Friday, July 29, 2016

2016-07-29 ISRAEL: High tech nation - IT system of the Supreme Court is down for days.. // אומת היי-טק - מערכת המידע של בית המשפט העליון לא פועלת כבר מספר ימים...

ISRAEL: High tech nation - IT system of the Supreme Court is down for days..
====================
Most likely, the failure of the Supreme Court's IT system is related to a strike by the Court's employees.
The situation points out a fundamental failure in security of a system, which should be considered vital for validity of the regime...
The Administration of Courts refused to answer on a Freedom of Information request: Who is charged with security of IT system of the Supreme Court?
The Shin-Bet, which is charged with security of vital State systems, says it has no responsibility for the system...
Data mining shows that the system was compromised by an inside-job in March 2002, under the tenure of Supreme Court Presiding Justice Aharon Barak, and since then the justices falsify records like there is no tomorrow...
Report of the situation was filed with the UN Human Rights Council, and was incorporated in the final Professional Staff Report of the periodic review (2013) with the note:
"Lack of integrity in the electronic record systems of the Supreme Court, the District Courts and the Detainees' Courts in Israel."

2016-07-29 אומת היי-טק - מערכת המידע של בית המשפט העליון לא פועלת כבר מספר ימים...
=====================
קרוב לוודאי שהשבתת המערכת קשורה לשביתה בבתי המשפט. מצב זה מראה על כשל בסיסי באבטחת מערכת, שיש לראות בה מערכת חיונית לתקינות המשטר בישראל.
הנהלת בתי המשפט סירבה בעבר לענות על בקשה לפי חוק חופש המידע: מי אחראי על אבטחת המערכת?
השב"כ, שאחראי על אבטחת המערכות החיוניות של המדינה, ענה שאינו אחראי על אבטחת המערכת.
כריית נתונים העלתה שהמערכת נפרצה מבפנים במרץ 2002, תחת כהונתו של אהרן ברק, ומאז השופטים מסלפים כתבי החלטות בלי חשבון...
דו"ח על המצב, שהוגש לאו"ם, נכלל בדו"ח התקופתי של מועצת זכויות האדם על ישראל בשנת 2013, עם ההערה: "חוסר ישרה במערכות המידע של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
 

2016-07-29 Request filed with Attorney General for suspension of Judge Esperanza Alon during criminal investigation // בקשה הוגשה ליועמ"ש אביחי מנלדלבליט להשעייתה של השופטת אספרנצה אלון במהלך בדיקת תלונה פלילית נגדה

2016-07-29 Request filed with Attorney General for suspension of Judge Esperanza Alon during criminal investigation  //
בקשה הוגשה ליועמ"ש אביחי מנלדלבליט להשעייתה של השופטת אספרנצה אלון במהלך בדיקת תלונה פלילית נגדה
ראו בבלוג:

In a series of cases of criminal complaints or suspicions against sitting judges (including a Supreme Court justice), pertaining to conduct that was not on the bench, such judges were suspended, or took a leave. In instant case, on the other hand, the Complaint pertains to conduct of Judge Esperanza Alon on the bench. Therefore, her supsension or leave on vacation are requested.
Judge Esperanza Alon's conduct, documented in the criminal complaint, is based on the use of Net-HaMishpat - case management system of the Court - to generate sham/simulated court decisions and conduct of sham court hearings, all with the intent of perverting court process.

בסדרת מקרים אחרים של תלונות או חשדות פליליים נגד שופטים מכהנים, על התנהלות שאינה על כס המשפט, יצאו השופטים (ובכללם שופט בית המשפט העליון) לחופשה, או הושעו מתפקידם. במקרה זה, לעומת זאת, התלונה היא על התנהלות השופטת אספרנצה אלון על כס המשפט.  
התנהלותה של השופטת אספרנצה אלון, המתועדת בתלונה הפלילית, מבוססת על השימוש במערכת נט-המשפט - מערכת ניהול התיקים - להנפיק כתבי החלטות בדויים/למראית עין ("מפוברקים") ולניהול הליכים בדויים/למראית עין, כל זאת, מתוך כוונה לשבש הליכי משפט. 
Figures 1: Judge Esperanza Alon - "Ms Mysteries of Court Procedure" and/or perverter of court process with chutzpah. Attorney General Avichai Mandelblit - was asked by both the complainant and the Ministry of Justice to review the criminal complaint and decide on its disposition...
תמונות 1. השופטת אספרנצה אלון - "אשת רזי סדר הדין" ו/או משבשת הליכי משפט מתוך יוהרה. היועמ"ש אביחי מנדלבליט - התבקש הן על ידי המתלונן והן על ידי משרד המשפטים לבדוק את התלונה הפלילית נגד השופטת אספרנצה אלון.
____

מאהל המחאה ת"א, 29 ליולי - הבקשה שלהלן נשלחה היום ליועמ"ש אביחי מנדלבליט, בנוגע לתלונה פלילית נגד השופטת אספרנצה אלון.  העתקים נשלחו לשרת המשפטים איילת שקד ולחברי הוועדה לבחירת שופטים.

29 ליולי, 2016

היועמ"ש אביחי מנדלבליט
בפקס: 02-646-7001
ובדואר רשום: רחוב צלאח א-דין 29, ירושלים

הנידון: תלונה פלילית נגד השופטת אספרנצה אלון, בית המשפט השלום חיפה (פ”ח 223561/2016)בקשה: א.להשעייתה מכל תפקיד שיפוטי, או יציאתה לחופשה בזמן הטיפול בתלונה, ב. הזמנתי למסור עדות וראיות נוספות
מספרכם: 004-99-2016-010484
הריני מבקש את תשובתך בתוך 45 יום על פי החוק לתיקון סדרי המנהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958.

