Monday, March 13, 2017

2017-03-14 מ"י נ ארביב: בקשה חוזרת למשרד המשפטים לקבלת העתק אמתי (אותנטי) של כתב האישום

מ"י נ ארביב: בקשה חוזרת למשרד המשפטים לקבלת העתק אמתי (אותנטי) של כתב האישום
פרסום "טיוטות" - מסמכים מפוברקים  - על ידי משרדי הממשלה הפך למכת המדינה...
תמונה: חששות כבדים שהתביעה ובתי המשפט ממשיכים לקדם את מורשת אפרים ברכה זצ"ל...
_______
מאהל המחאה ת"א, 14 למרץ - בקשה חוזרת נשלחה לדוברות משרד המשפטים לקבלת העתק של כתב האישום האמתי (אותנטי) נגד מנשה ארביב.  משרד המשפטים פרסם "טיוטה" (מסמך מפוברק) של כתב האישום, ואח"כ התקשה במתן מספר התיק האמתי.  חשש כבד שהפרקליטות הגישה כתב אישום צעצועי, ובהתאם יתנהל משפט צעצועי עם פסק דין צעצועי באחת מפרשיות השחיתות החמורות בתולדות מדינת ישראל.  "ראש FBI הישראלי" נתפס בקבלת שוחד.  ערן מלכה נידון ל-7 שנות מאסר על עבירה דומה.  אבל מנשה ארביב הוא בכיר בכנופיה לשעבר...

להלן הבקשה החוזרת לדוברות משרד המשפטים לקבלת העתק אמתי (אותנטי) של כתב האישום, במלואה: 


14 למרץ, 2017
אפרת אורן, דוברת מחוז ירושלים
משרד המשפטים
בדוא"ל
הנידון: מ"י נ ארביב (14715-03-17) – בקשה חוזרת לקבלת העתק של כתב אישום האמתי (אותנטי) (ללא צרופותיו)
גב' אורן הנכבדה,
רוב תודות על תשובותיך המהירות על פניותי הקודמות בנידון.
הריני חוזר על בקשתי מיום 07 למרץ, 2017: כיוון שמשרדך כבר הוציא הודעה לתקשורת ופרסם את טיוטת כתב האישום בתיק שבנידון, הריני מבקש בזאת את העתק כתב האישום האמתי (אותנטי) – חתום, נושא מספר תיק בית משפט וחותמת "התקבל/נבדק" על ידי מזכירות בית המשפט התואם (ללא צרופותיו).
בברכה,

דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א
העתקים: האגודה לזכויות האזרח, פעילים, תפוצה רחבה