כ"צווי פינוי" או "צווי הריסה". ידיעות כוזבות לגבי "צווי פינוי" או "צווי הריסה" שהוצאו על ידי עיריית ת"א לדרי מאהל המחאה גם הושתלו בעיתונות.

לצערי עלי לדחות מיד את תשובתך כבלתי סבירה בעליל:

תשובתך אינה כוללת סימוכין לתלונה הפלילית (572087/2013) עצמה.

תשובתך מתייחסת לתלונה פלילית שהוגשה למשטרת ישראל כ"פנייתך למפקד מחוז ת"א". לא הייתה "פנייה" מעין זאת למפקד מחוז ת"א מעולם.

תשובתך מתייחסת שוב ל"הוצאת הצווים" – שלא הוצאו מעולם. מיצג שווא של פליירים כ"צווים" הוא עיקר התלונה הפלילית על הונאה וסחטנות!

ההצעה "לפנות לבית המשפט לקבלת סעד" – מתקבלת כלעג לרש:

א. תלונה פלילית שהוגשה במשטרת ת"א נגד הרשם חגי ברנר ואחרים בבית המשפט המחוזי ת"א - על ניהול הליכים למראית עין בתיקים הקשורים למשה סילמן ז"ל - לא נענתה עד יום זה. [3] תלונה זאת גם מתעדת שבבית המשפט המחוזי ת"א יושב מר קובי בלייך ומתחזה ל"מזכיר ראשי" ללא כתב מינוי וללא סמכות חוקית כלל. בית משפט, בו יושב "מזכיר ראשי" ללא סמכות חוקית, הוא בית משפט בלתי כשיר.

ב. תלונה פלילית שהוגשה במשטרת ת"א נגד נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס על הונאה, גם היא לא נענתה עד יום זה. [4] תלונה זאת נוגעת לשרה ליפשיץ, שישבה במשך למעלה מעשר שנים והתחזתה ל"מזכירה ראשית" של בית המשפט העליון. יחד עם זאת יש לציין ששבועיים לאחר הגשת תלונה זאת, “פרשה" שרה ליפשיץ מבית המשפט העליון. היום אין בבית המשפט העליון מזכיר ראשי כלל, והנשיא אשר גרוניס מסרב לגלות מי מחזיק בסמכויות המזכיר הראשי. בית משפט ללא מזכיר ראשי הוא בית משפט בלתי כשיר. [5]

יש לציין גם, שבניגוד לתגובתך המהירה על התלונה נגד מר רון חולדאי שבנידון, תלונה שהוגשה במשטרת ת"א לפני כ-10 חודשים, בנוגע לשלושה אירועים נפרדים של ירי זיקוקים מטווח קצר אל תוך אוהלים במאהל המחאה ת"א, ,[7,6] לא נחקרה עד יום זה, למרות שהתלונה מפרטת את מספר לוחית הזיהוי של הרכב ממנו התבצע הירי, תמונה של הרכב, תמונות של תרמילי התחמושת, ועדויות ראיה.

לסיכום:
בימים בהם אימון הציבור בשלטון החוק הוא בשפל המדרגה, תשובתך אינה מעוררת אימון במשטרת ישראל.
שחיתות בתי המשפט, מקצוע עריכת הדין, ורשויות אכיפת החוק הם גורם מרכזי במשבר החברתי-כלכלי הנוכחי בישראל.

