Wednesday, July 6, 2016

2016-07-07 תלונה פלילית נגד השופטת אספרנצה אלון הועברה על ידי היועמ"ש לפרקליטות // Criminal complaint against Judge Esperanza Alon was forwarded by the Attorney General to the State Prosecution

 [ENGLISH BELOW]


2016-07-07  תלונה פלילית נגד השופטת אספרנצה אלון הועברה על ידי היועמ"ש לפרקליטות
יצירתם ופרסומם של כתבי בית דין בדויים/למראית עין (מה שנקרא בתקשורת "פברוק") היא התנהלות חוץ שיפוטית, שאין חלה עליה כל חסינות שיפוטית, ויש לראות בה עבריינות חמורה!  מערכת ניהול התיקים נט-המשפט היא מכשיר שנועד לאפשר עבריינות זאת.  "הכרעת הדין" ו"גזר הדין" של רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת גם הם כתבים בדויים/למראית עין מסוג זה. מערכת משפט ואכיפת חוק, בה השופטים והפרקליטות משתפים פעולה בשיבוש הליכי משפט היא מערכת של "פשע מאורגן מדינתי".

השופטת אספרנצה אלון: אשת רזי סדר הדין, או משבשת הליכי משפט מתוך יהרה?
_____
מאהל המחאה ת"א, 7 ליולי - מכתב ממשרד היועמ"ש מציין שתלונה פלילית נגד השופטת אספרנצה אלון, שנבחרה לאחרונה לשופטת מחוזית, הועברה לטיפול פרקליטות המדינה.

תמונה: תשובת היועמ"ש מיום 14 ליוני, 2016, על תלונה פלילית על הונאה, שיבוש הליכי משפט, שיבוש כתבי בית דין, והפרת אמונים נגד השופטת אספרנצה אלון - "הועברה לטיפול לשכת פרקליט המדינה".
______________
התלונה הפלילית נגד השופטת אפרנצה אלון מביאה ראיות לשיבוש כתבי בית דין ושיבוש הליכים במשך חדשים על ידי אספרנצה אלון בבית המשפט השלום חיפה. [1-2]

תמונה: בעניין החסויה רש (1829-06-10) בבית המשפט השלום חיפה - אחד מתוך סדרת כתבי בית דין בדויים/למראית עין, שיצרה השופטת אספרנצה אלון. מסמך הפרוטוקול משובש אפילו לגבי שמות הנוכחים ומעמדם בדיון, והשופטת אספרנצה אלון סירבה לתקן את הפרוטוקול.  המסמך גם מתעד ניהול דיון בדוי/למראית עין  ("בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול" - כפי שהושפטים רוצים לקרוא לזה) ללא ידיעת הצדדים.  המסמך הוא כתב חסר תוקף בבירור, שכן מופיעה עליו חותמת מים "טרם נחתם". החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת ורדה אלשייך מבהירה שאלה מסמכים חסרי תוקף - "טיוטות" בלבד, ושאין לאשרם "העתק מתאים למקור".  אולם המסמך של השופטת אספרנה אלון אושר על ידי אדם חסר סמכות בחוק וחסר ידע - "המזכירה של השופטת".
________
משהוגשה לשופטת אספרנצה אלון הודעה על כך שהיא עוסקת בהונאה מכס המשפט, הנפיקה "החלטה בפתקית" האומרת: "אדם שאינו משפטן לא יוכל להבין את רזי סדר הדין"....
לתלונה נגד השופטת אספרנצה אלון צורפה החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך.  החלטת הנציב מפרטת את שיטות הפברוק במערכת נט-המשפט:
א. יצירת כתב בית דין בדוי/למראית עין, שאינו חתום בחתימה אלקטרונית ("טיוטה" על פי השופטים).
ב. הדפסתו והמצאתו כביכול לצדדים שלא כדין, על מנת ליצור מראית עין של כתב בית דין תקף, על ידי מעקפים שהותקנו במערכת נט המשפט.
ג. אישור שלא כדין של כתבי בית דין אלה "העתק מתאים למקור" על ידי עובדי בתי המשפט שאינם מוסמכים לאשר כתבי בית דין על פי החוק ואינם מבינים את מהות החתימה האלקטרונית כלל.

