Sunday, June 3, 2018

2018-06-02 למה לא הרשיעו אף שופט בישראל ב-70 שנה בעבריינות על כס המשפט?

Joseph Zernik נואם בפתח תקווה - מלמד אותנו על השחיתות בכל העולם...
למה לא הרשיעו אף שופט בישראל ב-70 שנה בעבריינות על כס המשפט?
כי היועמ"ש המושחתים מאתרגים את השופטים המושחתים, והשופטים המושחתים מאתרגים את היועמ"שים המושחים.  חגיגה!