בברכה,

דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה, ת"א
סייג לזכויות האדם (NGO)
____
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013), עם ההערה: "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בארה"ב (2010), עם ההערה: "שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין בקליפורניה".
העתקים
חברי מועצת העיר ת"א
חברי כנסת
קישורים
[1] 13-12-27 Occupy Tel-Aviv: Criminal fraud, extortion complaint filed against Tel Aviv Mayor Ron Hulday// מאהל המחאה ת"א: תלונה פלילית על הונאה וסחטנות הוגשה נגד ראש העיר רון חולדאי בעניין "צווי פינוי" או "צווי הריסה" למראית עין.
http://www.scribd.com/doc/194053735/
[2] 14-01-13 Tel Aviv Police response on fraud and extortion compalint against Tel Aviv Mayor Ron Hulday.
http://www.scribd.com/doc/200118718/
[3] 13-07-16 מכתב ליועמ"ש ותלונה פלילית שהתקבלה ע"י משטרת ישראל נגד הרשם חגי ברנר ואחרים לגבי התנהלותם בתיקי משה סילמן ז"ל // Letter to the Attorney General and criminal complaint, stamped "received" by police, against Tel Aviv Judge Hagai Brenner and others for obstruction of justice in the case of self-immolated social protest activist Moshe Silman
http://www.scribd.com/doc/150738073/
[4]13-10-15 Criminal fraud complaint filed with Israel Police against Presiding Justice of the Supreme Court Asher Grunis // תלונה פלילית על הונאה הוגשה למשטרת ישראל נגד נשיא בית המשפט העליון מר אשר גרוניס
http://www.scribd.com/doc/176398650/
[5] 14-01-03 ISRAEL: Large-scale Fraud in the Supreme Court's Office of the Clerk
http://www.opednews.com/articles/ISRAEL-Large-scale-Fraud-by-Joseph-Zernik-Corruption_Integrity_Israel_Justice-140103-395.html
[6] 13-03-08 Complaint File #107269/2013 filed with the Tel-Aviv City Center-HaYarkon Police Station in re: shooting at the Social Protest/homeless encampment Arlozorov/Monument
http://www.scribd.com/doc/129303940/
[7] 13-03-19 Additional Evidence in re: Complaint #107269/2013, filed with the Tel-Aviv City Center/HaYarkon Police Station, in re: shooting at the Social Protest/homeless encampment Namir/Monument
http://www.scribd.com/doc/131408662/


January 16, 2014
Tel Aviv Police Chief Bentzi Sau
By fax: 03-680-2022

RE: Criminal fraud and extortion complaint against Tel-Aviv Mayor Ron Hulday and others (File No. 572087/2013),[1] and your response (Serial. No. 04433714) [2]

Dear Police Chief Sau:
Today, I received by mail from your office the response in reference, pertaining to criminal fraud and extortion complaint against Tel Aviv Mayor Ron Hulday and others. The complaint originated from the distribution of flyers in the Occupy Tel-Aviv camp by municipality personnel, and their false representation to people, who are mostly penniless, of little education, and often suffer from disabilities as “Eviction Decrees” or “Demolition Decrees”. False news of the “Eviction Decrees” or “Demolition Decrees” were also planted with media.
I must reject your response outright as unreasonable, for the following reasons:
1. Your response fails to include correct reference to the the Criminal Complaint (File No. 572087/2013) itself.
2. Your response refers to a criminal compliant, filed with the Tel Aviv Police as “your letter to the Tel Aviv Police Chief”. There never was such letter.
3. Your response again refers to “the issuance of Decrees” - which were never issued. The false representation of flyers as “Decrees” is the essence of the criminal complaint of fraud and extortion!
4. The suggestion of “going to court for a remedy” - appears as a sad joke:
a. Criminal complaint against Magistrate Hagai Brenner and others in the Tel-Aviv District Court, filed with the Tel-Aviv Police – pertaining to simulated litigation in the case of self-immolated social protest activist Moshe Silman – has not been addressed to this date. [3] The complaint documents that in the Tel-Aviv District Court Mr Kobi Bleich falsely appears as “Chief Clerk” with no lawful appointment and no lawful authority. A court, where a “Chief Clerk” sits with no lawful authority is an incompetent court.
b. Criminal fraud complaint against Presiding Justice Asher Grunis of the Israeli Supreme Court has also never been addressed to this date. [4] The complaint pertains to Ms Sarah Lifschitz, who falsely appeared for over ten years as “Chief Clerk” of the Supreme Court. With it, it should be noted that two weeks after the filing of the complaint Ms Lifschitz “departed” from the Supreme Court. Today there is no Chief Clerk in the Supreme Court, and Presiding Justice Grunis refuses to disclose, who hold the authorities of Chief Clerk. A court with no Chief Clerk is an incompetent court. [5]
It should also be noted that in contrast with your expedient response on the complaint against Mayor Ron Hulady, referenced above, complaints, which was filed with the Tel-Aviv Police some 10 months ago, pertaining to three instances of shooting of fireworks at close range into tents in the Occupy Tel-Aviv camp, [6,7] have not been addressed to this date, although the complaints detailed the license plate of the vehicle from which the shooting was perpetrated, a picture of the vehicle, pictures of the cartridges, and eye witnesses testimonies.
In summary:
At a time, when public trust in the rule of law has hit a low mark, your response does not generate trust in the Israel Police.
Corruption of the courts, the legal profession, and law enforcement authorities is central to the current socio-economic crisis in Israel.
Truly,
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
Occupy Tel Aviv
____
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2010 Periodic Review Report regarding Human Rights in the United States, with the note: "corruption of the courts and the legal profession and discrimination by law enforcement in California".
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2013 Periodic Review Report regarding Human Rights in Israel, with the note: "lack of integrity of the electronic records of the Supreme Court, the district courts and the detainees courts in Israel."
Copies:
1. Social Protest activists
2. Tel-Aviv Municipality Council Members
3. Members of Knesset
Links:
Above.