תמונה: רומן זדורוב - קרבן ניהול הליכי משפט בדויים/למראית עין, ופרסום כתבי בית דין בדויים/למראית עין על ידי השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז מבית המשפט המחוזי נצרת
_________________

למרות העברת התלונה על ידי היועמ"ש לפרקליטות המדינה, ולמרות הראיות החותכות להתנהלות עבריינית חמורה מכס המשפט, מובן שאין לצפות לאכיפת החוק על השופטת אספרנצה אלון.

אחרי הכל, כפי שנמצא בפרשת רומן זדורוב, שם הנפיקו השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז "הכרעת דין" ו"גזר דין" בדויים/למראית עין,  שיתוף הפעולה בין הפרקליטות לשופטים מבוסס בדיוק על התנהלות מסוג זה...  הפרקליטות לא תכרות את הענף עליו היא יושבת...
 

תמונה: מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת -  כתב "גזר דין" בדוי/למראית עין" של השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, חיים גלפז.  לאחר שהוגשה בשבוע שעבר אזהרה בעניין זה למזכירה הראשית אשרת אביכזר על הונאה, שיבוש כתבי בית דין, הפרת אמונים, נעלם המסמך מנט-המשפט השבוע...
______

מבחינה קרימינולוגית, יש לראות מערכת משפט ואכיפת חוק, בה הפרקליטות ובתי המשפט עוסקים בעצה אחת בשיבוש כתבי בית דין והליכי משפט, מערכת של "פשע מאורגן מדינתי".

קישורים: להלן

Criminal complaint against Judge Esperanza Alon was forwarded by the Attorney General to the Chief Prosecutor
Generation and publication of sham/simulated court records (called by Israeli media "fabricated records") is extra-judicial conduct, which is not covered by any judicial immunity, and should be deemed serious criminality!  Net-HaMishpat, case management system of the courts is the instrument for enabling such criminality.  "Verdict" and "Sentencing" records, pertaining to Roman Zadorov from the Nazareth District Court are sham/simulated court records as well.  A justice and law enforcement system, where judges and prosecutors collude in perversion of justice is "Organized State Crim".
Figure: Judge Esperanza Alon - Ms Mysteries of Court Procedure, or perverter of justice with impunity?
_____
OccupyTLV, July 7 - a letter from the Attorney General's office states that a criminal complaint against Judge Esperanza Alon, which has been recently selected for promotion for a District Judge, was transferred to the Chief Prosecutor's office.

Figure:  June 14, 2016 response by the Attorney General on criminal complaint against Judge Esperanza Alon on peversion of court process, perversion of court records, and breach of loyalty - 'forwarded to the bureau of Chief Prosecutor".
____
The criminal complaint against Judge Esperanza Alon provides evidence of perversion of court records and perversion of court process in the Haifa Magistrate Court for months. [1-2]

Figure: In re: Conservatee RS (1829-06-10) in the Haifa Magistrate Court - one of a series of sham/simulated court records, which were generated by Judge Esperanza Alon.  The protocol record perverted even the name of persons, who were present and their party designations.  Judge Esperanza Alon refused to correct the record.  The record also documents the conduct of a sham/simulated court hearing ("informal, off the record" - as Israeli judges like to call it) without prior notice to the parties.  The record is patently invalid, since it bears that watermark "Not Signed Yet".  Decision of the Ombudsman of the Judiciary in the Judge Varad Alshech scandal clarifies that such records are invalid - "drafts" only, and that they must not be certified "True Copy of the Original".  However, the Judge Esperanza Alon record was certified by a person lacking any lawful authority and lacking knowledge - "the Judge's secretary".
_______
When notice was filed with Judge Esperanza Alon, informing her that she was engaged in fraud from the bench, she issued a "Post-it Decision", which said: "A person who is not a legal scholar cannot understand the mysteries of court procedure..."

The Ombudsman of the Judiciary Decision in the Judge Varda Alshech "Fabricated Protocols" scandal was attached to the criminal complaint against Judge Esperanza Alon. The decision details the methods of perverting court records in Net-HaMishpat - case management system of the courts:
a.  An invalid, sham/simulated court record is generated, which is not electronically signed  ("draft" according to the judges).
b.  The record is printed out and its service is unlawfully simulated, in order to generate the false appearance of a valid court record, using back-doors, created in Net-HaMishpat.
c.  The record is unlawfully certified "True Copy of the Original" by court employees, who are not authorized to issue such certification, and are clueless about electronic signatures. 

