Sunday, June 2, 2013

13-06-03 מידע נוסף הוגש למשטרת ישראל ולכנסת בנוגע לנסיבות מותו של מזכיר בית המשפט העליון שמריהו כהן ב-2002

===13-06-03 מידע נוסף הוגש למשטרת ישראל ולכנסת בנוגע לנסיבות מותו של מזכיר בית המשפט העליון שמריהו כהן ב-2002===.
בשנת 2002, מת המזכיר הראשי של בית המשפט העליון, שמריהו כהן, ז"ל, תחת נסיבות מחשידות. כבר אז הגישה קרובת משפחה או מכרה תלונה במשטרת ישראל.  אולם ב-2002 לא יכלו קרובי המשפחה/מכרים להביא מניע סביר למותו.  במידע נוסף שהוגש למשטרת ישראל ולוועדת חוק, חוקה ומשפט של הכנסת מביא דר' יוסף צרניק מסייג לזכויות האדם (NGO) ראיות לכך שמותו של המזכיר כהן היה כרוך בהשתלטות בלתי חוקית על מחשבי בית המשפט העליון של מדינת ישראל, והוצאת שרתי הכתבים האלקטרוניים מחזקת המזכירות. בשנים שלאחר מותו של המזכיר כהן, זויפו כתבי החלטה רבים של בית המשפט העליון, ותוקפם של כתבי החלטות בית המשפט העליון ככללן עורערה בכוונת תחילה.  תחת נסיבות אלה גם מופיעה הגב' שרה ליפשיץ מאז 2002 כ"מזכירה ראשית" של בית המשפט העליון ללא כתב מינוי כחוק מאז. תלונה שהוגשה ב-2012 למשטרת ישראל הביאה ראיות למרמה באישור החלטות בית המשפט העליון על ידי הגב' ליפשיץ. ב-2002 נוסדה למעשה בבית המשפט העליון מזכירות למראית עין.  ללא הבדל לגבי הגורמים או האחראים למותו של המזכיר הראשי שמריהו כהן ז"ל ולהתנהלותה של ה"מזכירה ראשית" שרה ליפשיץ, מן הראוי לראות את מאורעות בבית המשפט העליון בשנת 2002 כדומים בחשיבותם לרצח רבין ב-1995.  לאור המידע החדש התבקשה משטרת ישראל לפתוח מחדש את החקירה בשתי התלונות הקשורות לעניין.  וועדת הכנסת לחוק, חוקה ומשפט התבקשה להקים לאלתר ועדת חקירה פרלמנטרית בענייין. 


[תמונות]

המידע הנוסף שהוגש למשטרת ישראל ולוועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת אינו נוקב בשמות חשודים, אך נוקב בשמותיהם של אלה שיוכלו לסייע לחקירה בעניין:אמר אהרן ברק נשיא בית המשפט העליון ב-2002; במר בועז אוקון רשם בית המשפט העליון ב-2002; גגבשרה ליפשיץ – היושבת במשרד המזכיר הראשי בבית המשפט העליון מאז 2002 ללא כתב מינוי כחוק.

ראה כמסמך פי.די.אפ.:  http://www.scribd.com/doc/145373079/    מאהל המחאה החברתית, ת"א, ה-3 ליוני - דר' יוסף צרניק מסייג לזכויות האדם (NGO) הגיש אתמול למשטרת ישראל, תחנת לב ת"א-ירקון מידע נוסף לגבי "שחיתות במזכירות בית המשפט העליון", כחידע נוסף לשתי תלונות קודמות: א. תלונה מיום ה-27 למרץ, 2002, שהוגשה במחוז ירקון על ידי אהליבה פלץ איזסקו, בנוגע למותו של המזכיר הראשי של בית המשפט העליון שמריהו כהן, ז"ל', ב. תלונה מס 158921/2012 מיום ה-16 באפריל, 2012, שהוגשה על ידי דר' יוסף צרניק נגד "המזכירה הראשית" היום – הגב' שרה ליפשיץ. [1]