14-01-16 US WILL spy in Germany...

Funny!  As if anybody could trust some kind of no-spy agreement...  jz

__
America is refusing to enter a bilateral no-spy agreement with Germany and has declined to rule out bugging the calls of German political leaders in the immediate future, according to reports in the German media. Last October, revelations that the National Security Agency had been bugging Angela Merkel's mobile were met with outrage in Berlin and apologetic soundbites from Washington. President Barack Obama had reportedly assured the German leader that the US "is not monitoring and will not monitor the communications of chancellor Merkel." Barely three months on, the mood seems to have changed.
http://org2.salsalabs.com/dia/track.jsp?v=2&c=gmmO8YVRlKaKCFNQLGmVf%2FXPr4Fk3Jr2

14-01-16 US: Obama Birth Certificate fraud - propensity for the ridiculous and the absurd!

From an online discussion group:

Reminder:
Authentic Hawaii BC from 1961, and Obama's fraud.  One can detect the fraud from a mile away... :)
 
Gary:

The issues, raised in your message are funny, and could fit into Saturday Night Live...  

However:
1) The various BC records were obvious fraud from day one, based on inspection of the records on their faces. 
Except of course for the Gov Troll, who defends them as valid records, true to his mission... :)

2) The various BC records were never released in an authenticated manner by either the White House or Obama.  They simply appeared on a web page. 
For the Gov Troll, of course, everything published by gov in any way, shape and form is "Self Authenticated", only problem he can't decide what the meaning of "Self Authenticated" is... :)

Therefore, any review of the content of such records is superfluous, and a waste of good brain activity on nonsense.

The information provided  below is only good for showing how ridiculous and in your face the fraud on the People is!

Like the conduct of US Judge Jed Rakoff in SEC v BAC, it's fraud with propensity for the ridiculous and the absurd, and it passes!

JZ 
_____

Let me know if you can figure this out?

4 Simple questions from a reputable attorney...............

This really should get your "gray matter" to churning, even if you are an Obama fan. I wouldn't want my hero to be made out to be a liar, would you?

For all you "anti-Fox News" folks, none of this information came from Fox. All of it can be verified from legitimate sources (Wikipedia, the Kapiolani hospital website itself, and a good history book, as noted herein). It is very easy for someone to check out.

4 Simple Questions
1. Back in 1961 people of color were called 'Negroes.' So how can the Obama 'birth certificate' state he is "African-American" when the term wasn't even used at that time ?

2. The birth certificate that the White House released lists Obama's birth as August 4, 1961 & Lists Barack Hussein Obama as his father. No big deal, Right ? At the time of Obama's birth, it also shows that his father is aged 25 years old, and that Obama's father was born in "Kenya , East Africa ".

