Sunday, December 27, 2015

2015-12-27 Zadorov Affair: Where are the District Court Judgments? // פרשת זדורוב: איה פסקי הדין של בית המשפט המחוזי נצרת?

dfadaf
פרשת זדורוב: איה פסקי הדין של בית המשפט המחוזי נצרת?
בקשת עיון "למען הסדר הטוב" הוגשה לבית המשפט המחוזי נצרת, לגבי פסקי הדין בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב...  וועדות האו"ם על "חיזוק ישרת השופטים נגד שחיתות" מציינות אבדן או העלמות פסקי דין כסימן לבתי משפט בלתי כשירים או מושחתים.  רומן זדורוב מרצה מאסר עולם לאחר ניהול הליך ערעור מתוך פסקי דין של בית המשפט המחוזי נצרת שאינם בנמצא, ובתום הליך הערעור, בו לא חתמו שופטי בית המשפט העליון על החלטותיהם. התנהלות השופטים אומרת דרשני!

מאהל המחאה ת"א, 27 לדצמבר - בקשת עיון הוגשה לבית המשפט המחוזי נצרת, לגבי כתבי הכרעת דין וגזר דין עשויים כדין ופקודת/צו מאסר עשויים כדין לגבי הנאשם רומן זדורוב בתיק מדינת ישראל נ זדורוב (502-07).  
הבקשה הוגשה לאחר שכתבים אמתיים (אותנטיים) של פסקי הדין, שהתפרסמו באתרים כגון "נבו", לא נמצאו במערכת "נט המשפט", וכן לא נמצאו בתיק הנייר של בית המשפט העליון (כתבי מקור) עם הודעת הערעור, בניגוד להוראות החוק המפורשות.
לאחר פרסום קודם, על אי הימצאות כתבים אלה, פרסם עו"ד אביגדור פלדמן טור, תחת הכותרת "פרשת זדורוב: גופות וסירחון וריח חזק של פורמלין". מתוך הפתיחה לטור זה, ניתן לשער שגם עו"ד פלדמן נתקל בקשיים בהשגת כתבי בית דין אמתיים (אותנטיים) של פסק דינו של מרשו רומן זדורוב: 
פרק נוסף בפרשת זדורוב: עוד הוא ממתין, במצודה המבוצרת מול הרי הגלבוע, לעורך הדין הכפרי שיביא לו את פסק הדין או נכון יותר שאריות פסק הדין שהרוח המייללת בחוץ לא נשאה בכנפיה ופיזרה לאורכו ולרוחבו של עמק יזרעאל, עוברת העלילה למשרדו של האינקוויזיטור הגדול ברחוב צאלח א-דין במשרד המשפטים בירושלים.
תמונה: מדינת ישראל נ זדורוב (502-07)  רשימת "פסקי דין" - "הכרעת הדין" ו"גזר הדין" מספטמבר 2010, שהיו כביכול הבסיס לערעור, בו ניתן פסק דין בשבוע שעבר, אינם מופיעים כלל בתיק האלקטרוני של בית המשפט המחוזי נצרת ב"נט המשפט" תחת כרטיסיית "פסקי דין" .
תמונה: מדינת ישראל נ זדורוב (502-07)  - רשימת "החלטות בתיק" -  "הכרעת הדין" מיום 14 לספטמבר, 2014, אינה מופיעה ב"נט המשפט" כלל. "גזר הדין" מאותו יום רשום כ"החלטה" והוא כתב בית דין בלתי תקין וחסר תוקף.

