Saturday, August 12, 2023

בנק הפועלים ואני: מתשובת הבנק על בקשת העיון, שהוגשה לבית המשפט, נעדרים רוב המסמכים: ליקויים במאגר המידע, או תשובה חסרה?

 

כשמדובר בבנק שלך, לא צריך רעש וצלצולים. 
צריך מקצוענים שפועלים בשבילך באמת.

להלן תגובתי לתשובת בנק הפועלים, שניתנה עם תצהיר מאת קצינת הציות הראשית של הבנק!

תאריך חתימה: 10.8.2023

המועד האחרון להגשה: 10.8.2023


בבית משפט השלום בתל אביב עש"א 47263-06-23


בעניין שבין: ד"ר יוסף צרניק

מרח’ יפת 34, תל אביב

טל:0559837568; פקס: 077-3179186; דוא"ל: joseph.zernik@

המערער

- נ ג ד -

בנק הפועלים בע"מ

משדרות רוטשילד 50, תל אביב

ע"י עו"ד ברוריה שריר הראל

מגדלי הארבעה-מגדל צפוני, רח’ הארבעה 28, תל אביב

טל: 076-5316713; פקס: 076-5100358 דוא"ל: Bruria@hblawoffice.co.il

המשיביםהודעה מטעם המערער לפי החלטת כב’ השו’ ע’ הדר מיום 27.7.2023, ובקשה להורות למשיב להגיש תצהיר משלים, למחיקת הערעור ופסיקת הוצאות למערער

תמצית ההודעה והבקשה

מתשובת המשיב מיום 26.7.2023 נעדרים מסמכים ורישומים רבים הרלוונטיים לבקשת העיון והערעור דנן. דא עקא, מתוך תשובת המשיב אין ניתן להבחין בין ליקויים בניהול מאגר המידע של המשיב לבין תשובה חסרה על בקשת העיון והערעור דנן. לפיכך, המערער מבקש כי בית המשפט הנכבד יורה למשיב להגיש תצהיר משלים, ובו הצהרה כי לאחר חקירה ודרישה, המסמכים והרישומים שהוגשו בתשובת המשיב הם כל המסמכים והרישומים במאגר המידע של המשיב הרלוונטיים לבקשת העיון ולערעור דנן. ככל שהמשיב יגיש תצהיר משלים כנ"ל, מתייתר הדיון בערעור, והמערער מבקש מבית המשפט הנכבד למחוק את הערעור דנן ולפסוק הוצאות והחזר אגרה לטובת המערער.

טיעוני המערער

טיעוני המשיב כי המערער קיבל מידע ממאגר המידע של המשיב קודם לבקשת העיון ולהגשת הערעור הם טיעונים שגויים ו/או מטעים

  1. בפסקה 17(ד) לתשובתו טוען המשיב כי "מדובר במסמכים שנמסרו למערער בזמן אמת, ואף צורפו לערעור שהגיש". ובפסקה 15(ד) לתצהירה מצהירה הגב’ מיכל איילון-גונן, כי "מדובר במסמכים שנמסרו למערער בזמן אמת, ואף צורפו לערעור שהגיש".

  2. המסמכים שצורפו לערעור אינם תדפיסים ממאגר המידע של המשיב. אלה הם העתקים של המסמכים, שנוצרו במכונת העתקה, בעת הגשתם לרישום. בפסקה 9 לערעור מוסר המערער במפורש, כי המסמכים שהגיש המערער בנספח 3 לערעור הם "מסמכים שהוגשו ע"י המערער למשיבים 2-1 ביום 11.5.2023” [הדגשה במקור – י”צ]. בדומה, בפסקה 13 לערעור, מוסר המערער במפורש, שמסמך "שינוי רישום US PERSON, הצהרה וכתב ויתור" [להלן - "כתב הוויתור] המבוטל, בנספח 6 לערעור, הוא העתק המסמך שהוגש ע"י המערער למשיב.

  3. בפסקה 4 לתצהיר, מצהירה הגב’ מיכל איילון רונן כי "המסמכים אליהם אני מפנה בתצהירי מצורפים לתשובת הבנק...”. אולם בפסקה 7 היא מפנה למסמכים שהגיש המערער בנספחים 3 ו-6 לערעור, שאינם מתוך מאגר המידע של המשיב.