לאור המידע החדש התבקשה משטרת ישראל לפתוח מחדש את החקירה בשתי התלונות הקשורות לעניין.  [1] וועדת הכנסת לחוק, חוקה ומשפט התבקשה להקים לאלתר ועדת חקירה פרלמנטרית בענייין. [7]

המידע החדש מציע מניע למותו של המזכיר הראשי שמריהו כהן ז"ל ולהתנהלותה של "מזכירה ראשית" שרה ליפשיץ מאז 2002 ועד היום - השתלטות בלתי חוקית על שרתי בית המשפט העליון והכתבים האלקטרוניים, שהיו במשמורת המזכיר הראשי עד מותו של שמריהו כהן ב-2002, ועתה נמצאים במשמורת של אחת החברות המעורבות בעניין (כנראה אי.בי.אמ או אי.די.אס.). 

המידע הנוסף שהוגש למשטרת ישראל ולוועדת הכנסת מבוסס על הצלבת מידע ממקורות שונים:
א. תלונה מיום ה-27 למרץ, 2002,.שהוגשה על ידי אהליבה פלץ איזסקו, בנוגע לנסיבות מותו של המזכיר הראשי של בית המשפט העליון שמריהו כהן, ז"ל, [2]
ב. דוח מבקר המדינה 60ב (2010) לגבי מחשוב בתי המשפט. [3]
ג. תלונה מס 158921/2012, מיום ה-16 באפריל, 2012, שהגיש המלין בתלונה זאת נגד ה"מזכירה ראשית" של בית המשפט העליון כיום – הגב' שרה ליפשיץ [4]
ד. דוח שהגיש המלין למועצת זכויות האדם של האו”ם, ושנכלל בדוח המועצה לגבי זכויות האדם בישראל (2013), בלוויית הערה לגבי "חוסר יושרה של הכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון... בישראל". [5]
ה. מכתבי תלונה שהפנה המלין לאחרונה (2013) לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס בנידון רישומים כוזבים ומטעים על ידי מזכירות בית המשפט העליון. [6]

המידע הנוסף שהוגש למשטרת ישראל ולוועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת אינו נוקב בשמות חשודים, אך נוקב בשמותיהם של אלה שיוכלו לסייע לחקירה בעניין: א. מר אהרן ברק - נשיא בית המשפט העליון ב-2002; ב. מר בועז אוקון - רשם בית המשפט העליון ב-2002; ג. גב' שרה ליפשיץ – היושבת במשרד המזכיר הראשי בבית המשפט העליון מאז 2002 ללא כתב מינוי כחוק.

המידע הנוסף שהוגש למשטרת ישראל ולוועדת הכנסת סוכם כלהלן:
"כמזכיר ראשי היה שמריהו כהן, ז"ל האחראי על משמורת כתבי בית המשפט העליון, ובכללם הכתבים האלקטרוניים. ב-2002 מת בנסיבות מחשידות. בעקבות מותו חלו שינויים מפליגים בכתבי בית המשפט העליון: נתגלו כתבים רבים מזוייפים, וכלל הכתבים מתפרסמים בצורה בטלה מעיקרה. על פי דוח מבקר המדינה, בתהליך זה גם הוצאו השרתים חמשמורת המזכירים בבתי המשפט בישראל. מאז מותו של שמריהו כהן יושבת הגב' ליפשיץ במשרד המזכיר הראשי ללא כתב מינוי כחוק. תלונה קודמת הביא ראיות לביצוע אישור כוזכ של כתבי החלטת של בית המשפט העליון על ידי הגב' ליפשיץ. לפיכך, מציע המלין שהמניע למותו של מר שמריהו כהן היה השתלטות בלתי חוקית על כתבי בית המשפט העליון, שהיו במשמורתו, ושהתנהלותה של הגב' שרה ליפשיץ כ"מזכירה ראשית" של בית המשפט העליון ללא כתב מינוי כחוק, כמוה כניהול מזכירות למראית עין."

