Sunday, September 4, 2016

2016-09-04 השופט סאאב דבור, מחוזי נצרת - חבר כבוד בכת הממזרים!

2016-09-04 השופט סאאב דבור, מחוזי נצרת - חבר כבוד בכת הממזרים!
==============
שיבוש כתבי בית דין ושיבוש הליכי משפט הם עברות פליליות חמורות. אבל חברי כת הממזרים הוציאו פטור...
______________
שופט במחוזי מחק פרוטוקול - הנהלת בתי המשפט לא נקטה צעדים נגדו
תלונה שהוגשה נגד השופט סאאב דבור ונמצאה נכונה פירטה כיצד מחק את הפרוטוקול וביקש להתחילו מחדש, לאחר שאמר לסנגורים כי "אם זה מה שיש לפרקליטות, אשחרר את הנאשם". הנהלת בתי המשפט הסתפקה בריענון הנהלים
 
תלונה שהוגשה נגד השופט סאאב דבור ונמצאה נכונה פירטה כיצד מחק את הפרוטוקול וביקש להתחילו מחדש, לאחר שאמר לסנגורים כי "אם זה מה שיש לפרקליטות, אשחרר את…
news.walla.co.il