  4. הימצאותם בידי המערער של העתקי מסמכים שהגיש לרישום אינה מהווה מימוש העיון במאגר המידע, ואינה ראיה לכך שהמסמכים נרשמו ונשמרו במאגר המידע של המשיב, ו/או טופלו ע"י המשיב. נהפוך הוא, היעדרם של מסמכים אלה מתשובת המשיב, הוא ראיה לכאורה לניהול לקוי של ספרי הבנק של המשיב ו/או תשובה חסרה על בקשת העיון והערעור דנן.

נעדרות מתשובת המשיב האסמכתאות לוויתור/אבדן אזרחות ארה"ב של המערער

  1. המשיב דרש באירועים השונים כי המערער יגיש "אסמכתא מספקת לכך שאינך נחשב אמריקאי לעניין התקנות“. ראה: א) הודעה מטעם המשיב בדבר חסימה מיום 23.5.2022, ב) דרישה מטעם המשיב להמצאת מסמכים מיום 24.7.2022, ג) הודעה מטעם המשיב בדבר חסימה מיום 21.11.2022, ד) הודעה מטעם המשיב בדבר חסימה מיום 24.4.2023 – כולן בנספח ג לתשובת המשיב מיום 26.7.2023.

  2. המערער אכן הגיש שוב ושוב (לפי מיטב אמונתו וידיעתו כ-10 פעמים) מאז שנת 2013 את האסמכתאות לעניין מעמדו של המערער כמי שאינו "אדם אמריקני מסוים“, שהן המסמכים מאת ממשלת ארה"ב: א) "שבועה בדבר ויתור על אזרחות ארה"ב מיום 14.1.2013, ב) הודעה מאת קונסול ארה"ב בישראל קירק סמית’ בדבר "אבדן אזרחות ארה"ב מיום 10.6.2013.

  3. ביחס לשני אירועים במהלך שבע השנים האחרונות מצוי בידי המערער תיעוד של הגשת האסמכתאות הנ"ל למשיב:

   מצ"ב נספח 1 - תמסורת מייל מיום 28.1.2020 מאת המערער לגב’ רונית בנבנישתי: "רישום שגוי של אזרחות ארה"ב בספרי הבנק“.

   מצ"ב נספח 2 - תמסורת מייל מיום 11.5.2023 מאת המערער לקצינת הציות הייעודית מזל טלמור "אסמכתאות לוויתור על אזרחות ארה"ב“.

  4. אף במכתב המשיב מיום 11.6.2023 קובעים החותמים בשם מנכ"ל הבנק וההנהלה הראשית, "שכבר הומצאו לבנק בעבר אסמכתאות המעידות כי ויתרת על אזרחותך האמריקאית לפני שנים. ראה – נספח ה לתשובת המשיב.

  5. בניגוד לכל האמור לעיל, המשיב לא מסר בתשובתו את העתקי האסמכתאות הנ"ל מאף אחד מהאירועים בהם הוגשו. האסמכתאות הנ"ל, כולל הגשתן שוב, לאחרונה אך ביום 11.5.2023, נעדרות מתשובת המשיב.

נעדרים מתשובת המשיב המסמכים והרישומים בעניין אירוע שטופל ע"י הגב’ רונית בנבנישתי ביום28.1.2020

  1. בחודש ינואר 2020 התרחש אירוע בו ניסה המערער לתקן את רישומי הבנק השגויים אודות מעמדו כ"אדם אמריקני מסוים.

  2. התיעוד שבידי המערער לאירוע זה הוא תמסורת מייל מאת המערער לגב’ רונית בנבנישתי מיום28.1.2020 בדבר רישום שגוי של אזרחות ארה"ב של המערער בספרי הבנק, והגשת חוזרת של האסמכתאות לוויתור/אבדן אזרחות ארה"ב. ראה – נספח 1 לתגובת המערער.

  3. המסמכים שהוגשו ע"י המערער והרישומים באשר לאירוע בינואר 2020 נעדרים מתשובת המשיב.

נעדרים מתשובת המשיב מסמכים ורישומים בעניין אירוע שטופל ע"י סגנית מנהל הסניף ליאת דגני ביום1.9.2020

  1. בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2020 התרחש אירוע נוסף בו ניסה המערער לתקן את רישומי הבנק השגויים. מנהל הסניף מר דב בינשטוק הפנה את הטיפול בעניין לסגניתו, הגב’ ליאת דגני. בפגישה עם הגב’ דגני במשרדה ביום 1.9.2020, הגב’ דגני הכינה והחתימה את המערער על א) טופס W-8BEN, ב) הצהרה בדבר תושבות מס. כמו כן קיבלה מהמערער את ג) האסמכתאות לוויתור ואבדן אזרחות ארה"ב ע"י המערער; ובנוסף ניסחה, הקלידה, הדפיסה והחתימה את המערער על ד) מכתב מלווה להנהלת הבנק ”בקשה לגריעת סימול US PERSON בספרי הבנק“, שתוארך בראשו 1.9.2020 [להלן - "הבקשה לגריעה].