This wouldn't seem like anything of concern, except the fact that Kenya did not even exist until 1963, two whole years after Obama's birth, and 27 years after his father's birth. How could Obama's father have been born in a country that did not yet Exist? Up and until Kenya was formed in 1963, it was known as the "British East Africa Protectorate". (check it below)
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenya_ (http://en.wikipedia.org/wiki/Kenya)


3. On the Birth Certificate released by the White House, the listed place of birth is "Kapi'olani Maternity & Gynecological Hospital".  This cannot be, because the hospital(s) in question in 1961 were called "KauiKeolani Children's Hospital" and "Kapi'olani Maternity Home", Respectively.
The name did not change to Kapi'olani Maternity & Gynecological Hospital until 1978, when these two hospitals merged.  How can this particular name of the hospital be on a birth certificate dated 1961 if this name had not yet been applied to it until 1978 ?
(CHECK IT BELOW)
http://http/http/www.kapiolani.org/women-and-children/about-us/default.aspx(http://www.kapiolani.org/women-and-children/about-us/default.aspx)

Why hasn't this been discussed in the major media ?

4. Perhaps a clue comes from Obama's book on his father. He stateshow proud he is of his father fighting in WW II. I'm not a math genius, so I may need some help from you. Barack Obama's "birth certificate" says his father was 25 years old in 1961 when Obama was born. That should have put his father's date of birth approximately 1936-if my math holds (Honest! I did That without a calculator!!!) Now we need a non-revised history book-one that hasn't been altered to satisfy the author's goals-to verify that WW II was basically between 1939 and 1945. Just how many 3 year olds fight in Wars? Even in the latest stages of WW II his father wouldn't have been more than 9 years old.
 
Does that mean that Mr. Obama is a liar, or simply chooses to alter the facts to satisfy his imagination or political purposes ?  I think it is apparent he is an habitual  liar.
"A pen in the hand of this president is far more dangerous than a gun in the hands of 200 million law-abiding citizens."
 

 

14-01-16 #OccupyTLV: New signs are up! מאהל המחאה ת"א -השלטים החדשים עומדים סוף סוף!משה סילמן ז"ל - שחיתות בית המשפט המחוזי ת"א

===14-01-16 #OccupyTLV: New signs are up!    מאהל המחאה ת"א -השלטים החדשים עומדים סוף סוף!משה סילמן ז"ל - שחיתות בית המשפט המחוזי ת"א!===
Corrupt Judges!
The signs calls for criminal investigation of the Tel Aviv District Court relative to the case of self-immolated, social protest activist Moshe Silman.
משה סילמן ז"ל - שחיתות בית המשפט המחוזי ת"א!
בפתח מכתבו האחרון אומר משה סילמן, ז"ל, "ובית המשפט המחוזי ת"א חסם אותי לקבל צדק, חגי ברנר, רשם בית המשפט המחוזי ת"א, עבר על החוק ושיבש הליכי משפט מתוך התנשאות". הראיות המפורטות בתלונה שהתקבלה על ידי משטרת ישראל ב-16 ליולי, 2013, מצביעות על כך שמשה סילמן, ז"ל, דייק בתארו את התנהלות מר חגי ברנר ובית המשפט המחוזי ת"א בעניינו. לפיכך, אנו דורשים ודורשות בזאת מהיועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה ויינשטיין, להורות למשטרת ישראל לפתוח מיד בחקירת תלונה זאת. מעבר לעניינו של משה סילמן, ז"ל, חקירה זאת בעלת חשיבות ציבורית מן המעלה הראשונה, לאור החשדות העולים מתלונה זאת, שאין זה מקרה יחיד מסוגו.
אנא חתמו ושתפו: 
עצומה לחקירת טענותו של משה סילמן ז"ל על "שיבוש הליכי משפט מתוך התנשאות" בבית המשפט המחוזי ת"א. יותר מ-130 פעילים, עורכי דין ואזרחים מן השורה כבר חתמו על העצומה:
http://www.atzuma.co.il/MosheSilman

Inline image 5

Inline image 3


Inline image 2


Inline image 4


14-01-16 Hello world!


Recent 
1/16 @ 7:48 : Buting, PH
1/16 @ 2:48 : Washington, US
1/15 @ 11:45 : United Arab Emirates, AE
1/15 @ 11:13 : Spring, Texas, US
1/15 @ 10:52 : Israel, IL
1/15 @ 10:02 : Washington, District of Columbia, US
1/15 @ 9:49 : Longview, Washington, US
1/15 @ 9:16 : Mountain View, California, US
1/15 @ 8:19 : California, US
1/15 @ 8:11 : Oklahoma, US