תמונה:מדינת ישראל נ זדורוב (502-07)  - "גזר הדין" מיום 14 לספטמבר, 2010, רשום ב"נט המשפט" כ"החלטה", ואינו כתב בית דין בר תוקף - שכן חסרה עליו חתימת השופט חיים גלפז.  הוא גם אינו המסמך שהוגש לבית המשפט העליון עם הודעת הערעור.
_____
בית משפט בו אין ניתן למצוא את הכתבים האמתיים (אותנטיים) של פסקי הדין במשפט רצח, ייחשב קרוב לוודאי לבית משפט בלתי כשיר או מושחת! 
יש לציין שוועדות האו"ם על "חיזוק ישרת השופטים נגד שחיתות" מציינות אבדן או העלמות פסקי דין כסימן לבתי משפט בלתי כשירים או מושחתים.  
תקנות בתי המשפט (משרד רישום) 1936 - מתקופת המנדט - חייבו את המזכיר הראשי באחריות לרישום פסקי הדין, כנהוג בבתי משפט כשירים ברחבי העולם היום.  לעומת זאת, תקנות בתי המשפט (מזכירות) 2004, ביטלו את חובותיו של המזכיר הראשי לגבי רישום ומשמורת הכתבים וישרתם...
דו"ח נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקול המשופץ" של ורדה אלשייך פירט שיטות הנהוגות בבתי המשפט בישראל לאחר הנהגת "נט המשפט", המאפשרות הפצת ופרסום "טיוטות", שאינן מופיעות ברשימת "החלטות בתיק", ושהשופטים אינם מחשיבים לכתבי בית דין בני תוקף, אך הציבור ועורכי דין סבורים שהם כתבי בית דין תקפים.
זכות העיון - עקרון יסוד במשטר דמוקרטי - חיונית למניעת מאסרי שווא על ידי הרשויות ושמירה על כבוד האדם וחירותו
זכות העיון בהחלטות ופסקי דין שאינם חסויים, מוקנית בחוק הישראלי ל"כל אדם".  למרות זאת, מאלצים בתי המשפט את המעוניינים לעיין בהם להגיש "בקשה" ולהצדיק אותה, ללא כל בסיס בחוק.
בקשה קודמת, שהופנתה לנשיא (בפועל) בית המשפט המחוזי נצרת השופט אברהם אברהם, לקיים את הוראות החוק ולהסדיר את העיון בהחלטות ופסקי דין בבית המשפט המחוזי נצרת, לא זכתה למענה עד היום...
ההצדקה, שהוגשה במקרה זה, מציינת שללא קיום זכות העיון בפסקי דין ופקודות מאסר, מרוקן חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ממשמעותו לגבי מניעת מאסרי שווא על ידי רשויות השלטון.
רומן זדורוב מרצה מאסר עולם לאחר ניהול הליך ערעור מתוך פסקי דין של בית המשפט המחוזי נצרת שאינם בנמצא, ובתום הליך הערעור, בו לא חתמו שופטי בית המשפט העליון על החלטותיהם.
התנהלות השופטים אומרת דרשני!
_____
להלן לשון הבקשה במלואה:
בקשה למען הסדר הטוב לעיון בתיק בית משפט
1. פרטי המבקש:
אשם מלאדריוסף צרניק
במסזהות
גכתובתת"ד 33407, תל-אביב
דטלפוןאין
הפקס077-3179186
2. פרטי תיק בית המשפט:
אמסתיק בית משפט שבו מבוקש העיון:
בית המשפט המחוזי נצרתתיק מס502-07
בהצדדים בתיק:
מדינת ישראל נ רומן זדורוב
3. המסמכים/המוצגים שבהם מבוקש העיון:
אכל כתבי בית דין שהם "הכרעת דיןו/או "גזר דיןעשויים כדיןובכללם כתבי בית דין שהם "הכרעת דיןו/או "גזר דיןעשויים כדיןשנרשמו בסביבות יום 14 לספטמבר, 2010 בתיק זה.
ברשימת "פסקי דיןעשויה כדיןהכוללת את כל פסקי הדין שנרשמו בתיק זה.
גכל כתבי בית דין שהם "פקודת/צו מעצר", ו/או "פקודת/צו מאסרעשויים כדיןשנרשמו בתיק זה.
4. מטרת העיון והטעמים המצדיקים אותו:
בקשה זאת מוגשת "למען הסדר הטוב", שכן על פי דין לא היה צורך בהגשתה או בהצדקתה כלללמרות זאתלהלן הצדקת הבקשה:
אתקנות בתי המשפט  עיון בתיקים (2003) אומרות: “כל אדם ראשי לעיין בהחלטות ופסקי דין שאינם אסורים בפרסום על פי דין". תיק זה אינו חסוילפיכךלא היה צורך להגיש בקשה זאת כללובהתאםכותרתה "בקשה למען הסדר הטוב".
בפסק הדין של בית המשפט העליון משנת 2009 בעתירת האגודה לזכויות האזרח בישראל נ שר המשפטים ואח' (5917/97) אומר כי זכות העיון היא: "עקרון יסוד של כל משטר דמוקרטי”וכן "בעל מעמד חוקתי על-חוקי"... פסק הדין בעתירה הנ"ל גם חוזר על נימוקי העותרים לגבי חשיבות זכות העיון לקיום אימון הציבור ברשויות השלטון ובפרט בבתי המשפט:
חשיבותו של עקרון זה ביצירת אמון הציבור ברשויות הציבור בכלל ובבתי המשפט בפרטשכן הוא תורם ליצירתה של מראית פני הליך עשיית הצדק באופן המקדם אמון זה.