  2. הפגישה ביום 1.9.2020 והגשת המסמכים אף מתועדת בתמסורת מייל מיום 1.9.2020 מאת המערער למנהל הסניף מר בנישטוק: "אין כמו ליאת.

   מצ"ב נספח 3 - תמסורת מייל מיום 1.9.2020 מאת המערער למנהל סניף שאול המלך מר דב בינשטוק אודות הגשת מסמכים בעזרת ס’ המנהל ליאת דגני: ”אין כמו ליאת.

  3. ביום 30.9.2020 שלח המערער תמסורת מייל נוספת לס’ המנהל ליאת דגני, בה ביקש לוודא שהבנק אכן הסיר את הרישום המוטעה באשר למעמדו כל המערער כ-"US PERSON בעקבות הגשת המסמכים בעזרתה. הגב’ דגני השיבה בתמסורת מייל באותו יום – "ההתראה הוסרה.

   מצ"ב נספח 4 - תמסורת מייל מיום 30.9.2020 מאת המערער לס’ המנהל ליאת דגני, בה ביקש לוודא שתיוגו השגוי כ"US Personאכן הוסר, ותשובת הגב’ דגני באותו יום: "ההתראה הוסרה“.

  4. אין כל זכר ברישומים, שמסר המשיב בתשובתו להגשת המסמכים ביום 1.9.2020, לטיפול בהם, או שינוי הסטטוס של המערער בספרי הבנק. ראה - נספחים א-ג לתשובת המשיב.

  5. שני מסמכים שמסר המשיב בתשובתו מצביעים על כך שלפחות חלק ממסמכים אכן הוגשו ונרשמו במאגר המידע ביום 1.9.2020:

(א) טופס W-8BEN מיום 1.9.2020. ראה – נספח ז לתשובת המשיב.

(ב) הבקשה לגריעה מיום 1.9.2020 – אולם לא המסמך המקורי, אלא אך ורק בגלגולו השני, או מחזורו מיום 11.5.2023 ע”י הגב’ מזל טלמור. ראה נספח 3 לערעור, ונספח ז לתשובה (עמ’ 33). כאמור בפסקה 8 לערעור, ביום 11.5.2023 טענה הגב’ טלמור כי לא ניתן לצפות במאגר המידע במסמכים שהגיש המערער בעבר. יחד עם זאת הדפיסה מתוך מאגר המידע את הבקשה לגריעה ודרשה שהמערער יוסיף על פניה את התוספת בכתב יד המתוארכת 11.5.2023.

  1. אין בידי המערער העתק של המסמך המקורי של הבקשה לגריעה, שהוגש לגב’ דגני ביום 1.9.2020, ועל אף שהופיע במאגר המידע ביום 11.5.2023, גם הוא נעדר מתשובת המשיב.

נעדרים מתשובת המשיב מסמכים בנוגע להגשה וטיפול במסמך "שינוי רישום US PERSON, הצהרה וכתב ויתור" [להלן - “טופס שינוי, הצהרה, ויתור]

  1. בניגוד לאירועים קודמים, באירוע בחודשים אפריל-יוני 2023 נאלץ המערער לחתום על פי דרישת המשיב, כתנאי להסרת החסימה, על טופס שינוי, הצהרה, ויתור. ראה - פסקאות 13-9 לערעור ונספח 3 לערעור. אף מסמך זה נעדר מתשובת המשיב.

  2. ביום 20.5.2023 הגיש המערער הודעה על בטלות חתימתו על טופס שינוי, הצהרה, ויתור. ראה – נספח 6 לערעור. אף מסמך זה נעדר מתשובת המשיב.

  3. ביום 21.5.2023 פנה המערער לוועדת הביקורת של המשיב בבקשה לאמת את טופס שינוי, הצהרה, ויתור. אף מסמך זה נעדר מתשובת המשיב.

   מצ"ב נספח 5פניית המערער מיום 21.5.2023 לוועדת הביקורת של המשיב: “בקשה דחופה לאימות טופס "שינוי רישום US PERSON, הצהרה וכתב ויתור.