ללא הבדל לגבי הגורמים או האחראים למותו של המזכיר הראשי שמריהו כהן ז"ל ולהתנהלותה של ה"מזכירה ראשית" שרה ליפשיץ, מן הראוי לראות את מאורעות בבית המשפט העליון בשנת 2002 כדומים בחשיבותם לרצח רבין ב-1995.

==קישורים==
[1] 13-06-02 מידע נוסף שהוגש למשטרת ישראל לשתי תלונות קודמות: א. תלונה מיום ה-27 למרץ, 2002, שהוגשה במחוז ירקון על ידי אהליבה פלץ איזסקו, בנוגע למותו של המזכיר הראשי של בית המשפט העליון שמריהו כהן, ז"ל', ב. תלונה מס 158921/2012 מיום ה-16 באפריל, 2012, שהוגשה על ידי דר' יוסף צרניק נגד "המזכירה הראשית" היום – הגב' שרה ליפשיץ. 
[2] 02-03-27 אישור על הגשת תלונה לגבי מניע למותו של המזכיר הראשי שמריהו כהן
[3] 10-00-00 דוח מבקר המדינה 60ב (2010) עמ' 693 ואילך
[4] 12-04-16 תלונה במשטרת ישראל, ירושלים, מחלקת הונאות, ירושלים (158921/2012) נגד הגב' שרה ליפשיץ מבית המשפט העליון
[5] 12-05-10 תרגום עברי של דוח סייג לזכויות האדם לאום לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל (2013)
[6] 13-05-14 מכתב מס 4 לנשיא בית המשפט העליון – בקשה לכתב מינוייה של המזכירה הראשית.
[7] 13-06-03 וועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת התבקשה להקים וועדת חקירה לעניין מותו של המזכיר הראשי של בית המשפט העליון שמריהו כהן ז"ל ב-2002, והתנהלותה של "מזכירה ראשית" שרה ליפשיץ מ-2002 ועד היום.

13-06-01 Tel Aviv: Routine Sat night demonstrations - "What a corrupt government"

 ...distributed, spontaneous, increasingly jovial, party like routine Saturday night events, before the real party animals even wake up... in one of the top three global party cities...http://www.youtube.com/watch?v=VuKSq4T_Kw4Occupy Tel Aviv Encampment, June 1 - the launch pad for the routine demonstrations on Saturday nights (8:30pm), is HaBimah Square, one of the nicest public spaces in Israel.  From there the procession goes through Ibn Gabirol, a major avenue, which is all decorated for the ongoing Tel Aviv Gay Pride Week (a prosperous enterprise). Last night the demonstration ended at the Tel Aviv Museum square, another hallmark public space. Major avenues were closed to traffic. Media estimated the number of demonstrators in Tel Aviv at thousands.

Police were very cordial.  After the demonstration, I ran into three cops in Aroma Cafe'.   I asked them if they were paid any extra for the routine calls on Saturday nights.  They were bitter, "forget it".

Some of the notable chants/songs/dances were:
1) "Taking from the poor, giving to the rich, what a corrupt government" - usually involves happy jumping/raving.
2) "The people demand social Justice", "Government, corporations - crime organization", "We are the majority, and we are out in the street", "come down from the balconies, the state is collapsing" - to the beat of marching drums.
3) "Never be afraid" (Reb Nahman hassidic song) - started by seating the demonstration, then, during the "kite" in the music, everybody gets up and starts dancing.
4) The people want freedom, equal justice for all - one of a series of chants in Arabic.

However, the unique development of the last few weeks is the distributed, spontaneous nature of the demonstrations.  Beyond the above "central" demonstration, there were numerous events in various other sites.  One that went on for a while were cars driving around major intersections, honking to the beat of common demonstration chants and waving social protest flags.  It caused some traffic congestion.

The other notable feature is the increasingly jovial, party like nature of many of the demonstrations, which indicates a position of power.