חשיבותה של הזכות לעיין בכתבי בתי המשפטשמוצאה מן החוק האנגלי המקובלמוצדקת בדומה בפסק דין היסטורי של בית המשפט העליון של ארה"ב: “"להחזיק עין מפקחת על פעולותיהן של הרשויות הציבוריות.” [1]
גחוק היסוד כבוד האדם וחירותו (1992) מרוקן ממשמעותו לגבי מניעת מאסרי שווא על ידי רשויות המדינה ללא קיום זכות העיון בפסקי דין ופקודות/צווי מעצר/מאסר.
דההצהרה לכל באי עולם על זכויות האדםסעיף 10, מצהירה על הזכות ל"שימוע הוגן ופומבי".
ההמבקש עוסק מזה שנים במחקר אקדמי בנושא מערכות הכתבים האלקטרוניים של בתי המשפט בישראל ובארה"ב וניהול גישת הציבור לכתביםמחקריו בנושא זה הוצגו ופורסמו בכנסים אקדמים בינלאומיים בתחומים המתאימיםבכפוף לבדיקת עמיתים בינלאומיתדוחות שחיבר בנושאים אלהנכללו בדוחות מועצת זכויות האדם של האו"ם על ארה"ב (2010, 2015) ועל ישראל (2013), בכפוף לבדיקה על ידי הצוות המקצועי של המועצה.
והמבקש הגיש וקיבל היתר לעיין בתיק בית המשפט העליון זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10), ערעור שכביכול נובע מפסקי דין בתיק זהאולם עיון בתיק בית המשפט העליון הראה שלא צורפו פסקי הדין עשויים כדין ומאושרים עם הודעת הערעורשהוגשה בבית המשפט העליוןבניגוד להוראות החוק המפורשות.
זעיון ב"נט המשפט" – מערכת ניהול התיקים וגישת הציבור – של בית המשפט המחוזי נצרתלא העלה את הכתבים המבוקשים.
ולתיק זה חשיבות ציבורית מן המעלה הגבוהה ביותרשכן תיק זה עורר ומעורר תהיות רבות בקרב הציבור ובקרב מומחים:
  • לגבי התנהלות תיק זה כתב מומחה למשפט פלילי: "ההתנהלות של הפרקליטות בתיק זדורוב מפחידה".
  • לגבי התנהלות תיק זה כתב מומחה אחר למשפט פלילי: "אין ראיה מדעית הקושרת את החשוד לזירת הפשעאין מניע לרצחהחשוד הכחיש את אשמתו ברוב שלבי חקירתו ולאורך שנות משפטוכשהודהלא הוביל את החוקרים לראיה כלשהי"... ”פסק הדין אינו משכנע שהאשמה הוכחה מעבר לספק סביר.” “פסק הדין החדש בעניינו של רומן זדורוב מעורר תמיהות רבותנוסף על התמיהות שעורר פסק הדין המקורי בפרשהאשמתו של זדורוב אינה מוכחת מעל לכל ספק סביר.”
  • העניין הציבורי בתיק זה חסר תקדיםמאות אלפי אזרחים מן השורה רשומים בקבוצות התומכות בחפותו של הנאשם ובעשיית צדק לנאשם.
  • למיטב ידיעתו ואמונתו של מבקש העיוןאזרחים מן השורהשבדקו את החומר הנגיש לציבורגם הגישו תלונות פליליות למשרד המשפטים ו/או ליועץ המשפטי לממשלה נגד אנשי צוות החקירה על שיבוש ו/או בדיית ראיותונגד אנשי הפרקליטות על הטעייה מכוונת של בית המשפט.
5. הקשר של המבקש לתיק בית משפט (נא לציין כל קשר ישיר/עקיף):
אין כל קשר לתיק זהפרט לעניין האקדמי.
היום, 27 לדצמבר, 2015 דריוסף צרניק

1Nixon v. Warner Communications, Inc. 435 U.S. 589 (1978) pp 434-5
The interest necessary to support the issuance of a writ compelling access has been found, for example, in the citizen's desire to keep a watchful eye on the workings of public agencies, see, e.g., State ex rel. Colscott v. King, 154 Ind. 621, 621-627, 57 N.E. 535, 536-538 (1900); State ex rel. Ferry v. Williams, 41 N.J.L. 332, 336-339 (1879), and in a newspaper publisher's intention to publish information concerning the operation of government, see, e.g., State ex rel. Youmans v. Owens, 28 Wis.2d 672, 677, 137 N.W.2d 470, 472 (1965), modified on other grounds, 28 Wis.2d 685a, 139 N.W.2d 241 (1966). But see Burton v. Reynolds, 110 Mich. 354, 68 N.W. 217 (1896).
 קישור:
2015-12-27 State of Israel v Roman Zadorov (000502-07) – Serious Crime - in the Nazareth District Court: Request (#111) to inspect judgments //
מדינת ישראל נ רומן זדורוב (000502-07) – פשע חמור – בבית המשפט המחוזי נצרתבקשה (#111) לעיון בפסקי דין