  4. תשובת הנהלת הבנק מיום 11.6.2023 על הפנייה הנ"ל אינה מתייחסת באופן ספציפי לעניין אמיתות טופס שינוי, הצהרה, ויתור ואינה מזכירה אותו בשמו. תשובת הנהלת הבנק מופיעה כנספח ו לתשובת המשיב.

  5. מתוך פסקה 7 לתשובת המשיב עולה כי המשיב הסכים לקבל את הודעת ביטול הטופס הנ"ל. ובפסקה 8 לתצהיר הגב’ איילון-רונן מצהירה "כי הסכמנו בנסיבות העניין, לקבל את הודעת הביטול ביחס לחתימת מסמך זה [טופס שינוי, הצהרה, ויתור - י”צ] על ידי המערער. מתשובת המשיב נעדר כל מסמך ממאגר המידע של המשיב המראה על הסכמת המשיב להודעת הביטול.

   נעדרים מתשובת המשיב מסמכים נוספים

  6. בפסקה 17 לתשובה ובפסקה 15 לתצהיר, ולפי נספח א לתשובה, מוסר המשיב כי "המערער סווג בתקופה שבין 20.5.2023-18.8.21 כ-REPORTABLE US PERSON; ביום 21.5.2023 הוסרו האינדיקציות הנ"ל…. נעדרים הרישומים אודות סטטוס הפאטקא של המערער בשנים 2021-2016.

  7. מנספח ב לתשובת המשיב עולה כי בשנת 2022 התרחשו 3 אירועי דרישה/חסימה (הודעות בדבר חסימה מיום 23.5.2022 ו-21.11.2022 ודרישה להמצאת מסמכים מיום 24.7.2022). מתוך כך עולה שגם בסמוך למועדים אלה הגיש המערער למשיב מסמכים אודות מעמדו כ-US Person. נעדרים רישומים אודות הגשות אלה בנספח א לתשובה, וכן נעדרים העתקי המסמכים שהגיש המערער למשיב בסמוך למועדים אלה מנספח ז לתשובה.

בקשה להורות למשיב להגיש תצהיר משלים, לפסיקת הוצאות והחזר אגרה למערער

  1. מתשובת המשיב מיום 26.7.2023 נעדרים מסמכים ורישומים רבים הרלוונטיים לעניין בקשת העיון והערעור דנן. דא עקא, מתוך תשובת המשיב אין ניתן להבחין בין ליקויים בניהול מאגר המידע של המשיב לבין תשובה חסרה על בקשת העיון והערעור דנן. בפסקה 16 לתשובה מוסר המשיב: "...מצורף כאמור, כנספחים א-ג, המידע המצוי בהיבט זה במאגר המידע של הבנק“. ובפסקה 14 לתצהיר מצהירה הגב’ איילון-רונן כי: "…מצורף כנספחים א-ג המידע המצוי ברשות הבנק במאגר המידע הרלוונטי ביחס למבוקש בערעור…“. הן בתשובה והן בתצהיר אין אמירה כי המידע שנמסר הוא כל המידע הרלוונטי לבקשת העיון והערעור דנן, המצוי במאגר המידע.

  2. לפיכך, המערער מבקש כי בית המשפט הנכבד יורה למשיב להגיש תצהיר משלים, הכולל הצהרה כי מתוך עיון במסמכים ועל סמך בדיקות ובירורים, המסמכים המצורפים כנספחים א-ג לתשובת הבנק מיום 26.7.2023 הם כל המידע המצוי ברשות הבנק במאגר המידע, הרלוונטי למבוקש בבקשת העיון ובערעור דנן.

  3. ככל שהמשיב יגיש תצהיר משלים כנ"ל, יתייתר הדיון בערעור, והמערער מבקש מבית המשפט הנכבד למחוק את הערעור.

  4. המערער נאלץ להגיש את הערעור דנן לאחר שהמשיב לא ענה כלל על בקשת העיון שהוגשה כדין. בערעור דנן זכה המערער לראשונה לממש את זכות העיון ולקבל מסמכים ורישומים רלוונטיים ממאגר המידע של המשיב באשר לאירועי "חסימה“ וטיפול הבנק במעמדו כמי שאינו "אדם אמריקני מסוים“.

  5. בהתאם, המערער מבקש שבית המשפט הנכבד יפסוק הוצאות לטובת המערער והחזר אגרה לפי תקנה 6(ב) לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007.

