Thursday, August 24, 2023

2023-08-25 בנק הפועלים ואני - בקשה לפסיקת הוצאות, לחלופין - העדת "קצינת הציות הראשית"

 

כשמדובר בבנק שלך, לא צריך רעש וצלצולים. 
צריך מקצוענים שפועלים בשבילך באמת.

להלן הגשה אחרונה בהליך בבית המשפט השלום בת"א בדרישה לממש את זכות העיון במאגר המידע של הבנק אודות מעמדי כ"אדם אמריקני מסוים" [US Person] כביכול, ופעולות הבנק נגדי בעניין זה במהלך 10 השנים האחרונות.
בניגוד לטענת בנק הפועלים, חששותיי באשר להתנהלות הבנק לא הופגו בהליך זה, אלא רק הועצמו. ההליך דנן גם העלה חששות חדשים – באשר ליושרת תשובת המשיב ותצהיר המצהירה, הגב’ מיכל איילון רונן, מנהלת מחלקת מיסוי בינלאומי וציות בבנק, מיום 26.7.2023, "מתוך עיון במסמכים, ועל סמך בדיקות ובירורים“.
קראו עוד: https://inproperinla.blogspot.com/2023/08/2023-08-25.html

תאריך חתימה: 24.8.2023


בבית משפט השלום בתל אביב                                     עש"א 47263-06-23


בעניין שבין: ד"ר יוסף צרניק

מרח’ כפר גלעדי 9, תל אביב

טל:0559837568; פקס: 077-3179186; דוא"ל: joseph.zernik@

המערער

- נ ג ד -

בנק הפועלים בע"מ

משדרות רוטשילד 50, תל אביב

ע"י עו"ד ברוריה שריר הראל

מגדלי הארבעה-מגדל צפוני, רח’ הארבעה 28, תל אביב

טל: 076-5316713; פקס: 076-5100358 דוא"ל: Bruria@

המשיבים

תגובת המערער לפי החלטת כב’ השו’ ע’ הדר מיום 17.8.2023: הסכמת המערער להצעת הפשרה של המשיב; לחלופין בקשה לזימון המצהירה להעיד

תמצית ההודעה והבקשה

תשובת המשיב מיום 17.7.2023 כוללת שוב טיעונים שגויים ו/או מטעים. חששות המערער לא הופגו בהליך דנן, אלא רק הועצמו. יחד עם זאת המערער מסכים לקבל את הפשרה שהציע המשיב בפסקה 11 לתשובתו מיום 17.8.2023, דהיינו: א) מחיקת ההליך, ב) פסיקת הוצאות למערער, ג) פסיקת הוצאות מותנות לטובת המשיב, ד) החזר אגרה למערער. לחלופין, ככל שההליך לא יימחק, המערער מבקש מבית המשפט הנכבד לזמן את המצהירה להעיד בדיון שנקבע ליום 21.9.2023, או במועד שיקבע בית המשפט הנכבד.

טיעוני המערער

המשיב חוזר על טיעוניו השגויים ו/או המטעים כי "עוד קודם להגשת הערעור היה ידוע למבקש היטב, כי לחששות העומדים ביסוד הגשת הערעור אין כל בסיס; נהפוך הוא – חששות המערער רק הועצמו בהליך דנן

  1. בפסקה 8 לתשובתו מיום 17.8.2023, חוזר המשיב על טענותיו כי "עוד קודם להגשת הערעור היה ידוע למבקש היטב, כי לחששות העומדים ביסוד הגשת הערעור אין כל בסיס. נהפוך הוא – ההליך דנן רק העצים את חששות המערער באשר ל: (א) התנהלות המשיב כלפי המערער ב"חסימות“ חוזרות של חשבונותיו ודרישות חוזרות להגשת אסמכתאות ומסמכים במהלך עשר השנים האחרונות, (ב) התנהלות המשיב בשנה זו, באשר ליצירת טופס "שינוי רישום US PERSON, הצהרה וכתב ויתור (להלן – "כתב הוויתור, ראה נספח 6 לערעור) והניסיון לסחיטה לכאורה, באמצעות כתב הוויתור, של הסכמת המערער לוויתור על זכותו לסודיות בנקאית כתנאי להסרת ”החסימה“ של חשבונות המערער, (ג) אי כשירות ו/או חוסר יושרה בניהול ספרי הבנק של המשיב, כפי שהם משתקפים בתשובת המשיב מיום 26.7.2023 ובפסקאות 25-5 לתגובת המערער מיום 10.8.2023. עניינים אלה חורגים מגדר ההליך דנן.

  2. ההליך דנן גם העלה חששות חדשים – באשר ליושרת תשובת המשיב ותצהיר המצהירה, הגב’ מיכל איילון רונן, מנהלת מחלקת מיסוי בינלאומי וציות בבנק, מיום 26.7.2023, "מתוך עיון במסמכים, ועל סמך בדיקות ובירורים(ראה - פסקה 3 לתצהיר מיום 26.7.2023, המצורף לתשובת המשיב מאותו יום), כמפורט בפסקאות 25-5 לתגובת המערער מיום 10.8.2023. עניין זה נופל בגדר ההליך דנן.

