Monday, March 4, 2019

2019-04-03 מנדלבליט ו"כתב החשדות" המפוברק על נתניהו

מנדלבליט ו"כתב החשדות" המפוברק על נתניהו
  
לבקשת הקוראים הבהרתי שוב את עמדתי בעניין.
Image may contain: Mike Peleg, smiling, closeup   Image may contain: text

המסמכים בהם מדובר:
A. "כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו"
2019-03-01 הארץ רויטל חובל קובץ מצורף למאמר - "כתב חשדות…": קובץ PDF בן 57 עמודים, לא על נייר מכתביםללא אסמכתהמסתיים בתיבת חתימה בלתי חתומהואח”כ כפל עמודים (56-57) עם חתימה – נחזה כמסמך סרוקתופעה מעניינת בעמ’ 57, שוליים ימניים.
עמ' 1

עמ' 54

B. "החלטת היועמ"ש בתיקי החקירה בהם נחקר ראש הממשלה כחשוד"
2019-03-01 הארץ – רויטל חובל קובץ מצורף למאמר - "החלטת היועמ"ש..." : קובץ PDF בן 21 עמודים, על נייר מכתביםעם מספר אסמכתהחתימה – נחזה כמסמך סרוק.
עמ' 1

עמ' 21

C. "החלטת היועמ"ש בתיקי החקירה בהם נחקר ראש הממשלה כחשוד"
2019-02-28 משרד המשפטים הודעת דוברות קובץ מצורף: “החלטת היועמ"ש…קובץ PDF, בן 17 עמודים, לא על נייר מכתביםללא אסמכתהבלתי חתום, OCR מלאנחזה כמסמך אלקטרוני במקורו.
  
עמ' 1
עמ' 17

  
המסמכים A ו- B, שניהם מתוארכים ליום 28 לפברואר, 2019, והם התפרסמו בתקשורת, לדוגמה - אצל רויטל חובל בהארץ (הקישורים לעיל). למיטב הבנתי, שני המסמכים המצורפים כאן, A ו-B, הם הדלפות, ייתכן מעורכי הדין של נתניהו.  
המסמך שנשלח על ידי משרד היועמ"ש לתקשורת הוא C. הוא מופיע, לדוגמה, באתר משרד המשפטים, כנספח ל-"הודעת דוברות" מיום 28 לפברואר, 2019. מסמך C דומה בתכנו למסמך B, אבל אינו מסמך אותנטי (מדוע יש צורך למשרד היועמ"ש לייצר גרסאות שונות של אותו מסמך - גרסה אותנטית, וגרסה שאינה אותנטית - לאלוהי הערכיים פתרונים...)
אשמח מאד, אם לאחר עיון במסמכים אלה, יסבירו לי עורכי הדין מדוע לדעתם מסמך A הוא מסמך אותנטי, בפרט בהשוואה למסמך B, המתוארך לאותו יום, מאת אותו אדם (מנדלבליט), ובאותו עניין.
  
הטענות הבסיסיות שלי הן:
1. מסמך נחזה כמסמך אותנטי, אבל איני יכול לומר בוודאות שמסמך B הוא מסמך אותנטי ללא אימות "העתק מתאים למקור" על ידי בעל הסמכות המתאימה במשרד היועמ"ש.
2. אני יכול לומר בוודאות שמסמך A אינו מסמך אותנטי.

השאלה שנותרה בלתי פתורה:
האם יצירת המסמך  (A), שאינו מסמך אותנטי - "כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו" - היא תוצאה של שגגה/טעות אנוש, או תוצאה של מרמה והונאה?
את התשובה לשאלות אלה נקבל מתשובות משרד המשפטים והיועמ"ש על הפניות אליהם. פניות אלה התריעו על השיבושים, וביקשו לקבל העתק מסמך אמתי של המסמך המשובש - אם מסמך אמתי (אותנטי) של "כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו" קיים בכלל .