Figure: Roman Zadorov - victim of conduct of sham/simulated court process and the publication of sham/simulated court records by Judges Yitzhak Cohen, Esther Hellman and Haim Galpaz of the Nazareth District Court.
_____________

Regardless of the forwarding of the complaint against Esperanza Alon, and regardless of the indisputable evidence of criminality, it is obvious that no enforcement of the law on Judge Esperanza Alon should be expected.

After all, as was demonstrated in the Roman Zadorov scandal, Judges Yitzhak Cohen, Esther Hellman, and Haim Galpaz generated sham/simulated "Verdict" and "Sentencing" records in a murder trial...  The collusion between the State Prosecution and the judges is based on such conduct... The State Prosecution cannot cut the branch it is sitting on...

 
Figure:  State of Israel v Roman Zadorov (502/07) in the Nazareth District Court - sham/simulated "Sentencing" record by Judges Yitzhak Cohen, Esther Hellman, Haim Galpaz (right).  After I filed last week a warning, petaining this record with Chief Clerk Oshrat Avichezer, regarding Fraud, Perversion of Court Records, Breach of Loyalty, the record disappeared from Net-HaMishpat this week...
__________

From the criminological perspective, a justice and law enforcement system, where judges and prosecutors collude in perversion of court records and perversion of court process is "Organized State Crime".

LINKS:

[1] Link to the complete criminal complaint against Judge Esperanza Alon:
קישור לכתב התלונה השלם נגד השופטת אספרנצה אלון

[2] 2016-05-26 Rampant fraud in the Israeli courts - Conservatorships //
 הונאות למכביר בבתי המשפט - אפוטרופסים

2016-07-06 מסמך "גזר הדין" המפוברק של רומן זדורוב משנת 2010 בנצרת

2016-07-06 מסמך "גזר הדין" המפוברק של רומן זדורוב משנת 2010 בנצרת
אין לראות בבית המשפט המחוזי נצרת בית משפט כשיר, ובודאי לא בית משפט שבכתב (COURT OF RECORD).

מאהל המחאה ת"א, 6 ליולי - אז מה קורה פה? מישהו משחק בכתבי בית דין? הרי הנשיאה מרים נאור אמרה שבית המשפט אמר את דברו... או אולי בית המשפט משבש את דברו ללא הפסקה?
בשבוע שעבר הייתי בנצרת, והיגשתי למזכירה הראשית אושרת אביכזר בקשה לאישור מסמך "גזר הדין" -  "העתק מתאים למקור". יחד עם זאת, הגשתי לה אזהרה בכתב, שאם תאשר מסמך מפוברק, שאינו חתום אלקטרונית כדין, אגיש תלונה על הונאה, שיבוש כתבי בית דין, והפרת אמונים.
לבקשה צרפתי את ההחלטה של נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת הפרוטוקולים המפוברקים של ורדה אלשייך, שדנה בפירוט בענייני פיברוקים בנט-המשפט ואישור מסמכים מפוברקים "העתק מתאים למקור"...
והיום - הפלא ופלא, אני לא מצליח למצוא עוד את מסמך "גזר הדין" בנט המשפט-גישת הציבור.
כשנתפסה ורדה אלשייך מפברקת פרוטוקול כדי להגיש "תלונה אתית" נגד עורך דין, כל הארץ רעשה וגעשה.  
אבל כשהשופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז פברקו פרוטוקול כדי להכניס אדם חף מפשע למאסר עולם - זה רק עניין "טכני" -  וכל עיסוק בנושא הוא "תיאוריית קונספירציה"...  כפי שכתבה לגבי הפרקליטה שילה ענבר לנשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם...
בתמונות ארבע גרסאות של "גזר הדין":


א. תדפיס מנט המשפט בשנת 2010 שהוגש על ידי השפיגלים עם הודעת הערעור - ללא חתימות כלל.


ב. המסמך כפי שהופיע בינואר 2016 בנט המשפט-גישת הציבור - שתי חתימות גראפיות מתוך שלוש.


ג. המסמך - כפי שנמצא בינואר 2016 במזכירות בנצרת - שתי חתימות גראפיות מתוך שלוש - אבל בתשליל.


ד. המסמך - היום - "שגיאה כללית".