Thursday, February 16, 2017

2017-02-17 חוסר תקינות, חוסר תקפות, חוסר ישרה והונאות במערכת נט-המשפט - מתביעות קטנות ועד למשפט רומן זדורוב

חוסר תקינות, חוסר תקפות, חוסר ישרה והונאות במערכת נט-המשפט - מתביעות קטנות ועד למשפט רומן זדורוב
הדוגמאות המובאות כאן לחוסר תקינות וחוסר תקפות הכתבים בנט-המשפט כוללות מקרה שולי מבית המשפט לתביעות קטנות, ומקרה חמור של הונאות השופטים בתיק רומן זדורוב.
להלן כתבים מנט-המשפט, מערכת המידע של בתי המשפט, משני תיקים: האחד תיק תביעות קטנות, והשני משפט רצח.  התיק הראשון מדגים את חוסר התקינות וחוסר האמינות של המערכת. התיק השני מדגים את השימוש בה להונאות על ידי השופטים.
תמונה: משפטנים מבריקים כמו אהרן ברק ובעז אוקון היו מעורבים ביזמה לפיתוחה של מערכת נט-המשפט... פיתוחה והטמעתה עלו מאות מיליוני ש"ח בפרויקט רב-שנתי.  כביכול, השופטים לא שמו לב שהם מקימים מערכת שהיא מטבעה מכשיר להונאות...
_____ 
המקרה כאן הוא מבית משפט לתביעות קטנות, והוא מדגים את השגרה של הנפקת כתבים בלתי חתומים, חסרי תוקף, ("טיוטות" על פי השופטים), רישומן  (ENTRY) של "טיוטות" אלה ברשימת ההחלטות (DOCKET) ורשימת פסקי הדין (JUDGMENT INDEX), והמצאתן לצדדים (SERVICE).
בקיצור: אלה כל המרכיבים של ניהול הליכים למראית עין והנפקת כתבי בית דין למראית עין - תופעה מוכרת ברחבי העולם מאות שנים  - טיפוסית לפשיעה מאורגנת בבתי משפט מושחתים.
כאן, בסוף שנת 2016, המערכת בכללותה (הן מערכת נט-המשפט והן השופטים והמזכירות) ממשיכים בהתנהלות שהנציב מצא פסולה מיסודה בפרשת ורדה אלשייך בשנת 2012, והורה כביכול על תיקונה ברמה המערכתית (הן במערכת נט-המשפט, והן בהדרכה לשופטים ולעובדי המזכירויות)...
אבל כצפוי, דבר לא השתנה... כיון שהמערכת נועדה מראש להונות... 
כוונת הזדון גם ברורה מתוך כך שהשופטים מסרבים בעקשנות להתיר עיון בנתוני החתימות האלקטרוניות.
המקרה החמור ביותר מסוג זה הוא כמובן "הכרעת הדין" ו"גזר הדין" למאסר עולם של זדורוב, שהם מפוברקים בעליל!
וכאן, תגובת השופט אברהם אברהם, נשיא בית המשפט המחוזי נצרת, על בקשות חוזרות לעיין בנתוני החתימות האלקטרוניות בפסקי הדין של זדורוב, בדומה לנתונים המוצגים כאן.
עו"ד פלדמן כבר הסביר בסגנונו המליצית, שפסקי הדין של רומן זדורוב הלכו לאיבוד "ברוח המייללת לאורכו ולרוחבו של עמק יזרעאל"... אבל נתוני החתימות האלקטרוניות על פסקי הדין משנת 2010, היו מוסיפים בסיס חשוב ליצירה הספרותית...

I. הלוי ואח' נ' מלונות פתאל בע"מ (55318-01-16בית המשפט לתביעות קטנות הקריות – כתבים ציבוריים - פסק דין בלתי חתום נרשם במערכת נט-המשפט, הן ברשימת "החלטות בתיק", הן ברשימת "פסקי דין", והומצא לצדדים.

א. פרטים כלליים

ב. רשימת "החלטות בתיק"

ג. רשימת "פסקי דין"

ד. עמוד אחרון מתוך "פסק דין שניתן ע"י רשם בכיר נדים מורני ביום 20 לנובמבר, 2016.
  "המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לצדדים..."

ה. נתוני חתימה אלקטרונית: "חתימת המסמך אינה תקינה"

דוגמת הודעה על חתימה תקינה על מסמך PDF של בקשה:I. מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502-07) בבית המשפט המחוזי נצרת - פסקי דין בלתי תקינים ובלתי תקפים בעליל, ו"החלטה" של נשיא בית המשפט אברהם אברהם על בקשות חוזרות לעיין בנתוני החתימות האלקטרוניות (אם הן קיימות) על פסקי הדין משנת 2010

ששהשופט אברהם אברהם מודה למעשה שהוא עוסק בהעלמת ראיות לעבריינות חמורה מאין כמותה, ולצורך זה שולל שלא כדין זכות שהיא "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על-חוקי"...

"המבקש שב על בקשותיו, שנושאן, לכאורה, עיון במסמכים, אלא שאלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך אודות תקפות פעולתה של מערכת נט-המשפט, ושאר מסכת טענות ביחס להתנהלות המותב בתיק הנ"ל. בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש"...