לכבוד היועמ”ש אביחי מנדלבליט,
התלונה הפלילית שבנידון נגד השופטת אספרנצה אלון, סיפקה ראיות מסמכיות חותכות להונאה, שיבוש כתבי בית דין, שיבוש הליכי משפט, והפרת אמונים על כס המשפט, כולל תגובותיה של השופטת אלון על הודעות שניתנו לה לגבי התנהלותה בזמן ההליכים עצמם, המראות על כוונתה. [1]
בתגובה, קיבלתי מכתב ממשרדך מכתב, שתאריכו 14 ליוני, 2016, האומר שהתלונה הועברה לטיפולה של פרקליטות המדינה. [2]
מתוך תשובתך, ומתוך חומר הראיות עצמו, ברור שהתלונה אינה חסרת בסיס.
בסדרת מקרים אחרים של תלונות או חשדות פליליים נגד שופטים מכהנים, על התנהלות שאינה על כס המשפט, יצאו השופטים (ובכללם שופט בית המשפט העליון) לחופשה, או הושעו מתפקידם. במקרה זה, לעומת זאת, התלונה היא על התנהלות השופטת אספרנצה אלון על כס המשפט.
לפיכך, הריני מבקש בזאת, שהשופטת אספרנצה אלון תושעה מכל תפקיד שיפוטי, או תצא לחופשה עד תום בדיקת התלונה הפלילית שבנידון.
בנוסף, מתוך קוצר היריעה, התלונה שהגשתי כוללת רק את עיקר הראיות, ובמסגרת חקירת אמת של תלונה זאת, הריני מבקש שאוזמן למסור ראיות נוספות ועדות בעניין זה.
אי נקיטת הצעדים המתאימים בתגובה על בקשתי זאת, עלול לערער את אמון הציבור במערכת המשפט.
בברכה,

דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א

קישורים - להלן

________ 


OccupyTLV, July 29 - the following request was forwarded to the Israeli Attorney General Avichai Mandelblit, pertaining to Criminal Complaint against Judge Esperanza Alon.  The request was copied to Justice Minister Ayelet Shaked and members of the Judicial Selection Committee.
July 29, 2016


Attorney General Avichai Mandelblit
By fax: 02-646-7001
By certified mail: 29 Salah A-Din Street, Jerusalem

RE: Criminal Complaint against Judge Esperanza Alon from the Haifa Magistrate Court (serious crime 223561/2016)Request: a. for her suspension from any judicial duties or her leave on vacation during review of the complaint, b. My invitation to provide testimony and additional evidence.
Your number: 004-99-2016-010484
Your response within 45 days, pursuant to the Administrative Procedure Reform Act (1958) is kindly requested.

Dear Attorney General Mandelblit:
The Criminal Complaint against Judge Esperanza Alon, referenced above, provided indisputable documentary evidence of fraud, perversion of court records, perversion of court process, and breach of loyalty, including her responses on notices, which were provided to her during her conduct, during the court process, which indicate her intention. [1]
In response, I received the June 14, 2016 letter from your office, indicating that the Complaint was forwarded to the State Prosecution. [2]
Based on your response, and the evidence provided in the Complaint itself, it is obvious that the Complaint is not baseless.
In a series of cases of criminal complaints or suspicions against sitting judges (including a Supreme Court justice), pertaining to conduct that was not on the bench, such judges were suspended, or took a leave. In instant case, on the other hand, the Complaint pertains to conduct of Judge Esperanza Alon on the bench.
Therefore, I herein request that Judge Esperanza Alon be suspended from any judicial duties, or take a leave until review of the Complaint is completed.
In addition, for brevity sake, the Complaint includes only the core evidence. In the course of true review of the Complaint, I request that I be invited to provide testimony and file additional evidence.
Failure to take the appropriate actions relative to instant request may undermine public trust in the justice system.
Truly,

Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert- NGO
OccupyTLV


LINKS:


קישורים:
[1] 2016-05-26 תלונה פלילית (פ”ח 223561/2016), שהוגשה למשטרת ישראל, נגד הגב' אספרנצה אלון מבית המשפט השלום חיפה, ובקשה ליועמ"ש להורות על חקירתה
Criminal Complaint (serious crime 223561/2016), filed with the Israel Police against Esperanza Alon from the Haifa Magistrate Court, and request for the Attorney General to instruct its investigation.
2016-05-26 משטרת ת"א-מפלג הונאות: אישור על קבלת תלונה (פ”ח 223561/2016) נגד הגב' אספרנצה אלון מבית המשפט השלום חיפה, ואישור משלוח בדואר רשום של בקשה ליועמ"ש להורות על חקירתה
Israel Police, Tel-Aviv Fraud Division: Certificate of filing Criminal Complaint (serious crime 223561/2016) and mailing to the Attorney General certification.
[2] 2016-06-14 תשובת היועץ המשפטי לממשלה על תלונה פלילית (044-99-2016-010848) נגד השופטת אספרנצה אלון - הונאה, שיבוש כתבי בית דין, שיבוש הליכי משפט, הפרת אמונים
Attorney General response on criminal complaint (044-99-2016-010848) against Judge Esperanza Alon - Fraud, Perversion of Court Records, Perversion of Court Process


_______________________________________________________

Criminal Complaint against Esperanza Alon:
התלונה הפלילית נגד השופטת אספרנצה אלון: