Wednesday, September 6, 2017

2017-09-07 שופט בית המשפט העליון חנן מלצר מתבקש למלא את חובותיו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית

שופט בית המשפט העליון חנן מלצר מתבקש למלא את חובותיו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית
השופט חנן מלצר, המכהן כעת כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, התבקש לוודא שהוועדה מקיימת את חוק חופש המידע, ומספקת תשובות נאותות ובמועדן. הבקשות שהוגשו לאחרונה כולן נוגעות לישרת מחשוב הוועדה. התנהלות ועדת הבחירות המרכזית נחזית כמרמה ושחיתות, ולמולה אזלת יד של הכנסת, והתנהלות מעוררת חשש של שופטי בית המשפט העליון.

תמונה. שופט בית המשפט העליון חנן מלצר מכהן כעת כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית. שופטי בית המשפט העליון שכיהנו בעשור האחרון כיושבי ראש הוועדה נחזים כבלתי כשירים, או גרוע מכך.

  
תמונה. עו"ד אורלי אדס - מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית, ולזר דודוביץ -  החשודים המרכזיים בהונאה במחשוב ועדת הבחירות המרכזית.
____

תל-אביב, 06 לספטמבר - פנייה לשופט בית המשפט העליון חנן מלצר, בתפקידו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית,  מבקשת שיוודא שהוועדה מקיימת את חוק חופש המידע, ומספקת תשובות נאותות ובמועדן. 

  • ביום 14 לדצמבר 2016 הוגשה הבקשה הראשונה לגבי פיתוחן, בדיקתן, אישורן, הפעלתן ואבטחתן של מערכות המידע של הוועדה.  תשובת הוועדה בכללה נחזית כמרמה. בפרט, הוועדה ענתה שהשב"כ בדק ואישר את המערכות, אבל השב"כ הכחיש תשובה זאת מכל וכל.
  • ביום 15 לאוגוסט 2017 - הוגשה בקשה שנייה, הנוגעת למינוי כדין של מר לזר דודוביץ (שהוועדה הציגה כאיש מפתח בכל הקשור למערכות המידע), וכל מסמך המראה מעורבות של השופטים שהם יושבי ראש הוועדה בקשר למחשוב הוועדה.
  • ביום 29 לאוגוסט 2017 הוגשה בקשה שלישית, לגבי עמידת המערכות בתקנים המחייבים לגבי אבטחת מערכות מידע.
  • ביום 03 לספטמבר 2017 הוגשה בקשה רביעית, לגבי מפרטים טכניים מאושרים על ידי מנכ"לית הוועדה.  פרוטוקול ועדת המכרזים, שצורף לבקשה זאת מציין את מה שהיה ברור - שצריכים להיות מפרטים מאושרים על ידי עובד מדינה לפני חתימת חוזים.  אבל בתשובה לבקשת חוה"מ הראשונה הוועדה לא סיפקה אף מסמך אמתי.  

למרות פניות חוזרות, הוועדה מסרבת עד היום לאשר את קבלת שלוש הבקשות האחרונות ולספק מספרי בקשות כראוי. המצב, בו ועדה, שהיא קריטית למהות המשטר בישראל, ובראשה עומדים שופטי בית המשפט העליון, עוסקת בזילות חוק חופש המידע, הוא בלתי נתפס!
התנהלות ועדת הבחירות המרכזית בכללה נחזית כמרמה ושחיתות, ולמולה - אזלת יד של הכנסת, והתנהלות מעוררת חשש של שופטי בית המשפט העליון. [1]

להלן הפנייה לשופט חנן מלצר, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית במלואה

לספטמבר, 2017

שופט בית המשפט העליון חנן מלצר
בתפקידו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית
בפקס: 02-6759648

הנידון: קיום חוק חופש המידע על ידי ועדת הבחירות המרכזית
אבקש את תשובתך בתוך 45 יום, על פי החוק לתיקון סדרי המנהל (החלטות והנמקות), 1958.
לכבוד יו”ר ועדת הבחירות המרכזית חנן מלצר,
הריני מבקש בזאת שתמלא את תפקידך כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, ותוודא שהוועדה מקיימת את חוק חופש המידע.
במשך שנים, טענה הוועדה שהחוק אינו חל עליה. בעקבות תיקון לחוק, הוחל החוק על הוועדה לקראת סוף שנת 2016.
ביום 14 לדצמבר, 2016 הגשתי בקשה על פי חופש המידע - בנוגע לישרת מערכות המידע של הוועדה – ושילמתי אגרה כדין. את תשובת הוועדה (1/1214/16) (המספר נחזה כמפוברק) מיום 12 לינואר, 2017, יש לראות כמרמה והפרת אמונים בצוותא של מנכ"לית הוועדה עו"ד אורלי עדס, היועץ המשפטי עו"ד דין לבנה, והממונה על חופש המידע עו"ד אלעד נווה.
ביום 15 לאוגוסט, 2017, ביום 29 לאוגוסט, 2017, וביום 03 לספטמבר, 2017, הגשתי בקשות נוספות על פי חופש המידע - כולן בנוגע למחשוב ועדת הבחירות המרכזית - ושילמתי עבורן אגרות כדין. אולם למרות פניות חוזרות, עד היום לא קיבלתי אישור על קבלת הבקשות ומספרי בקשות כראוי.
לפיכך, הריני מבקש בזאת, שתמלא את תפקידך כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית ותוודא שהוועדה מקיימת את חוק חופש המידע - מתן מענה נאות ובמועדו על בקשותי הנ”ל.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
תל-אביב

העתקים: ראש השב"כ נדב ארגמן, תפוצה רחבה

קישורים
[1] מרמה ושחיתות במחשוב ועדת הבחירות המרכזית - אזלת יד של הכנסת, והתנהלות מעוררת חשש של שופטי בית המשפט העליון
הכנסת מודעת כבר שנים לשחיתות בוועדת הבחירות המרכזית. החשודים המרכזיים בעניין מרמה במחשוב הוועדה הם המנכ"לית עו"ד אורלי עדס ומר לזר דודוביץ. הכנסת מראה אזלת יד מפתיעה בנושא. ישרת הוועדה מופקדת בידי שופטי בית המשפט העליון, המכהנים כיושבי הראש של הוועדה - אך התנהלותם, כולל הנשיאה החדשה אסתר חיות, מעוררת חששות כבדים. גופי הבטחון, בפרט בטחון הסייבר, מתרחבים במהירות, וכולם כפופים ישירות לראש הממשלה. אולם אף אחד מהגופי הביטחון אינו נושא היום באחריות לשמירה על מערכות מחשוב קריטיות ל"סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו". המצב בכללותו נחזה כחלק מקריסת שיטת המשטר באומה ללא חוקה.