המערער נאלץ לפנות לבית המשפט לאחר שהמשיב לא ענה כלל על בקשת עיון; ברירת המחדל במקרה של מחיקה היא פסיקת הוצאות; בערעור דנן מן הראוי לפסוק הוצאות למערער

  1. בהתנגדותו לפסיקת הוצאות לטובת המערער, המשיב ממשיך להתעלם מהעובדה הבסיסית – המשיב סירב לענות כלל על בקשת העיון של המערער שהוגשה כדין. בכך אילץ המשיב את המערער להטריח את בית המשפט הנכבד בהליך דנן.

  2. לא למותר לציין כי להליך דנן חשיבות ציבורית – שכן החשש הוא שהמשיב פעל ופועל מול לקוחות אחרים המצויים במעמדו של המערער (אינם "אנשים אמריקנים מסוימים, אך מתויגים ע"י הבנק כבעלי "אינדיקציות) גם לאחר ששבו והגישו את האסמכתאות והמסמכים הנדרשים למשיב. יחד עם זאת, לא ידוע למערער אודות לקוחות אחרים נגדם הפעיל המשיב סחיטה לכאורה של חתימה על כתב הוויתור. על פי חיפוש במאגרי המידע, נראה כי הערעור דנן נגד המשיב הוא הליך תקדימי בהקשר זה.

  3. ודוק: "ברירת המחדל במקרה של הפסקת תביעה בדרך של מחיקת התביעה היא פסיקת הוצאות, אלא אם כן יש טעמים מיוחדים שלא לעשות כן [תקנה 152 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, ופסקה 9 לפסק דינם של כב’ השו’ י’ עמית, נ’ סולברג, וד’ מינץ בע"א 3975/21 מדינת ישראל - משרד הבריאות נ' אי.סיג בע"מ (נבו, 20.3.2022)]. לכן, לאור כלל הנסיבות, מן הראוי לפסוק בערעור דנן הוצאות לטובת המערער.

המערער מסכים לקבל את הצעת פשרה של המשיב

  1. המערער מסכים לקבל את הצעת הפשרה שהעלה המשיב בפסקה 11 לתשובת המשיב מיום 17.8.2023, דהיינו: א) מחיקת ההליך, ב) פסיקת הוצאות למערער, ג) פסיקת הוצאות מותנות לטובת המשיב [ככל שהמשיב לא יחזור ויפעל נגד המערער בכל דרך שהיא בנוגע למעמדו כביכול כ”אדם אמריקני מסוים או בעל "אינדיקציות למעמד זה, אך המערער יגיש שוב ערעור על פי תקנה 8 לתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981, בנוגע לנתוני הבנק באשר למעמדו כנ”ל], ד) החזר אגרה למערער.

לחלופין – המערער מבקש מבית המשפט הנכבד לזמן את המצהירה להעיד

  1. ככל שההליך לא יימחק, מבקש המערער מבית המשפט הנכבד לזמן את המצהירה, הגב’ מיכל איילון רונן, מנהלת מחלקת מיסוי בינלאומי וציות בבנק, להעיד בדיון שנקבע ליום 21.9.2023, או במועד שיקבע בית המשפט הנכבד.

   מצ"ב נספח 1 – בקשה להזמנת עד.

סיכום

  1. המערער מסכים לקבל את הצעת הפשרה של המשיב, דהיינו: א) מחיקת ההליך, ב) פסיקת הוצאות למערער, ג) פסיקת הוצאות מותנות לטובת המשיב [ככל שהמשיב לא יחזור ו"יחסוםאת חשבונות המערער, אך המערער יגיש שוב ערעור על פי תקנה 8 לתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981], ד) החזר אגרה למערער. לחלופין, ככל שההליך לא יימחק, המערער מבקש מבית המשפט הנכבד לזמן את המצהירה להעיד בדיון שנקבע ליום 21.9.2023, או במועד שיקבע בית המשפט הנכבד.

  2. עמדת המשיב: באת כוח המשיב נמצאת בחופשה בחו"ל עד ליום שני בשבוע הבא. באת כוח המשיב קיבלה את טיוטת ההגשה דנן, אך סירבה למסור את עמדתה לגופו של עניין. זאת, אף כשהתבקשה למסור את עמדתה אך ורק בעניין הבקשה לזימון המצהירה, כך שהמצהירה תזומן בעוד מועד ע"י מזכירות בית המשפט הנכבד, והמערער יוכל לוודא שקיבלה את הזימון במועדו.

תל-אביב, 24 באוגוסט, 2023           _______________

                                            ד"ר יוסף צרניק


נספחים

מס'

שם המסמך

עמוד

1

בקשה להזמנת עד

4