סיכום

  1. לפיכך, המערער מבקש כי בית המשפט הנכבד יורה למשיב להגיש תצהיר משלים, ובו הצהרה כי לאחר חקירה ודרישה, המסמכים והרישומים שהוגשו בתשובת המשיב מיום 26.7.2023 הם כל המסמכים והרישומים במאגר המידע של המשיב הרלוונטיים לבקשת העיון ולערעור דנן. ככל שהמשיב יגיש תצהיר משלים כנ"ל מתייתר הדיון בערעור, והמערער מבקש מבית המשפט הנכבד למחוק את הערעור דנן ולפסוק החזר אגרה והוצאות לטובת המערער.

  2. תצהיר המערער מצורף להלן.

  3. עמדת המשיב:

 1. "טענות המערער בדבר חוסרים כביכול בתשובת המשיב נדחות ומוכחשות מכל וכל. תשובת המשיב שלמה ומלאה ומדברת בעד עצמה.

 2. אין כל צורך בהגשת תצהיר משלים ועצם הדרישה אינה אלא התפלפלות לשונית קטנונית, מופרכת ובעיקר מיותרת. כמפורט בתשובת הבנק ובתצהיר התומך בה: לתשובה צורף "המידע" (בהא הידיעה) "המצוי ברשות הבנק במאגר המידע הרלוונטי ביחס למבוקש בערעור "(ראו פתח התשובה וסעיף 14 לתצהיר). מידע זה הופק, כמפורט בסעיף 3 לתצהיר, בין היתר, על סמך "בדיקות ובירורים" שערכה המצהירה.

 3. היינו: על פי לשונם הפשוטה והמפורשת של התשובה והתצהיר מדובר בכל המידע המצוי ברשות הבנק במאגר המידע הרלוונטי ביחס למבוקש בערעור, שהופק לאחר חקירה ודרישה. אין צורך בשום השלמה או הבהרה והדברים מדברים בעד עצמם.

 4. הבנק כמובן מסכים, כי אין מקום להמשיך ולנהל את הערעור, אלא שבנסיבות העניין, לאחר תשובה מלאה שניתנה על ידו, יש לדחותו ולא להסתפק במחיקתו על ידי מגישו.

 5. באשר להוצאות- כמפורט בתשובת הבנק, עוד קודם להגשת הערעור היה ידוע למבקש היטב, כי לחששות העומדים ביסוד הגשת הערעור אין כל בסיס. המערער, משיקוליו שלו, הוא שבחר להגישו בכל זאת והכל תוך הסתרת עובדה מהותית זו. (ראו שוב סעיפים 6- 12 לתשובת הבנק).

 6. בנסיבות אלה, ובשים לב לתוצאת הערעור- הבנק הוא שזכאי לפסיקת הוצאות. בנסיבות העניין, לפנים משורת הדין, הבנק מסכים לדחיית הערעור ללא צו להוצאות וכך מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע. למניעת ספק מובהר, כי הבנק שומר על זכותו להגיש תשובה מפורטת לעניין החיוב בהוצאות, ככל שבית המשפט הנכבד יסבור כי יש מקום לכך.

 7. באשר להשבת האגרה- הבנק אינו מתנגד להשבת האגרה לידי המערער והדבר מסור לשיקול דעתו של בית המשפט".תל-אביב, 10 באוגוסט, 2023 _______________

ד"ר יוסף צרניק

נספחים

מס'

שם הנספח

עמ'

1

תמסורת מייל מיום 28.1.2020 מאת המערער לגב’ רונית בנבנישתי, סניף שאול המלך: "רישום שגוי של אזרחות ארה"ב בספרי הבנק“, והגשת האסמכתאות לוויתור/אבדן אזרחות ארה"ב

8

2

תמסורת מייל מיום 11.5.2023 מאת המערער לקצינת הציות הייעודית מזל טלמור "אסמכתאות לוויתור על אזרחות ארה"ב“

14

3

תמסורת מייל מיום 1.9.2020 מאת המערער למנהל סניף שאול המלך מר דב בינשטוק אודות הגשת מסמכים בעזרת ס’ המנהל ליאת דגני: ”אין כמו ליאת“

20

4

תמסורת מייל מיום 30.9.2020 מאת המערער לס’ המנהל ליאת דגני, סניף שאול המלך, בה ביקש לוודא שהתיוג "US PERSON“ אכן הוסר, ותשובת הגב’ דגני באותו יום: "ההתראה הוסרה

22

5

פניית המערער מיום 21.5.2023 לוועדת הביקורת של המשיב: "בקשה דחופה לאימות טופס "שינוי רישום US PERSON, הצהרה וכתב ויתור“

25